Förfarande : 2011/2937(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0064/2012

Ingivna texter :

B7-0064/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0051

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 66k
10.2.2012
PE483.122v01-00
 
B7-0064/2012

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0023/2012 och B7‑0024/2012

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (2011/2937(RSP))


Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher för fiskeriutskottet

Europaparlamentets resolution om läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (2011/2937(RSP))  
B7‑0064/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2009)0189) och av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C5-0010/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om konsekvenserna av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (COM(2009)0665),

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 mars 2010(1),

–   med beaktande av sin ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 23 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr…/2011 om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2010 om grönboken om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (P7_TA (2010)0039),

–   med beaktande av kommissionens nyligen framlagda förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2011)0425),

–   med beaktande av den muntliga frågan till kommissionen och rådet om läget för den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (B7-0023/2011, B7-0024/2011),

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I enlighet med den handlingsplan som antogs vid FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002, har Europeiska unionen åtagit sig att bevara eller återställa fiskbestånden till en nivå som möjliggör maximalt hållbart uttag och att se till att målen för utfiskade bestånd uppnås snarast och om möjligt inte senare än 2015.

B.  Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, bör den gemensamma fiskeripolitiken ha som mål att se till att de levande akvatiska resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt med avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

C. Det västra beståndet av taggmakrill är ur ekonomiskt hänseende det viktigaste beståndet av taggmakrill i unionens vatten.

D.  I april 2009 lade kommissionen fram ett förslag till förvaltningsplan (COM(2009)0189) på grundval av det förberedande arbete som utförts i den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd och de råd som lämnats av Internationella havsforskningsrådet (ICES) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

E.  De fleråriga planerna är hörnstenar i den gemensamma fiskeripolitiken och grundläggande instrument för bevarandet av fiskeresurserna. De innehåller de allmänna bestämmelser som krävs för att nå målen i den gemensamma fiskeripolitiken och ska därför antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet i enlighet med artikel 43.2 i EUF-fördraget.

F.  Det finns inte tillräckligt med biologisk information om det västra beståndet av taggmakrill och det är därför inte möjligt att göra någon fullständig bedömning av det. Enligt STECF:s rekommendationer skulle emellertid en fångstkontroll baserad på tendenserna för äggproduktionen kunna säkra en hållbar förvaltning av beståndet. Bestämmelserna för fångstkontroll bör i lika utsträckning bygga på de förebyggande rekommendationerna avseende rekryteringstillståndet och på en total tillåten fångstmängd som kan anpassas efter de aktuella tendenser för beståndet som konstateras av äggproduktionen.

G. Fastställandet och fördelningen av fiskemöjligheter inom den gemensamma fiskeripolitiken påverkar direkt den sociala och ekonomiska situationen för medlemsstaternas fiskeflottor, särskilt för de småskaliga kustflottorna.

H. Rådet kan inte förbehålla sig rätten att ensidigt anta de parametrar som fastställs i förslaget om fastställande av de totala tillåtna fångstmängderna, eftersom de är nyckelfaktorer i den föreslagna långsiktiga planen.

I.   I sin ståndpunkt vid första behandlingen gav parlamentet rådet en viss flexibilitet när det gäller beräkningen av det totala uttaget, i enlighet med de vetenskapligt baserade fångstbestämmelserna, i syfte att underlätta en kompromisslösning och bidra till en konstruktiv och positiv strategi för detta lagstiftningsförslag.

J.   De biologiska tillstånd och parametrar som ingår i fångstkontrollbestämmelserna bör överensstämma med de senaste vetenskapliga rekommendationerna och kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget med avseende på ändringar av vissa biologiska referenser och parametrar i fångstkontrollbestämmelserna och för att snabbt kunna vidta åtgärder vid förändringar.

1.  Europaparlamentet understryker att syftet med planen är att bevara biomassan för taggmakrill ur det västra beståndet på en nivå som säkrar ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och största möjliga uttag på lång sikt.

2.  Europaparlamentet anser att bestämmelserna för fångstkontroll bör i lika utsträckning bygga på de förebyggande rekommendationerna och på en aktuell total tillåten fångstmängd som kan anpassas efter de aktuella tendenser för beståndet som konstateras av äggproduktionen.

3.  Europaparlamentet betonar att bestämmelserna för fångstkontroll är centrala faktorer i de fleråriga planerna och ska fastställas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

4.  Europaparlamentet understryker att långsiktiga förvaltningsplaner som gäller för så många fiskbestånd som möjligt är nyckelfaktorer för bevarandet av bestånden, vilket betonades i kommissionens meddelande om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

5.  Europaparlamentet betonar att det nuvarande interinstitutionella dödläget måste lösas för att främja ett hållbart fiskbestånd och ge fiskarna bättre möjligheter att planera sin verksamhet.

6.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att ta nya initiativ för att främja en politisk dialog mellan de tre institutionerna i syfte att klargöra deras respektive roll i beslutsprocessen och behandla frågan om den framtida utformningen av de fleråriga förvaltningsplanerna.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att, såsom man flera gånger lovat, snabbt vidta åtgärder för att förhindra nya interinstitutionella dödlägen i förbindelse med framtida långsiktiga förvaltningsplaner.

8.  Europaparlamentet uppmanar bestämt rådet att lägga fram sin ståndpunkt till den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill i Atlanten så att parlamentet kan inleda sin andra behandling och komma framåt i denna fråga.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen för information.

(1)

EUT C 354, 28.12.2010, s. 68.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy