Процедура : 2011/2899(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0067/2012

Внесени текстове :

B7-0067/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0052

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 68k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

внесено вследствие на въпроси B7‑0038/2012 и B7‑0029/2012 с искане за устен отговор

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Филиз Хакъева Хюсменова от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Европейският парламент,

 

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1),

–   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г.,

–   като взе предвид Кодекса за поведение за отговорно рибарство на ФAO, приет на 31 октомври 1995 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление“ (COM(2011)363),

–   като взе предвид съобщението, озаглавено „ЕВРОПА 2020“ (COM (2010)2020),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че риболовният сектор допринася за икономическия растеж на Европа посредством риболова, преработката и предлагането на пазара;

Б.  като има предвид, че европейският риболовен сектор е мултифункционален сектор, който включва в допълнение към основната си дейност също така и любителски риболов и аквакултури;

В.  като има предвид, че любителският риболов допринася за създаването на работни места, насърчава туризма и запазва нашето културно наследство, а също така може да допринася за по-устойчив риболов в рамките на Европа и следователно служи на целите на Рио+20, както и е в съответствие със стратегията „Европа 2000“;

Г.  като има предвид, че мултифункционалното равнище на рибарството следва да се признае и подкрепи в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството;

Д. като има предвид, че любителският риболов е основен елемент на дейност също така и на крайбрежните общности;

Е.  като има предвид, че крайбрежните общности бяха сериозно засегнати от спада в сектора на рибарството като цяло, който има тежко въздействие върху малките риболовни пристанища в ЕС;

Ж. като има предвид, че на възстановяването на малките риболовни пристанища следва да се даде приоритет в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството;

1.  призовава Комисията да признае диверсификацията на риболовния сектор и значението на любителския риболов и аквакултурите като два основни стълба в допълнение към самата риболовна дейност;

2.  призовава Комисията да признае, че любителският риболов е в съответствие със стратегията „Европа 2000“и служи на целите на съобщението относно „Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление“;

3.  подчертава, че на любителския риболов следва да бъде отделено специално внимание в рамките на реформата на общата политика в областта на риболова, тъй като този въпрос не се засяга в предложението на Комисията, представено на 13 юли 2011 г.;

4.  настоятелно призовава Комисията да доразвие по-задълбочено различните възможности за финансова подкрепа на сектора на любителския риболов и другите свързани с водите дейности в рамките на бъдещия Европейски фонд за рибарство и/или Кохезионния фонд, като част от структурната подкрепа за европейския риболовен сектор;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и националните парламенти.

(1)

OВ L 358, 31.12.2002 г. стp. 59.

Правна информация - Политика за поверителност