Procedure : 2011/2899(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0067/2012

Ingediende teksten :

B7-0067/2012

Debatten :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Stemmingen :

PV 16/02/2012 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0052

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 117kWORD 61k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B7‑0038/2012 en B7‑0029/2012

ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement


over het gemeenschappelijk visserijbeleid en de productie van openbare goederen (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova namens de ALDE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk visserijbeleid en de productie van openbare goederen (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Het Europees Parlement,

–   gezien Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid(1),

–   gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982,

–   gezien de gedragscode van de FAO voor een verantwoorde visserij, vastgesteld op 31 oktober 1995,

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "Rio+20: naar een groene economie en betere governance" (COM(2011)0363),

–   gezien de mededeling van de Commissie "Europa 2020 - Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei"(COM(2010)2020),

–   gezien artikel 115, lid 5 en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de visserijsector met de visserijactiviteit zelf en de verwerking en afzet van visserijproducten bijdraagt tot de economische groei van Europa;

B.  overwegende dat de Europese visserijsector een multifunctionele sector is die naast zijn kernactiviteit ook recreatievisserij en aquacultuur omvat;

C. overwegende dat recreatievisserij nieuwe werkgelegenheid creëert, het toerisme bevordert en onze culturele erfgoed in stand houdt; dat de recreatievisserij bovendien kan bijdragen tot duurzamer vissen in Europa en dus zowel aansluit bij de Rio +20-doelstellingen als bij de Europa 2020-strategie;

D. overwegende dat de multifunctionele aard van de visserij erkend en ondersteund moet worden in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB);

E.  overwegende dat recreatievisserij ook een van wezenlijk belang is voor de bedrijvigheid van kustgemeenschappen;

F.  overwegende dat de kustgemeenschappen zwaar getroffen zijn door het verval van de visserijsector als geheel, dat ernstige gevolgen heeft gehad voor kleine vissershavens in de hele EU;

G. overwegende dat er bij de hervorming van het GVB prioriteit moet worden gegeven aan de opbloei van kleine vissershavens;

1.  verzoekt de Commissie te erkennen dat de visserijsector vele facetten kent en dat naast de visserijactiviteit zelf ook de recreatievisserij en de aquacultuur twee belangrijke pijlers van die sector zijn;

2.  verzoekt de Commissie rekening te houden met het feit dat recreatievisserij in de Europa 2020-strategie past en aansluit bij de doelstellingen van de mededeling over "Rio+20: naar een groene economie en betere governance";

3.  benadrukt dat de recreatievisserij, die niet aan de orde komt in de voorstellen die de Commissie op 13 juli 2011 heeft ingediend, wel apart moet worden behandeld in het kader van de hervorming van het GVB;

4.  verzoekt de Commissie met klem om verdere uitwerking van de verschillende mogelijkheden om de recreatievisserij en andere watergerelateerde activiteiten te financieren met middelen uit het toekomstige Europese Visserijfonds en/of het Cohesiefonds, als onderdeel van structurele ondersteuning van deze Europese visserijsector;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

Juridische mededeling - Privacybeleid