Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0072/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0072/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sirijos (2012/2543(RSP))

13.2.2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0068/2012

Procedūra : 2012/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0072/2012
Pateikti tekstai :
B7-0072/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0072/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos (2012/2543(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, 2011 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte ir Sirijoje, ypač krikščionių bendruomenėse, į 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl Rafaho Nachedo bylos ir 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, Jemene ir Bahreine, atsižvelgiant į padėtį arabų šalyse ir Šiaurės Afrikoje,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 23 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas ir į 2011 m. spalio 23 d. ir gruodžio 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP ir į sprendimą sustiprinti ES Sirijos režimui taikomas ribojamąsias priemones, priimtą po 2012 m. sausio 23 d. Užsienio reikalų tarybos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m., 2012 m. sausio 23 d. ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus ir pareiškimą po 2012 m. vasario 4 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl Sirijos veto,

–   atsižvelgdamas į Arabų Lygos stebėtojų misijos Sirijoje, vadovaujamos ambasadoriaus Adnano al-Khodeiro, veiklos sustabdymą 2012 m. sausio 28 d.,

–   atsižvelgdamas į 2011 m., 2012 m. sausio 22 d. Arabų Lygos pareiškimus dėl padėties Sirijoje, jos iniciatyvą siekti JTST paramos politiniam sprendimui, jos 2011 m. lapkričio 2 d. veiksmų planą ir 2011 m. lapkričio 27 d. Arabų Lygos priimtas sankcijas Sirijai,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. priimtą Turkijos sprendimą taikyti Sirijai sankcijas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 2 d. ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliucijas dėl rimtų žmogaus teisių pažeidimų Sirijos Arabų Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti 2011 m. lapkričio 23 d. ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2011 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos trečiojo komiteto 2011 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose bei Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kuriuos Sirija yra pasirašiusi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi JT skaičiavimais žuvusiųjų Sirijoje skaičius per 11 mėnesių trunkantį sukilimą viršijo 5 400, ir kadangi kartu pabrėžiama, kad šiuos skaičius sunku atnaujinti, nes visiškai uždarytos kai kurios vietovės, pavyzdžiui, Homso rajonai; kadangi dar tūkstančiai buvo sužeisti, o mažiausiai 69 000 buvo sulaikyti, iš kurių apie 32 000 buvo paleisti ir apie 12 400 pabėgo į kaimynines šalis; kadangi JT Vaikų fondas pranešė, kad šimtai vaikų buvo nužudyti ir dar keli šimtai savavališkai suimti, kankinami ir kalinimo metu seksualiai išnaudojami;

B.  kadangi nuo vasario pradžios Sirijos kariuomenė dar labiau suintensyvino išpuolius prieš taikius civilius gyventojus ir bombardavo Homso gyvenamuosius rajonus, šiaurinę Idlibo provinciją, pietinį Daros regioną ir Zabadanio kalnų miestelį, sukėlė daugybę žudynių ir nerimą keliančią humanitarinę padėtį, ypač dėl medicinos tiekimo ir apsirūpinimo maistu;

C. kadangi apgulto Holmso miesto gyventojai nuolat stipriai bombarduojami ir baiminasi, kad režimas rengiasi įvykdyti galutinį mirtiną antžeminį puolimą; kadangi 2012 m. vasario 12 d. arabų žiniasklaida pranešė, kad, besitęsiant Homso puolimui, Sirijos tankai ir artilerija smarkiai bombarduoja Hamos miestą; kadangi tuo pačiu metu Sirijos valdžios institucijos primygtinai teigia, kad kovoja su „teroristų grupėmis“ ir kovą tęs, kol bus atkurta „tvarka“;

D. kadangi 2012 m. sausio 22 d. Arabų lyga susitarė dėl tolimesnių veiksmų Sirijoje ir paragino Basharą al-Assadą suformavus nacionalinės vienybės vyriausybę deleguoti įgaliojimus savo viceprezidentui ir tuo pačiu pradėti dialogą su opozicija; kadangi Sirijos režimas atmetė Arabų lygos planą, kurį palakė šiukščiu kišimusi į jos vidaus reikalus;

E.  kadangi Arabų lyga nusprendė kreiptis į JT Saugumo Tarybą paramos politiniam sprendimui Sirijoje; kadangi 2012 m. vasario 4 d. Rusijos Federacija ir Kinija vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje buvo reiškiama parama Arabų lygos raginimui laikytis visa apimančio ir taikus politinio proceso, kuriam vadovautų sirai; kadangi 2012 m. sausio 28 d. Arabų Lygos stebėjimo misija Sirijoje buvo sustabdyta dėl kritinio padėties pablogėjimo;

F.  kadangi praėjus dienai po Rusijos Federacijos ir Kinijos sprendimo antrą kartą vetuoti JTST rezoliuciją dėl Sirijos, buvo pranešta, kad visoje šalyje, ir ypač Homso apylinkėse, suaktyvėjo saugumo operacijos; kadangi Sirijos opozicija teigia, kad atnaujintas veto paskatins vyriausybę veikti be jokių suvaržymų; kadangi po neseniai vykusio Rusijos užsienio reikalų ministro ir žvalgybos vado, kurie pasisakė už sprendimą, kuris apimtų režimo vykdomas reformas ir dialogą su opozicija, vizito buvo vykdomi stambaus masto kariniai puolimai, kuriais taikytasi į vyriausybės oponentus;

G. kadangi 2012 m. sausio 11 d. į Assadą palaikančią demonstraciją Homso mieste buvo paleista raketinė granata (RPG), nukovusi „France 2“ televizijos reporterį Gilles Jacquier ir sužeidusi daug civilių; kadangi yra įtarimų, kad įsakymą atakuoti davė režimas, nes ji įvyko tuo metu, kai Prancūzija kartu su Turkija, JAV ir kitomis šalimis kaltino Sirijos vyriausybę stiprinant atakas prieš Homso gyventojus ir pasisakė už sukilėlių pajėgas; kadangi tarptautiniai žurnalistai dažniausiai neįsileidžiami į Siriją, nes norima jiems neleisti atlikti savo vaidmens – teikti nepriklausomą informaciją apie padėtį Sirijoje;

H. kadangi Užsienio reikalų tarybos 2012 m. sausio 23 d. išvadose Sirijos opozicija raginama dėti visas pastangas siekiant stiprinti koordinavimo veiksmus, kad įvyktų tvarkingas pereinamasis procesas kuriant demokratinę, stabilią, pliuralistinę Siriją, užtikrinančią mažumų teises;

I.   kadangi reaguojant į nuolat vis labiau blogėjančią humanitarinę padėtį, Taryba dar kartą sustiprino ES ribojamąsias priemones Sirijos režimui, įrašydama dar 22 asmenis, atsakingus už žmogaus teisių pažeidimus, ir aštuonis juridinius subjektus, remiančius režimą finansiškai, į sąrašą asmenų, kuriems taikomas turto įšaldymas ir draudimas atvykti į ES; kadangi tikimasi, jog 2012 m. vasario 27 d. Europos Sąjunga nustatys griežtesnes sankcijas Sirijai;

J.   kadangi reaguodamos į didėjantį smurtą ir rimtus nuogąstavimus dėl saugumo, Jungtinės Amerikos Valstijos uždarė savo ambasadą Sirijoje; kadangi Prancūzija, Nyderlandai, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Belgija atšaukė savo ambasadorius; kadangi Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir Tunisas atšaukė savo ambasadorius ir nusprendė išsiųsti Sirijos ambasadorius iš savo sostinių;

K. kadangi po gruodžio Specialiosios JTŽTT sesijos dėl Sirijos, remdamasis JT Nepriklausomos tyrimų komisijos ataskaitos išvadomis ir JT Generaliniam sekretoriui 2012 m. sausio 15 d. pareiškus, kad represijų kelias veda į aklavietę, JT Žmogaus teisių komisaras paragino Siriją paduoti į Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) dėl įtarimų nusikaltimais; kadangi tik JTST gali perduoti bylą TBT, kaip ji tai padarė Libijos atveju, nes Sirija nėra pasirašiusi Romos statuto;

L.  kadangi nuo 2011 m. kovo mėn. dešimtys tūkstančių Sirijos pabėgėlių ieškojo prieglobsčio Turkijoje; kadangi 2012 m. vasario 7 d. Turkijos ministras pirmininkas, keipdamasis į savo parlamentinę frakciją, sakė, kad Turkija karu su Vakarų sąjungininkais ruošia naują iniciatyvą, skirtą Sirijos režimo priešininkams remti; kadangi Turkija priglaudė Sirijos opozicijos lyderius, tarp jų ir keletą iš Laisvosios Sirijos armijos, daugiausia sudarytos iš asmenų, pabėgusių iš Sirijos ginkluotųjų pajėgų, ir siekiančios apsaugoti gyventojus nuo Sirijos karinių pajėgų atakų;

1.  kuo griežčiausiai smerkia Sirijos režimo smurtinių ir brutalių išpuolių, ir vėl vykdomų prieš savo gyventojus, stiprinimą, ypač Homso mieste, trečiame pagal dydį Sirijoje, nuo vasario pradžios kenčiančiame nuo nuolatinių ir sunkių artilerijos apšaudymų; ragina Sirijos režimą nedelsiant nutraukti civilių gyventojų žudymą, atitraukti Sirijos karines pajėgas nuo apgultų miestų ir išlaisvinti visus sulaikytus protestuotojus, politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus, tinklaraštininkus ir žurnalistus;

2.  reiškia užuojautą aukų artimiesiems; dar kartą reiškia solidarumą su Sirijos žmonių nesmurtine kova už laisvę, orumą ir demokratiją ir giria jų sugebėjimą susiburti į opozicijos jėgas bei ryžtą, ypač moterų, kurios šioje kovoje atlieka itin svarbų vaidmenį;

3.  ragina atsistatydinti Basharą al-Assadą, kurio režimas nesugebėjo vykdyti savo pareigos apsaugoti gyventojus pagal tarptautinę teisę ir prarado teisėtumą; primena pagrindines JT Nepriklausomos tyrimų komisijos ataskaitos išvadas dėl Sirijos: jose nurodyta, kad šalyje galėjo būti įvykdyta nusikaltimų žmoniškumui; laikosi nuomonės, kad aiškūs atskaitomybės mechanizmai turi užimti pagrindinę vietą JTST pastangose užbaigti Sirijos krizę, ir dar kartą pritaria JT Žmogaus teisių komisaro raginimui paduoti Siriją į TBT, kad būtų atliktas nepriklausomas ir nešališkas įvykių Sirijoje tyrimas ir visi įtariami šių sunkių nusikaltimų kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, siekiant išvengti naujų aukų; tuo pačiu metu ragina JTST Sirijos režimui paskelbti JT ginklų embargą;

4.  griežtai smerkia Rusijos Federacijos ir Kinijos veto JTST rezoliucijai dėl Sirijos, kurioje buvo remiamas Arabų Lygos planas, pagal kurį buvo reikalaujama, kad Sirija nutrauktų kraujo praliejimą, išvestų karines pajėgas iš miestų, paleistų suimtuosius, įsileistų stebėtojus ir žiniasklaidą bei pradėtų derybas su opozicija; ragina Rusijos Federaciją nedelsiant nutraukti prekybą visais ginklais, gynybos įranga ir sustabdyti lėktuvų tiekimą Sirijos režimui, nes tai gali būti naudojama prieš civilius; apgailestauja dėl 2012 m. sausio 10 d. Kipro valdžios institucijų priimto sprendimo nestabdyti Rusijos laivo Limasolio uoste, gabenančio ginklus ir amuniciją Sirijos saugumo pajėgoms, nors Kipras privalo laikytis ES ginklų embargo; ragina ryžtingai Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę pasmerkti visiškai neatsakingą Rusijos Federacijos ir Kinijos veto ir duoti šioms šalims suprasti, kokių rimtų pasekmių gali kilti, jei jos ir toliau rems B. al-Assadą; taip pat prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės stiprinti dialogą tiek su Rusijos Federacija, tiek su Kinija, pabrėžiant, kad šios abi šalys privalo pasaulio mastu prisiimti atsakomybę už vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus;

5.  tvirtai remia Arabų Valstybių Lygos pastangas nutraukti smurtą, ieškoti politinio sprendimo Sirijoje ir teikti įvairaus pobūdžio politinę ir materialinę paramą Sirijos opozicijai; palankiai vertina 2012 m. vasario 12 d. Arabų lygos raginimą JT Saugumo Tarybai siųsti į Siriją bendrą JT ir Arabų valstybių taikos palaikymo misiją, siekiant pakeisti Arabų lygos stebėjimo misiją; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę bei ES valstybes nares dėti visas pastangas siekiant atverti kelią Rusijos Federacijos paramai Arabų Lygos taikos palaikymo iniciatyvai; tvirtai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, Tarybą ir ES valstybes nares tęsti glaudų bendradarbiavimą su Turkija ir kitomis Sirijos kaimyninėmis šalimis, Arabų Lyga ir kitais tarptautiniais veikėjas bei skatinti kontaktinės grupės sukūrimą, siekiant rasti bendrą krizinės situacijos sprendimą, padėti opozicijos pajėgoms kovose, teikiant joms materialinę ir techninę paramą, įskaitant palydovinius vaizdus ir komunikacijos priemones, ir tuo pat metu stiprinant spaudimą Sirijos režimui siekiant kad būtų sustabdyti kariniai veiksmai, nukreipti prieš Sirijos gyventojus; tvirtai remia Tuniso pasiūlymą surengti „Sirijos draugų“ kontaktinės grupės susitikimą 2012 m. vasario 24 d., planą, inicijuotą Prancūzijos ir Jungtinių Valstijų po to, kai Rusija ir Kinija blokavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją; atsižvelgdamas į tai ragina nedelsiant paskirti ES specialųjį pasiuntinį Sirijoje;

6.  mano, kad Sirijos nacionalinės tarybos raginimas nustatyti saugius humanitarinės pagalbos koridorius, kurie padėtų užtikrinti labiausiai pažeidžiamų gyventojų aprūpinimą maistu ir nekliudomą jų prieigą prie humanitarinės pagalbos, įskaitant medicininę priežiūrą, taip pat prie informacijos ir komunikacijos paslaugų; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, Tarybą ir ES valstybes nares, gavus JT Saugumo Tarybos pritarimą dėl pareigos ginti, ištirti galimybę nustatyti saugius humanitarinės pagalbos koridorius, glaudžiai bendradarbiaujant su Turkija ir Arabų lyga, siekiant suteikti pastogę Sirijos gyventojams ir pagerinti jų padėtį; ragina visų pirma Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę teikti tinkamą ES finansinę paramą naujai susikuriančioms organizacijoms, remiančioms laisvą Sirijos žiniasklaidą, pavyzdžiui, Prancūzijoje įsikūrusią paramos laisvajai žiniasklaidai asociaciją (pranc. ASML);

7.  tvirtai remia Turkijos užsienio reikalų ministro iniciatyvą, kurią parėmė daugumos Arabų Lygos narių ir kuria šiuo metu siekiama surengti „Sirijai draugiškų tautų“ konferenciją, kurios tikslas būtų pripažinti Sirijos opozicines jėgas vieninteliu šalies atstovu alternatyva B. al-Assado režimui; palankiai vertina tvirtą Turkijos paramą Sirijos gyventojams, įskaitant pabėgėlių palei Turkijos ir Sirijos sieną priėmimą ir sąlygų Sirijos opozicijai susiburti sudarymą, bei ragina Turkiją taip daryti ir toliau;

8.  palankiai vertina visas ligšiolines Sirijos opozicijos pastangas susivienyti tiek šalyje, tiek už jos ribų; ragina taikiai ir iš tikrųjų pereiti prie demokratijos, nes ji atitinka Sirijos gyventojų teisėtus lūkesčius ir yra pagrįsta viskam atviru dialogu, apimančiu visas demokratines jėgas ir Sirijos visuomenės komponentus, siekiant pradėti gilių demokratinių reformų procesą; ragina ES remti visus Sirijos opozicijos mėginimus susivienyti ir nustatyti aiškią demokratinės Sirijos darbotvarkę;

9.  ragina Tarybą ir ES valstybes nares ir toliau didinti tarptautinį spaudimą Sirijos režimui; ragina ES valstybes nares apriboti diplomatinius santykius su Sirija, išsiųsti ES esančius Sirijos diplomatus ar imtis kitų atitinkamų priemonių jų atžvilgiu, jei Europos Sąjungoje bus priekabiaujama prie žmonių ar jiems grasinama;

10. remia 2012 m. sausio 23 d. Užsienio reikalų tarybos sprendimą Sirijos režimui taikyti naujas ribojamąsias priemones ir ragina 2012 m. vasario 27 d. numatyti griežtesnes sankcijas Sirijos režimui, atsižvelgiant ir į neseniai gautus pranešimus, remiantis kuriais Sirijos režimas ketina kovoti su ribojančiomis priemonėmis, ypač bendradarbiaudamas su Iranu;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui ir Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.