Menetlus : 2011/2899(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0067/2012

Esitatud tekstid :

B7-0067/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0052

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 112kWORD 61k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0038/2012 ja B7‑0029/2012 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühise kalanduspoliitika panuse kohta avalike hüvede loomisesse (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta(1),

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni,

–   võttes arvesse FAO vastutustundliku kalapüügi juhendit, mis võeti vastu 31. oktoobril 1995. aastal,

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Rio+20: rohelise majanduse ja juhtimise parandamise suunas” (COM(2011)363),

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal” (COM(2010)2020),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kalandussektor panustab Euroopa majanduskasvu kala püüdmise, töötlemise ja turustamise kaudu;

B.  arvestades, et Euroopa kalandussektor on multifunktsionaalne sektor, mis hõlmab peale oma põhitegevuse ka harrastuskalapüüki ja vesiviljelust;

C. arvestades, et harrastuskalapüük aitab kaasa töökohtade loomisele, edendab turismi ja kaitseb kultuuripärandit; peale selle võib see kaasa aidata ka säästvamale kalandusele Euroopas ning täidab seetõttu Rio+20 eesmärke ja on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga;

D. arvestades, et kalanduse multifunktsionaalsust tuleks ühise kalanduspoliitika reformis arvestada ja toetada;

E.  arvestades, et harrastuskalapüük on ka rannikualade kogukondades üks põhitegevusala;

F.  arvestades, et rannikualade kogukondi on rängalt mõjutanud kalandussektori kui terviku olukorra halvenemine, mis on eriti tõsiselt mõjunud väikestele kalasadamatele kogu ELis;

G. arvestades, et väikeste kalasadamate elustamine peaks olema ühise kalanduspoliitika reformi üheks prioriteediks;

1.  kutsub komisjoni üles tõdema, et kalandussektori mitmekesistamine ning harrastuskalapüügi ja vesiviljeluse tähtsus on peale kalapüügi enda kaks peamist tugisammast;

2.  kutsub komisjoni üles tõdema, et harrastuskalapüük on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga ja täidab teatise „Rio+20: rohelise majanduse ja juhtimise parandamise suunas” eesmärke;

3.  kuna harrastuskalapüüki ei ole komisjoni 13. juuli 2011. aasta ettepanekutes käsitletud, rõhutab, et seda tuleks otseselt käsitleda ühise kalanduspoliitika reformiprotsessis;

4.  nõuab tungivalt, et komisjon töötaks läbi eri võimalused, et toetada harrastuskalapüüki ja muid veega seotud tegevusi rahaliselt Euroopa Kalandusfondist ja/või Ühtekuuluvusfondist struktuuritoetusena sellele Euroopa kalandusharule;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.

 

(1)

EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika