Förfarande : 2012/2505(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0060/2012

Ingivna texter :

B7-0060/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2012)0054

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 116kWORD 72k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0052/2012
8.2.2012
PE483.118v01-00
 
B7-0060/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om det förestående presidentvalet i Ryssland (2012/2505(RSP))


Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om det förestående presidentvalet i Ryssland (2012/2505(RSP))  
B7‑0060/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, framför allt resolutionen om slutsatserna från toppmötet mellan EU och Ryssland i Nizjnij Novgorod den 9‑10 juni 2011, resolutionen om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011 av den 7 juli 2011 samt resolutionen om det förestående toppmötet mellan EU och Ryssland den 15 december 2011 och resultatet av valet till duman den 4 december 2011,

–   med beaktande av de pågående förhandlingar som inleddes 2008 om ett nytt avtal om en ny heltäckande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland, liksom av partnerskapet för modernisering, som inleddes 2010,

–   med beaktande av samråden om de mänskliga rättigheterna mellan EU och Ryssland, särskilt det senaste mötet i Bryssel den 29 november 2011,

–   med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det fjortonde mötet i den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland i Warszawa den 19‑20 september 2011,

–   med beaktande av mötet för forumet för de civila samhällena i EU och Ryssland, som hölls i Warszawa den 1–2 december 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ett förstärkt samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är av central betydelse för Europas stabilitet, säkerhet och välstånd. Ett strategiskt partnerskap mellan EU och Ryssland kan bara utvecklas med gemensamma värderingar som grund. Det är ytterst viktigt att det internationella samarbetet mellan de bägge partnerna intensifieras inom alla institutioner, organisationer och forum om det globala styret ska kunna förbättras och gemensamma utmaningar antas.

B.  Det har allvarligt ifrågasatts om valet till duman den 4 december 2011 var rättvist. Enligt oberoende observatörer respekterades inte vissa grundläggande villkor för förrättande av val, såsom offentlig debatt, fria medier och lika förutsättningar för alla politiska krafter i landet. Dessutom noterades allvarliga hinder vid kandidatuppställningen och registrering av partier och alla kunde heller inte driva valrörelse på lika villkor.

C. Den 1 december 2011 inledde åklagarämbetet i Moskva ett förvaltningsrättsligt förfarande och bötfällde föreningen Golos, som är Rysslands mest erfarna valövervakningsgrupp. Anklagelsepunkterna var att organisationen brutit mot vallagen genom att inrätta en webbplats för anmälning av valfusk och oegentligheter vid valet.

D.  Om själva valdagen konstaterade OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) att kvaliteten på valförrättandet försämrades avsevärt under rösträkningens gång, som präglades av många regelbrott och exempel på uppenbar manipulering, bland annat ett flertal allvarliga indikationer på att valurnor proppats fulla med röstsedlar.

E.  I sin slutrapport från valobservatörsuppdraget slog OSSE/ODIHR fast att valkampanjen var vinklad till regeringspartiets fördel, vilket blev uppenbart genom valadministrationens bristande oberoende, de flesta mediers partiskhet och otillbörlig inblandning från statliga myndigheter på olika nivåer. Därmed fanns inte de nödvändiga förutsättningarna för ett rättvist val.

F.  Den inhemska valövervakningsorganisationen Golos slog i sin slutrapport fast att valet varken var fritt eller rättvist och att det inte heller uppfyllde kraven i den ryska vallagen eller internationell standard för val. Vidare följdes inte de grundläggande principerna för genomförande av val, det vill säga en verklig valkampanj och lika förutsättningar för alla sidor, en neutral administration, oberoende valkommissioner, lagenlig röstning och korrekt rösträkning.

G. Polisen grep hundratals oppositionsaktivister som försökte hålla manifestationer den 4 december och dagarna därefter i Moskva, S:t Petersburg och andra ryska städer i protest mot det olagliga valet.

H. Den 10 december 2011 samlades minst 50 000 på Bolotnaja-torget i Moskva och krävde att resultatet från valet den 4 december skulle ogiltigförklaras, nyval utlysas, den centrala valkommissionens chef avgå, fusket med valurnorna utredas samt att de protesterande som gripits omedelbart skulle friges.

I.   Den 22 december 2011 talade president Medvedev till duman och kungjorde ett antal förändringar i det politiska systemet, bland annat att ett nytt oberoende företag för public service-tv skulle bildas, att förfarandet för politiska partier och presidentkandidater skulle förenklas, att direktval av regionala guvernörer skulle återinföras och att det påstådda valfusket skulle utredas.

J.   Den 28 december 2011 gick omkring 80 000 ryssar ut på gatorna i Moskva och samlades på Sacharov Prospekt för att kräva premiärminister Putins avgång och ett omval till parlamentet som till skillnad från valet den 4 december skulle vara rättvist.

K. Ansedda personligheter har vädjat till de ryska myndigheterna om en försonlig hållning och har erbjudit sig att medla mellan företrädare för demonstranterna och regeringen.

L.  En grupp med sexton offentliga personer och aktivister i Ryssland har grundat ”Väljarnas förbund”, en ny organisation vars mål är att förhindra valfusk och rent allmänt verka för allmänhetens deltagande i politiken.

M. Den 4 februari 2012 gick tiotusentals personer med i ett demonstrationståg med krav på rättvisa val, samtidigt som tusentals personer samlades i en annan del av Moskva för att uttrycka stöd för Vladimir Putin.

N. I juni 2010 antog EU och Ryssland en gemensam förklaring om prioriteringarna för det nya partnerskapet för modernisering, som syftar till att modernisera båda parters näringsliv och samhälle. De delar av arbetsplanen som innehåller konkreta förslag och projekt för samarbete och bistånd på området mänskliga rättigheter och rättsstaten har inte förverkligats i någon större utsträckning.

O. Yttrande-, förenings- och mötesfriheten är fortfarande hotad i Ryssland, och det ställs ofta upp begränsningar eller hinder för initiativ och aktiviteter från människorättsförsvarare, oberoende organisationer i det civila samhället, politiska meningsmotståndare, oberoende medier och vanliga medborgare. Situationen är särskilt oroande i Nordkaukasien och andra delar av Ryssland.

P.  Ryssland är medlem av både OSSE och Europarådet och har därigenom åtagit sig att respektera demokratiska principer och mänskliga rättigheter, särskilt yttrande- och mötesfriheten.

Q. Ryssland har nu två gånger blockerat en resolution i FN:s säkerhetsråd om krisen i Syrien med krav på stöd för Arabförbundets plan, som också stöds av EU.

1.  Europaparlamentet betonar att Rysslands trovärdighet på internationell nivå och dess myndigheters legitimitet såväl utanför som inom landet är beroende av fria och rättvisa valprocesser, starka demokratiska institutioner och respekt för rättsstaten.

2.  Europaparlamentet fördömer polisens tillslag mot fredliga demonstranter som protesterat mot de oegentligheter och det fusk i samband med valet som rapporterats av internationella observatörer och videodokumenterats av vanliga medborgare. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att till fullo respektera mötes- och yttrandefriheten i överensstämmelse med Rysslands författning.

3.  Europaparlamentet finner det beklagligt att nära 3 000 anmälningar om oegentligheter, fusk och regelbrott i samband med valet i enskilda valkretsar har avvisats av de behöriga domstolarna och att endast ett fåtal är under behandling.

4.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att på allvar ta itu med de tillkortakommanden och brister som lyfts fram av såväl OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag som den oberoende organisationen Golos samt att snabbt genomföra alla deras rekommendationer i syfte att bana väg för ett verkligt fritt och rättvist presidentval. I synnerhet begär parlamentet att valet ska övervakas på ett effektivt, korrekt, opartiskt och tillförlitligt sätt i enlighet med OSSE/ODIHR:s och Europarådets standarder.

5.  I detta sammanhang upprepar Europaparlamentet sitt krav på att valet till duman den 4 december 2011 ska ogiltigförklaras och att ett nytt, fritt och rättvist val ska hållas som bygger på de standarder för genomförande av val som tagits fram av OSSE, efter genomgripande förändringar av vallagen som gör det möjligt för samtliga oppositionspartier att registrera sig och delta.

6.  Europaparlamentet efterlyser vidare en översyn av formerna för och verksamheten i den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland.

7.  Europaparlamentet kräver bestämt att myndigheterna upphör med alla försök att tvinga lärare och anställda i statliga företag att delta i massmöten till stöd för Putin och att hålla skolelever borta från oppositionens protester. Myndigheterna uppmanas att sluta med att missbruka administrativa resurser för politiska ändamål.

8.  Europaparlamentet beklagar den centrala valkommissionens beslut att förbjuda ledaren för partiet Jabloko, Grigorij Javlinskij, att ställa upp i presidentvalet, något som också hindrar partiet från att skicka ut observatörer.

9.  Europaparlamentet anser att partnerskapet för modernisering inte kan inskränka sig till ekonomiskt samarbete och teknisk innovation, utan måste åtföljas av en genomgripande process för inhemska reformer som omfattar ett befästande av de demokratiska institutionerna och ett tillförlitligt rättsväsen, respekt för rättsstaten och en obehindrad utveckling av ett civilt samhälle i ordets verkliga bemärkelse. Parlamentet uppmanar i anslutning till detta kommissionen och Rysslands regering att ange vilka åtgärder som måste vidtas för att dessa mål ska nås.

10. Europaparlamentet välkomnar ett stärkt, verkligt civilt samhälle i Ryssland. Forumet för de civila samhällena i EU och Ryssland skulle kunna bli en nyckelaktör för att stimulera partnerskapet för modernisering på områdena mänskliga och medborgerliga rättigheter, bekämpning av korruption samt rättsstaten.

11. Europaparlamentet beklagar djupt att den allmänna situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland ytterligare har försämrats och att formerna för samråden om de mänskliga rättigheterna mellan EU och Ryssland inte har utvecklats i någon riktning. Parlamentet är oroat över denna dialog, som har blivit en process snarare än ett medel att uppnå mätbara och påtagliga resultat. Parlamentet insisterar återigen på att det behövs offentliga framstegsindikatorer i dessa samråd och att formerna för dialogen måste förbättras, till exempel genom att samråden växelvis hålls på olika ställen. Det behövs ett samspel mellan icke-statliga organisationer och myndigheterna i Ryssland i samband med denna process och i frågan om den ryska delegationens sammansättning, och det måste utfärdas offentliga bedömningar av framstegen vid toppmöten mellan EU och Ryssland och efter möten med rådet för partnerskapet.

12. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att frige alla politiska fångar på den lista över 39 personer, bland dem Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev, som offentliggjorts av Väljarnas förbund och andra icke-statliga organisationer.

13. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att lagstiftningen mot extremism missbrukas och utnyttjades för att på ett olagligt sätt införa straffrättsliga bestämmelser mot organisationer i det civila samhället, till exempel Memorial, och religiösa minoriteter som Jehovas vittnen och Falun Dafa, liksom oberättigade förbud mot deras material med hänvisning till extremism.

14. Europaparlamentet fördömer skarpt att S:t Petersburgs lagstiftande församling antagit en lag som förbjuder ”propaganda för sodomi, lesbianism, bisexualitet, transsexualism och pedofili som riktas till barn”. På samma sätt fördömer parlamentet liknande lagar som antagits i regionerna Rjazan, Archangelsk och Kostroma. Samtliga ryska myndigheter uppmanas att upphöra med att kringskära yttrandefriheten i fråga om sexuell läggning eller könsidentitet, i överensstämmelse med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanas att förmedla budskapet att EU motsätter sig dessa lagar.

15. Europaparlamentet beklagar djupt att Ryssland, tillsammans med Kina, i FN:s säkerhetsråd beslutade att lägga in veto mot ett förslag till resolution, som stöddes av alla övriga tretton medlemmar i säkerhetsrådet, med stöd för Arabförbundets krav på en syriskledd politisk övergång mot ett demokratiskt, pluralistiskt politiskt system. Parlamentet fördömer våldet mot oppositionen och uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med all försäljning av vapen och försvarsmateriel till den syriska regimen.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, OSSE, Europarådet samt Rysslands president, regering och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy