Postup : 2011/2899(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0066/2012

Předložené texty :

B7-0066/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0052

NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 65k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0579/2011
13. 2. 2012
PE483.124v01-00
 
B7-0066/2012

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0038/2012 a B7‑0029/2012

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o společné rybářské politice a vytváření veřejných statků


Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o společné rybářské politice a vytváření veřejných statků   
B7‑0066/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020“ (COM(2010)2020),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1),

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982,

–   s ohledem na kodex správné praxe FAO pro odpovědný rybolov přijatý dne 31. října 1995,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu je klíčové pro sociální a hospodářský rozvoj evropských pobřežních regionů;

B.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu v Evropské unii vytváří velké množství pracovních míst nejen v odvětví rybolovu, ale i v souvisejících odvětvích, jako je farmaceutický a kosmetický průmysl, cestovní ruch a sport;

C. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu plní více funkcí, jejichž prostřednictvím poskytuje pobřežním komunitám celou řadu různých veřejných statků, které jsou obecně pro evropské občany přínosem;

D. vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu je čtvrtým největším na světě a každoročně poskytuje 6,4 milionu tun ryb;

E.  vzhledem k tomu, že EU má nejrozsáhlejší námořní oblast na světě, která zahrnuje 1200 přístavů, a největší obchodní flotilu na světě;

F.  vzhledem k tomu, že reformovaná společná rybářská politika by měla prostřednictvím rozvoje odvětví rybolovu v Evropě zvýšit blahobyt občanů EU;

1.  zdůrazňuje, že evropské odvětví rybolovu, zejména drobného rybolovu, příznivě ovlivňuje rozvoj řady oblastí, které nepřímo souvisejí s rybolovem, mimo jiné např. kulturu, vzdělávání, rekreaci a cestovní ruch, vědecký rozvoj a ochranu životního prostředí;

2.  zdůrazňuje, že při vytváření nové společné rybářské politiky by měly být zohledněny zájmy všech příslušných zúčastněných stran, včetně rybářů, nevládních organizací, zpracovatelského průmyslu atd.;

3.  vyzývá Komisi, aby náležitě zohlednila úplnou integraci odvětví rybolovu do strategie Evropa 2020, zejména v souvislosti s inkluzivním růstem, který tento dokument prosazuje;

4.  zdůrazňuje, že reformovaná společná rybářská politika by měla úzce navazovat na další klíčové iniciativy EU v oblasti námořní problematiky, zejména na sdělení Komise nazvané „Závěry z konzultací o evropské námořní politice (COM (2007) 574 v konečném znění)“;

5.  zdůrazňuje, že řízení rybolovu by mělo ve větší míře vycházet ze spolehlivých vědeckých informací, které umožní efektivnější dlouhodobé hospodaření s rybolovnými zdroji;

6.  vyzývá Komisi, aby uznala multifunkční povahu odvětví rybolovu a hodnotu jeho široké a rozmanité tvorby veřejných statků a zaujala k odvětví holistický přístup, zejména pokud jde o reformu společné rybářské politiky;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, sdružením výrobců a evropskému odvětví rybolovu.

 

(1)

Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právní upozornění - Ochrana soukromí