Procedure : 2012/2511(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0095/2012

Indgivne tekster :

B7-0095/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0053

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 85k
14.2.2012
PE483.154v01-00
 
B7-0095/2012

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP))


Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sophia in ’t Veld for ALDE-Gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP))  
B7‑0095/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 49, 56, 114, 167 og 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention vedrørende overholdelse, beskyttelse og fremme af de grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til den ungarske grundlov, der blev vedtaget af Den Ungarske Republiks Nationalforsamling den 18. april 2011, og som trådte i kraft den 1. januar 2012 (herefter benævnt "den nye forfatning"), og overgangsbestemmelserne i den ungarske grundlov, der blev vedtaget af Nationalforsamlingen den 30. december 2011 (herefter benævnt “overgangsbestemmelserne”),

–   der henviser til udtalelse nr. CDL(2011)016 og nr. CDL(2011)001 fra Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) om den ny ungarske forfatning og de tre juridiske spørgsmål, der er opstået under udarbejdelsen af den,

–   der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2011 om medielovgivningen i Ungarn og Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union med titlen "Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på” (KOM (2003)0606),

–   der henviser til oprettelsen af en gruppe på højt plan om pressefrihed og mediepluralisme af næstformand i Europa-Kommissionen Neelie Kroes i oktober 2011,

–   der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser på Europa-Parlamentets plenarmøde den 18. januar 2012 om den seneste politiske udvikling i Ungarn og til høringen den 9. februar 2012 i Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–   der henviser til Europa-Kommissionens afgørelse af 17. januar 2012 om at indlede en hasteovertrædelsesprocedure mod Ungarn angående landets centralbanks og databeskyttelsesmyndigheders uafhængighed og foranstaltninger, der påvirker den dømmende magt,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union er baseret på de demokratiske værdier og retsstatsprincippet, som er fastlagt i artikel 2 i TEU, på den fuldstændige respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i den europæiske menneskerettighedskonvention, og på anerkendelsen af den juridiske værdi af ovennævnte rettigheder, frihedsrettigheder og principper, som yderligere vil blive bekræftet gennem EU's forestående tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention,

B.  der henviser til, at både de nuværende og kommende medlemsstater og EU som sådan har pligt til at sikre, at indholdet af og procedurerne i medlemsstaternes lovgivning er i overensstemmelse med EU’s love og værdier, som navnlig er nedfældet i Københavnskriterierne, chartret om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, og at ånd og bogstav i den vedtagne lovgivning ikke er i modstrid med disse værdier og instrumenter;

C. der henviser til, at Ungarn vedtog en ny forfatning den 18. april 2011, og at vedtagelsen af denne forfatning og visse af bestemmelserne heri blev kritiseret af Europa-Parlamentet i beslutningen af 5. juli 2011, hvori den ungarske regering blev opfordret til at tage stilling til de spørgsmål og forbehold, som Venedigkommissionen har rejst, og Kommissionen blev opfordret til at foretage en grundig undersøgelse og analyse af den nye forfatning og de heri omhandlede forfatningslove for at kontrollere, om de er i overensstemmelse med ånd og bogstav i gældende EU-ret og navnlig EU’s charter om grundlæggende rettigheder;

D. der henviser til, at vedtagelsen af forfatningslovene har givet anledning til bekymring på en række områder, navnlig med hensyn til den dømmende magts uafhængighed, centralbankens uafhængighed, databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed, fair vilkår for politisk konkurrence og politiske skift samt den såkaldte stabilitetslov, hvorefter indkomstskattesystemet skal vedtages med to tredjedeles flertal, og forfatningslovene, der giver det nuværende flertal eneret til at udnævne embedsmænd for en usædvanlig lang periode, hvilket påvirker kommende regeringers mulighed for at regere;

E.  der henviser til, at den nye char for Den Nationale Retsmyndighed og chefanklageren vil have ret til at tildele sager til de enkelte retter, hvilket strider mod princippet om ret til adgang til domstolene og til en retfærdig rettergang og domstolenes uafhængighed;

F.  der henviser til, at, højesteret i henhold til den nye forfatning og overgangsbestemmelserne er blevet omdøbt til ”Kúria”, og at den tidligere højesteretsformands seksårige mandatperiode blev afbrudt før tiden efter to år;

G. der henviser til, at den obligatoriske pensionsalder for dommere og anklagere i henhold til den nye forfatning sættes ned fra 70 år til 62 år, undtagen for formanden for Kúria og chefanklageren, hvilket kan være diskriminerende og vil medføre, at ca. 300 dommere må gå på pension, hvilket er et alvorligt indgreb i domstolenes uafhængighed;

H. der henviser til, at det tidligere system med fire parlamentariske kommissærer i henhold til den nye forfatning vil blive reduceret til én, idet kommissæren for databeskyttelse og informationsfriheds seksårige mandatperiode afbrydes før tiden, samtidig med at de pågældende beføjelser overføres til en nyoprettet myndighed, hvilket er et alvorligt indgreb i kommissærens uafhængighed;

I.   der henviser til, at det ungarske parlament har vedtaget adskillige love med tilbagevirkende kraft, hvilket er i strid med et af grundprincipperne i europæisk ret, nemlig at der ikke må lovgives med tilbagevirkende kraft;

J.   der henviser til, at den nyligt vedtagne lov om kirker og trosretninger indeholder nogle usædvanligt restriktive regler om registrering af kirker og gør registrering betinget af godkendelse i parlamentet med to tredjedeles flertal;

K. der henviser til, at den ungarske forfatningsdomstols kompetence til at prøve budgetrelaterede love er blevet begrænset væsentligt i henhold til forfatningen;

L.  der henviser til, at det betydelige antal anliggender, der med henblik på detaljeret regulering er blevet henvist til forfatningslove, der kræver to tredjedeles flertal, herunder spørgsmål, der bør overlades til den almindelige politiske proces, og som normalt afgøres ved simpelt flertal, vækker bekymring, således som det påpeges i Venedigkommissionens rapport;

M. der henviser til, at Viviane Reding, næstformand i Europa-Kommissionen, har understreget, at Kommissionen agter at undersøge, om den nye organisation af retssystemet i Ungarn påvirker domstolenes uafhængighed, og at næstformand i Europa-Kommissionen Neelie Kroes og lederen af gruppen på højt plan om pressefrihed og mediepluralisme, Vaira Vike Freiberga, gentagne gange har udtrykt bekymring over pressefriheden og mediepluralismen Ungarn;

N. der henviser til, at Kommissionens formand, José Manuel Barroso, den 18. januar 2012 understregede, at der ud over de juridiske aspekter også er blevet givet udtryk for bekymring med hensyn til kvaliteten af demokratiet i Ungarn, og appellerede til de ungarske myndigheder om at overholde principperne om demokrati og frihed og ikke blot at gennemføre dem i princippet, men også i praksis og i det politiske og sociale liv i Ungarn;

O. der henviser til, at Kommissionen den 17. januar 2012 indledte en overtrædelsesprocedure mod Ungarn vedrørende tre emner, nemlig den ungarske centralbanks uafhængighed, nedsættelsen af dommernes obligatoriske pensionsalder i henhold til den ungarske grundlov og databeskyttelsesmyndighedens uafhængighed, og endvidere anmodede de ungarske myndigheder om yderligere oplysninger angående domstolenes uafhængighed;

P.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin betænkning om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) - effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (2009/2161(INI) slog til lyd for ”en opfølgning af Kommissionens meddelelse fra 2003 om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union med henblik på at definere en gennemsigtig og sammenhængende metode til håndtering af mulige krænkelser af menneskerettighederne og anvende artikel 7 i TEU, når det er relevant, på grundlag af den nye menneskerettighedsarkitektur”;

Q. der henviser til, at den ungarske regering og navnlig den ungarske premierminister i sin skrivelse til Kommissionen og i sin tale tíl Europa-Parlamentet har signaleret, at man er parat til at tage fat på de problemer, der har ført til overtrædelsesproceduren, ændre den omhandlede lovgivning og samarbejde yderligere med EU-institutionerne efter retssagerne;

R.  der henviser til, at Europa-Parlamentet skal være med til at kontrollere, at de grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder og principper som fastslået i gældende EU-ret bliver overholdt i alle 27 medlemsstater;

1.  er meget bekymret over situationen i Ungarn med hensyn til udøvelsen af demokrati, retsstatsprincippet, overholdelse og beskyttelse af menneskerettigheder og sociale rettigheder, systemet med kontrol og tilsyn, lighed og ikkeforskelsbehandling;

2.  opfordrer i EU’s og de ungarske borgeres fælles interesse den ungarske regering til at efterkomme Europa-Kommissionens, Europarådets og Venedigkommissionens anbefalinger, indvendinger og krav med hensyn til de ovennævnte spørgsmål og ændre de pågældende love i overensstemmelse hermed under overholdelse af EU’s grundlæggende værdier og normer;

3.  noterer sig Europa-Kommissionens, Europarådets og Venedigkommissionens tilsagn om at undersøge grundigt, om den ungarske lovgivning ikke alene er i overensstemmelse med EU-lovgivningens bogstav, men også dens ånd;

4.  opfordrer Europa-Kommissionen til som traktaternes vogter nøje at overvåge mulige ændringer og gennemførelsen af de omhandlede love og deres overensstemmelse med de europæiske traktaters ånd og bogstav og foretage en grundig undersøgelse for at sikre:

a.  domstolenes fulde uafhængighed, navnlig ved at sikre, at den nationale domsmyndighed, anklagemyndigheden og domstolene i almindelighed styres uden politisk indblanding, og at uafhængigt udnævnte dommeres mandatperiode ikke kan afkortes vilkårligt;

b.  at reglerne for den ungarske nationalbank er i overensstemmelse med EU-lovgivningen;

c.  at den institutionelle uafhængighed med hensyn til databeskyttelse og informationsfrihed genetableres og garanteres ved ordlyden og gennemførelsen af den relevante lovgivning;

d.  at forfatningsdomstolens ret til at prøve enhver lovgivning genetableres til fulde, herunder retten til at prøve budget- og skattelove;

e.  at pressefriheden og mediepluralismen garanteres ved ordlyden og gennemførelsen af den ungarske medielovgivning, navnlig med hensyn til deltagelse af repræsentanter for civilsamfundet og oppositionen i medierådet;

f.   at den nye valglov opfylder EU’s demokratiske standarder og overholder princippet om politiske skift;

g.  at retten til at udøve politisk oppositionsvirksomhed på en demokratisk måde sikres både i og uden for institutionerne;

h.  at loven om kirker og trosretninger respekterer de grundlæggende principper om samvittighedsfrihed, og at kravet om, at registrering af kirker skal godkendes af det ungarske parlament med to tredjedeles flertal, opgives;

5.  opfordrer Europa-Kommissionen til at anmode Venedigkommissionen om en udtalelse om lovgivningspakken bestående af den nye forfatning, overgangsbestemmelserne og forfatningslovene som helhed og til fortsat at samarbejde med Europarådet angående disse spørgsmål;

6.  pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i samarbejde med Europa-Kommissionen, Europarådet og Venedigkommissionen at følge op på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan Kommissionens og Europa-Parlamentets henstillinger som beskrevet i punkt 4 i denne beslutning er blevet implementeret og til at fremlægge sine konklusioner i en betænkning;

7.  pålægger Formandskonferencen på baggrund af den i punkt 6 nævnte betænkning at overveje behovet for at træffe foranstaltninger, herunder foranstaltninger i henhold til forretningsordenens artikel 74e eller artikel 7, stk. 1, i TEU;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, OSCE og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik