Πρόταση ψηφίσματος - B7-0122/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0122/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για το ασιατικό σαράκι του ξύλου

24.2.2012

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0122/2012

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για το ασιατικό σαράκι του ξύλου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της χλωρίδας και της φυσικής βλάστησης είναι χρήσιμη για την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ασιατικό σαράκι του ξύλου, εξωτικό έντομο οι προνύμφες του οποίου σκάβουν σε βάθος τους κορμούς και τα κλαδιά διαφόρων ειδών πλατύφυλλων δένδρων οδηγώντας τα στο θάνατο, προκάλεσε βλάβες σε χιλιάδες δένδρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ασιατικό σαράκι αποτελεί για την ΕΕ αντικείμενο καραντίνας (Παράρτημα Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ)·

1.  καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει τη δέουσα χρηματοδότηση σε προγράμματα με στόχο τον έλεγχο της εξάπλωσης του σαρακιού καθώς και για πρωτοβουλίες πρόληψης.