Postup : 2011/2899(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0067/2012

Predkladané texty :

B7-0067/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0052

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 77k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0038/2012 a B7-0029/2012

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o príspevku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k tvorbe verejných statkov (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o príspevku spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k tvorbe verejných statkov (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Európsky parlament,

 

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(1),

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Kódex správania pre zodpovedný rybolov FAO prijatý 31. októbra 1995,

 

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Rio+20: Na ceste k ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu (KOM(2011)0363),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 (KOM(2010)2020),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže odvetvie rybolovu prispieva k hospodárskemu rastu v Európe prostredníctvom úlovkov, ich spracovania a uvádzania výrobkov na trh;

B.  keďže európske odvetvie rybolovu je viacfunkčné odvetvie, ktoré zahŕňa okrem hlavnej činnosti aj rekreačný rybolov a akvakultúru;

C. keďže rekreačný rybolov prispieva k tvorbe pracovných miest, podporuje cestovný ruch a zachováva naše kultúrne dedičstvo; keďže navyše môže prispievať k udržateľnejšiemu rybolovu v Európe, a preto slúži cieľom Rio+20, pričom zároveň je v súlade so stratégiou Európa 2020;

D. keďže v rámci reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) by sa mala uznať a podporovať viacfunkčná úroveň rybného hospodárstva;

E.  keďže rekreačný rybolov predstavuje základ činnosti aj pobrežných komunít;

F.  keďže pobrežné komunity značne postihol úpadok celého odvetvia rybného hospodárstva, čo vážne zasiahlo malé rybárske prístavy v EÚ;

G. keďže v rámci reformy SPRH by sa mala venovať prioritná pozornosť obnove malých rybárskych prístavov;

1.  vyzýva Komisiu, aby uznala diverzifikáciu odvetvia rybolovu a význam rekreačného rybolovu a akvakultúry za dva hlavné piliere popri samotnej rybolovnej činnosti;

2.  vyzýva Komisiu, aby uznala, že rekreačný rybolov je v súlade so stratégiou Európa 2020 a slúži cieľom uvedeným v oznámení s názvom Rio+20: Na ceste k ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu;

3.  keďže sa návrhy Komisie predložené 13. júla 2011 nezaoberali rekreačným rybolovom, zdôrazňuje, že by sa táto otázka mala jasne riešiť v procese reformy SPRH;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala rôzne možnosti finančnej podpory odvetvia rekreačného rybolovu a iných činností súvisiacich s vodou, a to v rámci budúceho Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a/alebo Kohézneho fondu ako súčasť štrukturálnej podpory európskeho odvetvia rybolovu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia