Forslag til beslutning - B7-0127/2012/REV1Forslag til beslutning
B7-0127/2012/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om statusrapport 2011 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2011/2887(RSP))

29.2.2012

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Richard Howitt for Udenrigsudvalget


Procedure : 2011/2887(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0127/2012
Indgivne tekster :
B7-0127/2012
Vedtagne tekster :

B7‑0127/2012

Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2011 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2011/2887(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give landet status som kandidatland til EU-medlemskab og til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møder den 15.-16. juni 2006 og den 14.-15. december 2006,

–   der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 845 (1993) og 817 (1993) samt til FN’s Generalforsamlings resolution 47/225 (1993) og interimsaftalen fra 1995,

–   der henviser til Den Internationale Domstols dom vedrørende gennemførelsen af interimsaftalen af 13. september 1995 (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien mod Grækenland),

–   der henviser til Kommissionens statusrapport fra 2011 (SEK/2011/1203) og Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2011 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2010-2011" (COM(2011)0666),

–   der henviser til sine tidligere beslutninger,

–   der henviser til henstillingerne af 4. november 2011 fra det blandede parlamentariske udvalg,

–   der henviser til den endelige rapport fra OSCE/ODIHR’s valgobservationsmission om det fremskudte parlamentsvalg den 5. juni 2011,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2008/212/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med landet,

–   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 13.-14. december 2010 og den 5. december 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der på Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 blev givet tilsagn til samtlige stater på det vestlige Balkan om, at de ville kunne opnå medlemskab af Den Europæiske Union, og at dette tilsagn blev gentaget på højniveaumødet om det vestlige Balkan den 2. juni 2010 i Sarajevo;

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin statusrapport fra 2011 fastholdt sin henstilling fra 2009 om at indlede EU-tiltrædelsesforhandlinger med landet;

C. der henviser til, at Kommissionen i sin udvidelsesstrategi fra 2011 bekræftede, at ”Udvidelsespolitikken har vist sig at være et redskab, der kan skabe samfundsmæssige forandringer.” og at ”Engagement, betingelser og troværdighed har været den gennemgående tråd i tiltrædelsesprocessen og grundlaget for dens succes.”,

D. der henviser til, at associeringspartnerskabet opfordrede til en intensivering af indsatsen for med udgangspunkt i en konstruktiv tilgang at finde en gensidigt acceptabel forhandlingsløsning på navnespørgsmålet med Grækenland inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråds resolution 817/93 og 845/93, og for at undgå handlinger, der kan have en negativ indvirkning herpå; der henviser til, at både Kommissionen og Rådet gentagne gange har understreget, at opretholdelse af gode naboskabsforbindelser, og herunder arbejdet hen imod en gensidigt accepteret forhandlingsløsning på navnespørgsmålet i FN-regi, er afgørende;

E.  der henviser til, at bilaterale problemer ikke bør udgøre og anvendes som en forhindring for tiltrædelsesprocessen, men bør løses i en konstruktiv ånd snarest muligt og under hensyntagen til EU's generelle interesser og værdier;

F.  der henviser til, at regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser fortsat er en væsentlig del af udvidelsesprocessen, og at den bedste vej til at forbedre det regionale samarbejde er at finde frem til kompromiser vedrørende omtvistede spørgsmål til gavn for opretholdelsen af fred og gode naboskabsforbindelser på Vestbalkan; der henviser til, at en fortsættelse af tiltrædelsesprocessen ville kunne bidrage til stabiliteten i landet og yderligere styrke relationerne mellem de forskellige etniske grupper;

G. der henviser til, at hvert enkelt kandidatland har sit eget særlige udviklingsniveau og sin egen særlige tiltrædelsesdynamik; der henviser til, at EU har et ansvar for ikke at lade noget land tilbage, og at EU-tiltrædelsesprocessens troværdighed kan lide skade af fortsatte forsinkelser i indledningen af tiltrædelsesforhandlinger;

H. der henviser til, at dette var blandt de første lande i regionen, der blev tildelt kandidatstatus, at det er det land, der har den største hjemlige offentlige tilslutning til EU-tiltrædelse, og at det nu tre år i træk har været genstand for en positiv henstilling fra Kommissionen om, at der bør fastsættes en startdato for tiltrædelsesforhandlinger med EU;

I.   der henviser til, at alle kandidatlande og potentielle kandidatlande i forbindelse med integrationsprocessen bør behandles på baggrund af deres egen indsats;

1.  gentager sin opfordring til Rådet om hurtigst muligt at fastsætte en startdato for tiltrædelsesforhandlinger med landet;

2.  er enig i den vurdering, Kommissionen har foretaget i sin statusrapport fra 2011, hvad angår landets fortsatte opfyldelse af de politiske kriterier; beklager, at Rådet for tredje år i træk ikke fulgte Kommissionens henstilling og ikke på sit møde den 9. december 2011 vedtog at indlede tiltrædelsesforhandlinger med landet;

3.  understreger betydningen af landets integrationsproces med EU og alle dets bestræbelser på at understøtte dette mål, navnlig igangsættelsen af en forhåndsscreening af harmonisering af lovgivningen med gældende EU-ret samt gennemførelsen af anden fase af stabiliserings- og associeringsaftalen;

4.  er – selv om det ikke ønsker at forsinke de glædelige fremskridt mod EU-tiltrædelse, som er gjort af andre lande på Vestbalkan – bekymret over, at fornemmelsen af, at landets fremskridt ”overhales”, kan vanskeliggøre en fortsat forbedring af relationerne mellem landets forskellige etniske grupper, samt over, at den omstændighed, at intet land i regionen har gjort stabile fremskridt mod tiltrædelse af EU, i sidste ende udgør en trussel mod alle landenes stabilitet og sikkerhed;

5.  påpeger, at EU har et ansvar for ikke at lade noget land tilbage, selv om hvert enkelt kandidatland har sit eget særlige udviklingsniveau og sin egen særlige tiltrædelsesdynamik;

6.  bemærker udtalelsen fra kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik den 5. september 2011, om at ”en positiv henstilling fra Kommissionen ikke er hugget i sten”; påpeger ikke desto mindre, at Rådets afgørelse om ikke at følge Kommissionens henstilling har udløst legitim frustration og utilfredshed i landets offentlige opinion, og bemærker, at EU og dets medlemsstater aldrig må tage noget ansøgerlands europæiske perspektiv for givet og er nødt til altid at udvise lige store bestræbelser på at fremskynde tiltrædelsesprocessen i en ånd af ægte partnerskab;

7.  glæder sig over udnævnelsen af den nye chef for EU-delegationen og håber, at denne udnævnelse vil styrke forbindelserne mellem EU og landet;

8.  anerkender, at medlemskab af NATO og medlemskab af Den Europæiske Union begge er afgørende for det euro-atlantiske perspektiv, landet har anlagt, og bemærker, at NATO-topmødet i Chicago i maj 2012 og Det Europæiske Råd i marts 2012 giver flere betydelige muligheder for at gøre yderligere fremskridt; minder om den nylige erklæring fra NATO’s generalsekretær om, at landet vil få en indbydelse, så snart der er fundet en gensidigt acceptabel løsning om navnespørgsmålet;

9.  gentager sin opfordring til myndighederne og medierne om at arbejde på at skabe en positiv atmosfære, der kan bidrage til at udvikle forbindelserne med nabolandene, og ikke tilskynde til hadefuld retorik;

10. udtrykker bekymring over landets tendens til at fremme sin egen etniske og kulturelle identitet på bekostning af nabolandenes identitet og kultur;

11. bemærker afgørelsen fra den regering, der blev dannet i juli 2011, om at anvende loven om amnesti på fire sager, der omhandler krigsforbrydelser, som Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien i 2008 sendte tilbage til den nationale jurisdiktionskompetence; anmoder regeringen om at undersøge alternative muligheder for at sikre ofrene for disse forbrydelser og deres familier adgang til retfærdighed og erstatning i overensstemmelse med forpligtelserne i den humanitære folkeret;

NAVNESTRIDEN

12. noterer sig Den Internationale Domstols afgørelse af 5. december 2011 angående navnestriden; er af den opfattelse, at denne afgørelse bør give et nyt incitament til at sikre, at der gøres alt, hvad der er muligt, for at løse navnespørgsmålet i FN-regi, og opfordrer parterne til at efterleve dommen i god tro og benytte den til at intensivere dialogen, samtidig med at nødvendigheden af et gensidigt acceptabelt kompromis understreges; glæder sig i denne forbindelse over erklæringen fra den mægler, FN har udpeget, og hans opfordring til parterne om at betragte denne begivenhed som en mulighed for at tænke konstruktivt over deres fælles forhold og overveje et fornyet initiativ med henblik på at nå frem til en endelig løsning af dette spørgsmål;

13. beklager dybt, at navnestriden fortsat blokerer landets vej mod EU-medlemskab og dermed hindrer selve udvidelsesprocessen; understreger, at gode naboskabsforbindelser er et nøglekriterium for EU’s udvidelsesproces, og opfordrer de berørte regeringer til at afholde sig fra kontroversiel opførsel og kontroversielle handlinger og udtalelser, der kan have negativ indvirkning på forbindelserne;

14. gentager sin opfordring til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og kommissæren med ansvar for udvidelse om at formidle en aftale om navnespørgsmålet og tilbyde politisk rådgivning; er desuden af den opfattelse, at landets ledere og Den Europæiske Union hele tiden bør forklare befolkningen fordelene ved løsningen, når der er opnået enighed, forud for folkeafstemningen om spørgsmålet;

15. beklager udeladelsen af ordet “makedonsk” i statusrapporten fra 2011 og siden 2009 på trods af, at det er normen i henvisninger til landets sprog, kultur og identitet i FN's tekster; henleder opmærksomheden på de negative reaktioner i den offentlige opinion, som dette forhold har givet anledning til i det forløbne år, og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til dette i forbindelse med udarbejdelsen af fremtidige rapporter; minder om, at Ohrid-rammeaftalen er baseret på princippet om respekt for alle befolkningsgruppers etniske identitet;

16. understreger betydningen af at fastholde tiltrædelsesprocessens ”momentum”; glæder sig i denne forbindelse over, at landets regering har tilbudt at fastsætte en tidsfrist for en vellykket løsning på navnestriden senest inden afslutningen af den screeningsproces, som Kommissionen skal foretage, så snart forhandlingerne indledes; mener, at en reel indsats fra regeringens side og tilvejebringelse af EU-reformer inden for hele rækken af relevante emner kan bidrage til at skabe et politisk klima, der er befordrende for at få overvundet bilaterale problemer, hvilket har vist sig gennem andre udvidelsesprocesser; påpeger, at den parallelle proces med at få løst det bilaterale problem og stræbe hen imod tiltrædelsesforhandlinger, på samme grundlag som Slovenien-Kroatien-modellen, vil være gavnlig både for landet og for EU;

17. gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet om at påbegynde udviklingen af en generelt anvendelig mæglingsmekanisme med det formål at løse bilaterale problemer mellem udvidelseslande og medlemsstater;

PARLAMENTARISK SAMARBEJDE

18. glæder sig over valget af det nye parlament og den hurtige dannelse af koalitionsregeringen som følge af det tidlige parlamentsvalg; opfordrer til, at den politiske dialog styrkes, idet opmærksomheden henledes på parlamentet som en central demokratisk institution til drøftelse og bilæggelse af spørgsmål, der udspringer af politiske uenigheder; bemærker, at Nationalforsamlingens beslutning bifaldt henstillingerne i dette års statusrapport, og at de blev vedtaget med konsensus; opfordrer alle landets politiske aktører til at øge indsatsen for at fortsætte de nødvendige reformer, herunder den effektive gennemførelse af og opfølgning på Kommissionens henstillinger;

19. lykønsker landet med afviklingen af det fremskudte parlamentsvalg den 5. juni 2011 og glæder sig over OSCE/ODHIR's vurdering af, at det var pluralistisk, gennemsigtigt og veltilrettelagt i hele landet; henleder imidlertid opmærksomheden på visse mangler og opfordrer myndighederne til at følge op på anbefalingerne fra det internationale samfund, navnlig konklusionerne og anbefalingerne fra OSCE/ODIHR-valgobservationsmissionen, og de hjemlige observatører fra foreningen Most, om f.eks. at opdatere valglisterne, sikre en afbalanceret dækning fra pressens, herunder den offentlige radio- og tv-virksomheds, side af både regeringen og oppositionspartierne, beskyttelse af embedsmænd mod alle former for politisk pres, sikring af et effektivt tilsyn med finansieringen af politiske partier og gennemsigtige ordninger for offentlig finansiering af stemmeafgivelse uden for landet samt fuldstændig overholdelse af adskillelsen mellem stats- og partistrukturer; opfordrer de relevante myndigheder til at tage sig af disse spørgsmål i nær fremtid;

20. bifalder, at de parlamentariske boykotter er ophørt, og tror på, at en yderligere styrkelse af demokratiet i landet kun kan opnås gennem en forbedret ånd af politisk dialog inden for de etablerede demokratiske institutioner, som omfatter alle politiske partier; opfordrer til en styrkelse af parlamentets rolle som ”vagthund” over for regeringen og dens organer; opfordrer til, at de nødvendige økonomiske midler stilles til rådighed, og til, at det nødvendige ekstra personale udnævnes med henblik på en fuldstændig etablering af det parlamentariske institut; glæder sig over det fremskridt, der er gjort gennem indførelsen af parlamentariske tilsynshøringer, og støtter yderligere bestræbelser fra Unionens side på at yde teknisk bistand til Nationalforsamlingen, således at den kan udvikle sine praksisser; tilskynder til fortsat samarbejde mellem det blandede parlamentariske udvalg og Europa-Parlamentet;

ØKONOMISK UDVIKLING

21. roser landet for dets gode økonomiske resultater og for at fastholde makroøkonomisk stabilitet; lykønsker regeringen med, at landet i Verdensbankens rapport "Doing Business" er placeret på en tredjeplads blandt de lande i verden, der har haft størst succes med at gennemføre lovgivningsmæssige reformer; bemærker, at den globale økonomiske tilbagegang har påvirket de direkte udenlandske investeringer, som fortsat ligger på et meget lavt niveau; mener, at potentialet for investeringer, handel og økonomisk udvikling stadig er et afgørende argument for at stræbe hen imod landets tiltrædelse af EU;

22. bemærker, at forudsigelige retlige rammer og effektiv håndhævelse af lovgivningen er afgørende for en yderligere forbedring af erhvervsklimaet for indenlandske virksomheder og udenlandske investorer; opfordrer derfor regeringen til at fremskynde indsatsen for at sikre en effektiv og uafhængig dommerstand samt en professionel, kompetent og upartisk administration, inklusive foranstaltninger med henblik på at styrke de regulerende og tilsynsførende organers uafhængighed;

23. er opmærksom på udfordringerne med arbejdsløshed og fattigdom, der fortsat udgør en væsentlig byrde for landet; glæder sig over den drøftelse om mindsteløn, der i øjeblikket foregår i parlamentet; minder om landets lave indplacering i FN’s indeks for menneskelig udvikling, og bifalder vedtagelsen af strategien til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse; understreger, samtidig med at regeringen opfordres til at gøre en større indsats for at beskytte udsatte grupper, at kun bæredygtig økonomisk vækst opnået gennem etablering af et miljø, der tilskynder virksomheder til at investere mere, kan være en løsning på det alvorlige problem med konstant høje arbejdsløshedsrater i landet; opfordrer med dette for øje indtrængende regeringen til at støtte små og mellemstore virksomheder ved at lette adgangen til finansiering og tilskynder den til at fortsætte sin gode praksis med at rådgive erhvervslivets repræsentanter;

24. glæder sig over den omstændighed, at landet i løbet af de seneste fem år er rykket 40 pladser frem i Transparency International’s antikorruptionsindeks; roser de ændringer, der er foretaget af den retlige ramme for antikorruptionspolitik i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco); deler dog Kommissionens standpunkt om, at korruption fortsat udgør et alvorligt problem; opfordrer indtrængende til fortsatte bestræbelser på at få skabt et renommé for på et upartisk grundlag at opnå domfældelse i sager om korruption, navnlig på højt niveau og på de vigtigste områder, der har givet anledning til bekymring, som f.eks. offentlige indkøb; understreger behovet for større gennemsigtighed med hensyn til offentlige indkøb og finansieringen af politiske partier; opfordrer investorer og virksomheder i Den Europæiske Union, som gør forretninger med landet, til at spille en større rolle som rollemodeller og tage afstand fra korruption over for deres lokale partnere;

25. bemærker statusrapportens konklusion om, at uafhængigheden og upartiskheden i den statslige kommission til forebyggelse af korruption fortsat er skrøbelig; opfordrer til større retlig og institutionel beskyttelse af informanter; glæder sig over den nye strafferetsplejelov, der er blevet vedtaget inden for rammerne af den mere omfattende reform af strafferetssystemet, som skulle forbedre efterforskningsprocedurerne for komplekse sager om organiseret kriminalitet og korruption; glæder sig over, at der fra næste år udpeges et efterforskningshold, som arbejder direkte for statsanklageren, og håber, at dette vil gøre det muligt faktisk at opnå domfældelse i flere af de sager, der overdrages af kommissionen; opfordrer regeringen til at stille den nødvendige finansiering og det nødvendige personale til rådighed for den statslige kommission til forebyggelse af korruption; understreger, at politisk vilje er afgørende for at tackle systemisk korruption;

26. bemærker vedtagelsen af en vidtrækkende lovpakke med sigte på yderligere at styrke domstolenes effektivitet og uafhængighed; glæder sig i denne forbindelse over det effektive arbejde, der er gjort af Akademiet for Uddannelse af Dommere og Anklagere; opfordrer de ansvarlige myndigheder til fortsat at gennemføre lovgivning med henblik på at bekæmpe korruption og forbedre uafhængigheden af, effektiviteten af og ressourcerne hos domstolene; henleder opmærksomheden på vigtigheden af, at domstolssystemet fungerer uafhængigt af politisk indblanding; glæder sig over indsatsen for at øge domstolssystemets effektivitet og gennemsigtighed; understreger behovet for at opbygge et håndhævelsesregister over retsforfølgelse og domfældelser, der kan bruges til at måle fremskridt; opfordrer til, at retspraksis gøres ensartet for at opnå et forudsigeligt retssystem og skabe tillid hertil i offentligheden;

OHRID-RAMMEAFTALEN (OFA)

27. lykønsker landet i anledning af 20-året for dets uafhængighed og 10-året for Ohrid-rammeaftalen i 2011; fremhæver, at aftalen kan udgøre et eksempel på vellykket løsning af konflikter mellem etniske grupper, samtidig med at landets territoriale integritet bevares, og de statslige strukturer reformeres; understreger ikke desto mindre, at der er behov for yderligere og endnu stærkere bestræbelser på at opnå fuldstændig forsoning mellem parterne og lægge grunden for konsolidering af upartiske og interetniske demokratiske institutioner;

28. roser premierministerens tale af 5. september 2011, hvori han glædede sig over multikulturalisme som landets sociale og politiske model, understregede nødvendigheden af at gennemføre Ohrid-rammeaftalen og opstillede målsætningen om “integration uden assimilation”; støtter de tilsagn, der blev givet om endnu et tiår med gennemførelse af Ohrid-rammeaftalen;

29. anerkender den nylige vedtagelse af adskillige love, især ændringerne af loven om sprog og brugen af symboler; opfordrer til, at der alle steder ydes aktiv støtte til komitéerne for relationerne mellem befolkningsgrupper;

30. bemærker med bekymring anvendelsen af historisk baserede argumenter i den aktuelle debat, herunder fænomenet med at henvise til antikken, der risikerer at øge spændingerne i forholdet til nabolandene og skabe ny intern splittelse;

31. understreger nødvendigheden af tilstrækkelig forberedelse og operationel organisering af folketællingen i overensstemmelse med lovgivningen og Eurostat’s standarder; opfordrer regeringen til at fremlægge en troværdig plan for gennemførelse af processen; bemærker betydningen af tærsklen på 20 % for at give adgang til visse rettigheder i henhold til Ohrid-rammeaftalen, men fastholder, at ingen form for forskelsbehandling af den albanske eller nogen anden etnisk minoritetsgruppe nogensinde kan retfærdiggøres på grundlag af deres antal eller andel af befolkningen;

32. opfordrer til en væsentligt bedre indsats for at bekæmpe, at børn fra forskellige etniske grupper adskilles i uddannelsessystemet, og støtter samtidig alles ret til undervisning på deres modersmål; fremhæver med dette for øje betydningen af at udvikle nye lærebøger, som sigter mod at øge den gensidige forståelse, og at sætte en stopper for den skadelige praksis med ”skiftehold for etniske grupper”, som stadig findes i nogle skoler; opfordrer i betragtning af uddannelsens afgørende betydning for landet til, at der ydes større støtte hertil via instrumentet for førtiltrædelsesbistand, forudsat at adskillelsen i uddannelsessystemet tackles effektivt;

DECENTRALISERING

33. støtter afgørende skridt i retning af politisk decentralisering i landet – af regeringen beskrevet som den vigtigste søjle i Ohrid-rammeaftalen og som værende til fordel for god offentlig forvaltning; glæder sig over godkendelsen af handlingsplaner med henblik på at opnå dette;

34. tilslutter sig Kommissionens henstilling om, at der sættes mere skub i decentraliserings-processen; opfordrer til en betydelig omfordeling mellem de centrale og de lokale budgetter med henblik på at opnå denne decentralisering; understreger vigtigheden af gennemsigtighed, objektivitet og upartiskhed i forbindelse med fordelingen af tilskud til kommunerne; udtrykker bekymring for, at nogle kommuner vil opleve økonomiske vanskeligheder på grund af manglende kapacitet til økonomistyring, og opfordrer indtrængende regeringen til, om nødvendigt med støtte fra Kommissionen, at yde dem passende teknisk bistand;

35. roser det vellykkede samarbejdsprogram mellem kommunerne med bistand fra UNDP, og opfordrer EU til at øge sin støtte til denne praksis;

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

36. er dybt bekymret over den seneste tids udvikling på medieområdet og den omstændighed, at ejerskab af medierne fortsat er uigennemsigtigt og stærkt koncentreret; opfordrer indtrængende landet til at udvise en ufravigelig vilje til mediepluralisme, herunder til en informeret og mangfoldig debat om de reformspørgsmål, der er identificeret i situationsrapporten; glæder sig over indbydelsen fra OSCE-repræsentanten for frie medier til at deltage i den nyligt påbegyndte rundbordsdrøftelse om mediefrihed og tilslutter sig hendes erklæring om, at skønt alle medieforetagender skal overholde de retlige og finansielle regler for at drive virksomhed, må retssystemet ikke gå målrettet efter medier, der er kritiske over for et bestemt parti; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre respekt for retsstatsprincippet og mediefriheden i landet og derved sikre, at Kommissionens vurderinger forbliver positive fremover;

37. opfordrer til, at statens reklameindtægter fordeles ligeligt og på en gennemsigtig måde mellem alle nationale tv-kanaler uden skelen til deres redaktionelle indhold eller politiske tilhørssted; tilslutter sig Kommissionens anbefaling af foranstaltninger til at sikre, at den statslige tv-kanal lever op til målsætningerne og spiller en public service-kanals upartiske rolle; opfordrer myndighederne til at vedtage de nødvendige ændringer, således at radio‑ og tv-loven tilpasses EU-lovgivningen;

38. opfordrer til en indsats for at forhindre politisk motiveret misbrug af injuriesager mod journalister; opfordrer til, at ærekrænkelse afkriminaliseres som i visse andre lande i regionen, og til, at der indføres maksimumstraffe for denne type sager; understreger, at mediefrihed er hjørnestenen i demokrati og en uomgængelig forpligtelse for ethvert land, der stræber efter at blive medlem af EU; deler den opfattelse, at mediesektoren bør udarbejde og indføre høje faglige standarder for journalister og tilslutte sig reglerne om journalistisk etik; opfordrer myndighederne til at udarbejde antitrustlovgivning på medieområdet og foranstaltninger til at forhindre politisk påvirkning af mediesektoren;

39. glæder sig over, at tanke-, tros- og religionsfriheden generelt er sikret; opfordrer indtrængende regeringen til at fortsætte sine bestræbelser på at styrke ikkediskriminationspolitikkerne og understreger betydningen af at forebygge diskrimination på grundlag af etnicitet, herunder diskrimination mod borgere, der åbent giver udtryk for deres bulgarske identitet og/eller etniske baggrund;

40. glæder sig over nedsættelsen af en antidiskriminationskommission i indeværende år og opfordrer til, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og netværket Equinet, der består af europæiske, uafhængige antidiskriminationsorganer, støtter dens arbejde fuldt ud; bifalder, at de tre klager over påstået forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering, der er fremsat af Koalitionen for Seksuelle og Sundhedsmæssige Rettigheder, undersøges af kommissionen;

41. opfordrer til styrkelse af antidiskriminationspolitikkerne og effektiv gennemførelse heraf, herunder større bestræbelser på at beskytte kvinders, børns og handicappedes rettigheder; glæder sig over den aktive og effektive rolle, som den parlamentariske kvindeklub spiller, men er bekymret over den fortsat lave deltagelse af kvinder i det politiske liv på lokalt plan og mener, at uddannelsesprogrammer, der sigter mod at inddrage kvinder i det civile og politiske liv bør forbedres og gennemføres; opfordrer til en yderligere indsats for at undgå, at personer med handicap ender på institutioner; glæder sig over parlamentets ratifikation af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap den 7. december 2011;

42. er bekymret over, at der er sket meget få fremskridt inden for ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder; tilskynder regeringen til at gøre ligestilling mellem kønnene til en politisk prioritet og øge støtten til aktiviteter og initiativer med sigte på at bekæmpe diskriminerende skikke, traditioner og stereotyper, der undergraver kvinders grundlæggende rettigheder;

43. gentager sin opfordring til, at loven om forebyggelse af og beskyttelse mod forskelsbehandling ændres, således at den forbyder forskelsbehandling på grundlag af alle de præmisser, der er omfattet af artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union, og understreger, at dette er en forudsætning for tiltrædelse; udtrykker bekymring over universitets‑ og skolelærebøger, der beskriver homoseksualitet som en sygdom, og opfordrer til, at de omgående ændres; opfordrer Kommissionen til at udvikle kapacitetsopbygningsprogrammer med sigte på at styrke civilsamfundet, herunder LGBT-gruppen;

44. glæder sig over, at landet i øjeblikket har formandskabet for årtiet for integration af romaer, og håber, at dette vil give anledning til yderligere fremskridt med hensyn til at integrere romaerne i det politiske, sociale og økonomiske liv; glæder sig over fremskridtet med hensyn til integration af romaer i uddannelsessystemet med øget indskrivning på gymnasiale uddannelser og universiteter samt den øgede repræsentation af romaer blandt offentligt ansatte; henleder imidlertid opmærksomheden på Kommissionens konklusion om, at der er behov for en fortsat indsats for at skabe tillid, navnlig når det handler om uddannelse, kultur og sprog; gentager sin bekymring over de meget vanskelige levevilkår, som roma-befolkningen lever under, og den omstændighed, at de fortsat oplever forskelsbehandling i adgangen til uddannelse, arbejdsmarkedet, sundhedspleje og sociale ydelser; henleder opmærksomheden på den særligt vanskelige situation for roma-kvinder og ‑børn, der lever under fattigdomsgrænsen, og opfordrer myndighederne til omgående at tage skridt til at tackle dette problem;

45. glæder sig over regeringens vedtagelse af strategien for social inklusion af romaer 2012-2014; påpeger dog, at der ikke er bevilget nogen statslige midler til gennemførelse af foranstaltningerne under den relevante handlingsplan i 2012, og opfordrer i denne forbindelse myndighederne til at finde de nødvendige ressourcer;

46. opfordrer alle aktører til at fremme og bidrage til udviklingen af et uafhængigt, pluralistisk, interetnisk, interkulturelt og upartisk civilsamfund i landet; understreger imidlertid, at civilsamfundsorganisationerne for at kunne spille denne rolle nødvendigvis må styrkes betydeligt og gøres uafhængige af påvirkning udefra, især af politiske partier, og at dette som regel endnu ikke er tilfældet i landet; opfordrer til, at der stilles indenlandsk finansiering til rådighed for ikke-statslige organisationer, således at der sættes en stopper for deres alt for store afhængighed af udenlandske donorer;

47. mener ikke desto mindre, at EU’s civilsamfundsfacilitet har potentiale til markant at forbedre den gensidige udveksling mellem landets ngo'er, virksomheder og fagforeninger og deres partnere i EU’s medlemsstater til gensidig gavn og med den direkte målsætning at styrke EU-tiltrædelsesprocessen; opfordrer med dette for øje Kommissionen til at øge den økonomiske bistand fra førtiltrædelsesinstrumentet, navnlig for at styrke udviklingen af ikke-statslige organisationer;

48. understreger, at landet har ratificeret de otte vigtigste ILO-konventioner om arbejdsmarkedsrettigheder; er bekymret over, at der kun er sket begrænsede fremskridt inden for arbejdsmarkedsrettighederne og fagforeningerne; opfordrer myndighederne til yderligere at styrke arbejdsmarkedsrettighederne og fagforeningsrettighederne; tilskynder i denne forbindelse regeringen til at sørge for tilstrækkelig administrativ kapacitet til at sikre en korrekt gennemførelse og håndhævelse af arbejdsmarkedslovgivningen; understreger betydningen af den sociale dialog og opfordrer regeringen til at skrue op for sine ambitioner og skabe en altomfattende social dialog med de relevante partnere;

RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

49. bemærker fremskridtet med hensyn til domstolsreformen; gratulerer Akademiet for Uddannelse af Dommere og Anklagere, som nu fejrer fem-års-fødselsdag, med det arbejde, der er udført; er bekymret over manglerne i loven om dommere, der giver spillerum til politisk påvirkning gennem afskedigelsesprocedurer, men konstaterer, at der er konsensus om behovet for mere objektive kriterier for afskedigelse af dommere; understreger, skønt det nye fokus på dommernes præstationer bifaldes, at dette ikke kan opnås uden et tilsvarende engagement hvad angår dommenes kvalitet, herunder tilsagn om fortsat uddannelse og meritbaserede ansættelsesprocedurer, og hvad angår princippet om domstolenes uafhængighed;

50. er bekymret over rapporterne om politiets mishandling af borgerne og opfordrer til, at disse efterforskes nøje, navnlig den tragiske hændelse på valgnatten, i lighed med beskyldningerne om, at der ikke blev foretaget en tilbundsgående efterforskning på gerningsstedet; understreger vigtigheden af at sikre, at mekanismerne til at kontrollere politiet er uafhængige, i særdeleshed Indenrigsministeriets sektor for intern kontrol og faglige standarder;

51. tilskynder til, at der tages skridt til at forbedre situationen i fængslerne, som f.eks. nye uddannelser og faglige udviklingskurser for fængselspersonale, opførelse af en række nye fængsler til erstatning for de gamle samt initiativet til at udarbejde loven om prøveløsladelse i et forsøg på at tackle overbelægningen; tilskynder til fortsatte fremskridt med hensyn til at forbedre forholdene i fængslerne, men opfordrer til, at der sættes særligt fokus på forvaringsfaciliteter for unge og på statusrapportens konklusion om, at enheden for bekæmpelse af mishandling er ude af stand til at opfylde sit mandat;

52. roser samarbejdet med Den Europæiske Union om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme og glæder sig over de aftaler om retligt og politimæssigt samarbejde, der er undertegnet med nabolandene; glæder sig over indgåelsen af en operationel aftale mellem landet og Europol med henblik på at lette udvekslingen af analytiske data og forbedre bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og terrorisme betydeligt; bemærker loven om systematisering og de ændringer, den indfører i Indenrigsministeriets afdeling for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, for at øge dennes funktionalitet og integration i det nationale og internationale kriminalefterforskningssystem; glæder sig over den nye kriminalretsplejelov, som burde forbedre efterforskningsprocedurerne for komplekse sager om organiseret kriminalitet og korruption; fastholder, at overvågning skal stå i rimeligt forhold til den reelle trussel mod den offentlige sikkerhed og skal foretages med øget domstolskontrol og med en styrket parlamentarisk kontrol med efterretnings- og kontraspionagetjenester;

53. tilskynder myndighederne til at færdigbehandle den meget forsinkede bekendtgørelse af navnene på de agenter, der er sat i forbindelse med den tidligere jugoslaviske efterretningstjeneste, som et vigtigt skridt hen imod et brud med den kommunistiske fortid; opfordrer til en styrkelse af datakontroludvalget, navnlig dets uafhængighed til at kunne offentliggøre sine undersøgelsesresultater direkte til befolkningen samt til permanent at kunne overføre alle nødvendige dokumenter til Kommissionens lokaliteter;

54. bemærker de foranstaltninger, der er truffet for at kunne styre migrationsstrømmene mere effektivt, navnlig ved at imødegå bekymringerne over falske asylansøgere; udtrykker dog betænkelighed ved brugen af profilering og opfordrer til streng overholdelse af princippet om ikke-diskrimination i forbindelse med sådanne foranstaltninger; opfordrer til øgede bestræbelser på at indføre borgerlige rettigheder for berettigede flygtninge, og til, at asylansøgninger behandles inden for en rimelig tid og under fuldstændig overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning;

55. glæder sig over, at landets borgere siden december 2009 har kunnet nyde godt af visumliberaliseringen, og forpligter sig til at forsvare den visumfri ordning som en af hjørnestenene i forbindelserne mellem landet og Den Europæiske Union samt til en betydelig foranstaltning for yderligere at fremme og styrke mellemfolkelige kontakter;

OFFENTLIG ADMINISTRATION

56. glæder sig over vedtagelsen af den ajourførte reformstrategi for den offentlige administration frem mod 2015 og ikrafttrædelsen af loven om offentligt ansatte i april 2011; opfordrer indtrængende regeringen til yderligere at harmonisere de retlige rammer vedrørende tjenestemænd og offentligt ansatte, bl.a. ved at ændre relevante love; fremhæver de yderligere skridt, det er nødvendigt at tage for at sikre et professionelt og upartisk embedsværk også på kommunalt niveau; glæder sig i denne henseende over oprettelsen af en forvaltningsdomstol og tilskynder de institutioner, der er ansvarlige for reformen af den offentlige administration til at bidrage til at fremskynde reformprocessen; fastholder, at udnævnelser på grundlag af fortjenstfuldhed og ikke politisk tilhørsforhold kan og skal gennemføres parallelt med bestræbelser på at opnå ligelig repræsentation;

57. roser regeringen for fremskridtet inden for regionaludvikling og med at forberede overførslen af forvaltningen af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA); konstaterer med tilfredsstillelse, at de nationale myndigheder har godkendt IPA-komponenterne overgangsstøtte og institutionsopbygning, regionaludvikling, menneskelige ressourcer samt udviklingen af landdistrikter; opfordrer regeringen og Kommissionen til at fremskynde det nødvendige arbejde med henblik på at overdrage forvaltningen af de resterende IPA-komponenter om samarbejde på tværs af grænserne; gentager betydningen af IPA som et vigtigt redskab, der er udviklet til at hjælpe landet med at blive klart til EU-medlemskab, og tilskynder regeringen til at forbedre koordinationen mellem ministerierne yderligere, så landet kan få fuld gavn af de ressourcer, der er til rådighed;

ANDRE REFORMSPØRGSMÅL

58. bifalder kampagnen om energieffektivitet og forventer mere effektive foranstaltninger for at fremme vedvarende energi i tråd med landets potentiale; understreger betydningen af effektiv gennemførelse af lovgivningen på miljøområdet for at beskytte naturressourcer, især vand; bemærker, at landet endnu ikke har afgivet nogen løfter om reduktion af drivhusgasser, og at det er nødvendigt at få sat gang i en national debat om de negative konsekvenser af klimaforandringer; opfordrer til øgede bestræbelser på at få bragt den nationale lovgivning i overensstemmelse med gældende EU-ret på dette område;

59. glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at modernisere transport-, energi- og telekommunikationsnettene, og navnlig bestræbelserne på at få færdiggjort korridor X; glæder sig i lyset af jernbaneforbindelsers betydning som alternativ til vejtransport over regeringens intention om at opgradere eller etablere jernbaneforbindelser fra Skopje til nabolandenes hovedstæder, og opfordrer til, at jernbaneforbindelserne inden for korridor VIII færdiggøres;

60. giver udtryk for skuffelse over de manglende fremskridt med hensyn til fælles højtideligholdelse af historiske begivenheder og personer med de nabolande, der er medlemmer af EU, hvilket ville bidrage til en bedre forståelse af historien og gode naboskabsforbindelser; opfordrer til, at der nedsættes et fælles ekspertudvalg om historie og uddannelse med Bulgarien og Grækenland med sigte på at bidrage til en objektiv, faktabaseret historiefortolkning, styrke akademisk samarbejde og fremme en positiv indstilling hos unge mennesker til deres naboer;

61. tilskynder til yderligere bestræbelser på at implementere Bolognaprocessen inden for højere uddannelse og til samarbejde med andre lande i regionen for at fremme universiteternes kvalitet; minder om betydningen af princippet om akademisk frihed;

62. lykønsker landet med dets landshold stærke indsats ved EM i Basketball 2011;

63. glæder sig over den høje grad af tilpasning mellem landets og EU’s fælles holdninger på udenrigsområdet; støtter landets bestræbelser på at etablere gode forbindelser med dets naboer; glæder sig over, at grænsedragningen med Kosovo i 2009 har muliggjort et tættere forhold og fra september 2011 en aftale om fælles grænsekontrol; forventer, at denne aftale vil være operationel i nær fremtid; lykønsker myndighederne med den nylige, vellykkede organisering af mødet i Skopje mellem Vestbalkans ministre for integration med EU;

64. betoner vigtigheden af regionalt samarbejde som en væsentlig del af processen hen imod optagelse i EU; glæder sig over de skridt til at lette den frie bevægelighed i regionen, der er indeholdt i traktaten med Albanien og Montenegro, som giver deres borgere tilladelse til at krydse grænserne og bevæge sig frit inden for de tre lande bare med deres ID-kort; tilskynder til, at dette initiativ udvides til andre lande i regionen;

65. glæder sig over landets internationale deltagelse i flere vigtige aktiviteter, som f.eks. at deltage i EUFOR's Altheamission, dets formandskab for den sydøsteuropæiske samarbejdsproces 2012-2013 og dets fulde samarbejde med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien;

66. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til medlemsstaternes og landets regeringer og parlamenter.