Forslag til beslutning - B7-0125/2012Forslag til beslutning
B7-0125/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om statusrapport 2011 for Island (2011/2884(RSP))

29.2.2012

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Cristian Dan Preda for Udenrigsudvalget


Procedure : 2011/2884(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0125/2012
Indgivne tekster :
B7-0125/2012
Vedtagne tekster :

B7‑0125/2012

Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2011 for Island (2011/2884(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 17. juni 2010 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Island,

–   der henviser til resultaterne af tiltrædelseskonferencerne med Island på ministerplan den 27. juni 2010, den 27. juni 2011 og den 12. december 2011 samt tiltrædelseskonferencen med Island på stedfortræderplan den 19. oktober 2011,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012" (COM(2011)0666) og statusrapport 2010 for Island, der blev vedtaget den 12. oktober 2011 (SEC(2011)1202 endelig),

–   der henviser til resultaterne af screeningprocessen,

–   der henviser til det nationale IPA-program for Island, der blev vedtaget i oktober 2011 med et budget på 12 mio. EUR,

–   der henviser til sin beslutning af 7. juli 2010 om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union[1] og sin beslutning af 7. april 2011 om statusrapport 2010 for Island[2],

–   der henviser til møderne i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Island opfylder Københavnskriterierne, og at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Island den 27. juli 2010 efter godkendelse fra Rådet;

B.  der henviser til, at screeningen af gældende EU-ret næsten er tilendebragt;

C. der henviser til, at der hidtil i tiltrædelsesforhandlingerne er blevet åbnet og foreløbigt lukket otte kapitler (kapitel 2 – Arbejdskraftens frie bevægelighed, kapitel 6 – Selskabsret, kapitel 7 – Intellektuel ejendomsret, kapitel 20 – Erhvervs- og industripolitik, kapitel 21 – Transeuropæiske net, kapitel 23 – Retsvæsenet og grundlæggende rettigheder, kapitel 25 – Videnskab og forskning og kapitel 26 – Uddannelse og kultur), og at der er blevet åbnet yderligere tre kapitler (kapitel 5 – Offentlige indkøb, kapitel 10 – Informationssamfundet og medier og kapitel 33 – Finansielle bestemmelser og budgetbestemmelser);

D. der henviser til, at ethvert lands fremskridt i retning af medlemskab af Den Europæiske Union er baseret på resultater, hvilket fremhæves af den nye konsensus om udvidelse;

E.  der henviser til, at Island allerede samarbejder tæt med EU som medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schengen-aftalerne og Dublin II-forordningen og allerede har vedtaget en betydelig del af den gældende EU-lovgivning;

F.  der henviser til, at Islands tiltrædelsesproces bør sikre EU's principper og lovgivning fuldt ud;

G. der henviser til, at Island bidrager til europæisk samhørighed og solidaritet gennem finansieringsmekanismen under Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og samarbejder med EU om fredsbevarende operationer og krisestyringsoperationer;

H. der henviser til, at den økonomiske og finanspolitiske konsolidering er på rette spor, at den islandske økonomi er i moderat bedring, og at landets BNP forventes langsomt at rette sig;

Generelle bemærkninger

1.  minder om, at Københavnskriterierne og Unionens integrationsevne tilvejebringer det overordnede grundlag for tiltrædelse af EU;

2.  støtter Islands fremskridt i tiltrædelsesprocessen; glæder sig over åbningen af elleve forhandlingskapitler og den foreløbige lukning af otte af disse kapitler i tiltrædelsesforhandlingerne; finder det vigtigt at skabe de betingelser, der er nødvendige for at afslutte tiltrædelsesprocessen med Island og sikre, at landets tiltrædelse bliver vellykket;

Politiske kriterier

3.  glæder sig over udsigten til at få et land med en historisk lang og stærk demokratisk tradition og medborgerkultur som ny medlemsstat i EU;

4.  bemærker Islands tætte historiske bånd til Nordeuropa og det vellykkede Euro-Atlantiske samarbejde gennem mere end 60 år;

5.  noterer sig med tilfredshed nedsættelsen af Forfatningsrådet og den igangværende proces med at revidere den islandske forfatning med henblik på at øge de demokratiske sikkerhedsklausuler, styrke kontrolmekanismerne, forbedre de statslige institutioners funktion og fastlægge deres respektive roller og beføjelser mere klart; glæder sig over bestræbelserne på at styrke det islandske parlaments (Althngi) rolle og effektivitet ved at øge dets kontrolbeføjelser og lovgivningsprocessens gennemsigtighed;

6.  noterer sig omdannelsen af den islandske regering den 31. december 2011; udtrykker tiltro til, at den nye regering vil fortsætte forhandlingerne med et endnu stærkere og mere vedholdende engagement i tiltrædelsesprocessen;

7.  roser Island for dets gode resultater med hensyn til at beskytte menneskerettighederne og sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne; understreger, at Islands tiltrædelse af EU yderligere vil styrke Unionens rolle som en af verdens fortalere for og forsvarere af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

8.  glæder sig over de gode fremskridt med hensyn til at styrke domstolenes uafhængighed og effektivitet samt styrkelsen af de politiske rammer for bekæmpelse af korruption, som anerkendes gennem den foreløbige lukning af kapitel 23;

9.  glæder sig endvidere over den nye medielov, der blev vedtaget af Altinget den 20. april 2011; tilskynder de relevante parlamentariske udvalg, der blev udnævnt i løbet af sommeren 2011, til at beskæftige sig med de lovgivningsmæssige rammer på dette område samt med koncentrationen af ejerskab på det islandske mediemarked og det nationale islandske tv's rolle på reklamemarkedet;

10. gentager sin opfordring til de islandske myndigheder om at harmonisere EU-borgeres rettigheder for så vidt angår retten til at stemme ved lokalvalg i Island;

11. noterer sig den politiske splittelse, der hersker både i regeringen og Altinget og blandt alle vigtige politiske kræfter i Island med hensyn til EU-medlemskab; opfordrer til, at der vedtages omfattende strategier for tiltrædelse af EU inden for bestemte områder, og navnlig dem der ikke er dækket af EØS;

12. konstaterer med tilfredshed, at en betydelig andel af islændingene er tilhængere af, at tiltrædelsesforhandlingerne fortsætter; glæder sig over regeringens støtte til en velinformeret og afbalanceret debat om tiltrædelsesprocessen og det islandske samfunds deltagelse i de offentlige diskussioner om EU-medlemskab; mener, at åbningen af EU-informationscentret i Island giver EU mulighed for at give de islandske borgere alle mulige oplysninger om EU-medlemskabets følger for landet og for EU selv;

13. finder det afgørende, at EU’s borgere får klar og udtømmende, faktabaseret information om konsekvenserne af islandsk medlemskab; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger i denne henseende og mener, at det er lige så vigtigt at lytte til og reagere på borgernes betænkeligheder og spørgsmål samt tage hensyn til deres synspunkter og interesser;

Økonomiske kriterier

14. glæder sig over Islands tætte økonomiske forbindelser til EU og landets generelt tilfredsstillende resultater med hensyn til at opfylde dets forpligtelser som medlem af EØS og dets evne til at modstå konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU på mellemlang sigt, forudsat at det fortsat gør noget ved de nuværende svagheder gennem passende makroøkonomiske politikker og strukturreformer; minder imidlertid om, at det er nødvendigt at forholde sig fuldt ud til de eksisterende EØS-forpligtelser, der er identificeret af EFTA-Tilsynsmyndigheden;

15. opfordrer de islandske myndigheder til at gøre noget ved den stadig betydelige statslige indblanding i banksektoren; opfordrer de islandske myndigheder til gradvis at reformere og liberalisere industrigrene som f.eks. energi, luftfart, transport og fiskeri, som fortsat beskyttes mod udenlandsk konkurrence, under behørig hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for landet; støtter i denne forbindelse bestræbelserne på at kaste mere lys over årsagerne til sammenbruddet i den islandske økonomi og det islandske finansielle system; understreger, at afskaffelsen af protektionisme er en forudsætning for en bæredygtig økonomisk udvikling;

16. roser Island for med succes at have tilendebragt det økonomiske genopretningsprogram sammen med IMF, som var rettet mod finanspolitisk og økonomisk konsolidering;

17. glæder sig over at se de gode økonomiske fremskridt, der allerede er opnået, og den omfattende omstrukturering og de omfattende reformer, der gennemføres i den finansielle sektor; tilskynder de islandske myndigheder til at fortsætte deres indsats for at nedbringe arbejdsløsheden, og navnlig ungdomsarbejdsløsheden;

18. glæder sig over vedtagelsen af den politiske erklæring om Island 2020 og tilskynder regeringen til at sætte gang i landets små og middelstore virksomheder (SMV’er) ved at lette deres deltagelse på det internationale marked og give tilstrækkelig adgang til økonomiske ressourcer;

19. noterer sig Altingets godkendelse af den reviderede strategi for ophævelse af kapitalkontrollen, som de islandske myndigheder har udarbejdet i samråd med IMF, og den konstruktive dialog, der har været ført mellem Island og EU på dette område; minder om, at ophævelse af kapitalkontrollen er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU;

20. minder om, at uenigheden om Icesave stadig ikke er løst på nuværende tidspunkt; understreger, at Icesave-sagen skal løses uden for tiltrædelsesforhandlingerne og ikke må stå i vejen for Islands tiltrædelsesproces; noterer sig EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning om at overdrage "Icesave"-sagen til EØS-Domstolen og den islandske højesterets afgørelse om at opretholde særloven af 6. oktober 2008; påskønner de islandske myndigheders fortsatte bestræbelser på at få løst denne uenighed og glæder sig over de første delvise betalinger til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Íslands hf, som anslås til at udgøre næsten en tredjedel af de anerkendte prioriterede krav;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

