Rezolūcijas priekšlikums - B7-0062/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0062/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Lūgumrakstu Nr. 0924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU)/ Karaliskā nacionālā neredzīgo cilvēku institūta (RNIB) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgu cilvēku piekļuvi grāmatām un citai drukātai produkcijai (2011/2894(RSP))

10.2.2012

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0030/2012, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Erminia Mazzoni Lūgumrakstu komitejas vārdā

Procedūra : 2011/2894(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0062/2012

B7‑0062/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Lūgumrakstu Nr. 0924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU)/ Karaliskā nacionālā neredzīgo cilvēku institūta (RNIB) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgu cilvēku piekļuvi grāmatām un citai drukātai produkcijai (2011/2894(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pantu,

–   ņemot vērā 2012. gada 13. janvāra jautājumus Komisijai un Padomei par Lūgumrakstu Nr. 924/2011, ko Eiropas Neredzīgo apvienības (EBU) / Karaliskā nacionālā neredzīgo cilvēku institūta (RNIB) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgu cilvēku piekļuvi grāmatām un citai drukātai produkcijai (O-000005/2012 – B7 0029/2012 un O-000006/2012 – B7‑0030/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā neredzīgām un vājredzīgām personām Eiropas Savienībā ir ļoti ierobežota piekļuve grāmatām un citai drukātai produkcijai, tāpēc ka 95 % visu publikāciju nekad netiek pārveidotas piemērotā veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā iespiedumā vai audioierakstā;

B.  tā kā patlaban vispār nav starptautisku juridiski saistošu standartu par izņēmumiem autortiesībās attiecībā uz konkrētu mērķgrupu, lai varētu īstenot tādu produktu veidu pārrobežu izplatīšanu, kas pielāgoti personām, kuras nav spējīgas lasīt standarta iespiedtekstus;

C. tā kā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Autortiesību komiteja apsver starptautiska līguma pieņemšanu, lai uzlabotu neredzīgu un vājredzīgu personu piekļuvi grāmatām;

D. tā kā Eiropas Savienības pārstāvji ir pastāvīgi iebilduši pret juridiski saistošu dokumentu, dodot priekšroku juridiski nesaistošiem ieteikumiem;

E.  tā kā Eiropas Parlaments savā 2011. gada 13. aprīļa ziņojumā „Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana”[1] prasīja Eiropas Savienībai atgriezties pie jautājuma par saistošu Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumu;

F.  tā kā ANO Konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un jo īpaši tās 21. un 30. pantā, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir noteikti diskriminācijas aizlieguma principi attiecībā uz personām ar invaliditāti,

1.  aicina Padomi un Komisiju atbalstīt saistošu Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumu par autortiesībām attiecībā uz neredzīgām un vājredzīgām personām paredzētām grāmatām un drukātai produkcijai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.