Πρόταση ψηφίσματος - B7-0125/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0125/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την Ισλανδία (2011/2884(RSP))

29.2.2012

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2011/2884(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0125/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0125/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0125/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την Ισλανδία (2011/2884(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διασκέψεων για την προσχώρηση σε υπουργικό επίπεδο με την Ισλανδία της 27ης Ιουνίου 2010, της 27ης Ιουνίου 2011 και της 12ης Δεκεμβρίου 2011, καθώς και τη διάσκεψη για την προσχώρηση με την Ισλανδία σε επίπεδο βουλευτών της 19ης Οκτωβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012" (COM(2011)0666) και την έκθεση προόδου του 2011 για την Ισλανδία η οποία εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 (SEC(2011)1202 τελικό),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης,

–   έχοντας υπόψη το εθνικό πρόγραμμα ΜΠΒ για την Ισλανδία που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2001 με προϋπολογισμό ύψους 12 εκατ. ευρώ,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2010[1] σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου 2010 της Ισλανδίας για το 2010[2],

–   έχοντας υπόψη τις συνεδριάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ισλανδίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ότι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ισλανδία ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου 2010 μετά από έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδελεχής εξέταση του ενωσιακού κεκτημένου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κεφάλαια έχουν μέχρι στιγμής ανοίξει και κλείσει προσωρινά στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις (κεφάλαιο 2 – ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων· κεφάλαιο 6 - εταιρικό δίκαιο, κεφάλαιο 7 – νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας, κεφάλαιο 20 - πολιτική επιχειρήσεων και βιομηχανική πολιτική, κεφάλαιο 21 - διευρωπαϊκά δίκτυα, κεφάλαιο 23 - δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα, κεφάλαιο 25 – επιστήμη και έρευνα και κεφάλαιο 26 – εκπαίδευση και πολιτισμός) ενώ άλλα τρία έχουν ανοίξει (κεφάλαιο 5 – δημόσιες προμήθειες, κεφάλαιο 10 – κοινωνία των πληροφοριών και μέσα ενημέρωσης και κεφάλαιο 33 - χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογραμμίστηκε στην ανανεωμένη συναίνεση σχετικά με τη διεύρυνση, η πρόοδος κάθε χώρας στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αξία της,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία ήδη συνεργάζεται στενά με την ΕΕ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των Συμφωνιών του Σένγκεν και του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ, και ότι έχει ήδη υιοθετήσει ένα σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τις αρχές και το κεκτημένο της ΕΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία συμβάλλει στην ευρωπαϊκή συνοχή και αλληλεγγύη μέσω του Χρηματοπιστωτικού Μηχανισμού στο πλαίσιο του ΕΟΧ και συνεργάζεται με την ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και δημοσιονομική εξυγίανση έχουν μπει σε τροχιά, ότι η ισλανδική οικονομία παρουσιάζει συγκρατημένη βελτίωση και ότι το ΑΕΠ αναμένεται να ανακάμψει με αργούς ρυθμούς,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και η δυναμικότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης παρέχουν τη γενική βάση για ένταξη στην ΕΕ·

2.  στηρίζει την πρόοδο της Ισλανδίας στη διαδικασία προσχώρησης· χαιρετίζει το άνοιγμα ένδεκα διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το προσωρινό κλείσιμο των οκτώ από τα κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης της Ισλανδίας και να εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα είναι επιτυχής·

Πολιτικά κριτήρια

3.  εκφράζει ικανοποίηση για την προοπτική να έχει η ΕΕ ως νέο μέλος μια χώρα με μακρά και ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία·

4.  σημειώνει τους στενούς ιστορικούς δεσμούς της Ισλανδίας με τη Βόρεια Ευρώπη και την επιτυχή ευρωατλαντική συνεργασία που υφίσταται επί 60 και πλέον έτη·

5.  παρατηρεί με ικανοποίηση τη συγκρότηση του Συνταγματικού Συμβουλίου και τη συνεχιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης του Ισλανδικού Συντάγματος που αποβλέπει στην αύξηση των δημοκρατικών διασφαλίσεων, την ενίσχυση των ελέγχων και των διαδικασιών εξισορρόπησης, τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και τον καλύτερο ορισμό των αντίστοιχων ρόλων και εξουσιών· χαιρετίζει τις προσπάθειες για ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του ισλανδικού Κοινοβουλίου (Althingi) με ενδυνάμωση του εποπτικού του ρόλου, καθώς και της διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας·

6.  σημειώνει τον ανασχηματισμό της Ισλανδικής Κυβέρνησης στις 31 Δεκεμβρίου 2011· εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με ισχυρότερη και αποφασιστικότερη δέσμευση στη διαδικασία προσχώρησης·

7.  επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα διευρύνει περαιτέρω το ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου προωθητή και προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

8.  χαιρετίζει την ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της δικαστικής εξουσίας, καθώς και στην ενίσχυση του πλαισίου πολιτικής κατά της διαφθοράς, που αναγνωρίσθηκε με το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου 23·

9.  χαιρετίζει επίσης το νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε από το Althingi στις 20 Απριλίου 2011· ενθαρρύνει τις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές που ορίστηκαν κατά το θέρος του 2011 να εργαστούν στο νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό τον τομέα και σχετικά με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στην ισλανδική αγορά μέσων ενημέρωσης και το ρόλο του Ισλανδικού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα στην διαφημιστική αγορά·

10. εξακολουθεί να καλεί τις ισλανδικές αρχές να εναρμονίσουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές στην Ισλανδία·

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις πολιτικές διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης καθώς και στο εσωτερικό του Althingi και όλων των κύριων πολιτικών δυνάμεων της Ισλανδίας σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ· ενθαρρύνει την υιοθέτηση σφαιρικής στρατηγικής για την ένταξη στην ΕΕ σε ορισμένους τομείς, και ιδίως σε εκείνους που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ·

12. παρατηρεί με χαρά ότι σημαντικό μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της συνέχισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την υποστήριξη της κυβέρνησης υπέρ μιας εμπεριστατωμένης και ισορροπημένης ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την ενταξιακή διαδικασία και τη συμμετοχή της ισλανδικής κοινωνίας στις δημόσιες συζητήσεις για την ένταξη στην ΕΕ· θεωρεί ότι το άνοιγμα του Κέντρου Πληροφοριών της ΕΕ στην Ισλανδία είναι μια ευκαιρία προκειμένου η ΕΕ να προσφέρει στους Ισλανδούς πολίτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με όλες τις συνέπειες που θα έχει η ένταξη στην ΕΕ τόσο για την Ισλανδία όσο και για την ίδια την ΕΕ·

13. θεωρεί κεφαλαιώδες να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ σαφείς και πλήρως εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της προσχώρησης της Ισλανδίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες προς αυτό το σκοπό και θεωρεί ότι είναι εξ ίσου σημαντικό να ακουστούν οι ανησυχίες και οι ερωτήσεις των πολιτών και να αντιμετωπιστούν, καθώς και να υπάρξει ανταπόκριση στις απόψεις τους και στα ενδιαφέροντά τους·

Οικονομικά κριτήρια

14. εκφράζει ικανοποίηση για τους στενούς οικονομικούς δεσμούς της Ισλανδίας με την ΕΕ και τις εν γένει ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας όσον αφορά την εφαρμογή των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ και την ικανότητά της να αντέξει στις ανταγωνιστικές πιέσεις και στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ μεσοπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες αδυναμίες μέσω κατάλληλων μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να τηρούνται πλήρως οι υφιστάμενες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΕΟΧ όπως ορίστηκαν από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ·

15. καλεί τις ισλανδικές αρχές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον τραπεζικό τομέα· ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να αναμορφώσουν και να ανοίξουν βαθμιαία κλάδους, όπως η ενέργεια, οι αεροπορικές μεταφορές και η αλιεία, που εξακολουθούν να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας· στηρίζει, εν προκειμένω, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να διευκρινιστούν ακόμη περισσότερο οι αιτίες κατάρρευσης του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ισλανδίας· τονίζει ότι η εξάλειψη του προστατευτισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

16. επαινεί την Ισλανδία για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης με το ΔΝΤ, που απέβλεπε στην φορολογική και οικονομική εξυγίανση·

17. παρατηρεί με χαρά την καλή οικονομική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και την εκτεταμένη αναδιάρθρωση και τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στον χρηματοοικονομικό τομέα· ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του επιπέδου της ενεργείας και ιδίως της ανεργίας των νέων·

18. χαιρετίζει την έγκριση της πολιτικής δήλωσης Ισλανδία 2020 και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να παράσχει κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη χώρα διευκολύνοντας την παρουσία τους στη διεθνή αγορά και εξασφαλίζοντας κατάλληλη πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους·

19. λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση, εκ μέρους του Althingi, της αναθεωρημένης στρατηγικής για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου που καταρτίστηκε από τις ισλανδικές αρχές σε διαβούλευση με το ΔΝΤ, και τον εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ισλανδίας και ΕΕ σε αυτό τον τομέα· υπενθυμίζει ότι η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ·

20. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο παρόν στάδιο· τονίζει ότι η υπόθεση Icesave πρέπει να επιλυθεί εκτός του πλαισίου των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ να παραπέμψει την υπόθεση "Icesave" στο δικαστήριο ΕΟΧ και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών αρχών για διευθέτηση αυτής της αντιδικίας και χαιρετίζει τις πρώτες μερικές πληρωμές προς προνομιούχους πιστωτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands hf, που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των αναγνωρισμένων προνομιούχων απαιτήσεων·

Ικανότητα υιοθέτησης των υποχρεώσεων ένταξης

21. καλεί την Ισλανδία να εντείνει τις προετοιμασίες για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ, ιδίως στους τομείς που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ, και να εξασφαλίσει την εφαρμογή και επιβολή του έως την ημερομηνία προσχώρησης·

22. σημειώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης· χαιρετίζει τη διακηρυγμένη φιλοδοξία της Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας· ελπίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν με επιτυχία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ικανοποιηθούν τα κριτήρια αναφοράς για το άνοιγμα του Κεφαλαίου 11 - Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου και του Κεφαλαίου 22 - Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων, καθώς και τα κριτήρια αναφοράς για το κλείσιμο του Κεφαλαίου 5 - Δημόσιες συμβάσεις, του Κεφαλαίου 10 - Κοινωνία της Πληροφορίας και μέσα ενημέωσης και του Κεφαλαίου 33 - Χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές διατάξεις·

23. χαιρετίζει την πραγματοποιούμενη συγχώνευση υπουργείων, αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό της ισλανδικής δημόσιας διοίκησης και στηρίζει το συνολικό στόχο της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας συντονισμού των ισλανδικών υπουργείων·

24. χαιρετίζει τις περαιτέρω προσπάθειες για αντιμετώπιση των θεσμικών αδυναμιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πρόοδο στην ενίσχυση των ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών των τραπεζών·

25. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο διαχείριση και την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων εντός του τότε εφαρμοστέου κεκτημένου·

26. θεωρεί σημαντικό να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου οι απαιτούμενες διοικητικές δομές να προσαρμοστούν δεόντως στην πλήρη συμμετοχή της Ισλανδίας στην ΚΓΠ από την ημέρα προσχώρησής της, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες της ισλανδικής γεωργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρούσα επισιτιστική αυτάρκεια της χώρας, και τη συνεχιζόμενη διαδικασία μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

27. ενθαρρύνει την Ισλανδία και τα άλλα παράκτια κράτη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη λύσης στη διένεξη για το σκουμπρί με βάση ρεαλιστικές προτάσεις που είναι σύμφωνες με ιστορικά δικαιώματα και με τη συμβουλή του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας, οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον των αποθεμάτων, προστατεύουν και διατηρούν θέσεις εργασίας στην αλιεία του πελάγους και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη αλιεία·

28. σημειώνει ότι η Ισλανδία, η οποία αντλεί σχεδόν το σύνολο της σταθερής ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές, μπορεί να παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η στενότερη συνεργασία στον εν λόγω τομέα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και επομένως στην κατάσταση της οικονομίας και στην απασχόληση τόσο στην Ισλανδία όσο και στην ΕΕ·

29. σημειώνει ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της θαλάσσιας ζωής, κυρίως σχετικά με την φαλαινοθηρία· υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση της φαλαινοθηρίας αποτελεί μέρος του κεκτημένου της ΕΕ και ζητεί ευρύτερες συζητήσεις για το ζήτημα της κατάργησης της φαλαινοθηρίας και του εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

30. εκφράζει ικανοποίηση για την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ισλανδίας σε μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και την ευθυγράμμισή της με τις περισσότερες διακηρύξεις και αποφάσεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας, η Ισλανδία αναμένεται να συντονίζει τις θέσεις της με την ΕΕ σε όλα τα διεθνή βήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΕ·

Περιφερειακή συνεργασία

31. θεωρεί ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει ένα περισσότερο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην πολυμερή διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή, δεδομένου ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το αρκτικό περιβάλλον αποτελούν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος· πιστεύει ότι η Ισλανδία θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό προγεφύρωμα στην περιοχή και ότι η ένταξή της στην ΕΕ θα εδραίωνε περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο Αρκτικό Συμβούλιο·

32. κρίνει θετικά τη συμμετοχή της Ισλανδίας στο Συμβούλιο Βορείων Χωρών, στο Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) όσο και στην πολιτική της βόρειας διάστασης, στο Ευρω-αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς, στο Αρκτικό Συμβούλιο καθώς και στη συνεργασία σκανδιναβικών χωρών και χωρών της Βαλτικής (NB8)· θεωρεί ότι η έγκριση ψηφίσματος για την ισλανδική πολιτική σχετικά με τον Ακρότατο Βορρά, που εγκρίθηκε από το Althingi τον Μάρτιο του 2011, ενίσχυσε τη δέσμευση της Ισλανδίας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περιοχή της Αρκτικής γενικά·

33. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική και εκφράζει την άποψη ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει τόσο τη φωνή της ΕΕ στην Αρκτική όσο και τη βορειοατλαντική διάσταση των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης·

 

°

° °

 

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο του Althingi και στην κυβέρνηση της Ισλανδίας.