Процедура : 2011/2899(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0065/2012

Внесени текстове :

B7-0065/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0052

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 125kWORD 75k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.123v01-00
 
B7-0065/2012

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0038/2012 и B7‑0029/2012

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно приноса на общата политика в областта на рибарството за крайбрежните общности (2011/2899(RSP))


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset от името на групата Verts/ALE

относно приноса на общата политика в областта на рибарството за крайбрежните общности (2011/2899(RSP))  
B7‑0065/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление” (COM(2011)363),

–   като взе предвид Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО),

–   като взе предвид различните законодателни предложения и съобщенията от пакета за реформи на ОПОР, внесен от Комисията на 13 юли 2011 г.,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от Правилника за дейността,

A. като има предвид широкоприетото мнение, че европейското рибно стопанство представлява неразделна част от икономическия и социален живот на крайбрежните общности;

Б.  като има предвид, че по данни на Комисията секторът на рибарството (улов, преработка, аквакултура и съпровождащи дейности) предоставя работни места на по-малко от 0.2% от работната ръка в ЕС, като между държавите членки съществуват значителни различия – от 0.04% в Белгия до 1.53% в Гърция, в Бретан той представлява 0.8% от общата заетост, в Галиция 3%, а в някои крайбрежни общности и повече;

В.  като има предвид, че едно динамичен, икономически независим и добре управляван рибарски сектор би могъл да има нарастващ принос към европейското общество и икономика и по този начин да играе значителна роля в стратегията Европа 2020;

Г.  като има предвид, че възстановяването на европейските рибни запаси не само ще създаде работни места, но също така ще направи Европа по-малко зависима от вноса на риба, което от своя страна би допринесло за продоволствената сигурност в развиващите се части на света;

Д. като има предвид, че секторът на рибарството представлява дейност изцяло зависеща от функциониращи екосистеми, което значи, че са му необходими изобилни рибни запаси и морски екосистеми с добър екологичен статус, с оглед на дългосрочната устойчивост и съществуване на добива, преработката и търгуването с рибни продукти;

Е.  като има предвид, че понастоящем риболовната промишленост е изправена пред тежки предизвикателства, включително, в зависимост от конкретния вид рибарство, недостатъчна печалба, стесняване на възможностите, фрагментиране на заетостта и обезпокоителното състояние на размера на рибните запаси;

Ж. като има предвид, че само някои от тези предизвикателства се дължат на фактори извън контрола на рибната промишленост или отговорността на управлението в областта на рибарството, като например изменението на климата, замърсяването, пазарните сили и т.н., други проблеми произлизат от цялостния неуспех на управлението в областта на рибарството за налагане на ограничения на размерите на флота, на възможностите за риболов и т.н., а други – от поведението на самата рибна промишленост;

З.  като има предвид, че традиционната реакция на ЕС спрямо тези затруднения е посредством използването на публична помощ, която ясно показа неспособността си да ги разреши и всъщност често довежда до влошаване на положението;

1.  изразява твърдото си убеждение, че при подходящо управление секторът на рибарството може да има голям принос към европейското общество под формата на продоволствена сигурност, заетост, поддържане на динамични риболовни общности и по много други начини;

2.  подчертава, че настоящата реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) трябва да има за своя главна цел възстановяването на устойчивостта на европейската рибна промишленост, както и на свързаните с нея дейности като преработване, търговия и аквакултура;

3.  подчертава, че осъществената от Комисията оценка на въздействието на предложения нов основен регламент стига до заключението, че екологичната, социалната и икономическата устойчивост значително ще се подобрят при всички описани сценарии, освен при сценария за запазване на статуквото, като по този начин се изтъква необходимостта от реформа;

4.  счита, че екологичната, икономическата и социалната устойчивост представляват важни цели на ОПОР, но че възстановяването на икономическата и социалната жизнеустойчивост зависи от подобряването на статуса на рибните запаси, т.е. екологичната устойчивост представлява категорично предварително условие за икономическата и социалната устойчивост;

5.  счита, че реформата трябва да осъществи една амбициозна програма, която да включва:

· приемането на ясни, приоритетни, измерими и постижими цели, придружени от строги времеви срокове за постигането им,

· възстановяването на рибните запаси до равнища над тези, достатъчни за постигането на максимален устойчив добив,

· значително подобряване на селективността на риболовните съоръжения и практики, така че да се сложи край на прахосничеството, произлизащо от изхвърлянето на големи количества риба и други видове,

· преференциалното разпределяне на правата за риболов на тези, които са възприели най-устойчивите в екологично и социално отношение практики, с цел да бъде ограничено разрушителното въздействие на някои сегменти и оператори,

· постигането на подходящо равновесие между размера и състава на риболовните флоти на ЕС и наличните за устойчив риболов ресурси;

· децентрализация на процеса на вземане на решения на най-подходящото равнище, което може да бъде регионално, национално или местно, в зависимост от конкретния вид рибарство,

· установяването на горепосочените мерки за риболова в ЕС, както и за риболова от страна на плавателни съдове от ЕС в чужди води,

· възприемането на политика за аквакултура, гарантираща, че тази промишленост е екологично устойчива и не води до замърсяване или изчерпване на други видове, използвани като фураж,

· включването на любителския риболов в ОПОР

6.  счита, че ако тази програма бъде реализирана, рибното стопанство на ЕС ще бъде най-накрая основано на устойчиви принципи;

7.  счита, че само тогава рибната промишленост ще бъде в състояние да осъществи своя потенциал за принос към продоволствената сигурност, като създаде устойчива заетост, благоприятства съхраняването и растежа на крайбрежните общности и техните жители, насърчава иновациите в риболовния флот и свързаните с него надолу по веригата промишлености, подобрява управлението на рибарството в развиващите се страни, допринася за научните познания и разбирането на морската околна среда, намалява потреблението си на енергия и освобождаването на парникови газове и съхранява морската околна среда;

8.  счита, че това е най-добрият начин, по който рибарството може да допринесе за осъществяването на Европа 2020;

9.  очаква скорошното публикуване от страна на Комисията на предложението й за Европейски фонд за морско дело и рибарство и счита, че неговите цели и допустимите за финансиране мерки следва да допринесат за уреждането на тези въпроси;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

 

(1)

ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

Правна информация - Политика за поверителност