Предложение за резолюция - B7-0125/2012Предложение за резолюция
B7-0125/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Исландия за 2011 г. (2011/2884(RSP))

29.2.2012

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Cristian Dan Preda от името на комисията по външни работи


Процедура : 2011/2884(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0125/2012
Внесени текстове :
B7-0125/2012
Приети текстове :

B7‑0125/2012

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Исландия за 2011 г. (2011/2884(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. за откриване на присъединителни преговори с Исландия,

–   като взе предвид резултатите от конференциите за присъединяване, проведени с Исландия на министерско равнище на 27 юни 2010 г., 27 юни 2011 г. и 12 декември 2011 г., както и от конференцията за присъединяване, проведена с Исландия на равнище заместник-министри на 19 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011—2012 г.“ (COM(2011)0666) и доклада за напредъка на Исландия за 2011 г., приет на 12 октомври 2011 г. (SEC(2011)1202 окончателен),

–   като взе предвид резултатите от процеса на аналитичен преглед на законодателството;

–   като взе предвид националната програма за ИПП за Исландия, приета през октомври 2011 г. и разполагаща с бюджет от 12 милиона евро,

–   като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2010 г.[1] относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз и своята резолюция от 7 април 2011 г. относно доклада за напредъка на Исландия за 2010 г.[2],

–   като взе предвид заседанията на съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Исландия изпълнява критериите от Копенхаген и че преговорите за присъединяване на Исландия бяха открити на 27 юли 2010 г. след одобрение от Съвета;

Б.  като има предвид, че процесът на аналитичен преглед на законодателството спрямо достиженията на правото на ЕС е почти приключен;

В.  като има предвид, че досега в присъединителните преговори осем глави са отворени и предварително затворени (глава 2 - „Свобода на движение на работници“, глава 6 - „Дружествено право“, глава 7 - „Право на интелектуалната собственост“, глава 20 - „Предприятия и промишлена политика“, глава 21 - „Трансевропейски мрежи“, глава 23 - „Съдебна система и основни права“, глава 25 - „Наука и изследвания“ и глава 26 - „Образование и култура“), а други три са отворени (глава 5 - „Обществени поръчки“, глава 10 - „Информационно общество и медии“ и глава 33 - „Финансови и бюджетни разпоредби“);

Г.  като има предвид, че както беше подчертано от възобновения консенсус относно разширяването, напредъкът на всяка страна към членство в Европейския съюз се основава на заслугите й;

Д. като има предвид, че Исландия вече сътрудничи тясно с ЕС като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Шенгенските споразумения и Регламента Дъблин ІІ и следователно вече е приела значителна част от достиженията на правото на ЕС;

Е.  като има предвид, че процесът на присъединяване на Исландия следва да гарантира изцяло принципите и достиженията на правото на ЕС;

Ж. като има предвид, че Исландия допринася за европейското сближаване и солидарност чрез финансовия механизъм в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и сътрудничи с ЕС в мироопазващи операции и операции за управление на кризи;

З.  като има предвид, че икономическата и фискална консолидация работи в правилната насока, исландската икономика умерено се подобрява и се очаква БВП бавно да се възстанови;

Общи бележки

1.  припомня, че критериите от Копенхаген и интеграционният капацитет на Съюза представляват общата база за присъединяване към ЕС;

2.  подкрепя напредъка на Исландия в процеса на присъединяване; приветства отварянето на единайсет преговорни глави и предварителното затваряне на осем от тях в преговорите за присъединяване; счита, че е от съществено значение да се създадат условия за приключване на процеса на присъединяване на Исландия и да се гарантира успехът на присъединяването й;

Политически критерии

3.  приветства перспективата страна с дълга в исторически план и силна демократична традиция и гражданска култура да стане нов член на ЕС;

4.  отбелязва тесните исторически връзки на Исландия със Северна Европа и успешното евро-атлантическо сътрудничество в продължение на 60 години;

5.  отбелязва със задоволство сформирането на Конституционния съвет и текущия процес на преразглеждане на исландската конституция, целящ увеличаване на демократичните гаранции, укрепване на взаимозависимостта и взаимоограничаването във властта, подобряване на функционирането на държавните институции и по-добро определение на техните съответни роли и правомощия; приветства усилията за засилване на ролята и ефикасността на исландския парламент (Алтинг) чрез засилване на контролната му роля, както и на прозрачността на законодателния процес;

6.  отбелязва реформата на исландското правителство от 31 декември 2011 г.; изразява увереност, че новото правителство ще продължи преговорите с все по-силен и траен ангажимент за процеса на присъединяване;

7.  поздравява Исландия за добрите й резултати по отношение на защитата на правата на човека и гарантирането на високо равнище на сътрудничество с международните механизми за защита на правата на човека; подчертава, че присъединяването на Исландия към ЕС допълнително ще укрепи ролята на Съюза като фактор, насърчаващ и подкрепящ в световен мащаб правата на човека и основните свободи;

8.  приветства добрия напредък в засилването на независимостта и ефективността на съдебната система, както и укрепването на рамката за провеждане на политиката за борба с корупцията, признато чрез предварителното затваряне на глава 23;

9.  приветства още новия закон за медиите, приет от Алтинг на 20 април 2011 г.; насърчава съответните парламентарни комисии, натоварени през лятото на 2011 г. да работят по нормативната уредба в тази област, както и по концентрацията на собствеността на исландския медиен пазар и ролята на исландската национална служба за радио и телевизионно разпръскване на рекламния пазар;

10. отправя повторно покана към исландските държавни органи да хармонизират правата на гражданите на ЕС по отношение на правото им да гласуват на местни избори в Исландия;

11. отбелязва политическото разделение в правителството, както и в Алтинг и всички главни политически сили в Исландия, относно членството в ЕС; насърчава приемането на всеобхватни стратегии за присъединяване към ЕС в някои области, особено в онези, които не са включени в ЕИП;

12. със задоволство отбелязва, че значителна част от исландците се обявяват за продължаване на преговорите за присъединяване; приветства подкрепата на правителството за добре информиран и балансиран дебат относно процеса на присъединяване и участие на исландското общество в публичните дискусии относно членството в ЕС; счита, че откриването на информационния център на ЕС в Исландия е възможност за ЕС да предостави на исландските граждани всичката възможна информация за последствията от членството в ЕС за страната и за самия ЕС;

13. счита за важно да се предостави на гражданите на ЕС ясна и всеобхватна, основана на факти информация относно последиците от присъединяването на Исландия; призовава Комисията и държавите членки да положат усилия за тази цел и счита, че е също толкова съществено да се изслушат тревогите и въпросите на гражданите, да се работи по тях и да се отговори на мненията и интересите им;

Икономически критерии

14. приветства тесните икономически връзки на Исландия с ЕС и нейните като цяло удовлетворителните резултати в изпълнението на задълженията в рамките на ЕИП и по отношение на способността й да издържа на конкурентния натиск и пазарните сили в ЕС в средносрочен план, при условие че продължава да работи по настоящите слабости с подходящи макроикономически политики и структурни реформи; припомня обаче необходимостта от пълно спазване на действащите задължения в рамките на ЕИП, установени от надзорния орган на ЕАСТ;

15. приканва исландските органи да преодолеят все още значителната държавна намеса в банковия сектор; насърчава исландските органи постепенно да реформират и отворят промишлени сектори като енергетиката, въздухоплаването, транспорта и риболова, които продължават да бъдат защитени от чуждестранна конкуренция, като при това се отчетат надлежно спецификите на страната; във връзка с това подкрепя усилията за хвърляне на светлина върху причините за срива на исландската икономическа и финансова система; подчертава, че премахването на протекционизма е предварително условие за устойчиво икономическо развитие;

16. приветства Исландия за успешното приключване на програмата за икономическо възстановяване с МВФ, която целеше фискална и икономическа консолидация;

17. с удовлетворение отбелязва добрия икономически напредък, постигнат досега, и широките кампании за преструктуриране и реформи, стартирани във финансовия сектор; насърчава исландските органи да продължат своите усилия за намаляване равнището на безработицата, и особено на безработицата сред младежта;

18. приветства приемането на декларацията относно политиката „Исландия 2020“ и насърчава правителството да стимулира малките и средните предприятия в страната, като улеснява присъствието им на международния пазар и предоставя подходящ достъп до финансови средства;

19. отбелязва одобрената от Алтинг преразгледана стратегия за премахване на капиталовите контроли, подготвяна от исландските органи в консултация с МВФ, и конструктивния диалог между Исландия и ЕС в тази област; припомня, че премахването на капиталовите контроли е важно изискване за присъединяването на страната към ЕС;

20. припомня, че спорът за „Icesave“ остава неразрешен на този етап; подчертава, че проблемът с „Icesave“ трябва да се разреши извън рамките на преговорите за присъединяване и не трябва да бъде препятствие пред процеса на присъединяване на Исландия; приема за сведение решението на надзорния орган на ЕАСТ да отнесе делото „Icesave“ до Съда на ЕИП и решението на върховния съд на Исландия, подкрепящо закона за извънредното положение от 6 октомври 2008 г.; оценява трайния ангажимент на исландските органи за разрешаване на този спор и приветства първите частични плащания за приоритетни кредитори при ликвидацията на Landsbanki Íslands hf, оценявани на близо една трета от признатите приоритетни искове;

Капацитет за поемане на задълженията, свързани с членството

21. призовава Исландия да засили подготовката за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, в частност в областите, които не са обхванати от ЕИП, и да гарантира тяхното изпълнение и прилагане до датата на присъединяване;

22. отбелязва резултатите от аналитичния преглед на законодателството; приветства заявената от Исландия амбиция за отваряне на всички преговорни глави по време на датското председателство; изразява надежда, че присъединителните преговори ще продължат успешно през настоящото председателство, като подчертава необходимостта за изпълнение на критериите за отваряне на глава 11 - „Селско стопанство и развитие на селските райони“ и глава 22 - „Регионална политика и координация на структурните инструменти“, както и на критериите за затваряне на глава 5 - „Обществени поръчки“, глава 10 - „Информационно общество и медии“ и глава 33 - „Финансови и бюджетни разпоредби“;

23. приветства настоящото консолидиране на министерства, признава ефикасността и професионализма на исландската администрация и подкрепя общата цел за засилване на административния и координационен капацитет на исландските министерства;

24. приветства по-нататъшните усилия за преодоляване на институционалните недостатъци във финансовия сектор и напредъка за укрепване на регулаторните и надзорните практики по отношение на банките;

25. като отчита факта, че в момента текат прегледи както на общата политика в областта на рибарството, така и на исландската политика в тази област, призовава Исландия и ЕС да подходят към тази преговорна глава по конструктивен начин, за да постигнат взаимно удовлетворително решение за устойчивото управление и експлоатиране на рибните ресурси в рамките на тогава приложимото право;

26. счита за важно да се извърши подготовка, така че необходимите административни структури да бъдат подходящо адаптирани за пълното участие на Исландия в ОСП от деня на присъединяването й, като признава спецификите на исландското селско стопанство, в частност във връзка с настоящата самодостатъчност на страната по отношение на хранителните продукти, и текущия процес на реформа на общата селскостопанска политика;

27. призовава Исландия и другите крайбрежни държави да продължат преговорите с цел постигане на решение за спора относно скумрията въз основа на реалистични предложения, съгласувани с историческите права и с препоръките на Международния съвет за изследване на морето, които да осигурят бъдещето на запасите, да защитят и запазят работните места в пелагичния риболов и да гарантират дългосрочен устойчив риболов;

28. изразява увереност, че Исландия, която черпи почти всичката си стационарна енергия от възобновяеми източници, може да има ценен принос към политиките на ЕС благодарение на опита си в сферата на възобновяемите енергийни източници, особено по отношение на използването на геотермална енергия, опазването на околната среда и мерките за борба с изменението на климата; също така изразява убеждение, че по-тясното сътрудничество в тази област може да окаже положително въздействие върху инвестициите и следователно върху икономическата ситуация и положението със заетостта в Исландия и ЕС;

29. отбелязва при все това, че между ЕС и Исландия продължават да съществуват сериозни различия по въпроси, свързани с управлението на морската флора и фауна, особено във връзка с китолова; изтъква, че забраната на китолова е част от достиженията на правото на ЕС, и призовава за по-широки разисквания по въпроса за премахването на китолова и търговията с китови продукти;

30. приветства непрекъснатата подкрепа от страна на Исландия за гражданските операции в рамките на ОПСО и съобразяването й с по-голямата част от декларациите и решенията в областта на ОВППС; подчертава, че в рамките на предприсъединителния процес от Исландия се очаква да координира своята позиция с тази на ЕС във всички международни форуми, включително в СТО;

Регионално сътрудничество

31. счита, че присъединяването на Исландия към ЕС би засилило значително перспективите пред Съюза да играе по-активна и конструктивна роля в Северна Европа и в Арктика, допринасяйки за многостранното управление и устойчивите политически решения в региона, тъй като предизвикателствата спрямо арктическата околна среда са обща грижа; счита, че Исландия би могла да стане стратегически бастион в региона и нейното присъединяване към ЕС би затвърдило европейското присъствие в Арктическия съвет;

32. гледа положително на участието на Исландия в Северния съвет и в Съвета на страните от Балтийско море (CBSS), както и в политиката за северното измерение, Евро-арктическия съвет за региона на Баренцово море, Арктическия съвет и скандинавско-балтийското сътрудничество (NB8); счита, че резолюцията относно исландската политика за крайния север, приета от Алтинг през март 2011 г., демонстрира засилен ангажимент от страна на Исландия да играе активна роля в Арктическия регион като цяло;

33. подчертава необходимостта от по-ефективна и координирана политика на Европейския съюз за Арктика и изразява становището, че присъединяването на Исландия към ЕС би засилило както влиянието на ЕС в Арктика, така и северноатлантическото измерение на външните политики на Съюза;

 

°

° °

 

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на председателя на Алтинг и на правителството на Исландия.