Procedure : 2011/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0066/2012

Indgivne tekster :

B7-0066/2012

Forhandlinger :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Afstemninger :

PV 16/02/2012 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0052

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 64k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.124v01-00
 
B7-0066/2012

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0038/2012 og B7-0029/2012

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om den fælles fiskeripolitik og produktionen af fælles goder (2011/2899(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fælles fiskeripolitik og produktionen af fælles goder (2011/2899(RSP))  
B7‑0066/2012

Europa-Parlamentet,

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen med titlen "Europa 2020" (KOM(2010)2020),

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik(1),

 der henviser til FN's havretskonvention af 10. december 1982,

 der henviser til FAO's adfærdskodeks for et ansvarligt fiskeri, vedtaget den 31. oktober 1995,

 der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske fiskerisektor er afgørende for den sociale og økonomiske udvikling af de europæiske kystområder;

B.  der henviser til, at fiskerisektoren i EU skaber et stort antal arbejdspladser, ikke blot inden for fiskeindustrien, men også inden for tilknyttede industrier, såsom den farmaceutiske industri, kosmetikindustrien, turist- og idrætsindustrien;

C.  der henviser til, at fiskerisektoren har en multifunktionel dimension, hvorigennem den forsyner kystområderne med et bredt udvalg af offentlige goder, som er til fordel for de europæiske borgere som helhed;

D.  der henviser til, at den europæiske fiskerisektor er den fjerdestørste i verden, og at den leverer 6.4 mio. ton fisk om året;

E. der henviser til, at EU har verdens største maritime område, der består af 1 200 havne og verdens største handelsflåde;

F.  der henviser til, at den reformerede fælles fiskeripolitik (FFP) bør forbedre EU-borgernes trivsel gennem udvikling af fiskerisektoren i Europa;

1.  understreger, at den europæiske fiskerisektor, og navnlig det ikke-industrielle fiskeri, har en positiv indflydelse på udviklingen inden for en række områder, der indirekte har forbindelse til fiskeri, såsom bl.a. kultur, uddannelse, fritidsbranchen og turistsektoren, videnskabelig udvikling og miljøbeskyttelse;

2.  understreger, at der bør tages hensyn til alle relevante interessepartnere, herunder fiskere, ngo'er, forarbejdningsindustrien osv., ved udarbejdelsen af den nye FFP;

3.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til, at fiskerisektoren integreres fuldt ud i Europa 2020-strategien, navnlig hvad angår den inklusive vækst, som der tales varmt for i dokumentet;

4.  understreger, at den reformerede FFP bør sammenkædes tæt med andre centrale EU-initiativer inden for søfart, særlig Kommissionens meddelelse med titlen "Konklusioner fra høringen om en europæisk havpolitik" (KOM(2007)574);

5.  betoner, at fiskeriforvaltning i stigende grad bør være baseret på pålidelige videnskabelige data, som muliggør en mere effektiv forvaltning af fiskebestandene på lang sigt;

6.  opfordrer Kommissionen til at anerkende fiskerisektorens multifunktionalitet og værdien af dens brede og forskelligartede produktion af offentlige goder, samt at anlægge en holistisk tilgang til sektoren, navnlig i forbindelse med CFF-reformen;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, producentorganisationerne og til de europæiske fiskerierhverv.

 

(1)

EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik