Διαδικασία : 2011/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0066/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0066/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0052

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.124v01-00
 
B7-0066/2012

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0038/2012 και B7‑0029/2012

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την παραγωγή δημοσίων αγαθών (2011/2899(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την παραγωγή δημοσίων αγαθών (2011/2899(RSP))  
B7‑0066/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020», (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982,

–   έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Υπεύθυνη Αλιεία του FΑΟ που ενεκρίθη στις 31 Οκτωβρίου 1995,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας είναι καθοριστικός για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας όχι μόνο στην αλιευτική βιομηχανία αλλά και σε συναφείς κλάδους, όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, τα καλλυντικά, ο τουρισμός και ο αθλητισμός,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας έχει πολυλειτουργική διάσταση μέσω της οποίας προσφέρει στις παράκτιες κοινότητες ευρεία ποικιλία δημόσιων αγαθών που είναι ευεργετικά για τους Ευρωπαίους πολίτες γενικά,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας είναι ο τέταρτος στον κόσμο, προσφέρει δε 6,4 εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων ετησίως,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη θαλάσσια περιοχή στον κόσμο, που περιλαμβάνει 1200 λιμένες, και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμορφωμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) πρέπει να βελτιώσει την ευημερία των πολιτών της ΕΕ μέσω της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα στην Ευρώπη,

1.  τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός αλιευτικός τομέας, και ιδίως η αλιεία μικρής κλίμακας, επηρεάζει θετικά τις εξελίξεις σε πολλούς τομείς που συνδέονται έμμεσα με την αλιεία, όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, ο ψυχαγωγικός και τουριστικός τομέας, η επιστημονική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων·

2.  τονίζει ότι κατά τη χάραξη της νέας ΚΑΠ πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων κύκλων, μεταξύ των οποίων οι αλιείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η βιομηχανία κατεργασίας, κτλ.·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη την πλήρη ενσωμάτωση του τομέα της αλιείας στην στρατηγική Ευρώπη 2020, ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς που προωθεί το εν λόγω κείμενο·

4.  τονίζει ότι η αναθεωρημένη ΚΑΠ πρέπει να συνδέεται στενά με άλλες κομβικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων, ιδίως με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συμπεράσματα από τη Διαβούλευση για μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική» (COM(2007) 574 τελικό)·

5.  τονίζει ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει όλο και περισσότερο να βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που θα καταστήσουν δυνατή την αποτελεσματικότερη μακροπρόθεσμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του τομέα της αλιείας και την αξία της ευρείας και ποικίλης παραγωγής δημόσιων αγαθών από αυτόν, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στον εν λόγω τομέα, ιδίως στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις οργανώσεις παραγωγών και στις ευρωπαϊκές αλιευτικές βιομηχανίες.

 

(1)

ΕΕ L 358, 31.12.2002. σ. 59.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου