Postup : 2011/2899(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0065/2012

Předložené texty :

B7-0065/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0052

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0579/2011
13. 2. 2012
PE483.123v01-00
 
B7-0065/2012

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0038/2012 a B7‑0029/2012

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o přínosu společné rybářské politiky pobřežním komunitám (2011/2899(RSP))


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o přínosu společné rybářské politiky pobřežním komunitám (2011/2899(RSP))  
B7‑0065/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“ (COM(2011)363),

–   s ohledem na rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES),

–   s ohledem na různé legislativní návrhy a sdělení o reformním balíčku společné rybářské politiky předložené Komisí dne 13. července 2011,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se široce uznává, že evropské rybářství je nedílnou součástí hospodářského a sociálního života pobřežních komunit;

B.  vzhledem k tomu, že podle Komise odvětví rybářství (rybolov, zpracování, akvakultura a pomocné činnosti) zaměstnává méně než 0,2 % pracovní síly v EU a že existují značné rozdíly mezi členskými státy, od 0,04 % v Belgii po 1, 53% v Řecku, přičemž v Británii představuje toto odvětví 0,8 % celkové zaměstnanosti, v Galícií 3 % a v některých pobřežních komunitách ještě více;

C. vzhledem k tomu, že dynamické, hospodářsky nezávislé a dobře řízené odvětví rybářství by mohlo mít rostoucí přínos pro evropskou společnost a hospodářství a sehrát tak důležitou úlohu ve strategii Evropa 2020;

D. vzhledem k tomu, že zvýšení evropských stavů rybích populací by nejenom vytvořilo nové pracovní příležitosti, ale snížilo by závislost Evropy na dovozu ryb, což by přispělo k zabezpečení potravin v rozvíjejících se částech světa;

E.  vzhledem k tomu, že odvětví rybářství je činností plně závislou na fungování ekosystémů a vyžaduje tedy hojné stavy ryb a dobré fungování mořských ekosystémů, aby bylo možné zajistit dlouhodobou udržitelnost a existenci rybolovu, zpracovatelského průmyslu a uvádění rybích produktů na trh;

F.  vzhledem k tomu, že odvětví rybářství v současnosti čelí závažným problémům včetně (v závislosti na konkrétní oblasti) malé ziskovosti, poklesu rybolovných možností, poklesu zaměstnanosti a alarmující situace, pokud jde o dostatečné stavy rybích populací;

G. vzhledem k tomu, že pouze některé z těchto problémů jsou způsobeny faktory ležícími mimo kontrolu rybářského průmyslu nebo mimo odpovědnost řízení rybolovu, jako jsou změna klimatu, znečistění, tržní síly atd., a že ostatní problémy vyplývají z obecného selhání řízení rybolovu, kdy nejsou odpovídajícím způsobem vymáhány parametry jako velikost flotily, možnosti rybolovu atd., případně z chování tohoto odvětví jako takového;

H. vzhledem k tomu, že tradiční reakcí EU na tyto problémy je využívání veřejné pomoci, které se zjevně nedaří tyto problémy vyřešit a ve skutečnosti často situaci ještě zhoršuje;

1.  je pevně přesvědčen, že odvětví rybářství by při správném řízení mohlo přinést evropské společnosti větší prospěch, pokud jde o zabezpečení potravin, zaměstnanost, zachování dynamických rybářských komunit, a mnoha dalšími způsoby;

2.  zdůrazňuje, že základním cílem současné reformy společné rybářské politiky (SRP) musí být obnovení udržitelnosti evropského odvětví rybolovu i činností s ním spojených, jako je zpracovatelský průmysl, marketing a akvakultura;

3.  zdůrazňuje, že současné hodnocení dopadů navrhovaného základního nařízení, které provádí Komise, dospívá k závěru, že environmentální, sociální a ekonomická udržitelnost se podstatně zvýší ve všech popisovaných scénářích, kromě scénáře, kdy by byl ponechán status quo, což poukazuje na potřebu reforem;

4.  domnívá se, že environmentální, hospodářská a sociální udržitelnost jsou významnými cíli SRP, ale že obnovení hospodářské a sociální životaschopnosti závisí na zlepšení stavu rybích populací, a že tedy environmentální udržitelnost je jasným předpokladem udržitelnosti hospodářské a sociální;

5.  domnívá se, že reforma musí uskutečnit ambiciózní cíle včetně:

· přijetí jasných, dle priorit rozčleněných, měřitelných a dosažitelných cílů s přesně daným časovým harmonogramem pro jejich dosažení,

· obnovy rybích populací na úrovně vyšší než jsou úrovně pro maximální udržitelné výnosy,

· podstatného zlepšení selektivity rybolovných zařízení a postupů, aby se zamezilo plýtvání v podobě výmětů velkých množství ryb a dalších druhů,

· přednostního přidělování rybolovných práv subjektům, které používají nejvíce udržitelné postupy v environmentální a sociální oblasti, s cílem snížit destruktivní dopady některých článků a hospodářských subjektů,

· dosažení správné rovnováhy mezi velikostí a složení rybářských flotil EU a dostupnými zdroji, k jejichž lovu je třeba přistupovat udržitelným způsobem,

· decentralizace rozhodování na co nejvhodnější úroveň, jež v závislosti na konkrétním odvětví rybářství může být regionální, celostátní nebo místní,

· zavedení výše uvedených zásad pro rybolov uvnitř EU i pro rybolov plavidel EU v ostatních vodách;

· přijetí politiky akvakultury zajišťující, že toto odvětví bude udržitelné z hlediska životního prostředí a nepovede ke znečištění nebo k vyčerpání dalších druhů používaných jako krmivo,

· začlenění sportovního rybolovu do společné rybářské politiky,

6.  domnívá se, že pokud bude splněn tento program, bude rybářství EU konečně postaveno na udržitelný základ;

7.  je přesvědčen, že pouze poté bude odvětví rybářství schopno využít plně svého potenciálu přispívat k zajištění potravin, vytváření udržitelné zaměstnanosti, podporovat zachování a růst pobřežních komunit a jejich obyvatel, prosazovat inovace rybářských flotil a navazujících odvětví, zlepšovat řízení rybářství v rozvojových zemích, přispívat k vědeckému poznání a porozumění mořskému prostředí, snižovat spotřebu energie a tvorbu skleníkových plynů a chránit mořské prostředí;

8.  vyjadřuje přesvědčení, že jde o nejlepší způsob, jak může rybářství přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020;

9.  očekává, že Komise co nejdříve zveřejní svůj návrh Evropského námořního a rybářského fondu a je přesvědčen, že jeho cíle a opatření, která z něj mohou být financována, přispějí ke splnění výše uvedených bodů;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právní upozornění - Ochrana soukromí