Πρόταση ψηφίσματος - B7-0063/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0063/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον του GMES (2012/2509(RSP))

  10.2.2012

  εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0027/2012
  σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

  Norbert Glante εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  Διαδικασία : 2012/2509(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0063/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0063/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0063/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του GMES (2012/2509(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης (GMES) και τις δράσεις του (από το 2014 και εφεξής),

  –   έχοντας υπόψη ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένας Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» της 29ης Ιουνίου 2011,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οφέλη για τους πολίτες της[1],

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οφέλη για τους πολίτες της»,

  –   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 13ης Δεκεμβρίου 2011 προς την Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του GMES (B7‑0027/2012),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο πρόγραμμα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) αποτελεί μια από τις δύο εμβληματικές διαστημικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίζει κομβικό ρόλο στην παρατήρηση της γης, που αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία και ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κινητικότητα και τη διαχείριση των κρίσεων, καθώς και την παροχή σημαντικών οικονομικών ευκαιριών με την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τα κατάντη και την ενίσχυση της καινοτομίας·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το GMES, έχει μεγάλη πολιτική, στρατιωτική και τεχνική σημασία για την Ευρώπη και έχει μεγάλη προσφορά στη σχέση κόστους ωφέλειας όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά οφέλη·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το GMES δημιουργήθηκε ως ένα πρόγραμμα της Ένωσης που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με συνολικό κονδύλι περί τα 3,2 δισ. € μέχρι το 2013, και τελεί υπό τη διαχείριση και την ευθύνη της ΕΕ·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αξιόπιστου χρηματοδοτικού σχεδίου που θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη και σταθερή οικονομική στήριξη μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αύξηση του κόστους, σε διαφοροποίηση της πρόσβασης όσον αφορά την παρεχόμενη πληροφόρηση και τα οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και σε διακοπή ή και αναστολή του προγράμματος και της παροχής στοιχείων γεγονός που, σε τελική ανάλυση, θα σήμαινε ότι οι μέχρι στιγμής επενδύσεις θα επέβαιναν άκαρπες και η Ευρώπη θα έχανε την ανεξαρτησία της και την τεχνολογική εξέλιξη στη σημαντική αυτή διαστημική υποδομή·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο ζήτησε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα GMES σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Ένωσης και, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη διατυπώσει την αντίρρησή τους στη ρύθμιση της χρηματοδότησης του GMES από διακυβερνητική συμφωνία και, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το προτεινόμενο ταμείο GMES πιθανώς δεν θα εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση·

  1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις 30 Νοεμβρίου 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε απλώς μια ανακοίνωση και δεν υπέβαλε νομοθετική πρόταση σχετικά με τον GMES, δεδομένου ότι ο ισχύων κανονισμός (EΕ) αριθ. 911/2010 καλύπτει μόνο αρχικές δράσεις και λήγει τα τέλη του 2013·

  2.  διαφωνεί με την κατεύθυνση που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της όσον αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση και διαχείριση του GMES, καθόσον στόχος είναι η διακυβερνητική χρηματοδότηση του εγχειρήματος· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κατεύθυνση αυτή θα πλήξει σοβαρά τη μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος, θα επιφέρει απώλεια της ευρωπαϊκής διάστασης του προγράμματος, θα έρθει σε αντίφαση με τις αρχές της διαφάνειας και της πλήρους, ανοικτής και ισότιμης πρόσβασης για όλους και θα θεωρηθεί ως σημείο αποδέσμευσης της ΕΕ από την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία·

  3.  δεν πιστεύει ότι η χρηματοδότηση του GMES εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) - με τη δομή χρηματοδότησης και διαχείρισης που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση της - αποτελεί βιώσιμη επιλογή·

  4.  επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του προγράμματος GMES και της χρηματοδότησής του πλήττει σοβαρά την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών και εφαρμογών GMES, από τις οποίες προσδοκάται σημαντική οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών·

  5.  καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως νομοθετική πρόταση για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση, χρηματοδότηση και λειτουργία του προγράμματος GMES, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΠΔΠ, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής ανάπτυξης και λειτουργίας του προγράμματος και την επίτευξη του στόχου του να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό από το 2014·

  6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.