21. opfordrer Island til at forstærke forberedelserne til at tilpasse sig den gældende EU-ret, navnlig på områder der ikke er omfattet af EØS, og til at sikre, at gennemførelsen og håndhævelsen heraf er på plads senest på tiltrædelsesdatoen;

22. noterer sig resultaterne af screeningprocessen; glæder sig over Islands erklærede ambitioner om at åbne alle forhandlingskapitler under det danske formandskab; håber, at der må ske positive fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne under det nuværende formandskab, og understreger nødvendigheden af at opfylde de åbningskriterier, der er fastsat i kapitel 11 – Landbrug og udvikling af landdistrikter og kapitel 22 – Regionalpolitik og koordination af strukturinstrumenter, og de lukningskriterier, der er fastsat for kapitel 5 – Offentlige indkøb, kapitel 10 – Informationssamfundet og medier og kapitel 33 – Finansielle bestemmelser og budgetbestemmelser;

23. glæder sig over den igangværende konsolidering af ministerier, anerkender den islandske administrations effektivitet og professionalisme og støtter det overordnede mål om at forbedre de islandske ministeriers administrative kapacitet og koordinationsevne;

24. glæder sig over den ekstra indsats for at tackle de institutionelle mangler i finanssektoren samt fremskridtet med hensyn til at styrke praksis for bankregulering og -tilsyn;

25. opfordrer, i betragtning af at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret, Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an med henblik på at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne inden for rammerne af de gældende bestemmelser;

26. finder det vigtigt, at der gøres forberedelser til at sikre, at de nødvendige administrative strukturer er tilstrækkeligt tilpasset til Islands fulde deltagelse i den fælles landbrugspolitik fra tiltrædelsesdagen under hensyntagen til det islandske landbrugs særlige karakteristika, navnlig hvad angår landets nuværende selvforsyning med fødevarer, og den igangværende proces med at reformere den fælles landbrugspolitik;

27. tilskynder Island og de andre kyststater til at fortsætte forhandlingerne med det formål at nå til enighed om en løsning på makreltvisten på grundlag af realistiske forslag, der er i overensstemmelse med historiske rettigheder og retningslinjerne fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, og som sikrer bestandens fremtid, beskytter og bevarer arbejdspladser i det pelagiske fiskeri og sikrer et bæredygtigt fiskeri på lang sigt;

28. mener, at Island, der får næsten al sin stationære energi fra vedvarende energikilder, kan yde et værdifuldt bidrag til EU’s politikker som følge af landets erfaringer inden for området vedvarende energi, især hvad angår udnyttelse af geotermisk energi, miljøbeskyttelse og foranstaltninger til tackling af klimaforandringer; er endvidere overbevist om, at et tættere samarbejde på dette område kan have en positiv indvirkning på investeringerne og dermed på den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation i Island og i EU;

29. bemærker imidlertid, at der fortsat er uoverensstemmelser mellem EU og Island om spørgsmål vedrørende forvaltning af livet i havet, navnlig hvad angår hvalfangst; påpeger, at forbuddet mod hvalfangst er en del af EU-lovgivningen, og opfordrer til bredere drøftelser af spørgsmålet om afskaffelse af hvalfangst og handel med hvalprodukter;

30. glæder sig over Islands vedvarende støtte til civile FSFP-operationer og dets tilpasning til de fleste erklæringer og afgørelser på FUSP-området; understreger, at Island som en del af førtiltrædelsesprocessen forventes at koordinere sine standpunkter med EU i alle internationale fora, herunder WTO;

Regionalt samarbejde

31. mener, at Islands tiltrædelse af EU i væsentlig grad ville styrke Unionens muligheder for at spille en mere aktiv og konstruktiv rolle i det nordlige Europa og i Arktis og dermed bidrage til multilateral forvaltning og bæredygtige politiske beslutninger i regionen, eftersom trusler mod det arktiske miljø er et fælles anliggende; mener, at Island kunne blive et strategisk brohoved i regionen, og at dets tiltrædelse af EU ville forstærke den europæiske tilstedeværelse i Arktisk Råd yderligere;

32. ser positivt på Islands deltagelse i Nordisk Råd og i Østersørådet (CBSS) samt i EU’s politik for den nordlige dimension, Det Euro-arktiske Barentsråd, Arktisk Råd og det nordisk-baltiske samarbejde (NB8); mener, at vedtagelsen af en beslutning om en islandsk politik for "Det Høje Nord", som Altinget vedtog i marts 2011, generelt har styrket Islands tilsagn om at spille en aktiv rolle i den arktiske region;

33. fremhæver nødvendigheden af, at Den Europæiske Union har en mere effektiv og samordnet arktisk politik, og er af den opfattelse, at islandsk tiltrædelse af EU ville styrke såvel EU's stemme i Arktis som den nordatlantiske dimension af Unionens eksterne politikker;

 

°

° °

 

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for Altinget og Islands regering.