Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0067/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0067/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl bendros žuvininkystės politikos indėlio į viešųjų gėrybių gamybą (2011/2899(RSP))

  13.2.2012

  pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B7‑0038/2012
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

  Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0579/2011

  Procedūra : 2011/2899(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0067/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0067/2012
  Priimti tekstai :

  B7‑0067/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros žuvininkystės politikos indėlio į viešųjų gėrybių gamybą (2011/2899(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrą žuvininkystės politiką[1],

  –   atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

  –   atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 31 d. Maisto ir žemės ūkio organizacijos priimtą atsakingos žuvininkystės kodeksą,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, pavadintą „Rio+20“: ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai” (COM(2011)363),

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą, pavadintą „2020 m. Europa“ (COM(2010)2020),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir į 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi žuvininkystės sektorius prisideda prie Europos ekonomikos augimo, vykdomas žvejybos, perdirbimo ir pardavimo veiklą;

  B.  kadangi Europos žuvininkystės sektorius – tai daugiafunkcis sektorius, be pagrindinės veiklos, jis apima mėgėjų žvejybą ir akvakultūrą;

  C. kadangi mėgėjų žvejyba prisideda prie darbo vietų kūrimo, skatina turizmą ir padeda išsaugoti mūsų kultūros paveldą; be to, ji gali prisidėti prie tausesnės žuvininkystės Europoje ir tokiu būdu padeda siekti „Rio+20“ tikslų, kadangi ji atitinką strategiją „Europa 2020“;

  D. kadangi daugiafunkcis žuvininkystės pobūdis turėtų būti pripažintas ir paremtas vykdant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformą;

  E.  kadangi mėgėjų žvejyba – tai pagrindinė pakrančių bendruomenių veiklos dalis;

  F.  kadangi pakrančių bendruomenės kaip visuma ypač nukentėjo dėl žuvininkystės sektoriaus nuosmukio, kuris turėjo itin sunkių padarinių mažiems žvejybos uostams visoje ES;

  G. kadangi nedideliems žvejybos uostams atgaivinti turėtų būti teikiama pirmenybė reformuojant bendrą žuvininkystės politiką;

  1.  ragina Komisiją pripažinti žuvininkystės sektoriaus įvairovę ir mėgėjų žvejybos bei akvakultūros kaip dviejų pagrindinių ramsčių, be pačios žuvininkystės, svarbą;

  2.  ragina Komisiją pripažinti, kad mėgėjų žvejyba atitinka strategiją „Europa 2020“ ir prisideda prie tikslų, apibrėžtų komunikate „Rio+20“: ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai“, siekimo;

   

  3.  kadangi mėgėjų žvejyba nebuvo įtraukta į Komisijos pasiūlymus, pateiktus 2011 m. liepos 13 d., pabrėžia, kad į juos reikia atskirai atsižvelgti vykdant BŽP reformų procesą;

  4.  ragina Komisiją apsvarstyti skirtingas finansinės paramos teikimo mėgėjų žvejybai ir kitai su vandens telkiniais susijusiai veiklai galimybes pasitelkiant būsimą Europos žuvininkystės fondą ir (arba) Sanglaudos fondą kaip struktūrinės paramos šiam Europos žuvininkystės sektoriui dalį;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.