Projekt rezolucji - B7-0063/2012Projekt rezolucji
B7-0063/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przyszłości europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)

  10.2.2012

  złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0027/2012
  zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

  Norbert Glante w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

  Procedura : 2012/2509(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0063/2012

  B7‑0063/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (2012/2509(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i operacji prowadzonych w jego ramach (od 2014 r.),

  –   uwzględniając komunikat Komisji „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” z dnia 29 czerwca 2011 r.,

  –   uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli[1],

  –   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli,

  –   uwzględniając pytanie do Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyszłości GMES (B7‑0027/2012),

  –   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że program „Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa” (GMES) jest jedną z dwóch sztandarowych inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących przestrzeni kosmicznej i odgrywa kluczową rolę w obserwacji Ziemi, która stanowi strategiczne narzędzie w walce ze zmianą klimatu i degradacją środowiska, w działaniach na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa cywilnego, trwałego rozwoju i mobilności oraz w zarządzaniu kryzysowym, a także ma ważny potencjał gospodarczy, gdyż sprzyja rozwojowi usług niższego szczebla i zwiększa innowacyjność;

  B.  mając na uwadze, że GMES ma dla Europy ogromne znaczenie polityczne, strategiczne i techniczne, a także jest wysoce opłacalne, przynosząc korzyści gospodarcze, społeczne i technologiczne;

  C. mając na uwadze, że GMES został ustanowiony jako program unijny, jest finansowany z budżetu UE, a całkowite środki na niego przeznaczone wynoszą blisko 3,2 mld EUR do roku 2013, a także mając na uwadze, że programem tym zarządza UE i ponosi zań odpowiedzialność;

  D. mając na uwadze, że brak wiarygodnego planu finansowania przewidującego długoterminowe i stałe wsparcie finansowe mógłby doprowadzić w dłuższej perspektywie do wyższych kosztów, do nierównego dostępu obywateli europejskich do pozyskiwanych dzięki temu programowi informacji i korzyści, do przerwania, a nawet wstrzymania programu i pozyskiwania danych, co ostatecznie mogłoby oznaczać, że dotychczasowe inwestycje okazały się bezowocne, a Europa utraciłaby swą niezależność i pozycję kontynentu o wysokim stopniu rozwoju technologicznego w tej tak ważnej dziedzinie, jaką jest infrastruktura kosmiczna;

  E.  mając na uwadze, że w dniu 31 maja 2011 r. Rada opowiedziała się za finansowaniem programu GMES w dalszym ciągu z budżetu UE, zgodnie ze zobowiązaniami Unii, i mając na uwadze, że kilka państw członkowskich wyraziło już sprzeciw wobec finansowania GMES na mocy porozumienia międzyrządowego, w związku z czym proponowany fundusz GMES nie będzie prawdopodobnie w stanie wygenerować niezbędnych środków finansowych;

  1.  wyraża ubolewanie w związku z faktem, że w dniu 30 listopada 2011 r. Komisja opublikowała jedynie komunikat i nie przedstawiła wniosku ustawodawczego w sprawie GMES, zważywszy, że obowiązujące rozporządzenie (UE) nr 911/2010 dotyczy jedynie działań początkowych i wygaśnie wraz z końcem 2013 r.;

  2.  nie zgadza się na kierunek wskazany przez Komisję w komunikacie w odniesieniu do przyszłego finansowania i zarządzania GMES, gdyż celem jest międzyrządowe finansowanie tego projektu; wyraża obawy, że kierunek ten okaże się zdecydowanie szkodliwy dla przyszłego rozwoju programu, spowoduje, że program ten straci wymiar europejski, będzie sprzeczny z zasadami przejrzystości oraz pełnego, otwartego i równego dostępu dla wszystkich, i będzie postrzegany jako znak odejścia UE od tej sztandarowej inicjatywy;

  3.  ocenia, że finansowanie GMES pochodzące ze środków innych niż przewidziane w wieloletnich ramach finansowych, w ramach środków i przy zastosowaniu modelu zarządzania zaproponowanego przez Komisję w komunikacie, nie jest realnym rozwiązaniem;

  4.  podkreśla, że niepewność co do przyszłości programu GMES oraz jego finansowania jest w dużej mierze szkodliwa dla rozwoju i wprowadzenia na rynek usług i zastosowań GMES, które mają przynieść spodziewany wzrost gospodarczy i dobrobyt obywateli europejskich;

  5.  dlatego wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego długoterminowego zarządzania, finansowania i funkcjonowania programu GMES, finansowanego w ramach wieloletnich ram finansowych, tak by zapewnić właściwe uruchomienie i należytą realizację programu oraz osiągnąć cel jego pełnej operacyjności począwszy od 2014 r.;

  6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.