Forslag til beslutning - B7-0063/2012Forslag til beslutning
B7-0063/2012

  FORSLAG TIL BESLUTNING om fremtiden for GMES (2012/2509(RSP))

  10.2.2012

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0027/2012
  jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

  Norbert Glante for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

  Procedure : 2012/2509(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0063/2012
  Indgivne tekster :
  B7-0063/2012
  Vedtagne tekster :

  B7‑0063/2012

  Europa-Parlamentets beslutning om fremtiden for GMES (2012/2509(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2011 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dettes operationer (fra 2014),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011 om et budget for Europa 2020,

  –   der henviser til sin beslutning af 19. januar 2012 om en rumstrategi for Den Europæiske Union til gavn for borgerne[1],

  –   der henviser til Rådets konklusioner af 31. maj 2011 om en rumstrategi for Den Europæiske Union til gavn for borgerne,

  –   der henviser til forespørgsel af 13. december 2011 til Kommissionen om fremtiden for GMES (B7_0027/2012),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at GMES-programmet er et af Unionens to flagskibsruminitiativer og spiller en central rolle i forbindelse med jordobservation, som er et afgørende redskab for så vidt angår bekæmpelse af klimaændringer, miljøforringelse, civilbeskyttelse og sikkerhed, bæredygtig udvikling, mobilitet og krisestyring samt tilvejebringelse af vigtige økonomiske muligheder gennem udvikling af downstream-tjenester og innovation;

  B.  der henviser til, at GMES er af overordentlig stor politisk, strategisk og teknisk betydning for Europa, og at det giver betydelig værdi for pengene i form af økonomiske, sociale og teknologiske fordele;

  C. der henviser til, at GMES er etableret som et unionsprogram, som finansieres via EU-budgettet til et samlet beløb på ca. 3.2 mia. EUR frem til 2013, under EU's ledelse og ansvar;

  D. der henviser til, at manglen på en troværdig finansieringsplan, som sikrer langsigtet og stabil finansieringsstøtte, sandsynligvis ville føre til øgede omkostninger på lang sigt, ulig adgang til information og fordele for EU-borgere samt en midlertidig udsættelse eller sågar afbrydelse af programmet og de data, som det tilvejebringer, hvilket i sidste ende ville kunne føre til, at de foretagne investeringer viser sig frugtesløse, og Europa mister sin uafhængighed og sit teknologiske forspring inden for denne vigtige ruminfrastruktur;

  E.  der henviser til, at Rådet den 31. maj 2011 anmodede om fortsat finansiering af GMES-programmet over EU-budgettet i overensstemmelse med Unionens forpligtelser, at adskillige medlemsstater allerede har givet udtryk for, at de gør indsigelse mod, at finansieringen af GMES reguleres af en mellemstatslig aftale, samt at den foreslåede GMES-fond derfor formentlig ikke vil generere den nødvendige finansiering;

  1.  beklager den omstændighed, at Kommissionen den 30. november 2011 kun offentliggjorde en meddelelse og ikke et lovgivningsforslag vedrørende GMES i betragtning af, at den nugældende forordning (EU) nr. 911/2010 kun dækker de indledende operationer og udløber ved udgangen af 2013;

  2.  er uenig i den tilgang, som Kommissionen antydede i sin meddelelse med hensyn til den fremtidige finansiering og forvaltning af GMES, hvor målet er at finansiere projektet med mellemstatslige midler; frygter, at denne tilgang vil være yderst skadelig for den fremtidige udvikling af programmet, at programmet mister sin europæiske dimension og tilsidesætter princippet om gennemsigtighed, åbenhed og lige adgang for alle, samt vil blive set som et udtryk for EU's manglende engagement i sit flagskibsinitiativ;

  3.  mener ikke, at finansiering af GMES uden for den flerårige finansielle ramme (FFR) – med en finansiering og en forvaltningsstruktur som anført i det forslag, som Kommissionen offentliggjorde i sin meddelelse – er en mulig løsning;

  4.  påpeger, at usikkerhed med hensyn til fremtiden for GMES-programmet og dets finansiering er yderst skadelig for udviklingen og markedsudbredelsen af GMES-tjenester og anvendelsen af GMES, som forventes at skabe økonomisk vækst og velfærd for europæiske borgere;

  5.  opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at vedtage et lovgivningsforslag om langsigtet forvaltning, finansiering og drift af GMES-programmet, finansieret inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme med det formål at sikre korrekt ibrugtagning og drift af programmet samt opfylde målsætningen om at være fuld operationel fra 2014;

  6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.