Postup : 2011/2899(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0065/2012

Predkladané texty :

B7-0065/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0052

NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 85k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.123v01-00
 
B7-0065/2012

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0038/2012 a B7-0029/2012

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o príspevku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva  pobrežným komunitám (2011/2899(RSP))


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o príspevku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva  pobrežným komunitám (2011/2899(RSP))  
B7‑0065/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Rio+20: na ceste k ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu (COM(2011)0363),

–   so zreteľom na rámcovú smernicu o námornej stratégii (2008/56/ES),

–   so zreteľom na rôzne legislatívne návrhy a oznámenia o reformnom balíku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktoré predložila Komisia 13. júla 2011,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže sa všeobecne uznáva, že európske rybné hospodárstvo je súčasťou hospodárskeho a sociálneho života pobrežných komunít;

B.  keďže podľa Komisie odvetvie rybolovu (výlov, spracovávanie, akvakultúra a doplnkové činnosti) zamestnáva menej ako 0,2 % pracovnej sily EÚ a medzi členskými štátmi sú výrazné rozdiely, od 0,04 % v Belgicku až po 1,53 % v Grécku, v Bretónsku je to 0,8 % celkovej zamestnanosti, v Galícii 3 % a v niektorých pobrežných komunitách ešte viac;

C. keďže dynamický, hospodársky nezávislý a správne riadený sektor rybného hospodárstva by mohol mať výraznejší prínos pre európsku spoločnosť a hospodárstvo, a tak by mohol zohrávať dôležitú úlohu v stratégii Európa 2020;

D. keďže obnovenie európskych populácií rýb by nielen vytvorilo pracovné miesta, ale by prispelo k tomu, aby bola Európa menej závislá od dovozu rýb, čo by prispelo k potravinovej bezpečnosti v rozvíjajúcich sa častiach sveta;

E.  keďže odvetvie rybolovu je činnosť, ktorá úplne závisí od fungujúcich ekosystémov a vyžaduje si teda bohaté populácie rýb a morské ekosystémy v environmentálne dobrom stave, a ktorej cieľom je dlhodobá udržateľnosť a existencia rybolovu, spracovávanie a uvádzanie produktov rybného hospodárstva na trh;

F.  keďže odvetvie rybolovu v súčasnosti čelí vážnym problémov vrátane, v závislosti od konkrétneho rybolovu, nedostatočnej ziskovosti, poklesu rybolovných možností, znižujúcej sa zamestnanosti a alarmujúcej situácie týkajúcej sa hojnosti populácie rýb;

G. keďže len niektoré z týchto problémov súvisia s faktormi, ktoré sú mimo kontroly odvetvia rybolovu alebo zodpovednosti za riadenie rybného hospodárstva, ako sú zmena klímy, znečistenie, trhové sily atď., ďalšie problémy vyplývajú zo všeobecného zlyhania riadenia rybného hospodárstva, pretože neprimerane obmedzovali také skutočnosti, ako sú veľkosť flotily, rybolovné možnosti atď., ako aj ďalšie problémy súvisiace so správaním priemyslu ako takého;

H. keďže tradičnou reakciou EÚ na tieto problémy je využitie verejnej pomoci, ktorá jednoznačne nepomáha tieto problémy vyriešiť a v skutočnosti situáciu často ešte zhoršuje;

1.  pevne verí, že správne riadené rybné hospodárstvo by mohlo významnejšie prispieť k rozvoju európskej spoločnosti, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, zamestnanosť, udržanie dynamických rybárskych komunít a mnohými inými spôsobmi;

2.  zdôrazňuje, že prvotným cieľom súčasnej reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) musí byť obnovenie udržateľnosti európskeho odvetvia rybolovu, ako aj s ním súvisiacich činností, ako je spracovateľský priemysel, marketing a akvakultúra;

3.  zdôrazňuje, že z hodnotenia vplyvu navrhovaného základného nariadenia vypracovaného Komisiou vyplýva, že environmentálna, sociálna a hospodárska udržateľnosť sa výrazne zlepší vo všetkých opísaných scenároch, okrem scenára zachovania stavu, pričom sa zdôrazňuje potreba reformy;

4.  domnieva sa, že environmentálna, sociálna a hospodárska udržateľnosť je významným cieľom SPRH, ale že návrat k hospodárskej a sociálnej životaschopnosti závisí od zlepšenia stavu populácie rýb, takže environmentálna udržateľnosť je jednoznačne predpokladom hospodárskej a sociálnej udržateľnosti;

5.  vyjadruje presvedčenie, že reforma musí splniť ambiciózny program vrátane:

· prijatia jasných, stanovených, merateľných a dosiahnuteľných cieľov s prísnym harmonogramom ich splnenia,

· obnovenia populácie rýb na vyššie úrovne, ktoré sú schopné maximálnych udržateľných výnosov,

· výrazného zlepšenia voliteľnosti rybolovných zariadení a techník, aby sa skončilo plytvanie vyplývajúce z vyhadzovania obrovského množstva rýb a ostatných druhov živočíchov,

· preferenčného udelenia práva na rybolov tým, ktorí ho vykonávajú najviac environmentálne a sociálne udržateľným spôsobom, a to s cieľom znížiť deštruktívny dopad niektorých segmentov a prevádzkovateľov,

· dosiahnutia vhodnej rovnováhy medzi veľkosťou a zložením rybárskych flotíl EÚ a zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na rybolov, a to na udržateľnom základe,

· decentralizácie rozhodovania na najvhodnejšiu úroveň, ktorá môže byť regionálna, národná alebo miestna, v závislosti od konkrétneho rybolovu,

· zave zavedenia vyššie uvedených zásad pre rybolov v rámci EÚ a pre rybolov rybárskymi plavidlami EÚ v iných vodách,

· schválenia politiky akvakultúry, ktorá zabezpečuje environmentálnu udržateľnosť tohto odvetia a nevedie k znečisťovaniu alebo vyčerpaniu ostatných druhov používaných ako krmivo,

· začlenenia rekreačného rybolovu do SPRH;

6.  domnieva sa, že ak sa tento program splní, rybné hospodárstvo EÚ bude konečne stáť na udržateľnom základe;

7.  vyjadruje presvedčenie, že len vtedy bude odvetvie rybolovu schopné splniť potenciál prispievania k potravinovej bezpečnosti, vytvárania udržateľnej zamestnanosti, starania sa o udržanie a rast pobrežných komunít a ich obyvateľstvo, podporovania inovácií v oblasti rybárskych flotíl a nadväzujúcich odvetví, zlepšenia riadenia rybného hospodárstva v rozvojových krajinách, prispievania k vedeckým znalostiam a pochopeniu morského prostredia, znižovania svojej spotreby energie a tvorby skleníkových plynov a ochrany morského životného prostredia;

8.  domnieva sa, že toto je najlepší spôsob, akým môže rybné hospodárstvo prispieť k dosiahnutiu cieľov Európy 2020;

9.  očakáva nastávajúce zverejnenie návrhu Komisie týkajúce sa Európskeho fondu pre námorníctvo a rybárstvo a verí, že jeho ciele a opatrenia, ktoré spĺňajú podmienky financovania, prispejú k týmto bodom;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002, s. 59.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia