Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0071/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0071/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Parlamento pozicijos dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos (2012/2530(RSP))

13.2.2012

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro, Elisabeth Jeggle PPE frakcijos vardu
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes, Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu
Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2530(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0071/2012

B7‑0071/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl Parlamento pozicijos dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos (2012/2530(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas JT žmogaus teisių konvencijas ir jų fakultatyvinius protokolus[1],

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT), ypač į 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl prioritetų 16-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje ir 2011 m. peržiūros,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos vizitą į Ženevą per JTŽTT šešioliktąją sesiją ir į jos ataskaitą pakomitečiui bei į Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio jungtinę delegaciją į JT Generalinės Asamblėjos 66-ąją sesiją,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria remiamas demokratijos diegimas[2],

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 25 d. JTŽTT rezoliuciją 16/21 dėl Žmogaus teisių tarybos veiklos ir funkcijų peržiūros,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnę gegužės 11 d. rezoliuciją dėl ES kaip pasaulinio masto veikėjos ir jos vaidmens daugiašalėse organizacijose,

–   atsižvelgdamas į būsimą JTŽTT 7-ąjį ciklą, ypač į 2012 m. vasario 27 d.–kovo 23 d. vyksiančią 19-ąją sesiją ir visuotinio periodinio vertinimo 13-ąją ir 14-ąją sesijas, kurios bus organizuojamos 2012 m.,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes JTŽTT reguliariąsias ir specialiąsias sesijas, taip pat į pirmąjį visuotinio periodinio vertinimo ciklą, užbaigtą 2011 m. gruodžio mėn.,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. bendrą Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Žmogaus teisės ir demokratija – svarbiausias ES išorės veiksmų elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“ (COM(2011) 0886),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo skatinimas ir išsaugojimas yra Europos Sąjungos (ES) etinio ir teisinio acquis dalis ir vienas iš Europos bendrumo ir vientisumo ramsčių[3];

B.  kadangi vykstanti ES žmogaus teisių politikos peržiūra turėtų prisidėti prie to, kad ES išorės politika būtų aktyvesnė, nuoseklesnė ir veiksmingesnė jėga pasaulyje;

C. kadangi ES ir jos valstybės narės turėtų užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms savo pačių politikoje, siekiant didinti vidaus ir išorės politikos nuoseklumą, ir taip didinti ES patikimumą JTŽTT;

D. kadangi visi tarptautiniai veikėjai turi dėti pastangas, kad panaikintų dvigubus standartus ir užkirstų kelią selektyvumui ir politizavimui svarstant žmogaus teisių klausimus;

E.  kadangi JTŽTT yra unikalus, ypatingą dėmesį visuotinėms žmogaus teisėms skiriantis organas ir specialusis JT sistemos forumas, kuriame sprendžiami žmogaus teisių klausimai; kadangi jai pavestas svarbus uždavinys stiprinti žmogaus teisių skatinimą, apsaugą ir pagarbą joms visame pasaulyje;

F.  kadangi reikėtų atsižvelgti į Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto ir JTŽTT atliekamos veiklos poveikį diskusijoms JT Saugumo Taryboje;

G. kadangi Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegacija vyks į Ženevą per JTŽTT 19-ąją sesiją, kaip ir ankstesniais metais vykdavo į JTŽTT sesijas;

1.  atkreipia dėmesį į vykstantį ES prioritetų JTŽTT 19-ojoje sesijoje patvirtinimo procesą ir palankiai vertina tai, kad Birmos (Mianmaro), Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR), Sirijos, Libijos ir Irano klausimai nurodyti kaip pagrindiniai;

2.  palankiai vertina tai, kad 19-osios reguliariosios sesijos darbotvarkėje, be kita ko, numatytos viešosios diskusijos apie žmogaus teisių integravimą, žodžio laisvę internete, religijos ar įsitikinimų ir sąžinės laisvę, diskriminaciją ir smurtą dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės, žmogaus teisių ir ŽIV / AIDS, Mažumų teisių deklaraciją, taip pat išplėstiniai posėdžiai vaiko teisių, kankinimų, žmogaus teisių ir kovos su terorizmu, dingimo ir savavališko sulaikymo klausimais; ragina valstybes nares konstruktyviai prisidėti prie šių diskusijų ir aiškiai pareikšti, kad visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės taikomos žmonėms nepaisant jų lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

3.  palankiai vertina šios sesijos nominacijas nepriklausomo eksperto demokratinės ir lygiateisės tarptautinės sistemos skatinimo klausimais, specialiojo pranešėjo tiesos, teisingumo, reparacijos ir nepasikartojimo užtikrinimo klausimais, specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Sirijoje klausimais ir nepriklausomo eksperto žmogaus teisių padėties Sudane klausimais įgaliojimams; atkreipia dėmesį į pranešimus, kuriuos pateiks specialieji pranešėjai, be kita ko, dėl žmogaus teisių padėties KLDR, Irane ir Birmoje (Mianmare), dėl kankinimų ir kito žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio ar baudimo, dėl žmogaus teisių gynėjų padėties ir religijos ar įsitikinimų laisvės; ragina valstybes nares aktyviai prisidėti prie šių diskusijų;

Žmogaus teisių tarybos veikla

4.  palankiai vertina tai, kad žmogaus teisės vis labiau integruojamos į JT veiklą, kaip rodo, pavyzdžiui, žymiai didesnis Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pranešimų Saugumo Taryboje skaičius, įskaitant labai sumanų Biuro atstovavimą Generalinio Sekretoriaus padėjėjo lygiu Niujorke, arba JTŽTT organizuojama metinė viešoji diskusija, skirta dialogui su JT agentūrų ir fondų valdymo organų ir sekretoriatų vadovais, kurią organizuoti įgaliota pagal peržiūros proceso rezultatus; ryžtingai ragina JTST valstybes nares prašyti, kad informaciniai susirinkimai su ŽTT vyktų reguliariau, siekiant veiksmingai spręsti žmogaus teisių pažeidimų problemas, kurios yra pagrindinės daugelio konfliktų, iš kurių JTST mėgina rasti išeitį, priežastys;

5.  pakartoja savo raginimą ES valstybėms narėms aktyviai nepritarti bet kokioms pastangoms pakenkti žmogaus teisių visuotinumo, nedalomumo ir savitarpio priklausomybės koncepcijai ir aktyviai skatinti JTŽTT skirti vienodą dėmesį visų rūšių diskriminacijos, įskaitant diskriminaciją dėl lyties, rasės, amžiaus, lytinės orientacijos, religijos arba įsitikinimų, klausimams; mano, kad reikėtų imtis apčiuopiamų ir tvarių veiksmų laikantis 2011 m. birželio 17 d. rezoliucijos A/HRC/RES/17/19 dėl žmogaus teisių, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

6.  pakartoja savo raginimą ES valstybėms narėms toliau lyderiauti, pavyzdžiui, remiant Žmogaus teisių tarybos veiklos visuotinumą, visų pirma ratifikuoti visas tarptautines žmogaus teisių priemones, kurias ŽTT yra priėmusi; ypač apgailestauja dėl to, kad nė viena ES valstybė narė nėra ratifikavusi Konvencijos dėl visų migrantų darbininkų ir jų šeimos narių teisių apsaugos, kad kelios valstybės narės dar nėra priėmusios ir (arba) nėra ratifikavusios Konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo ir kad tik viena valstybė narė yra ratifikavusi Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvinį protokolą, ir pakartoja savo raginimą visoms ES valstybėms narėms ratifikuoti šias konvencijas;

7.  nors pripažįsta, kad esama šiek tiek pagerėjimo, išlieka susirūpinęs dėl nuolat vykdomos blokų politikos, kuri ir toliau kartais vyraudama daro poveikį tam, kokioms šalims ir kokiai padėčiai skiriamas JTŽTT dėmesys, ir taip neigiamai veikia JTŽTT autoritetą ir patikimumą;

8.  apgailestauja, jog peržiūros procese nepasiekta, kad būtų parengti griežtesni narystės kriterijai, susiję su įsipareigojimais ir rezultatais žmogaus teisių klausimų srityje; pakartoja savo raginimą rengti konkurencinius visų regioninių grupių rinkimus ir rekomenduoja, kad ES ir jos valstybės narės pareikštų aiškų nepritarimą regioninių grupių praktikai, kai į vieną vietą pateikiama tik viena kandidatūra, ir parodytų pavyzdį šiuo klausimu;

Žmogaus teisių pažeidimai Arabų pavasario šalyse

9.  atkreipia dėmesį į Libijos narystės JTŽTT atkūrimą ir skatina šalies reintegraciją; vis dėlto apgailestauja, kad nepasinaudota proga parengti griežtų ir skaidrių suspenduotų narių narystės atkūrimo kriterijų, kurie turėtų būti logiškai pagrįsti pradiniais atrankos narystei kriterijais; primygtinai ragina JTŽTT nedelsiant parengti tokius kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi ateityje, siekiant, kad valstybės tinkamumas dalyvauti JTŽTT būtų nuosekliai vertinamas remiantis žmogaus teisių padėtimi toje šalyje;

10. palankiai vertina remiantis 15-osios specialiosios sesijos išvadomis JTŽTT 2011 m. rugsėjo mėn. pateiktą nepriklausomos tarptautinės Žmogaus teisių pažeidimų Libijoje tyrimo komisijos pranešimą apie savo pirmąją ataskaitą; pritaria tam, kad jos įgaliojimai būtų pratęsti, ir laukia galutinės rašytinės ataskaitos, kuri bus pateikta 19-ojoje sesijoje; ragina įgyvendinti tyrimo komisijos pateiktas rekomendacijas ir tvirtai remia jos raginimą atlikti išsamius, nešališkus ir viešus visų įtariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų per konfliktą tyrimus, nepriklausomai nuo to, kas juos padarė, visapusiškai paisant teisingumo užtikrinimo; mano, kad žmogaus teisių padėtis Libijoje ir toliau kelia susirūpinimą, visų pirma sulaikymo sąlygos ir įvairių ginkluotų grupuočių elgesys su sulaikytaisiais, kai laikinoji vyriausybė nevykdo veiksmingos tokių brigadų kontrolės, ir kad reikia didesnio tarptautinės bendruomenės budrumo ir tvarios pagalbos, kaip teigiama vyriausiosios žmogaus teisių komisarės 2012 m. sausio 25 d. pranešime JT Saugumo Tarybai;

11. ypatingai smerkia Sirijos režimo plačiai vykdomus sistemingus žmogaus teisių pažeidimus ir brutalias represijas prieš gyventojus, įskaitant vaikus, ir ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti smurtą ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, kad būtų sudarytos sąlygos taikiai ir demokratinei pertvarkai;

12. palankiai vertina tai, kad dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje Jungtinių Valstijų, Lenkijos ir ES iniciatyva sušauktos atitinkamai 16-oji, 17-oji ir 18-oji specialiosios sesijos; pritaria lapkričio pranešime pateiktoms rekomendacijoms ir laukia atnaujinto pranešimo ir interaktyvaus dialogo 19-ojoje sesijoje;

13. palankiai vertina sprendimą paskirti specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Sirijoje klausimais ir suteikti jam įgaliojimus, kai baigs galioti tyrimų komisijos įgaliojimai; ypač reiškia visapusišką savo paramą tyrimo komisijos, vyriausiosios komisarės ir visų pagal specialiąsias procedūras įgaliotų asmenų raginimui Sirijos valdžios institucijoms visapusiškai bendradarbiauti su tyrėjais, siekiant užtikrinti visišką atskaitomybę ir išvengti nebaudžiamumo; palankiai vertina visas diplomatines ES vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton ir ES valstybių narių pastangas įtikinti Kiniją ir Rusiją JT Saugumo Taryboje nedelsiant priimti rezoliuciją dėl Sirijos; labai apgailestauja, kad dėl atnaujinto Rusijos Federacijos ir Kinijos veto Saugumo Taryba negalėjo paremti Arabų Valstybių Lygos raginimo siekti visus įtraukiančio politinio proceso, kuriam vadovautų patys Sirijos gyventojai ir kuris vyktų nesmurtinėje aplinkoje;

14. pakartoja savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties Bahreine ir ragina ES valstybes nares siekti, kad JTŽTT būtų parengta rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bahreine; pabrėžia, kad JTŽTT reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant spręsti kovos su nebaudžiamumu už veiksmus Jemene per 2011 m. protestus prieš vyriausybę klausimą, ir mano, kad amnestijos pažeidžia tarptautinę žmogaus teisių teisę, jei jos neleidžia patraukti atsakomybėn asmenų, kurie gali būti atsakingi už nusikaltimus žmoniškumui, genocidą, karo nusikaltimus ir didelius žmogaus teisių pažeidimus;

15. palankiai vertina JT žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 2011 m. padarytus pareiškimus, kuriuose ji primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti pernelyg didelės ir brutalios jėgos naudojimą prieš protestuotojus Tahriro aikštėje ir kitose šalies vietose, įskaitant aiškiai nepateisinamą ašarinių dujų, guminių kulkų ir kovinių šaudmenų panaudojimą, taip pat jos raginimus pradėti nepriklausomus įvairių demonstracijų ir įvykių tyrimus;

16. ragina ES ir ES valstybes nares, pasinaudojant Alžyro visuotinio periodinio vertinimo antrojo ciklo teikiama proga, skirti daug dėmesio prievartinių dingimų klausimui ir pabrėžti, kad stinga Alžyro tolesnių veiksmų, atsižvelgiant į Sutarties organų priimtas rekomendacijas šiuo klausimu; ragina įdiegti specialų tolesnių veiksmų mechanizmą šiuo klausimu; taip pat ragina ES ir ES valstybes nares pareikšti savo didelį susirūpinimą dėl neseniai priimtų penkių įstatymų, ypač dėl represinio asociacijų įstatymo ir diskriminacinio moterų įstatymo;

17. pabrėžia, kad reikia tarptautinio žmogaus teisių padėties Vakarų Sacharoje stebėjimo ir kad galima pasitelkti ŽTT specialiuosius pranešėjus;

Kiti klausimai

18. palankiai vertina sprendimą skirti specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje klausimais; palankiai vertina specialiojo pranešėjo JTGA Trečiajam komitetui pateiktą preliminarų pranešimą ir laukia šio pranešimo svarstymo 19-ojoje sesijoje; primygtinai ragina Irano valdžios institucijas bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju, kai jis atlieka tyrimus, be kita ko, sudaryti jam galimybę patekti į šalį; ragina pratęsti specialiojo pranešėjo įgaliojimus atsižvelgiant į ypač sunkią žmogaus teisių padėtį Irane;

19. giria specialiuosius pranešėjus žmogaus teisių padėties KLDR ir Birmoje (Mianmare) klausimais už jų nuolatines pastangas vykdyti savo įgaliojimus ir ragina tuos įgaliojimus pratęsti; palankiai vertina preliminarius teigiamus Birmos (Mianmaro) požiūrio į didesnį bendradarbiavimą su pagal specialiąsias procedūras paskirtais asmenimis pokyčius ir pakartoja savo raginimą paleisti visus tebekalinamus sąžinės kalinius ir imtis apčiuopiamų veiksmų kovojant su nebaudžiamumu Birmoje, visų pirma dėl nusikaltimų žmoniškumui, padarytų etninėse vietovėse;

20. pakartoja savo raginimą vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir ES valstybėms narėms siekti tvirtos ES bendros pozicijos dėl tolesnių veiksmų, susijusių su faktų nustatymo misija Gazos konflikto klausimu, viešai reikalauti jos rekomendacijų įgyvendinimo ir atsakomybės už visus tarptautinės teisės pažeidimus, nepriklausomai nuo to, kas būtų įtariamas pažeidėjas, atliekant nepriklausomus, nešališkus, skaidrius ir veiksmingus tyrimus;

21. reiškia savo pritarimą neseniai paskirtiems nepriklausomo eksperto žmogaus teisių padėties Dramblio Kaulo Krante klausimais įgaliojimams, siekiant tolesnių veiksmų įgyvendinant tyrimo komisijos rekomendacijas, ir laukia jo pranešimo svarstymo 19-ojoje sesijoje;

22. pabrėžia, kad reikia toliau remti pastangas didinti atskaitomybės procesą Šri Lankoje, ir toliau ragina įsteigti JT tyrimo komisiją, kuri tirtų visus padarytus nusikaltimus, kaip rekomendavo JT Generalinio Sekretoriaus sudaryta ekspertų grupė Šri Lankos klausimais; ragina Šri Lankos vyriausybę pakviesti JT specialųjį pranešėją teisės į nuomonės ir žodžio laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais;

23. giria JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro veiklą žmogaus teisių padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) klausimais ir pabrėžia, kad reikia iš naujo suteikti įgaliojimus nepriklausomam ekspertui stebėti žmogaus teisių padėtį KDR ir įsitraukti į dialogą su valdžios institucijomis dėl tarptautinėse žmogaus teisių priemonėse nustatytų rekomendacijų įgyvendinimo;

24. prašo, kad ES delegacija ir ES valstybės narės siektų, jog būtų priimta ŽTT rezoliucija dėl padėties Eritrėjoje, atsižvelgdamas į apverktiną ir vis blogėjančią žodžio laisvės, religijos ar įsitikinimų ir sąžinės laisvės padėtį;

25. palankiai vertina JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės pranešimą dėl padėties Afganistane, parengtą remiantis jos biuro veikla Jungtinių Tautų pagalbos misijoje Afganistane (UNAMA); ragina ES valstybes nares viešai paremti šį pranešimą ir įsitraukti į diskusijas dėl jo, remiant jame pateiktas rekomendacijas dėl teisinės valstybės stiprinimo, kovos su nebaudžiamumu, moterų teisių ir Afganistano žmogaus teisių institucijos veiklos; remia specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Afganistane klausimais paskyrimą;

26. pažymi, kad JT organuose, tokiuose kaip JTST, JTGA ir JTŽTT, pasiekta nemenka pažanga dėl atsakomybės užtikrinti apsaugą koncepcijos taikymo; pabrėžia, kad atsakomybės užtikrinti apsaugą koncepcija yra daug apimanti ir reiškia daugiau nei vien tik karinę intervenciją; atkreipia dėmesį į tai, kad po Libijos krizės taip pat ryškėja nauja interpretacija („atsakomybė imantis apsaugos veiksmų“), kurią visų pirma iškėlė kai kurios BRIC šalys, ypač Brazilija; ragina toliau diskutuoti dėl to, kaip Jungtinių Tautų organai, ypač Saugumo Taryba, galėtų panaudoti šią koncepciją užtikrinant didesnį valstybių narių bendradarbiavimą, kai susiduriama su krize; ypač pabrėžia prevencinį Tarptautinio baudžiamojo teismo, visų pirma jo prokuroro, vaidmenį ir kreipimosi į TBT per JT Saugumo Tarybą privalumus;

27. pabrėžia, kad reikia tarptautinio žmogaus teisių padėties Kinijoje stebėjimo, ir ragina ES valstybes nares aktyviai įsitraukti, kad toks stebėjimas būtų vykdomas, atsižvelgiant į nesėkmingą ES ir Kinijos dialogą žmogaus teisių klausimais, kai nepavyko pasiekti reikšmingų ir apčiuopiamų rezultatų;

28. pakartoja, kad minties, sąžinės ir religijos laisvė, įskaitant laisvę keisti religiją ar įsitikinimus ar jų atsisakyti, yra pagrindinė žmogaus teisė; giria specialiojo pranešėjo religijos ar įsitikinimų laisvės klausimais veiklą ir apgailestauja, kad pasaulyje daug asmenų ir bendruomenių, pavyzdžiui, Tibetas, tokios teisės neturi;

29. smerkia neseną Japonijos teisingumo ministro pareiškimą dėl galimo mirties bausmės taikymo atnaujinimo; palankiai vertina Mongolijos 2012 m. sausio 5 d. sprendimą panaikinti mirties bausmę po 2010 m. sausio mėn. priimto mirties bausmės moratoriumo ir ragina JTŽTT ir JT Generalinę Asamblėją ir toliau siekti mirties bausmės moratoriumo ir panaikinimo visame pasaulyje;

30. palankiai vertina Gvatemalos parlamento priimtą sprendimą ratifikuoti Romos statutą;

31. palankiai vertina JT Lygių galimybių padalinio (JT Moterys) veiklą, kuri turėtų turėti poveikį Pekino acquis įgyvendinimui ir propagavimui, įskaitant nuostatas dėl lytinių ir reprodukcinių teisių, taip pat JTST rezoliucijos 1325 dėl moterų vaidmens siekiant taikos ir saugumo įgyvendinimui, nes visi šie klausimai ES labai svarbūs;

Visuotinis periodinis vertinimas

32. palankiai vertina tai, kad pagal JTŽTT peržiūros rezultatus patvirtinta, jog visuotinio periodinio vertinimo antrajame cikle didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas, be kita ko, priimtų pirmojo ciklo rekomendacijų įgyvendinimui, tačiau pabrėžia, kad į procesą taip pat turėtų būti įtrauktos ir tos rekomendacijos, su kuriomis vertinama valstybė nesutiko; ragina visuotiniame periodiniame vertinime dalyvaujančias valstybes, kad jos, vertindamos trečiąsias šalis, ypatingą dėmesį skirtų JT sutarties organų ir pagal specialiąsias procedūras paskirtų asmenų rekomendacijų įgyvendinimui ir su jomis susijusiems tolesniems veiksmams, nes tai būtų reikšminga politinė parama tam vertingam ekspertų įnašui;

33. ragina valstybes nares teikti techninę pagalbą, siekiant padėti įgyvendinti visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijas, laikantis įsipareigojimų, prisiimtų JTŽTT institucijų kūrimo pakete ir pagal peržiūros procese rezultatus; pažymi, kad šiuo atžvilgiu naudinga priemonė – Savanoriškas finansinės ir techninės pagalbos įgyvendinant visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijas fondas, ir ragina kitas valstybes nares sekti Britanijos ir Vokietijos pavyzdžiu ir prisidėti prie fondo;

34. mano, kad ES turėtų siekti atkreipti dėmesį į visuotinio periodinio vertinimo procesą, įtraukdama rekomendacijas į dvišalius ir daugiašalius dialogus su JT valstybėmis narėmis;

35. palankiai vertina tai, kad laikantis Paryžiaus principų svarbesnis vaidmuo suteiktas nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, kurios dabar turi teisę nedelsiant įsikišti po vertinamos valstybės, kai plenariniame posėdyje tvirtinami visuotinio periodinio vertinimo rezultatai; pakartoja remiąs žmogaus teisių NVO ir didesnį pilietinės visuomenės bei ekspertų dalyvavimą visuotiniame periodiniame vertinime;

36. palankiai vertina tai, kad pagal JTŽTT peržiūros rezultatus numatyta pateikti neprivalomą vidurio laikotarpio tolesnių veiksmų dėl priimtų rekomendacijų atnaujinimą, ir ragina ES valstybes nares parodyti pavyzdį;

Specialiosios procedūros

37. dar kartą patvirtina manąs, jog specialiosios procedūros yra JT žmogaus teisių sistemos pagrindas ir kad JTŽTT patikimumas ir veiksmingumas priklauso nuo visapusiško šių procedūrų įgyvendinimo ir Tarybos bendradarbiavimo su įgaliotaisiais asmenimis;

38. palankiai vertina tai, kad JTŽTT peržiūros procesas iš naujo patvirtino įgaliojamųjų asmenų moralumą ir nepriklausomumą kaip pagrindines procedūrų ypatybes;

39. palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi atliekant JTŽTT peržiūrą, siekiant didinti asmenų, kuriems suteikiami įgaliojimai, atrankos ir paskyrimo proceso skaidrumą; taip pat palankiai vertina tai, kad sustiprintas vaidmuo, kurį šiame atrankos procese atlieka Paryžiaus principų besilaikančios nacionalinės žmogaus teisių institucijos;

40. apgailestauja, kad nebuvo papildomai sustiprintas pagal specialiąsias procedūras paskirtų asmenų išankstinio perspėjimo pajėgumas – nebuvo nustatyta priemonė, kuri leistų jiems automatiškai inicijuoti padėties svarstymą JTŽTT; apgailestauja, kad nėra priemonės, pagal kurią būtų imamasi tolesnių pagal specialiąsias procedūras paskirtų asmenų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų;

ES dalyvavimas

41. palankiai vertina paskelbtą Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės lėšų didinimą ir pabrėžia, kad šios papildomos lėšos taip pat turėtų būti naudojamos siekiant didinti paramą JTŽTT; palankiai vertina pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę nuo 2007 m. Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui skirtus finansinius įnašus; tikisi, kad, atsižvelgdama į neseniai iškilusių naujų iššūkių mastą, Komisija galbūt norės padidinti savo metinį įnašą;

42. pakartoja tvirtai remiąs aktyvų ES dalyvavimą JTŽTT veikloje: rezoliucijų rengimą su kitomis šalimis, pareiškimų darymą ir dalyvavimą interaktyviuose dialoguose ir diskusijose;

43. pakartoja savo raginimą ES ir jos valstybėms narėms užtikrinti, kad vidaus politikoje žmogaus teisės būtų taip pat visapusiškai gerbiamos, siekiant išvengti dvigubų standartų ir didinti vidaus ir išorės politikos nuoseklumą bei stiprinti moralinį autoritetą tarptautinėje arenoje; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją baronienę Catherine Ashton nagrinėti klausimą, susijusį su ES bendrovių bendrininkavimu, kai daromi žmogaus teisių pažeidimai už ES ribų, ir siekti, kad būtų įgyvendinta sankcijų prieš tokias bendroves sistema, arba bent jau kaupti informaciją apie tokius atvejus ir užtikrinti, kad tokios bendrovės negautų ES subsidijų ar jokios kitos EIVT pagalbos;

44. dar kartą pabrėžia, kad svarbiausia suformuluoti tvirtas ES bendras pozicijas, siekiant pasinaudoti bendru ES ir jos valstybių narių svoriu; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Tarybos Žmogaus teisių darbo grupės (COHOM) pajėgumo plėtojimą ir pastangas nustatyti pagrindinius prioritetus, taip pat pastangas nustatyti aiškų darbo pasidalijimą, kuris padėtų plėtoti tarpregioninę aprėptį ir bendradarbiavimą ir įtraukti visas nuosaikias valstybes, įskaitant Ženevos ir Niujorko institucijų bendradarbiavimą; palankiai vertina tai, kad COHOM įsikūrusi Briuselyje ir kad siūloma, jog COHOM kasmetinį posėdį rengtų Ženevoje; remia pastangas taikyti principą „daug balsų, bet viena pozicija“, tačiau apgailestauja, kad ieškant bendros nuomonės pernelyg dažnai susitariama dėl paties mažiausio bendravardiklio, ypač galutinėse Tarybos išvadose, ir ragina imtis ryžtingesnių, platesnio užmojo veiksmų; į tai atsižvelgdamas, ragina EIVT, ypač ES delegacijas Ženevoje ir Niujorke, didinti savo veiklos nuoseklumą, remiantis laiku vykdomu konsultavimusi iš esmės, ir ES veiksmų matomumą, siekiant didinti jos patikimumą pasaulyje;

45. palankiai vertina vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos įsipareigojimą parengti metinę prioritetų JT visuose su žmogaus teisėmis susijusiuose posėdžiuose Ženevoje ir Niujorke nustatymo koncepciją, ir pabrėžia, kad reikia, jog vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą atsakingas Komisijos narys glaudžiai bendradarbiautų, nes jų kompetencijos, ypač žmogaus teisių srityje, yra glaudžiai persipynusios;

46. palankiai vertina JT Generalinės Asamblėjos priimtą rezoliuciją 65/276 dėl ES dalyvavimo JT veikloje, kuri yra pirmas kuklus žingsnis dedant didesnes pastangas sustiprinti Sąjungos vaidmenį šios organizacijos veikloje, susijusioje su žmogaus teisėmis; mano, kad ES dabar turi aktyviai stengtis pasinaudoti savo teisėmis ir laikytis plačių užmojų strategijos, kad toliau stiprintų savo statusą JT;

47. palankiai vertina konstruktyvų ES ir jos valstybių narių atliktą vaidmenį JTŽTT peržiūroje, ypač ginant Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro nepriklausomumą ir remiant specialiąsias procedūras ir įgaliojimus, susijusius su tam tikromis šalimis; primena, jog reikia pakankamo finansavimo, kad veiktų regioniniai JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurai;

48. pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti ES pajėgumą plėsti sav įtakos sferą, įskaitant tvirtų aljansų su pagrindiniais regioniniais partneriais ir visomis nuosaikiomis valstybėmis plėtojimą, taip pat mechanizmą, pagal kurį būtų gaunama vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos parama trečiųjų šalių sostinėms įtraukti;

49. labai palankiai vertina vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos 2011 m. gruodžio 13 d. pareiškimą Parlamentui po ilgai trukusių Parlamento raginimų įsteigti ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais pareigybę; pabrėžia, kad įgaliotiniu turėtų būti paskirtas ekspertų lygio asmuo, turintis daug patirties žmogaus teisių srityje; primygtinai ragina, kad įgaliotinis būtų kuo greičiau paskirtas ir kad jam būtų suteikta pakankamai išteklių, kad jis galėtų vykdyti tokius įgaliojimus;

50. labai apgailestauja dėl to, kad vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja baronienė Catherine Ashton nedalyvaus 19-ojoje sesijoje; mano, jog jos nedalyvavimas gali kelti grėsmę, kad bus duotas netinkamas ženklas ir nuvertinta ES išorės tarnybos žmogaus teisėms teikiama svarba, ir neigiamai paveikti teigiamas ir konstruktyvias iki šiol jos dėtas pastangas;

51. įgalioja savo delegaciją JTŽTT 19-ojoje sesijoje išsakyti šioje rezoliucijoje pareikštą susirūpinimą ir nuomonę; ragina delegaciją pateikti savo vizito ataskaitą Žmogaus teisių pakomitečiui; mano, jog būtina ir toliau siųsti EP delegacijas į atitinkamas JTŽTT ir JTGA sesijas;

***

52. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, 66-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Užsienio reikalų komiteto sudarytai ES ir JT darbo grupei.