Procedure : 2011/2957(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0126/2012

Indgivne tekster :

B7-0126/2012

Forhandlinger :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Afstemninger :

PV 14/03/2012 - 9.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0080

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 69k
29.2.2012
PE483.168v01-00
 
B7-0126/2012

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om børnearbejde i kakaosektoren


Vital Moreira for Udvalget om International Handel
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om børnearbejde i kakaosektoren (2011/2957(RSP))  
B7‑0126/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til artikel 206 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til konvention nr.182 fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde, ILO-konvention nr. 138 om mindstealder for adgang til beskæftigelse og FN’s konvention om barnets rettigheder,

–   der henviser til indgåelsen af den internationale kakaooverenskomst 2010, særlig artikel 42 og 43,

–   der minder om sine tidligere beslutninger om handel med børn og om udnyttelse af børn i udviklingslande,

–   der minder om sine beslutninger af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler (2009/2219(INI))(1) og om virksomheders sociale ansvar i internationale handelsaftaler (2009/2201(INI))(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at ILO anslår, at over 215 millioner børn i hele verden er børnearbejdere beskæftiget med aktiviteter, der burde afskaffes. der henviser til, at 152 millioner af disse børn er under 15 år gamle og 115 millioner er beskæftiget med farlige aktiviteter;

B.  der henviser til, at der med børnearbejde i denne beslutning menes børnearbejde som defineret af ILO i konvention nr. 138 om mindstealder for adgang til beskæftigelse og konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde;

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet skal godkende indgåelsen af den internationale kakaooverenskomst af 2010; der henviser til, at aktører har udtrykt stor bekymring over børnearbejde i forbindelse med dyrkning og høst af kakaobønner;

D. der henviser til, at 70 % af verdens kakao dyrkes i Vestafrika, og at ca. 7,5 millioner mennesker er beskæftiget med kakaoproduktion i denne region, næsten udelukkende på små familiebrug, idet der findes mellem 1,5 og 2 millioner familiedrevne brug i hele Vestafrika; der henviser til, at kakaodyrkning er meget arbejdskraftintensiv i høstsæsonen, og at producenterne er under kraftigt pres for at holde lønningerne nede; der henviser til, at alle familiemedlemmer, herunder børn, deltager i de travleste perioder; der henviser til, at børnearbejde kan medføre uacceptable risici;

E.  der henviser til, at ikke alt arbejde, der udføres af børn, ifølge ILO bør klassificeres som børnearbejde, der skal udryddes, og at der bør indføres en klar sondring mellem de to former; der henviser til, at børn og unges deltagelse i arbejde, der ikke påvirker deres sundhed og personlige udvikling eller forstyrrer deres skolegang, generelt betragtes som noget positivt, medmindre opgaverne er farlige eller forhindrer børnene i at gå i skole;

F.  der henviser til, at undersøgelser i Ghana og Elfenbenskysten viser, at børn, der arbejder på kakaofarme, udsættes for forskellige former for fare; derudover kan nogle børn være ofre for ulovlig menneskehandel fra andre regioner i landet eller fra nabolande; der henviser til, at der må foretages yderligere undersøgelser af forekomsten af børnearbejde og handel med børn i regionen, da der ikke findes verificerede data;

G. der henviser til, at anvendelse af de værste former for børnearbejde i forbindelse med dyrkning og høst af kakaobønner er uacceptabel;

H.      der henviser til, at der i de seneste år er opnået betragtelige fremskridt med programmer og initiativer med henblik på at bekæmpe de værste former for børnearbejde på vestafrikanske kakaofarme, selv om der stadig mangler meget, da denne sektor er meget omfattende; der henviser til, at nye konflikter i området og især i Elfenbenskysten på ny har forværret børnenes situation;

I.   der henviser til, at fattigdom og mangelen på alternative indtægtskilder, hel eller delvis mangel på muligheder for unge efter endt skolegang, ufleksible samfundsstrukturer og holdninger, manglende hensigtsmæssig retlig beskyttelse af børns rettigheder og manglende obligatorisk offentlig undervisning for alle børn uanset køn, for ikke at nævne korruption og mangelfuld regeringsførelse, er socioøkonomiske og politiske faktorer, som kan være en medvirkende årsag til udbredt udnyttelse af børn i nogle dele af verden;

J.   der henviser til det primære ansvar hos regeringerne i alle de berørte lande til fuldt ud at gennemføre FN’s konvention om barnets rettigheder, ILO-konvention nr. 138 om mindstealder for adgang til beskæftigelse og ILO-konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde;

K. der henviser til EU’s strategi for virksomhedernes sociale ansvar (2011-2014), FN’s Global Compact-initiativ, navnlig artikel 5 om afskaffelse af børnearbejde, og Harkin-Engel-protokollen, som skaber en hensigtsmæssig ramme for virksomhedernes sociale ansvar i kakaosektoren;

1.  opfordrer de stater, der endnu ikke har ratificeret FN’s konvention om barnets rettigheder og ILO’s konventioner nr. 138 og 182, til hurtigt at ratificere og gennemføre dem; mener desuden, at staterne bør gennemføre hensigtsmæssige politikker med henblik på at bevidstgøre om børnemisbrug på arbejdsmarkedet og om nødvendigheden af at overholde gældende nationale og internationale bestemmelser;

2.  fordømmer kraftigt anvendelsen af børnearbejde i kakaomarkerne;

3.  opfordrer alle, der er deltager i dyrkningen og forarbejdningen af kakaobønner og deraf afledte produkter - navnlig regeringer, den globale industri, kakaoproducenter, fagforeninger, ikke-statslige organisationer og forbrugere - til at leve op til deres respektive ansvar i forbindelse med bekæmpelsen af alle former for tvunget børnearbejde og handel med børn, dele deres ekspertise og samarbejde for at nå frem til en bæredygtig kakaoforsyningskæde, som er fri for børnearbejde;

4.  mener, at kun en holistisk og koordineret ramme, der tager fat på de bagvedliggende årsager til børnearbejde, og som gennemføres på lang sigt af regeringer, industri, forhandlere, producenter og civilsamfundet, kan frembringe væsentlige forandringer;

5.  opfordrer Kommissionen til at sikre politisk kohærens i alle sine initiativer, navnlig dem der vedrører handel, udvikling (især børns adgang til uddannelse), menneskerettigheder, offentlige indkøb og virksomheders sociale ansvar, og desuden til at tilskynde til udveksling af bedste praksis mellem de forskellige økonomiske sektorer, hvor børnearbejde forekommer;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at alle handelsaftaler omfatter effektive bestemmelser om fattigdomsbekæmpelse, fremme af anstændigt arbejde og sikre arbejdsvilkår samt retligt bindende klausuler om internationalt vedtagne menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder og håndhævelsen af disse samt foranstaltninger, der iværksættes i tilfælde af overtrædelser;

7.  minder om, at EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), det vigtigste handelspolitiske instrument til fremme af grundlæggende arbejdsstandarder, er under revision, og at handelspræferencer, der er givet til begunstigede lande i henhold til denne ordning, kan trækkes tilbage under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af alvorlig og systematisk krænkelse af de principper, der er fastsat i en række centrale ILO-konventioner, herunder nr. 138 og 182;

8.  minder om, at Europa-Parlamentet den 15. december 2011 besluttede at nægte at give sit samtykke til en tekstilprotokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan på grund af betænkeligheder over brugen af tvunget børnearbejde på bomuldsmarkerne i Usbekistan og anbefalede, at EU undersøger mulighederne for midlertidigt at trække Usbekistans GSP-fordele tilbage, hvis ILO’s tilsynsorganer konkluderer, at Usbekistan alvorligt og systematisk overtræder sine forpligtelser;

9.  glæder sig over alle multiaktør-initiativer, der omfatter regeringer, industri, producenter og civilsamfund, og som sigter mod at udrydde børnearbejde, forbedre livet for børn og voksne på kakaofarmene og sikre, at kakao dyrkes ansvarligt, som f.eks. det nylige regionale initiativ fra OECD’s "Sahel and West Africa Club"-sekretariat og Det Internationale Kakaoinitiativ til fremme af bedste praksis for bekæmpelse af de værste former for børnearbejde på vestafrikanske kakaofarme; minder om, at disse initiativer kræver hensigtsmæssig opfølgning for at sikre reelle fremskridt;

10. støtter målene i protokollen om dyrkning og forarbejdning af kakaobønner og deraf afledte produkter på en måde, der er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (kendt som ”Harkin-Engel”-protokollen) og opfordrer til, at denne gennemføres fuldt ud;

11. erindrer om, at CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) for nylig har besluttet at nedsætte et projektudvalg for at udvikle en todelt europæisk standard for sporbar og bæredygtig kakao; opfordrer Kommissionen til at overveje og, hvis det er hensigtsmæssigt, at forelægge et forslag til retsakt om en effektiv kontrolmekanisme for varer produceret ved hjælp af tvunget børnearbejde; opfordrer de kontraherende parter i den internationale kakaooverenskomst til at støtte forbedringer af forsyningskæden og bedre organisering af producenterne for at muliggøre kontrol i hele kakaoforsyningskæden;

12. opfordrer parterne i den internationale kakaooverenskomst til at undersøge muligheden for at indføre en sporbarhed i kakaoforsyningskæden, som kan kontrolleres af en akkrediteret tredjepart;

13. opfordrer Kommissionen, ILO-IPEC og andre parter til at fortsætte deres bestræbelser på at fremme forståelsen for de komplicerede økonomiske, sociale og kulturelle forhold i landbosamfundene;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, UNICEF, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Organisationen for Afrikansk Enhed og ILO.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0438.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0446.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik