Πρόταση ψηφίσματος - B7-0097/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0097/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κοινωνικό ραφείο – Ας ντύσουμε την ελευθερία»

22.2.2012

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0097/2012

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κοινωνικό ραφείο – Ας ντύσουμε την ελευθερία»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της αντιμετώπισης της πορνείας και της κοινωνικής ένταξης των γυναικών που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης αποτελεί προτεραιότητα των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των ενώσεων, των ONLUS (μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κοινής ωφελείας), των συνεταιρισμών και των οργανώσεων αλληλεγγύης που σε καθημερινή βάση ασχολούνται με θέματα κοινωνικού χαρακτήρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επαρχία της Καζέρτα άρχισε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Ας ντύσουμε την ελευθερία», δηλαδή ένα κοινωνικού χαρακτήρα εργαστήριο ραπτικής που στεγάζεται σε ένα ακίνητο το οποίο κατασχέθηκε από μαφιόζικες οργανώσεις της περιοχής Castel Volturno και προορίζεται για τις κοπέλες που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, ως επί το πλείστον αφρικανές, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επανένταξης· ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη των πρώην ιεροδούλων·

1.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς στόχους του προγράμματος «Κοινωνικό ραφείο – Ας ντύσουμε την ελευθερία», να στηρίξει με μελλοντικά πιλοτικά προγράμματα την πρωτοβουλία αυτή σε όλα τα κράτη μέλη.