Resolutsiooni ettepanek - B7-0072/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0072/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Süüria (2012/2543(RSP))

13.2.2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0068/2012

Menetlus : 2012/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0072/2012
Esitatud tekstid :
B7-0072/2012
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0072/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria kohta (2012/2543(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eriti 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias, 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioone Egiptuse ja Süüria ning sealsete kristlaste olukorra kohta ning Rafah Nachedi juhtumi kohta, 15. septembri 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias ja 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias, Jeemenis ja Bahreinis Araabia riikides ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra taustal,

­­­­–   võttes arvesse väliasjade nõukogu 23. jaanuari 2011. aasta järeldusi ning Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri ja 9. detsembri 2011. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/273/ÜVJP, ning otsust pärast 23. jaanuari 2012. aasta välisasjade nõukogu meetmete karmistamise kohta Süüria suhtes,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Süüria kohta tehtud avaldusi 2011. aastal, 23. jaanuaril 2012. aastal ning 4. veebruaril 2012. aastal pärast vetot ÜRO Julgeolekunõukogu Süüriat käsitlevale resolutsioonile,

–  võttes arvesse suursaadik Adnan al-Khodeiri juhitud Araabia Liiga vaatlusmissiooni Süürias, mis peatas oma tegevuse 28. jaanuaril 2012,

–   võttes arvesse Araabia Liiga 2011. aastal ja 22. jaanuaril 2012. aastal tehtud avaldusi olukorra kohta Süürias, Araabia Liiga otsust paluda ÜRO Julgeolekunõukogult toetust poliitilise lahenduse saavutamiseks, Araabia Liiga 2. novembril 2011. aastal vastu võetud tegevuskava ning 27. novembril 2011. aastal heaks kiidetud Süüria-vastaseid sanktsioone,

–   võttes arvesse Türgi 1. detsembri 2011. aasta otsust kiita heaks Süüria-vastased sanktsioonid,

–   võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2. detsembri 2011. aasta ja 22. augusti 2011. aasta resolutsioone tõsiste inimõiguste rikkumiste kohta Süüria Araabia Vabariigis,

–   võttes arvesse sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 23. novembri 2011. aasta aruannet Süüria Araabia Vabariigi kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni inimõiguste kohta Süürias,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 3. komitee 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Süüria Araabia Vabariigis,

 

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni, laste kaasamist relvastatud konfliktidesse käsitlevat fakultatiivprotokolli ning genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, millega Süüria on ühinenud,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ÜRO hinnangul on 11 kuud väldanud ülestõusu käigus Süürias surma saanud üle 5400 inimese, kuigi nende arvude ajakohastamine on raskendatud, eelkõige täiesti suletud piirkondade, nagu Homsi linna tõttu; arvestades, et lisaks sellele on tuhandeid vigastatuid, kinni on peetud vähemalt 69 000 inimest, kellest umbes 32 000 on vabastatud ning umbes 12 400 on põgenenud naaberriikidesse; arvestades, et ÜRO Lastefondi andmetel on tapetud sadu lapsi ja veel sadu on meelevaldselt kinni peetud, piinatud ja kinnipidamise ajal seksuaalselt kuritarvitatud;

B.  arvestades, et alates veebruarist on Süüria väed veelgi intensiivistanud rünnakuid vägivallast hoiduvate tsiviilisikute vastu ja pommitanud elamurajoone Homsis, põhjapoolses Idlibi provintsis, lõunapoolses Daraa piirkonnas ja mägedes asuvas Zabadani linnas, tappes kümneid inimesi ja põhjustades murettekitava humanitaarolukorra, eriti seoses juurdepääsuga meditsiinitarvetele ja toidule;

C. arvestades, et toimub ümberpiiratud Homsi linna elanike massiivne ja pidev pommitamine ning nad kardavad, et režiim teeb ettevalmistusi otsustavaks maismaarünnakuks; arvestades, et 12. veebruaril 2012 teatas Araabia meedia, et Süüria tulistab tankidest ja suurtükkidest Hama linna, jätkates samal ajal rünnakuid Homsile; arvestades, et samal ajal väidavad Süüria võimud, et neil on kokkupõrked „terroristlike rühmitustega”, mis kestavad, kuni „kord” on taastatud;

D. arvestades, et Araabia Liiga jõudis 22. jaanuaril 2012 Süüria edasise arengu osas kokkuleppele, milles kutsutakse Bashar al-Assadit üles andma võimu üle oma asepresidendile pärast seda, kui on moodustatud rahvusliku ühtsuse valitsus ja alustatud dialoogi opositsiooniga; arvestades, et Süüria režiim lükkas Araabia Liiga kava tagasi, pidades seda jõhkraks sekkumiseks oma siseasjadesse;

E.  arvestades, et Araabia Liiga otsustas paluda ÜRO Julgeolekunõukogult toetust poliitilise lahenduse saavutamiseks Süürias; arvestades, et Venemaa Föderatsioon ja Hiina panid 4. veebruaril 2012 veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, millega toetati Araabia Liiga nõudmist Süüria juhitud kaasavaks ja rahumeelseks poliitiliseks protsessiks; arvestades, et Araabia Liiga vaatlusmissioon Süürias peatati 28. jaanuaril 2012 olukorra kriitilise halvenemise tõttu;

F.  arvestades, et päev pärast Venemaa Föderatsiooni ja Hiina otsust panna teist korda veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile Süüria kohta teatati julgeolekuoperatsioonide intensiivistumisest kogu riigis ja eriti Homsi ümbruses; arvestades, et Süüria opositsioonijõudude väitel innustab uus veto valitsust ohjeldamatult tegutsema; arvestades, et Venemaa välisministri ja luureteenistuse juhi hiljutisele Süüria-visiidile, mille käigus nad püüdsid saavutada lahendust, mis hõlmaks režiimipoolseid reforme ja dialoogi opositsiooniga, järgnesid ulatuslikud sõjalised rünnakud valitsusvastaste vastu;

G. arvestades, et 11. jaanuaril 2012 Homsi linnas toimunud demonstratsiooni Assadi toetuseks rünnati reaktiivgranaadiheitjast (RPG), mille tagajärjel hukkus Prantsuse teleajakirjanik Gilles Jacquier ning paljud tsiviilisikud said vigastada; arvestades, et väidetavalt oli rünnaku korraldajaks valitsev režiim, kuna see toimus ajal, mil Prantsusmaa koos Türgi, USA ja teiste riikidega süüdistab Süüria valitsust rünnakute hoogustamises Homsi elanike vastu ning sekkub mässuliste jõudude toetuseks; arvestades, et üldjuhul ei luba Süüria võimud riiki rahvusvahelisi ajakirjanikke, et nad ei saaks täita oma ülesannet edastada Süüria sündmuste kohta sõltumatut teavet;

H. arvestades, et välisasjade nõukogu julgustas 23. jaanuaril 2012 Süüria opositsiooni tegema kõik, et parandada koordineerimist edasiliikumisel sellise olukorra poole, mis võimaldab sujuvalt üle minna demokraatlikule, stabiilsele ja kaasavale Süüria riigile, kus on tagatud vähemuste õigused;

I.   arvestades, et vastuseks inimõiguste olukorra pidevalt halvenevale olukorrale tõhustas nõukogu taas Süüria režiimi vastu suunatud ELi piiravaid meetmeid, lisades 22 inimõiguste rikkumiste eest vastutavat isikut ja kaheksa režiimi rahaliselt toetavat üksust nende isikute loetelusse, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist ja ELi sisenemise keeldu; arvestades, et Euroopa Liit kehtestab 27. veebruaril 2012. aastal ilmselt veelgi rangemad sanktsioonid Süüria vastu;

J.   arvestades, et vastuseks üha kasvavale vägivallale ja tõsistele julgeolekuprobleemidele on Ameerika Ühendriigid sulgenud oma saatkonna Süürias; arvestades, et Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa ja Belgia on oma suursaadikud tagasi kutsunud; arvestades, et Pärsia lahe koostöönõukogu ja Tuneesia kutsusid oma suursaadikud tagasi ning otsustasid Süüria suursaadikud oma pealinnadest välja saata;

K. arvestades, et ÜRO inimõiguste volinik nõudis pärast detsembris toimunud Süüria-teemalist ÜRO Inimõiguste Nõukogu eriistungit, et ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni koostatud aruande põhjal tuleb Süüria väidetavate inimsusevastaste kuritegude eest anda Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, ning et ÜRO peasekretär tegi 15. jaanuaril 2012 avalduse, et repressioonide tee on ummiktee; arvestades, et nii nagu ka Liibüa puhul, saab ainult ÜRO Julgeolekunõukogu anda selle juhtumi Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, kuna Süüria ei ole Rooma statuudi osalisriik;

L.  arvestades, et 2011. aasta märtsist alates on kümned tuhanded Süüria pagulased põgenenud Türki; arvestades, et 7. veebruaril 2012 ütles Türgi peaminister oma parlamendifraktsiooni poole pöördudes, et Türgi aitab koos Lääne liitlastega ette valmistada uut algatust, millega toetatakse Süüria režiimi vastaseid; arvestades, et Türgi pakub varjupaika mitmetele Süüria opositsiooniliidritele, sh mõnedele Vabast Süüria Armeest, mis koosneb põhiliselt Süüria relvajõududest põgenenud sõduritest ja mille eesmärk on kaitsta elanikke Süüria vägede rünnakute eest;

1.  mõistab resoluutselt hukka Süüria võimude suurenevad vägivaldsed ja jõhkrad rünnakud omaenese rahva vastu, eelkõige Süüria suuruselt kolmandas linnas Homsis, mis alates veebruari algusest kannatab katkematute mürsurünnakute käes; nõuab tungivalt, et Süüria režiim viivitamatult lõpetaks tsiviilelanike tapmise, viiks ümberpiiratud linnadest välja kõik Süüria väed ning vabastaks kõik kinnipeetud meeleavaldajad, poliitilised vangid, inimõiguste kaitsjad, blogipidajad ja ajakirjanikud;

2.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kordab, et on solidaarne Süüria rahvaga, kes võitleb vägivalda kasutamata vabaduse, demokraatia ja inimväärikuse eest, ning on vaimustuses inimeste otsusekindlusest ja võimest organiseeruda opositsioonijõududena, pöörates eraldi tähelepanu naistele, kes etendavad selles võitluses otsustavat osa;

3.  nõuab Bashar al Assadi tagasiastumist, kelle režiim ei suuda täita oma kohustust kaitsta elanikkonda vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja on kaotanud igasuguse legitiimsuse; tuletab meelde ÜRO sõltumatu uurimiskomisjoni aruande peamisi järeldusi, milles märgitakse, et Süürias võib olla toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid; on seisukohal, et ÜRO Julgeolekunõukogu jõupingutuste keskmes Süüria kriisi lõpetamiseks peavad olema selged vastutuse mehhanismid, toetades veel kord ÜRO inimõiguste voliniku üleskutset anda Süüria Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, eesmärgiga viia läbi Süüria sündmuste sõltumatu ja erapooletu uurimine, võtta vastutusele kõik rasketes kuritegudes kahtlustatavad isikud ja vältida edasisi ohvreid; nõuab ühtlasi, et ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestaks Süüria režiimile ÜRO relvaembargo;

4.  mõistab resoluutselt hukka Venemaa Föderatsiooni ja Hiina otsuse panna veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile Süüria kohta, milles toetati Araabia Liiga kava, milles nõuti Süürialt verevalamise lõpetamist, vägede väljatoomist linnadest, kinnipeetute vabastamist, juurdepääsu võimaldamist vaatlejatele ja ajakirjanikele ning avatud läbirääkimisi opositsiooniga; nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon peataks viivitamatult relvamüügi ning kaitsevarustuse ja lennukite tarned Süüria režiimile, mida võidakse kasutada tsiviilelanike vastu; mõistab hukka Küprose võimude 10. jaanuari 2012. aasta otsuse mitte pidada Limassoli sadamas kinni Vene laeva, mille pardal olid Süüria julgeolekujõududele mõeldud relvad ja laskemoon, kuigi Küpros on kohustatud rakendama ELi relvaembargot; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles resoluutselt nende riikide äärmiselt vastutustundetu veto hukka mõistma ning tegema selgeks, millised on tagajärjed, kui jätkatakse Assadi režiimi toetamist; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ühtlasi üles tegutsema dialoogi intensiivistamise nimel nii Venemaa Föderatsiooni kui ka Hiinaga, rõhutades vajadust, et mõlemad riigid oleksid oma ülemaailmsete kohustuste kõrgusel, kui asi puudutab jätkuvaid raskeid inimõiguste rikkumisi;

5.  avaldab kindlat toetust Araabia Liiga jõupingutustele lõpetada vägivald Süürias, toetada poliitilise lahenduse leidmist ja anda kõikvõimalikku poliitilist ja materiaalset abi Süüria opositsioonile; tervitab Araabia Liiga 12. veebruari 2012. aasta üleskutset ÜRO Julgeolekunõukogule saata Süüriasse ÜRO-Araabia ühine rahukaitsemissioon asendamaks Araabia Liiga vaatlusmissiooni; nõuab tungivalt, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ja ELi liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, et saavutada Venemaa Föderatsiooni toetus Araabia Liiga rahukaitsealgatusele; soovitab komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, nõukogul ja ELi liikmesriikidel tungivalt jätkata tihedat koostööd Türgi ning teiste Süüria naaberriikidega, Araabia Liiga ning teiste rahvusvaheliste toimijatega ning osaleda kontaktrühma loomisel, eesmärgiga leida ühine seisukoht kriisi lahendamiseks, anda opositsioonijõududele nende võitluses materiaalset ja tehnilist abi, k.a satelliitkujutised ja sidevahendid, ning avaldada Süüria režiimile kasvavat survet omaenda rahva vastu suunatud sõjalise tegevuse eskaleerimise lõpetamiseks; toetab kindlalt Tuneesia ettepanekut olla 24. veebruaril 2012 korraldajaks Süüria toetajate kontaktrühma kohtumisele, mille algatasid Prantsusmaa ja USA pärast seda kui Venemaa ja Hiina olid blokeerinud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmise; nõuab sellega seoses, et viivitamatult määrataks ametisse ELi eriesindaja Süüria küsimuses;

6.  on seisukohal, et Süüria rahvusnõukogu üleskutse rajada humanitaarkoridorid oli mõeldud kõige haavatavamate rahvastikugruppide kaitseks ning takistamatu juurdepääsu tagamiseks humanitaarabile, sh meditsiiniabile, info- ja sideteenustele; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, nõukogul ja ELi liikmesriikidel uurida võimalusi turvaliste humanitaarkoridoride rajamiseks ÜRO Julgeolekunõukogu raames ning tihedas koostöös Türgi ja Araabia Liigaga, et Süüria elanike olukorda parandada ja neile varjupaika pakkuda; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning komisjoni asepresidenti üles andma piisavat ELi rahalist abi uutele esilekerkivatele Süüria vaba meediat toetavatele organisatsioonidele, nagu Prantsusmaal asuv vaba meedia toetusühing ASML;

7.  toetab kindlalt Türgi välisministri algatust, mida toetab ka enamik Araabia Liiga liikmesriikidest, kes valmistab ette nn Süüria-sõbralike riikide konverentsi kokkukutsumist, mille eesmärgiks on tunnustada Süüria opositsioonijõudusid riigi ainuesindajana ning alternatiivina Assadi režiimile; väljendab heameelt asjaolu üle, et Türgi toetab kindlalt Süüria elanikke, võttes muu hulgas vastu põgenikke Süüria–Türgi piiril ja lubades Süüria opositsioonil koonduda, ning palub Türgil seda ka edaspidi teha;

8.  väljendab heameelt Süüria opositsiooni jätkuvate jõupingutuste üle jõudude koondamiseks nii riigi sees kui ka väljaspool seda; nõuab rahumeelset ja tegelikku üleminekut demokraatiale, mis vastaks Süüria rahva õiguspärastele nõudmistele ning rajaneks kaasaval dialoogil, milles osalevad kõik Süüria ühiskonna demokraatlikud jõud ja osad, et algatada põhjalike demokraatlike reformide protsess; kutsub ELi üles toetama Süüria opositsiooni kõiki püüdeid ühineda ja koostada demokraatliku Süüria rajamise selge tegevuskava;

9.  kutsub nõukogu ja ELi liikmesriike jätkuvalt taotlema rahvusvahelise surve suurendamist Süüria režiimile; kutsub ELi liikmesriike üles piirama diplomaatilisi suhteid Süüriaga, Süüria suursaadikuid riigist välja saatma või rakendama ELis resideerivate Süüria diplomaatide suhtes muid asjakohaseid meetmeid, juhul kui nad Euroopa Liidus inimesi kiusavad või ähvardavad;

10. toetab välisasjade nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust kehtestada uued piiravad meetmed ning kutsub üles kehtestama 27. veebruaril 2012. aastal veel tugevamaid suunatud sanktsioone Süüria režiimi vastu, võttes arvesse hiljutisi teateid, mille kohaselt Süüria režiim kavatseb piiravad meetmed koostöös Iraaniga pareerida;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile, Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.