Procedūra : 2011/2899(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0067/2012

Pateikti tekstai :

B7-0067/2012

Debatai :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0052

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 68k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B7‑0038/2012

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl bendros žuvininkystės politikos indėlio į viešųjų gėrybių gamybą (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros žuvininkystės politikos indėlio į viešųjų gėrybių gamybą (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrą žuvininkystės politiką(1),

–   atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 31 d. Maisto ir žemės ūkio organizacijos priimtą atsakingos žuvininkystės kodeksą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, pavadintą „Rio+20“: ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai” (COM(2011)363),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą, pavadintą „2020 m. Europa“ (COM(2010)2020),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi žuvininkystės sektorius prisideda prie Europos ekonomikos augimo, vykdomas žvejybos, perdirbimo ir pardavimo veiklą;

B.  kadangi Europos žuvininkystės sektorius – tai daugiafunkcis sektorius, be pagrindinės veiklos, jis apima mėgėjų žvejybą ir akvakultūrą;

C. kadangi mėgėjų žvejyba prisideda prie darbo vietų kūrimo, skatina turizmą ir padeda išsaugoti mūsų kultūros paveldą; be to, ji gali prisidėti prie tausesnės žuvininkystės Europoje ir tokiu būdu padeda siekti „Rio+20“ tikslų, kadangi ji atitinką strategiją „Europa 2020“;

D. kadangi daugiafunkcis žuvininkystės pobūdis turėtų būti pripažintas ir paremtas vykdant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformą;

E.  kadangi mėgėjų žvejyba – tai pagrindinė pakrančių bendruomenių veiklos dalis;

F.  kadangi pakrančių bendruomenės kaip visuma ypač nukentėjo dėl žuvininkystės sektoriaus nuosmukio, kuris turėjo itin sunkių padarinių mažiems žvejybos uostams visoje ES;

G. kadangi nedideliems žvejybos uostams atgaivinti turėtų būti teikiama pirmenybė reformuojant bendrą žuvininkystės politiką;

1.  ragina Komisiją pripažinti žuvininkystės sektoriaus įvairovę ir mėgėjų žvejybos bei akvakultūros kaip dviejų pagrindinių ramsčių, be pačios žuvininkystės, svarbą;

2.  ragina Komisiją pripažinti, kad mėgėjų žvejyba atitinka strategiją „Europa 2020“ ir prisideda prie tikslų, apibrėžtų komunikate „Rio+20“: ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai“, siekimo;

 

3.  kadangi mėgėjų žvejyba nebuvo įtraukta į Komisijos pasiūlymus, pateiktus 2011 m. liepos 13 d., pabrėžia, kad į juos reikia atskirai atsižvelgti vykdant BŽP reformų procesą;

4.  ragina Komisiją apsvarstyti skirtingas finansinės paramos teikimo mėgėjų žvejybai ir kitai su vandens telkiniais susijusiai veiklai galimybes pasitelkiant būsimą Europos žuvininkystės fondą ir (arba) Sanglaudos fondą kaip struktūrinės paramos šiam Europos žuvininkystės sektoriui dalį;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

 

(1)

OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

Teisinė informacija - Privatumo politika