Projekt rezolucji - B7-0062/2012Projekt rezolucji
B7-0062/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie petycji 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (2011/2894(RSP))

10.2.2012

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0030/2012
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Erminia Mazzoni w imieniu Komisji Petycji

Procedura : 2011/2894(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0062/2012

B7‑0062/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie petycji 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (2011/2894(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając pytania z dnia 13 stycznia 2012 r., skierowane do Rady i Komisji w sprawie petycji 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (O-000005/2012 – B7 0029/2012 i O-000006/2012 – B7 0030/2012),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że osoby niewidome i niedowidzące w Unii Europejskiej mają poważnie ograniczony dostęp do książek i innych materiałów drukowanych, ponieważ 95% wszystkich publikowanych prac nigdy nie jest przekształcana na „przyjazne formaty”, takie jak brajl, druk powiększony czy audio;

B.  mając na uwadze, że w skali ogólnoświatowej nie ma obecnie międzynarodowego standardu prawnego odnośnie do ukierunkowanego wyjątku od przepisów prawa autorskiego dla transgranicznej dystrybucji formatów zaadaptowanych do potrzeb osób z zaburzeniami odczytu druku;

C. mając na uwadze, że komisja ds. praw autorskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) rozważa traktat międzynarodowy w celu poprawy dostępu osób niewidomych i niedowidzących do książek;

D. mając na uwadze, że przedstawiciele Unii Europejskiej konsekwentnie sprzeciwiali się wiążącemu prawnie tekstowi, faworyzując niewiążące zalecenia;

E.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej[1] Parlament Europejski wezwał UE do poparcia wiążącego traktatu WIPO;

F.  mając na uwadze, że konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności jej artykuły 21 i 30, oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ustanawiają zasady stosowane do zakazu dyskryminacji osób niepełnosprawnych;

1.  wzywa Komisję i Radę do poparcia wiążącego traktatu WIPO odnośnie do praw autorskich do książek i innych materiałów drukowanych dla osób niewidomych i niedowidzących;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.