Procedūra : 2012/2509(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0063/2012

Pateikti tekstai :

B7-0063/2012

Debatai :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.14
CRE 16/02/2012 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0062

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 122kWORD 67k
10.2.2012
PE483.121v01-00
 
B7-0063/2012

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0027/2012

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl GMES ateities (2012/2509(RSP))


Norbert Glante Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl GMES ateities (2012/2509(RSP))  
B7‑0063/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos veiksmų (nuo 2014 m.),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos(1),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 31 d. Tarybos išvadas „Piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimas“,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. klausimą Komisijai dėl GMES ateities (B7 0027/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Žemės stebėsenos programa (GMES) yra viena iš dviejų Europos Sąjungos pavyzdinių kosminės erdvės iniciatyvų ir jai tenka svarbus vaidmuo vykdant Žemės stebėjimą, kuris yra svarbiausia priemonė kovojant su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu, užtikrinant civilinę saugą ir saugumą, tvarų vystymąsi, mobilumą ir krizių valdymą ir teikiant svarbias ekonomines galimybes plėtojant vartotojams skirtas paslaugas ir skatinant inovacijas;

B.  kadangi GMES itin svarbi Europai politiniu, strateginiu ir techniniu požiūriu ir yra ekonomiškai naudinga, nes duoda ekonominės, socialinės ir technologinės naudos;

C. kadangi GMES buvo sukurta kaip iš ES biudžeto finansuojama Sąjungos programa, kurios biudžetas iki 2013 m. sudaro maždaug 3,2 milijardo EUR, kurią valdo ir už kurią atsakinga ES;

D. kadangi nesant patikimam finansavimo planui, kuriame būtų numatyta ilgalaikė ir stabili finansinė parama, ilguoju laikotarpiu tikriausiai būtų patirtos dar didesnės išlaidos, Europos piliečiams sudarytos nevienodos galimybės gauti atitinkamą informaciją ir naudą, laikinai nutraukta ar net sustabdyta ši programa ir nutrauktas jos duomenų teikimas, o tai galiausiai reikštų, jog iki šiol padarytos investicijos nedavė jokios naudos ir kad Europa praras savo nepriklausomybę šioje svarbioje kosmoso erdvės infrastruktūroje ir sustos jos technologijų pažanga šioje srityje;

E.  kadangi 2011 m. gegužės 31 d. Taryba pareikalavo, jog vykdant Sąjungos įsipareigojimus GMES programa ir toliau būtų finansuojama iš ES biudžeto, kadangi kelios valstybės narės jau paprieštaravo tam, kad GMES finansavimą reguliuotų tarpvyriausybinis susitarimas, ir kadangi dėl šios priežasties iš GMES fondo tikriausiai nebus gaunama būtino finansavimo;

1.  apgailestauja, jog 2011 m. lapkričio 30 d. Komisija paskelbė tik komunikatą, bet nepateikė pasiūlymo dėl teisės akto dėl GMES, kai galiojantis Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 apima tik pradinę praktinę veiklą ir nustos galioti 2013 m. pabaigoje;

2.  nepritaria Komisijos komunikate būsimo GMES valdymo ir finansavimo klausimais nurodytiems ketinimams siekti, kad projektui būtų teikiamas tarpvyriausybinis finansavimas; susirūpinęs tuo, kad šie veiksmai labai pakenks šios programos vystymui ateityje, dėl jų programa praras savo europinę svarbą, jie prieštaraus skaidrumo ir visiškos, atviros ir visiems vienodos prieigos principams ir bus vertinami kaip ES pasitraukimo iš šios pavyzdinės iniciatyvos ženklas;

3.  nemano, jog GMES finansavimas ne pagal daugiametę finansinę programą, o naudojantis Komisijos komunikate siūloma finansavimo ir valdymo sistema, yra perspektyvus variantas;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad netikrumas dėl GMES programos ateities ir jos finansavimo labai kenkia GMES paslaugų ir technologijų, kurios, kaip tikimasi, turėtų skatinti ekonomikos augimą ir Europos piliečių gerovę, kūrimui ir diegimui rinkoje;

5.  taigi ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl pagal daugiametę finansinę programą finansuojamos GMES programos ilgalaikio valdymo, finansavimo ir įgyvendinimo, kad būtų užtikrintas tinkamas šios programos įgyvendinimas ir veikimas ir būtų pasiektas jos tikslas nuo 2014 m. veikti visu pajėgumu;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0013.

Teisinė informacija - Privatumo politika