Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0066/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0066/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl bendros žuvininkystės politikos ir viešųjų gėrybių gamybos (2011/2899(RSP))

  13.2.2012

  pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B7‑0038/2012 ir B7‑0029/2012
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

  Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0579/2011

  Procedūra : 2011/2899(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0066/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0066/2012
  Priimti tekstai :

  B7‑0066/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros žuvininkystės politikos ir viešųjų gėrybių gamybos (2011/2899(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa“ (COM(2010) 2020),

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrą žuvininkystės politiką[1],

  –   atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

  –   atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 31 d. Maisto ir žemės ūkio organizacijos priimtą Atsakingos žuvininkystės kodeksą,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Europos žuvininkystės sektorius – tai pagrindinis Europos pakrančių regionų socialinės ir ekonominės raidos veiksnys;

  B.  kadangi žuvininkystės sektorius Europos Sąjungoje sukuria daugybę darbo vietų ne tik žuvų perdirbimo pramonėje, bet ir susijusiose pramonės šakose, pvz., farmacijos, kosmetikos gamybos, turizmo ir sporto;

  C. kadangi žuvininkystės sektorius turi daugiafunkcį pobūdį, jis teikia pakrančių bendruomenėms didelę įvairovę viešųjų gėrybių, kurios naudingos Europos piliečiams apskritai;

  D. kadangi Europos žuvininkystės sektorius pagal savo apimtį užima ketvirtą vietą pasaulyje, kiekvienais metais žuvų kiekis siekia 6,4 mln. tonų;

  E.  kadangi ES priklauso didžiausia pasaulyje jūrų erdvė, apimanti 1200 uostų ir didžiausią pasaulio prekybos laivyną;

  F.  kadangi pertvarkyta bendra žuvininkystės politika (BŽP) turėtų pagerinti ES piliečių gerovę, kai bus plėtojamas Europos žuvininkystės sektorius;

  1.  pabrėžia, kad Europos žuvininkystės sektorius, o ypač nedidelio masto žvejyba turi teigiamą poveikį sritims, netiesiogiai susijusioms su žvejyba, pvz., kultūrai, išsilavinimui, poilsio ir turizmo sektoriams, mokslo raidai ir aplinkosaugai;

  2.  pabrėžia, kad formuojant naują BŽP reikėtų atsižvelgti į visų susijusių šalių, įskaitant žvejus, nevyriausybines organizacijas, perdirbimo pramonę ir kt., interesus;

  3.  ragina Komisija tinkamai sekti, kad žuvininkystės sektorius būtų visapusiškai įtrauktas į strategiją „Europa 2020“, ypač kalbant apie integracinį augimą, kuris skatinamas dokumente;

  4.  pabrėžia, kad pertvarkyta BŽP turėtų būti glaudžiai susijusi su pagrindinėmis ES iniciatyvomis jūrų klausimais, ypač su Komisijos komunikatu, pavadintu „Konsultacijų dėl Europos jūrų politikos išvados“ (COM(2007) 574 final);

  5.  pabrėžia, kad žuvininkystės valdymas turėtų būti vis dažniau grindžiamas patikimais moksliniais duomenimis, kurie leistų efektyviau valdyti žuvų išteklius ilguoju laikotarpiu;

  6.  ragina Komisiją pripažinti žuvininkystės sektoriaus daugiafunkcį pobūdį ir įvairių plataus masto viešųjų gėrybių vertę, laikytis visa apimančio požiūrio į šį sektorių, ypač reformuojant BŽP;

  7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, gamintojų organizacijoms ir Europos žuvininkystės pramonės atstovams.