Procedure : 2011/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0067/2012

Indgivne tekster :

B7-0067/2012

Forhandlinger :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Afstemninger :

PV 16/02/2012 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0052

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 117kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0038/2012 og B7-0029/2012

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af fælles goder (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af fælles goder (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik(1),

 der henviser til FN's havretskonvention af 10. december 1982,

 der henviser til FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, vedtaget den 31. oktober 1995,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Social Udvalg og Regionsudvalget "Rio+20: mod en grøn økonomi og bedre styring" (COM(2011)0363),

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen om Europa 2020 (COM(2010)2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at fiskerisektoren bidrager til den økonomiske vækst i Europa gennem fangst, forarbejdning og markedsføring;

B.  der henviser til, at den europæiske fiskerisektor er en multifunktionel sektor, som ud over sit kerneområde omfatter fritidsfiskeri og akvakultur;

C.  der henviser til, at fritidsfiskeri bidrager til jobskabelsen, fremmer turismen og bevarer vores kulturarv, at det kan bidrage til mere bæredygtigt fiskeri i Europa og derfor understøtter Rio+20-målene, og at det er i overensstemmelse med Europa 2020-strategien;

D.  der henviser til, at fiskeriets multifunktionelle karakter bør anerkendes og fremmes i forbindelse med reformen af den fælles fiskeripolitik (FFP);

E.  der henviser til, at fritidsfiskeri også er en hovedaktivitet i kystsamfundene;

F.  der henviser til, at kystsamfundene er blevet ramt hård af den samlede nedgang i fiskerisektoren, og at denne har haft alvorlige følger for mindre fiskerihavne i hele EU;

G.  der henviser til, at genoprettelsen af de små fiskerihavne bør prioriteres højt i forbindelse med reformen af FFP;

1.  opfordrer Kommissionen til at anerkende fiskerisektorens forskelligartethed og betydningen af fritidsfiskeri og akvakultur som to hovedsøjler ud over selve fiskeriet;

2.  opfordrer Kommissionen til at anerkende, at fritidsfiskeri er i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og bidrager til at nå målene i meddelelsen om Rio+20: mod en grøn økonomi og bedre styring;

3.  understreger, at fritidsfiskeri, i og med det ikke er blevet behandlet i Kommissionens forslag af 13. juli 2011, bør behandles særskilt i forbindelse med reformen af FFP;

4.  anmoder indtrængende Kommissionen om at gøre rede for de forskellige muligheder for at yde økonomisk støtte til fritidsfiskerisektoren og andre vandrelaterede aktiviteter i forbindelse med den fremtidige Europæiske Fiskerifond og/eller Samhørighedsfonden som del af strukturstøtten til denne sektor inden for europæisk fiskeri;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes nationale parlamenter.

 

(1)

EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik