Förfarande : 2011/2899(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0067/2012

Ingivna texter :

B7-0067/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0052

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 117kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0579/2011
13.2.2012
PE483.126v01-00
 
B7-0067/2012

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0038/2012 och B7‑0029/2012

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP))


Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias, Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP))  
B7‑0067/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(1),

–   med beaktande av FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982,

–   med beaktande av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske, som antogs den 31 oktober 1995,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”Rio+20: mot en grön ekonomi och bättre styrning” (COM(2011)0363),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om Europa 2020 (COM(2010)2020),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Fiskerisektorn bidrar till EU:s ekonomiska tillväxt genom produktion, förädling och marknadsföring av fisk.

B.  EU:s fiskerisektor är en mångfunktionell sektor som vid sidan av den huvudsakliga verksamheten även inbegriper fritidsfiske och vattenbruk.

C. Fritidsfisket skapar arbetstillfällen, främjar turism och bevarar vårt kulturarv och kan dessutom bidra till ett mer hållbart fiske i Europa. Det tjänar således målen för Rio+20 och är dessutom förenligt med Europa 2020-strategin.

D.  Fiskets mångfunktionella karaktär bör erkännas och stödjas inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

E.  Även i kustsamhällen är fritidsfiske ett centralt inslag i fiskeverksamheten.

F.  Kustsamhällen har drabbats hårt av nedgången inom fiskerisektorn som helhet, vilket i hög grad har påverkat små fiskehamnar runtom i EU.

G. En av prioriteringarna i samband med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken bör vara att ge nytt liv åt små fiskehamnar.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna fiskerisektorns mångfunktionella karaktär och fritidsfiskets och vattenbrukets betydelse som två viktiga pelare vid sidan av själva fiskeverksamheten.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekräfta att fritidsfiske är förenligt med Europa 2020-strategin och tjänar målen i meddelandet ”Rio+20: mot en grön ekonomi och bättre styrning”.

3.  Eftersom kommissionen i sitt förslag av den 13 juli 2011 inte tog upp frågan om fritidsfiske understryker Europaparlamentet vikten av att denna fråga uttryckligen behandlas i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att undersöka olika möjligheter att ekonomiskt stödja fritidsfiske och annan vattenrelaterad verksamhet med hjälp av den framtida Europeiska fiskerifonden och/eller Sammanhållningsfonden som en del av det strukturella stödet till denna europeiska fiskeverksamhet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

(1)

EGT L 358, 31.12.2002. s. 59.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy