Процедура : 2011/2894(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0062/2012

Внесени текстове :

B7-0062/2012

Разисквания :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0059

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 131kWORD 65k
10.2.2012
PE483.120v01-00
 
B7-0062/2012

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0030/2012

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod (с британско гражданство), от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти (2011/2894(RSP))


Erminia Mazzoni от името на комисията по петиции

Резолюция на Европейския парламент относно петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod (с британско гражданство), от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти (2011/2894(RSP))  
B7‑0062/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид въпросите от 13 януари 2012 г. до Съвета относно петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod (с британско гражданство), от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти (O-000005/2012 – B7‑0029/2012 и O-000006/2012 – B7‑0030/2012),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че слепите и хората с увредено зрение в Европейски съюз разполагат с изключително ограничен достъп до книги и други печатни документи, тъй като 95% от всички публикации никога не се преобразуват в „достъпни формати” като брайлово писмо, едър шрифт или запис;

Б.  като има предвид, че понастоящем не съществува международен правен стандарт за конкретно изключение от правилата в областта на авторското право за презграничното разпространение на формати, които са адаптирани за лицата, страдащи от четивни нарушения;

В.  като има предвид, че комисията за авторското право на Световната организация за авторското право (СОАП) обмисля международен договор за подобряване на достъпа до книги за слепи и други хора с увредено зрение;

Г.  като има предвид, че представителите на Европейския съюз систематично се противопоставяха на правно обвързващ текст, като изразяваха предпочитание към препоръки с необвързващ характер;

Д. като има предвид, че в своя доклад от 13 април 2011 г., озаглавен „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии”(1), Европейският парламент призова ЕС да застане зад обвързващ договор на СОАП;

Е.  като има предвид, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в частност членове 21 и 30, и Хартата на основните права на Европейския съюз установяват принципите, които се прилагат по отношение на забраната на дискриминацията спрямо хората с увреждания;

1.  призовава Съвета и Комисията да подкрепят договор на СОАП с обвързващ характер по отношение на авторското право върху книги и печатни продукти за слепи и други хора с увредено зрение;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2011)0240.

Правна информация - Политика за поверителност