Предложение за резолюция - B7-0063/2012Предложение за резолюция
B7-0063/2012

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно бъдещето на програмата за ГМОСС (2012/2509(RSP))

  10.2.2012

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0027/2012
  съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

  Norbert Glante от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

  Процедура : 2012/2509(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0063/2012
  Внесени текстове :
  B7-0063/2012
  Приети текстове :

  B7‑0063/2012

  Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на програмата за ГМОСС (2012/2509(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2011 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните операции (считано от 2014 г.),

  –   като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ ,

  –   като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2012 г. относно космическата стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите[1],

  –   като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2011 г., озаглавени „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“,

  –   като взе предвид въпроса от 13 декември 2011 г. към Комисията относно бъдещето на европейската програма за мониторинг на Земята, наречена „Глобален мониторинг на околната среда и сигурност“ (ГМОСС) (B7‑0027/2012),

  –   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че програмата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) е една от двете водещи инициативи на Европейския съюз в областта на космоса и има ключова роля за наблюдението на Земята, което е средство от жизненоважно значение за борба с изменението на климата и разрушаването на околната среда, за гражданска защита и сигурност, устойчиво развитие, мобилност и управление на кризи, както и за обезпечаване на важни икономически възможности чрез разработване на услуги надолу по веригата и насърчаване на новаторството;

  Б.  като има предвид, че ГМОСС е от съществено значение от политическа, стратегическа и техническа гладна точка за Европа и има доста значима ценова ефективност от точка на икономическите, социалните и технологическите ползи;

  В.  като има предвид, че ГМОСС беше създадена като програма на Съюза, финансирана от бюджета на ЕС, и възлиза на 3,2 милиарда евро до 2013 г., под управлението и отговорността на ЕС;

  Г.  като има предвид, че липсата на надежден план за финансиране, обезпечаващ дългосрочна и стабилна финансова подкрепа, би довела вероятно до по-високи разходи в дългосрочен план, различия в достъпа до информацията и ползите, които произтичат за европейските граждани, и прекъсване или дори прекратяване на програмата и на предоставянето на данни чрез нея, което в крайна сметка означава, че направените инвестиции до този момент са безплодни и че Европа би загубила своята независимост и технологически напредък в тази важна космическа инфраструктура;

  Д. като има предвид, че на 31 май 2011 г. Съветът отправи искане бюджетът на ЕС да продължи да финансира програмата ГМОСС в съответствие с правомощията на Съюза; като има предвид, че няколко държави членки вече изразиха своите възражения относно това финансирането на ГМОСС да се урежда от междуправителствено споразумение и като има предвид, че поради това предлаганият фонд за ГМОСС няма да набере вероятно необходимото финансиране;

  1.  отбелязва със съжаление факта, че на 30 ноември 2011 г. Комисията единствено публикува съобщение, а не представи законодателно предложение относно ГМОСС, като се има предвид, че настоящият Регламент (ЕС) № 911/2010 обхваща единствено първоначалните операции и изтича в края на 2013 г.;

  2.  изразява несъгласие с насоката, която Комисията е заложила в своето съобщение относно бъдещето финансиране и управление на ГМОСС, като тя цели междуправителствено финансиране на проекта; изразява безпокойство, че тази насока ще бъде от огромен ущърб за бъдещето развитие на програмата, ще доведе до загуба на нейното европейско измерение, противоречи на принципите на прозрачност и пълен, открит и равнопоставен достъп за всички, както и че се възприема като знак за оттегляне на ангажимента на ЕС към тази водеща инициатива;

  3.  не счита, че финансирането на ГМОСС извън многогодишната финансова рамка – предвид структурата на финансиране и управление, предложена от Комисията в нейното съобщение, се явява надеждна възможност;

  4.  изтъква, че несигурността относно бъдещето на програмата ГМОСС и нейното финансиране е в голям ущърб за развитието и разгръщането на пазара на услугите и приложенията, произтичащи от ГМОСС, за които се очаква да способстват за икономически растеж и благосъстоянието на европейските граждани;

  5.  призовава следователно Комисията да внесе своевременно законодателно предложение за дългосрочно управление, финансиране и функциониране на програмата ГМОСС, финансирана от многогодишната финансова рамка, с цел обезпечаване на правилното разгръщане и функциониране на програмата и постигане на нейната пълна оперативност от 2014 г. нататък;

  6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.