Návrh uznesenia - B7-0068/2012Návrh uznesenia
B7-0068/2012

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP))

13.2.2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0068/2012

Postup : 2012/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0068/2012
Predkladané texty :
B7-0068/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0068/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–    so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/523/EÚ, ktorým sa čiastočne pozastavuje uplatňovanie Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou, na nariadenie Rady 36/2012/EÚ o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii a na rozhodnutie Rady 2012/37/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii,

–    so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 8. a 31. júla, 1., 4., 18., 19., 23. a 30. augusta, 2. a 23. septembra, 12. októbra 2011, 3. a 28. novembra, 2. a 13. decembra 2011, 11. a 23. januára a 1. a 4. februára 2012,

–    so zreteľom na závery zasadnutia Rady o Sýrii z 18. júla, 10. októbra, 1. decembra 2011, ako aj z 23. januára 2012,

–    so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo,

–    so zreteľom na rezolúciu VZ OSN z 22. novembra 2011 o ľudských právach v Sýrii,

–    so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 3. augusta 2011,

–    so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 2. decembra 2011,

–    so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie o Sýrskej arabskej republike predloženej Rade OSN pre ľudské práva 23. novembra 2011,

–    so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–    so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého je Sýria zmluvnou stranou,

–    so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže už jedenásť mesiacov pretrvávajú nepokoje a krviprelievanie, ktoré sa začali veľkými demonštráciami proti sýrskemu režimu v marci 2011;

B.   keďže OSN prestala poskytovať odhady o počte obetí v Sýrii v dôsledku stupňujúceho sa násilia, najnovšie odhady OSN z januára uvádzajú, že bolo zabitých viac ako 5 400 osôb, pričom väčšinu obetí tvorili civilné osoby, a oveľa viac osôb je zranených;

C.  keďže vyšetrovacia misia vysokého komisára z 19. augusta našla dôkazy o stovkách mimosúdnych popráv, použití ostrého streliva proti demonštrantom, rozsiahlom využívaní ostreľovačov počas protestov, väznení a mučení ľudí všetkých vekových kategórií, blokáde miest bezpečnostnými silami a ničení vodných zdrojov;

D.  keďže občania Sýrie sú svojvoľne zatýkaní a väznení bez súdneho konania alebo konania pred vojenským súdom a v krajine neexistuje nezávislé súdnictvo, ktoré by ich chránilo, ani sloboda prejavu a právo na pokojné demonštrácie, ktoré by zaručoval zákon;

E.   keďže podľa správ sú mestá po celej Sýrii obliehané provládnymi silami a nemajú prístup k potravinám, zdravotníckym potrebám ani prostriedkom masovej komunikácie;

F.   keďže napriek mnohým verejným vyhláseniam, v ktorých sa prezident Baššár al-Asad zaviazal uskutočniť politickú reformu, nedokázal prijať kroky k plneniu konkrétneho programu, ktorý by zaručil občianske slobody a nezávislosť súdnictva a prostredníctvom ktorého by sa sýrskej vláde zakázalo porušovať ľudské práva;

G.  keďže sýrska vláda využíva na súdenie politických aktivistov a obhajcov ľudských práv Najvyšší súd štátnej bezpečnosti, teda osobitný súd, ktorý nepatrí do bežného systému trestného súdnictva;

H.  keďže Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive bude spolupracovať s orgánmi v Sýrii na začatí procesu prechodu k slobodným voľbám a odovzdania moci prezidenta al-Asada;

I.    keďže členské štáty EÚ sa 2. septembra, 13. októbra, 1. decembra a 23. januára dohodli na rozšírených sankciách, ktoré budú uplatňovať voči Sýrii popri súčasných obmedzeniach;

J.    keďže prezident al-Asad ignoruje nespočetné množstvo výziev medzinárodného spoločenstva, aby zastavil strašné násilie v Sýrii;

K.  keďže hrozí, že občianske nepokoje a brutálny útlak sýrskeho ľudu sýrskymi orgánmi teraz vtiahnu krajinu do stavu skutočnej občianskej vojny, z čoho zas vyplýva riziko regionálneho konfliktu;

1.   odsudzuje rozhodnutie Číny a Ruska vetovať najnovšie pokusy v rámci Organizácie Spojených národov vypracovať uznesenie, ktorým by sa odsúdili násilné zákroky Sýrie voči protivládnym demonštráciám; vyjadruje sklamanie z toho, že Bezpečnostná rada OSN nezabezpečila spoločnú reakciu, pokiaľ ide o brutálne počínanie sýrskych orgánov, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa zjednotilo a odsúdilo reakciu sýrskeho režimu na demonštrácie;

2.   ostro odsudzuje použitie násilia všetkými aktérmi v Sýrii;

3.   odsudzuje brutalitu, ktorú sýrsky režim prejavil pri útoku na Homs; vyzýva sýrsky režim, aby stiahol zo sýrskych miest všetky sýrske ozbrojené sily; ďalej vyzýva sýrsku vládu, aby agentúram pre ľudské práva a humanitárnym pracovníkom umožnila okamžitý a bezvýhradný prístup; zdôrazňuje, že zraneným pri násilných stretoch nesmie byť odopretá lekárska pomoc;

4.   víta úsilie vedúcich predstaviteľov Ligy arabských štátov o ukončenie strašného násilia v Sýrii; vyjadruje poľutovanie nad pozastavením pozorovateľskej misie Ligy arabských štátov a nad tým, že sýrsky režim nevykonal v plnom rozsahu dohodnutý mierový plán; víta ďalšiu iniciatívu Ligy arabských štátov, ktorej cieľom je predloženie nového mierového plánu, a naliehavo vyzýva sýrsky režim, aby tento plán bezodkladne prijal a vykonával;

5    víta odsúdenie sýrskeho režimu zo strany Turecka a Saudskej Arábie, ako aj úlohu Turecka pri prijímaní utečencov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Irán naďalej podporuje nekompromisný postoj prezidenta al-Asada a brutálny útlak jeho ľudu;

6.   víta závery Rady z 23. januára a vyjadruje podporu rozšíreniu sankcií voči sýrskemu režimu;

7.   trvá na tom, aby vláda Sýrie zaistila ochranu demonštrantov pred útokmi a presadzovala ich právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách a zaručila slobodu prejavu; vyzýva preto sýrsku vládu, aby okamžite prestala používať silu proti pokojným demonštrantom;

8.   berie na vedomie, že prezident al-Asad ako ústavná a zákonná hlava sýrskeho štátu nesie v konečnom dôsledku zodpovednosť za všetky činy ozbrojených síl; naliehavo vyzýva prezidenta al-Asada, aby uznal, že sýrsky ľud odmietol jeho režim, a aby v najlepšom záujme Sýrie a jednoty jej ľudu odstúpil;

9.   vyzýva sýrsku vládu, aby zriadila nezávislé, účinné a transparentné vyšetrovanie počínania bezpečnostných síl a najmä aktivít prezidentovho brata vo funkcii veliteľa špeciálnych jednotiek a brala na zodpovednosť každého člena bezpečnostných služieb, ktorý strieľal alebo nariadil streľbu na neozbrojených demonštrantov ostrým strelivom;

10. vyjadruje znepokojenie nad správami o výskyte ozbrojených islamských síl medzi demonštrantmi, ktorí sú vyzbrojení prepašovanými zbraňami, nabádajú k džihádu a strieľajú na bezpečnostné sily, čo vytvára riziko vypuknutia skutočnej občianskej vojny na sektárskom základe;

11. vyzýva sýrsku vládu, aby upustila od svojvoľného zatýkania a zadržiavania politických aktivistov, obhajcov ľudských práv a novinárov a aby prepustila všetkých väzňov svedomia; vyzýva sýrske orgány, aby sa verejne zodpovedali za každého človeka, ktorý bol zabitý, zranený alebo je nezvestný;

12. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že by sa zastrašovanie zo strany sýrskych orgánov mohlo rozšíriť aj na opozičných aktivistov v exile;

13. žiada otvorený a mierový dialóg medzi sýrskou vládou a sýrskymi občanmi; naliehavo vyzýva sýrsku vládu, aby konala v súlade so svojimi verejnými záväzkami a bezodkladne zaviedla demokratické reformy a brala pritom v plnej miere ohľad na všetky menšiny;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Najvyššej rade ozbrojených síl Egypta, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.