Päätöslauselmaesitys - B7-0125/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0125/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Islantia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2884(RSP))

29.2.2012

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda ulkoasiainvaliokunnan valiokunnan puolesta


Menettely : 2011/2884(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0125/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0125/2012
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0125/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Islantia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2884(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemän päätöksen aloittaa liittymisneuvottelut Islannin kanssa,

–   ottaa huomioon Islannin liittymistä Euroopan unioniin koskeneiden, 27. kesäkuuta 2010, 27. kesäkuuta 2011 sekä 12. joulukuuta 2011 järjestettyjen ministerikonferenssien tulokset sekä sijaisten tason konferenssin, joka järjestettiin 19. lokakuuta 2011,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät haasteet" (COM(2011)0666) ja 12. lokakuuta 2011 hyväksytyn Islantia koskevan vuoden 2011 edistymiskertomuksen (SEC(2011)1202 lopullinen),

–   ottaa huomioon analyyttisen arvioinnin tulokset,

–   ottaa huomioon Islantia koskevan kansallisen liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelman, joka hyväksyttiin lokakuussa 2011 ja jonka talousarvio on 12 miljoonaa euroa,

–   ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Islannin hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi[1] sekä 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Islantia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta[2],

–   ottaa huomioon EU:n ja Islannin parlamentaarisen sekavaliokunnan kokoukset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Islanti täyttää Kööpenhaminan kriteerit ja että liittymisneuvottelut Islannin kanssa käynnistettiin 27. heinäkuuta 2010 neuvoston hyväksynnän jälkeen;

B.  ottaa huomioon, että unionin säännöstöä koskeva analyyttinen arviointi on lähes saatettu päätökseen;

C. toteaa, että liittymisneuvotteluissa on tähän mennessä avattu ja väliaikaisesti saatu päätökseen kahdeksan neuvottelulukua (2 luku – työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 6 luku – yhtiöoikeus, 7 luku – teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lait, 20 luku – yritys- ja teollisuuspolitiikka, 21 luku – Euroopan laajuiset liikenneverkot, 23 luku – oikeuslaitos ja perusoikeudet, 25 luku – tiede ja tutkimus, 26 luku – koulutus ja kulttuuri) ja kolme muuta neuvottelulukua on avattu (5 luku – julkiset hankinnat, 10 luku – tietoyhteiskunta ja tiedotusvälineet ja 33 luku – varainhoitoa ja talousarviota koskevat säännökset);

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenyysprosessi etenee kunkin valtion saavutusten perusteella kuten laajentumista koskevassa uudessa yksimielisyydessä korostetaan;

E.  ottaa huomioon, että Islanti tekee jo nyt tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenenä sekä Schengenin sopimusten ja Dublin II -asetuksen osapuolena ja että se on jo hyväksynyt merkittävän osan unionin säännöstöä;

F.  katsoo, että EU:n periaatteiden ja säännöstön noudattaminen olisi varmistettava täysipainoisesti Islannin liittymisprosessissa;

G. ottaa huomioon, että Islanti edistää yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta Euroopassa ETA:n rahoitusjärjestelmän kautta ja toimii yhteistyössä EU:n kanssa rauhanturvaamis- ja kriisinhallintaoperaatioissa;

H. toteaa, että Islannin talous ja finanssiala ovat tervehtymässä, maan talous paranee kohtuullisesti ja BKT:n odotetaan elpyvän hitaasti;

Yleisiä huomioita

1.  muistuttaa, että Kööpenhaminan kriteerit ja unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä muodostavat yleisen perustan EU:hun liittymiselle;

2.  tukee Islannin edistymistä liittymisprosessissa; pitää myönteisenä, että liittymisneuvotteluissa on avattu yksitoista neuvottelulukua ja saatu väliaikaisesti päätökseen niistä kahdeksan; katsoo, että on tärkeää luoda edellytykset Islannin liittymisprosessin saattamiseksi päätökseen ja sen onnistumisen varmistamiseksi;

Poliittiset arviointiperusteet

3.  pitää myönteisinä EU:n mahdollisen uuden jäsenvaltion kauas historiaan ulottuvia ja vahvoja demokraattisia perinteitä ja kansalaisyhteiskuntaa;

4.  panee merkille Islannin historiallisesti läheiset siteet Pohjois-Eurooppaan ja yli 60 vuotta jatkuneen menestyksekkään Euro–Atlantti-yhteistyön;

5.  panee tyytyväisenä merkille perustuslakituomioistuimen perustamisen ja käynnissä olevan Islannin perustuslain tarkastelun, jolla pyritään lisäämään demokratian turvallisuustakeita, vahvistamaan sisäistä ja ulkoista valvontaa, parantamaan valtion instituutioiden toimintaa ja määrittelemään paremmin niiden roolit ja toimivaltuudet; pitää myönteisinä pyrkimyksiä vahvistaa Islannin parlamentin (Althingin) roolia ja tehokkuutta siten, että vahvistetaan sen valvontaroolia ja lainsäädäntöprosessin avoimuutta;

6.  panee merkille Islannin hallituksen kokoonpanoon 31. joulukuuta 2011 tehdyt muutokset; ilmaisee luottamuksensa siihen, että uusi hallitus jatkaa neuvotteluja entistäkin lujemmin ja määrätietoisemmin liittymisprosessiin sitoutuneena;

7.  arvostaa Islannin hyvää mainetta ihmisoikeuksien turvaamisen alalla ja sitä, että Islanti on varmistanut kattavan yhteistyön ihmisoikeuksien suojaamisen alalla toimivien kansainvälisten mekanismien kanssa; painottaa, että Islannin liittyminen EU:hun vahvistaa edelleen unionin roolia maailmanlaajuisena ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistäjänä ja suojelijana;

8.  pitää myönteisenä edistymistä oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja tehokkuuden lisäämisessä samoin kuin korruption torjunnan vahvistamisessa, minkä osoituksena luku 23 on saatettu väliaikaisesti päätökseen;

9.  pitää myönteisenä myös Islannin parlamentin 20. huhtikuuta 2011 hyväksymää uutta tiedotusvälineitä koskevaa lakia; kehottaa kesällä 2011 nimitettyjä parlamentin toimivaltaisia valiokuntia valmistelemaan tämän alan lainsäädäntöä sekä lainsäädäntöä, joka koskee omistajuuden keskittymistä Islannin mediamarkkinoilla ja Islannin yleisradioyhtiön roolia mainosmarkkinoilla;

10. toistaa Islannin viranomaisille osoittamansa kehotuksen yhdenmukaistaa EU:n kansalaisten oikeudet, jotka koskevat äänioikeutta Islannin paikallisvaaleissa;

11. panee merkille hallituksen ja parlamentin ja kaikkien Islannin merkittävimpien poliittisten voimien sisäisen poliittisen erimielisyyden EU:n jäsenyydestä; kannustaa ottamaan käyttöön laajoja EU:hun liittymistä koskevia toimintamalleja tietyillä aloilla ja erityisesti aloilla, jotka eivät sisälly ETA-jäsenyyteen;

12. panee tyytyväisenä merkille, että merkittävä osuus islantilaisista kannattaa liittymisneuvottelujen jatkamista; pitää myönteisenä, että hallitus tukee tietoon perustuvaa ja tasapainoista keskustelua liittymisprosessista ja että Islannin yhteiskunta osallistuu julkiseen keskusteluun EU-jäsenyydestä; katsoo, että EU:n tiedotuskeskuksen perustaminen Islantiin antaa EU:lle mahdollisuuden antaa Islannin kansalaisille kaikkea mahdollista tietoa EU-jäsenyyden seurauksista Islannille ja EU:lle itselleen;

13. pitää olennaisen tärkeänä, että EU:n kansalaisille annetaan selvää, monipuolista ja tosiasioihin perustuvaa tietoa Islannin EU-jäsenyyden vaikutuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tätä tavoitetta ja katsoo, että on yhtä tärkeää sekä kuunnella kansalaisia että vastata heidän huolenaiheisiinsa ja kysymyksiinsä ja ottaa heidän näkemyksensä ja etunsa huomioon;

Taloudelliset arviointiperusteet

14. pitää myönteisenä Islannin ja EU:n keskinäisten taloussuhteiden läheisyyttä ja sitä, että Islanti on yleisesti ottaen täyttänyt menestyksekkäästi ETA:n velvoitteensa ja pystyy selviytymään kilpailun ja markkinavoimien paineista Euroopan unionissa keskipitkällä aikavälillä edellyttäen, että Islanti puuttuu edelleen nykyisiin heikkouksiin asianmukaisten makrotaloudellisten toimien ja rakenneuudistusten avulla; muistuttaa kuitenkin tarpeesta täyttää täysimääräisesti EFTAn valvontaviranomaisen vahvistamat voimassa olevat ETA:n velvoitteet;

15. pyytää Islannin viranomaisia puuttumaan valtion omistuksen edelleen merkittävään osuuteen pankkialalla; kehottaa Islannin viranomaisia asteittain uudistamaan ja avaamaan ulkomaiselta kilpailulta tähän saakka kilpailulta suojatut toimialat, kuten energia-alan, lentoliikenteen, kuljetusalan ja kalastuksen siten, maan erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon; tukee tässä yhteydessä pyrkimyksiä tutkia edelleen Islannin talouden ja rahoitusjärjestelmän romahduksen aiheuttaneita tekijöitä; korostaa, että protektionismista luopuminen on kestävän taloudellisen kehityksen ennakkoehto;

16. arvostaa sitä, että Islanti on yhteistyössä IMF:n kanssa saattanut menestyksekkäästi päätökseen talouden ja finanssialan tervehtymiseen tähdänneen taloudellisen elvytysohjelman;

17. panee tyytyväisenä merkille tähänastisen hyvän taloudellisen edistymisen ja finanssialalla toteutetut laajat rakenteelliset uudistukset; rohkaisee Islannin viranomaisia jatkamaan ponnistelujaan työttömyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi;

18. pitää myönteisenä poliittisen Islanti 2020 -julkilausuman hyväksymistä ja rohkaisee hallitusta edistämään maan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa edistämällä niiden pääsyä kansainvälisille markkinoille ja varmistamalla, että riittävä rahoitus on niiden käytettävissä;

19. panee merkille, että Islannin parlamentti on hyväksynyt pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista koskevan tarkistetun strategian, jonka Islannin viranomaiset ovat laatineet yhteistyössä IMF:n kanssa, ja että Islanti ja EU käyvät asiasta rakentavaa vuoropuhelua; muistuttaa, että pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen on tärkeä Islannin EU:hun liittymisen ennakkoehto;

20. muistuttaa, että Icesave-kiista on edelleen ratkaisematta; korostaa, että Icesave-kiista on ratkaistava liittymisneuvotteluiden ulkopuolella ja että se ei saa estää Islannin liittymisprosessin etenemistä; panee merkille EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen siirtää Icesave-tapaus ETA-tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä Islannin Korkeimman oikeuden päätöksen, jolla hyväksyttiin 6. lokakuuta 2008 säädetty hätätilalaki; arvostaa sitä, että Islannin viranomaiset ovat edelleen sitoutuneet tämän kiistan ratkaisemiseen ja pitää myönteisenä ensimmäisten maksuerien suorittamista ensisijaisille velkojille Landsbanki Íslands hf -pankin selvittämisen yhteydessä ottaen huomioon, että arvioiden mukaan viimeksi mainitut muodostavat lähes kolmasosan hyväksytyistä etuoikeutetuista saatavista;

Valmiudet täyttää jäsenyysvelvoitteet

21. kehottaa Islantia tehostamaan valmisteluja lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi EU:n säännöstön kanssa erityisesti muilla kuin ETAn kattamilla aloilla ja varmistamaan säännöstön täytäntöönpanon ja soveltamisen liittymispäivään mennessä;

22. panee merkille analyyttisen arvioinnin tulokset; pitää myönteisenä ilmoitusta, jonka mukaan Islannin tavoitteena on kaikkien neuvottelulukujen avaaminen Tanskan puheenjohtajakauden aikana; toivoo, että liittymisneuvottelut edistyvät myönteisesti nykyisen puheenjohtajakauden aikana ja korostaa, että niiden yhteydessä on täytettävä maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevan 11 luvun ja aluepolitiikkaa ja rakenteellisten välineiden koordinointia koskevan 22 luvun avaamista koskevat tarkistuskohdat sekä julkisia hankintoja koskevan 5 luvun, tietoyhteiskuntaa ja tiedotusvälineitä koskevan 10 luvun ja varainhoitoa ja talousarviota koskevia säännöksiä koskevan 33 luvun päättämistä koskevat tarkistuskohdat;

23. pitää myönteisenä käynnissä olevaa ministeriöiden uudelleenjärjestelyä sekä Islannin hallintoviranomaisten tehokkuutta ja ammattitaitoa ja tukee yleisenä tavoitteena olevaa Islannin ministeriöiden hallinnollisten ja koordinointivalmiuksien kehittämistä;

24. pitää myönteisinä lisätoimia, joilla puututaan rahoitusalan institutionaalisiin puutteisiin ja edistetään pankkialan sääntely- ja valvontakäytäntöjen vahvistamista;

25. ottaa huomioon, että sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa että Islannin kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan, ja kehottaa Islantia ja EU:ta lähestymään yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa neuvottelulukua rakentavasti, jotta löydetään kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu, joka varmistaa kalavarojen kestävän hoidon ja hyödyntämisen myöhemmässä vaiheessa sovellettavan säännöstön puitteissa;

26. pitää tärkeänä, että ryhdytään valmisteluihin tarvittavien hallinnollisten rakenteiden sopeuttamiseksi asianmukaisesti Islannin täysipainoiseen osallistumiseen YMP:hen liittymispäivämäärästä alkaen, ja tunnustaa Islannin maatalouden erityispiirteet erityisesti maan nykyisen elintarvikeomavaraisuuden sekä yhteisen maatalouspolitiikan käynnissä olevan uudistusprosessin puitteissa;

27. kannustaa Islantia ja muita rannikkovaltioita jatkamaan neuvotteluja, joissa pyritään pääsemään ratkaisuun makrillikiistasta ja jotka perustuvat realistisiin ja historialliset oikeudet huomioon ottaviin ehdotuksiin sekä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ohjeisiin, joilla turvataan kannan tulevaisuus, suojellaan ja säilytetään pelagisen kalastuksen työpaikat ja taataan kestävä kalastus pitkällä aikavälillä;

28. katsoo, että melkein kaiken energiansa uusiutuvista lähteistä saava Islanti voi merkittävällä tavalla myötävaikuttaa EU:n toimintalinjoihin, koska sillä on kokemusta uusiutuvista energialähteistä ja erityisesti maalämmön käytöstä, ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta; on vakuuttunut myös siitä, että yhteistyön tiivistäminen tällä alalla voi vaikuttaa myönteisesti investointeihin ja siten myös Islannin ja EU:n talous- ja työllisyystilanteeseen;

29. panee kuitenkin merkille, että EU:n ja Islannin välillä on edelleen erimielisyyksiä kysymyksissä, jotka liittyvät meren eliöiden hoitoon, erityisesti valaanpyyntiin; huomauttaa, että valaanpyyntikielto sisältyy unionin säännöstöön, ja vaatii laajempia neuvotteluja valaanpyynnin ja valastuotteiden kaupan lopettamisesta;

30. pitää tervetulleena Islannin jatkuvaa tukea YTPP:n siviilioperaatioille ja sen sitoutumista useimpiin YUTP:n alan julistuksiin ja päätöksiin; korostaa, että osana liittymistä valmistelevaa prosessia Islannin odotetaan sovittavan kantansa yhteen EU:n kanssa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, WTO mukaan luettuna;

Alueellinen yhteistyö

31. katsoo, että Islannin EU-jäsenyys tehostaisi merkittävästi unionin mahdollisuuksia toimia aktiivisemmassa ja rakentavammassa roolissa Pohjois-Euroopassa ja arktisella alueella, mikä myötävaikuttaa monenväliseen hallintoon ja kestäviin toimintaratkaisuihin alueella, koska arktisen ympäristön haasteet ovat yhteinen huolenaihe; katsoo, että Islanti voisi toimia strategisena sillanpäänä arktisella alueella ja että Islannin EU-jäsenyys voisi entisestään vahvistaa EU:n läsnäoloa Arktisessa neuvostossa;

32. pitää myönteisenä Islannin osallistumista Pohjoismaiden neuvoston, Itämeren valtioiden neuvoston, Barentsin euroarktiseen neuvoston ja Arktisen neuvoston toimintaan sekä EU:n Pohjoiseen ulottuvuuteen ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöhön (NB8); katsoo, että Islannin parlamentin maaliskuussa 2011 hyväksymä päätöslauselma Islannin kaikkein pohjoisimpia alueita koskevasta politiikasta on vahvistanut Islannin sitoumusta toimia aktiivisessa roolissa arktisella alueella yleensäkin;

33. korostaa, että Euroopan unionin on harjoitettava tehokkaampaa ja koordinoitua arktisen alueen politiikkaa, ja katsoo, että Islannin EU-jäsenyys vahvistaisi sekä EU:n sananvaltaa arktisella alueella että unionin ulkopolitiikan pohjoisatlanttista ulottuvuutta;

 

°

° °

 

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Islannin parlamentin puhemiehelle ja Islannin hallitukselle.