Postup : 2011/2899(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0067/2012

Předložené texty :

B7-0067/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0052

NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 64k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0579/2011
13. 2. 2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0038/2012 a B7‑0029/2012

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1),

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982,

–   s ohledem na kodex správné praxe FAO pro odpovědný rybolov ze dne 31. října 1995,

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“ (COM(2011)0363),

–   s ohledem na sdělení „Evropa 2020“ (COM(2010)2020),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu přispívá k hospodářskému růstu Evropy svými úlovky, jejich zpracováváním a uváděním produktů na trh;

B.  vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu je multifunkčním sektorem, jenž vedle své ústřední činnosti zahrnuje také rekreační rybolov a akvakulturu;

C. vzhledem k tomu, že rekreační rybolov přispívá k vytváření pracovních míst, podporuje cestovní ruch a zachovává naše kulturní dědictví; navíc může přispívat k udržitelnějšímu rybolovu v Evropě, a přispívá tudíž ke splnění cílů Rio+20 a je v souladu se strategií Evropa 2020;

D. vzhledem k tomu, že v rámci reformy společné rybářské politiky je třeba multifunkční povahu rybolovu uznat a podporovat;

E.  vzhledem k tomu, že rekreační rybolov je také základní součástí činností pobřežních komunit;

F.  vzhledem k tomu, že na pobřežní komunity těžce dopadl úpadek odvětví rybolovu jako celku, jenž vážně postihl malé rybářské přístavy v celé EU;

G. vzhledem k tomu, že v reformě společné rybářské politiky je třeba dát obnově malých rybářských přístavů prvořadou důležitost;

1.  žádá Komisi, aby uznala různorodost odvětví rybolovu a význam rekreačního rybolovu a akvakultury jako dvou hlavních pilířů vedle vlastní rybolovné činnosti;

2.  žádá Komisi, aby uznala, že rekreační rybolov je v souladu s strategií Evropa 2020 a přispívá ke splnění cílů sdělení „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“;

3.  protože se návrhy Komise předložené dne 13. července 2011 rekreačním rybolovem nezabývaly, zdůrazňuje, že je třeba se jím v rámci procesu reformy společné rybářské politiky specificky zabývat;

4.  naléhá na Komisi, aby důkladněji rozvedla jednotlivé možnosti finanční podpory odvětví rekreačního rybolovu a dalších činností spojených s vodou v rámci budoucího Evropského rybářského fondu a/nebo Fondu soudržnosti jako součásti strukturální podpory evropského odvětví rybolovu;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, radě a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právní upozornění - Ochrana soukromí