Предложение за резолюция - B7-0122/2012Предложение за резолюция
B7-0122/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно превантивни мерки по отношение на Anoplophora chinensis

24.2.2012

внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0122/2012

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно превантивни мерки по отношение на Anoplophora chinensis

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 120 от своя правилник,

А. като има предвид, че защитата на растенията и естествената растителност съдейства за опазването на околната среда и на планетата;

Б.  като има предвид, че Anoplophora chinensis, екзотично насекомо, чиито ларви дълбаят тунели дълбоко в стъблата и клоните на различни видове широколистни дървета, като по този начин ги унищожават, нанесе щети на хиляди дървета;

В.  като има предвид, че Anoplophora chinensis е карантинен вредител за Европейския съюз (част А, приложение І към Директива 2000/29/ЕО);

1.  призовава Комисията да осигурява адекватно финансиране за проекти за мониторинг на разпространението на Anoplophora chinensis, и за инициативи за превенция.