Πρόταση ψηφίσματος - B7-0127/2012/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B7-0127/2012/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2011/2887(RSP))

29.2.2012

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Richard Howitt εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2011/2887(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0127/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0127/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0127/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2011/2887(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, να χορηγηθεί στη χώρα καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Ιουνίου 2006 και στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 845 (1993) και 817 (1993), το ψήφισμα της Εθνικής Συνέλευσης 47/225 (1993) και την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κατά Ελλάδας),

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής του 2011 (SEC/2011/1203) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Η στρατηγική της διεύρυνσης και τα κυριότερα προβλήματα του 2010-2011» (COM(2011)0666),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής παρατήρησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ σχετικά με τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές της 5ης Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/212/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη χώρα,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2010 καθώς και της 5ης Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, αναλήφθηκε δέσμευση έναντι όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η εν λόγω δέσμευση διατυπώθηκε εκ νέου στην συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο στις 2 Ιουνίου 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην Έκθεση Προόδου της για το 2011 υποστήριξε τη σύσταση που είχε διατυπώσει ήδη το 2009 να ξεκινήσουν με τη χώρα διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη διεύρυνση του 2011 ότι «η πολιτική διεύρυνσης έχει αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο μετασχηματισμού της κοινωνίας» και ότι «η ενεργός δέσμευση, η υπαγωγή σε όρους και η αξιοπιστία έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της διαδικασίας ένταξης και της επιτυχίας της»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εταιρική σχέση σύνδεσης ζητείται η εντατικοποίηση των προσπαθειών με εποικοδομητική προσέγγιση για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων στη διαφορά με την Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα του ονόματος, στο πλαίσιο των αποφάσεων 817/93 και 845/93 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων στο ζήτημα του ονόματος, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, έχει κεφαλαιώδη σημασία,

Ε.  εκτιμώντας ότι τα διμερή ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο και να χρησιμοποιούνται ως τέτοιο στη διαδικασία προσχώρησης, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται το νωρίτερο δυνατόν με εποικοδομητικό πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των συμφερόντων και αξιών της ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν βασικές συνιστώσες της διαδικασίας διεύρυνσης και ότι η επίτευξη συμβιβασμών στα επίμαχα ζητήματα είναι ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και ωφελεί τη διατήρηση της ειρήνης και των σχέσεων καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της ενταξιακής διαδικασίας θα συμβάλει στη σταθερότητα της χώρας και θα ενισχύσει περαιτέρω τις διεθνοτικές σχέσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα έχει το δικό της ιδιαίτερο επίπεδο προόδου και δυναμικής όσον αφορά την ένταξη· ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να μην αφήσει καμιά χώρα πίσω και ότι η αξιοπιστία της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, λόγω των συνεχών καθυστερήσεων της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι επρόκειτο για μια από τις πρώτες χώρες στην περιοχή στις οποίες αναγνωρίστηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας, είναι δε η χώρα με την υψηλότερη υποστήριξη της εγχώριας κοινής γνώμης υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, και έχει δεχθεί θετική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ για τρία συνεχή έτη,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση όλων των υποψηφίων και δυνητικά υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις επιδόσεις τους,

1.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την εν λόγω χώρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

2.  συμφωνεί με την αξιολόγηση που περιέχει η έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2011 για τη χώρα,όσον αφορά τη συνεχή εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων εκ μέρους της· εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο, για τρίτο συνεχές έτος, δεν ακολούθησε την πρόταση της Επιτροπής και δεν αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το άνοιγμα διαπραγματεύσεων με τη χώρα·

3.  τονίζει τη σημασία της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας και όλων των προσπαθειών για την υποστήριξη αυτού του σκοπού, μεταξύ άλλων του προκαταρκτικού ελέγχου της εναρμόνισης της νομοθεσίας με το κεκτημένο, και για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

4.  αν και δεν επιθυμεί να ανασχέσει την ευπρόσδεκτη πρόοδο που έχουν σημειώσει άλλες χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων προς την ένταξη στην ΕΕ, εκφράζει την ανησυχία μήπως η αντίληψη ότι η χώρα έχει «υπερφαλαγγιστεί» στην πρόοδό της θα μπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγική στη συνεχιζόμενη βελτίωση των διεθνοτικών σχέσεων στη χώρα και φοβάται ότι η μη επίτευξη σταθερής προόδου προς την ένταξη στην ΕΕ, σε οποιαδήποτε χώρα στην περιοχή, δημιουργεί τελικά κίνδυνο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των χωρών·

5.  τονίζει ότι, αν και κάθε υποψήφια χώρα έχει το δικό της ιδιαίτερο επίπεδο προόδου και δυναμικής όσον αφορά την ένταξη, η ΕΕ έχει ευθύνη να μην αφήσει τη χώρα πίσω·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχόλιο του Ευρωπαίου Επιτρόπου του αρμόδιου για την ένταξη, στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, σύμφωνα με το οποίο "η θετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτελεί θέσφατο", τονίζει, ωστόσο, ότι η απόφαση του Συμβουλίου να μην ακολουθήσει τη σύσταση της Επιτροπής προκάλεσε δικαιολογημένη απογοήτευση και δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη της χώρας και παρατηρεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένη την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και πρέπει να επιδείξουν ίσες προσπάθειες προς την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας σε ένα αληθινό πνεύμα εταιρικής σχέσης·

7.  εκφράζει επιδοκιμασία για το νέο διορισμό του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζει ότι ο διορισμός αυτός θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της εν λόγω χώρας·

8.  αναγνωρίζει ότι η ένταξη στο NATO καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμοιβαίως κεφαλαιώδη στοιχεία για τον ευρω-ατλαντικό προσανατολισμό που έχει υιοθετήσει η χώρα, και παρατηρεί ότι η σύνοδος κορυφής του NATO στο Σικάγο το Μάιο του 2012 καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2012 προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος· υπενθυμίζει την πρόσφατη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία η χώρα θα προσκληθεί μόλις επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα του ονόματος·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία θετικού κλίματος για την ανάπτυξη των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και την αποθάρρυνση της ρητορικής του μίσους·

10. εκφράζει ανησυχία για την τάση προώθησης της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας εις βάρος της ταυτότητας και του πολιτισμού γειτονικών κρατών·

11. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση που έλαβε η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση τον Ιούλιο 2011 για εφαρμογή του νόμου περί αμνηστίας στις τέσσερεις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου τις οποίες το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία επανέφερε στην εγχώρια δικαιοδοσία το 2008· ζητεί από την κυβέρνηση να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για να εξασφαλίσει στα θύματα αυτών των εγκλημάτων και στις οικογένειές τους πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αποκατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η διεθνής ανθρωπιστική νομοθεσία·

Η ΔΙΕΝΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

12. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου όσον αφορά τη διένεξη για το όνομα, η οποία εκδόθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011· φρονεί ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση ώστε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επίλυση της διένεξης σχετικά με το όνομα και καλεί τα μέρη να συμμορφωθούν καλόπιστα με την εν λόγω απόφαση και να τη χρησιμοποιήσουν την απόφαση αυτή προκειμένου να εντείνουν το διάλογο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τη δήλωση του διαμεσολαβητή που ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία ζητείται από τα μέρη να θεωρήσουν αυτό το γεγονός ως ευκαιρία εποικοδομητικού προβληματισμού σχετικά με τις αμοιβαίες σχέσεις τους και να εξετάσουν τη δυνατότητα μιας νέας πρωτοβουλίας για την επίτευξη οριστικής λύσης σε αυτό το ζήτημα·

13. εκφράζει την έντονη λύπη του διότι η διένεξη για το όνομα εξακολουθεί να εμποδίζει το δρόμο της χώρας για την ένταξη στην ΕΕ, παρεμποδίζοντας έτσι και την ίδια την διαδικασία της διεύρυνσης· υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν κεφαλαιώδες κριτήριο για την διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και καλεί τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις να αποφύγουν αμφιλεγόμενες χειρονομίες και ενέργειες και δηλώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω σε αυτές τις σχέσεις·

14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΥΕ/ΑΠ και τον αρμόδιο Επίτροπο για τη διεύρυνση να διευκολύνουν τη σύναψη συμφωνίας για το ζήτημα του ονόματος και να παράσχουν πολιτική καθοδήγηση· επιπλέον, είναι της γνώμης ότι η ηγεσία της χώρας και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδοθούν ενεργά στη διαδικασία του να εξηγήσουν με συνέπεια στην κοινωνία τα οφέλη της λύσης, όταν συμφωνηθεί, πριν από το δημοψήφισμα για το ζήτημα αυτό·

15. λυπάται για την παράλειψη του όρου «μακεδονικός» από την Έκθεση Προόδου του έτους 2011, κάτι που συμβαίνει από το 2009 παρά το γεγονός ότι αυτός είναι ο καθιερωμένος όρος για τις αναφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της χώρας σε κείμενα των Ηνωμένων Εθνών· εφιστά την προσοχή στις αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσε αυτό το θέμα στην κοινή γνώμη φέτος και αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη κατά την κατάρτιση μελλοντικών εκθέσεων· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας βασίζεται στην αρχή του σεβασμού της εθνοτικής ταυτότητας όλων των κοινοτήτων·

16. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η «ορμή» της ενταξιακής διαδικασίας· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει την προσφορά της κυβέρνησης της χώρας να ορίσει προθεσμία για την επιτυχή διευθέτηση της αντιδικίας για το όνομα, το αργότερο πριν από το τέλος της διαδικασίας ελέγχου που πρόκειται να διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσως μόλις αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις· πιστεύει ότι η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ στο πλήρες φάσμα των σχετικών ζητημάτων μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα πολιτικό περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση διμερών ζητημάτων, όπως έχουν καταδείξει άλλες διαδικασίες διεύρυνσης· υπενθυμίζει ότι η παράλληλη διαδικασία της επίλυσης του διμερούς ζητήματος και της συνέχισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Σλοβενίας και της Κροατίας, θα είναι ευεργετική τόσο για τη χώρα όσο και για την ΕΕ·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν την ανάπτυξη ενός γενικής εφαρμογής μηχανισμού διαιτησίας, ο οποίος θα αποβλέπει στην επίλυση διμερών ζητημάτων μεταξύ υποψηφίων προς ένταξη χωρών και κρατών μελών·

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

18. χαιρετίζει την εκλογή νέου κοινοβουλίου και τον ταχύ σχηματισμό της νέας κυβέρνησης συνασπισμού που προέκυψε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές· ζητεί την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, επισύροντας την προσοχή στο Κοινοβούλιο ως βασικού δημοκρατικού θεσμικού οργάνου για τη συζήτηση και επίλυση ζητημάτων που απορρέουν από πολιτικές διαφορές· παρατηρεί ότι το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης χαιρέτισε τις συστάσεις της φετινής Έκθεσης Προόδου και εγκρίθηκε συναινετικά· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη χώρα να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τους για να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής, και να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής·

19. συγχαίρει τη χώρα για τη διενέργεια των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 5 Ιουνίου 2011 και χαιρετίζει την εκτίμηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ ότι οι εκλογές ήταν ουσιαστικές, διαφανείς και καλά οργανωμένες σε ολόκληρη την χώρα· ωστόσο, επισύρει την προσοχή σε ορισμένες αδυναμίες και καλεί τις αρχές να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας, ιδίως στα συμπεράσματα και τις συστάσεις της αποστολής παρατήρησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, καθώς και των εγχώριων παρατηρητών της οργάνωσης Most, όπως η ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων, η εξασφάλιση ισορροπημένης κάλυψης από τον τύπο τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, η προστασία των δημόσιων λειτουργών από πάσης φύσεως πολιτικές πιέσεις, η εξασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης της χρηματοδότησης των κομμάτων και της διαφανούς δημόσιας χρηματοδότησης, οι ρυθμίσεις για συμμετοχή στις εκλογές εκτός της χώρας καθώς και ο πλήρης σεβασμός του διαχωρισμού μεταξύ κρατικών και κομματικών δομών· καλεί δε τις αντίστοιχες αρχές να ασχοληθούν στο εγγύς μέλλον με αυτά τα ζητήματα·

20. χαιρετίζει τον τερματισμό των κοινοβουλευτικών μποϊκοτάζ και πιστεύει ότι η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά με ενισχυμένο πνεύμα πολιτικού διαλόγου στο εσωτερικό καθιερωμένων δημοκρατικών θεσμών με συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων· ζητεί να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος του Κοινοβουλίου έναντι της κυβέρνησης και των υπηρεσιών της· ζητεί να διατεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση και να προσληφθεί το αναγκαίο πρόσθετο προσωπικό που θα επιτρέψουν την πλήρη συγκρότηση του Κοινοβουλευτικού Ινστιτούτου· ενθαρρύνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω της καθιέρωσης ακροάσεων κοινοβουλευτικής εποπτείας και υποστηρίζει περαιτέρω προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή τεχνικής βοήθειας στην Εθνοσυνέλευση ώστε να αναπτύξει τις πρακτικές της· ενθαρρύνει το συνεχιζόμενο έργο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

21. επαινεί τη χώρα για τις καλές οικονομικές επιδόσεις της και τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας· συγχαίρει την κυβέρνηση διότι υπήρξε η τρίτη η πιο επιτυχημένη χώρα στον κόσμο κατά την τελευταία πενταετία όσον αφορά την εφαρμογή ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με την έκθεση "Doing Business" της Παγκόσμιας Τράπεζας· παρατηρεί ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση έπληξε τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο· πιστεύει ότι το δυναμικό για επενδύσεις, εμπορικές ανταλλαγές και οικονομική ανάπτυξη παραμένει καθοριστικό επιχείρημα υπέρ της επιδίωξης της ένταξης της χώρας στην ΕΕ·

22. σημειώνει ότι η νομική προβλεψιμότητα και η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας είναι ουσιώδεις παράγοντες για την περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εγχώριες εταιρείες και ξένους επενδυτές· υπό αυτό το πρίσμα, καλεί την κυβέρνηση να επισπεύσει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποδοτικού και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος και επαγγελματικής, ικανής και αμερόληπτης διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και των δυνατοτήτων των ρυθμιστικών και εποπτικών οργανισμών·

23. αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αποτελούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώχειας που αντιμετωπίζει η χώρα, τα οποία συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν μείζονα επιβάρυνση για την κοινωνία· χαιρετίζει τη συζήτηση περί ελάχιστου μισθού που γίνεται επί του παρόντος στο κοινοβούλιο· υπενθυμίζει τη χαμηλή κατάταξη της χώρας στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και χαιρετίζει την έγκριση της στρατηγικής κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ενώ καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των ευπαθών ομάδων, υπογραμμίζει ότι μόνο η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος ώστε να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερες επενδύσεις, μπορεί να λύσει το σοβαρό πρόβλημα των σταθερά υψηλών επιπέδων ανεργίας στη χώρα· προς τούτο, παροτρύνει την κυβέρνηση να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και την ενθαρρύνει να συνεχίσει τη χρήσιμη πρακτική της διαβούλευσης με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας·

24. χαιρετίζει τη βελτίωση που σημείωσε η χώρα κατά 40 θέσεις στον πίνακα καταπολέμησης της διαφθοράς, της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, καθώς και τις τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για την πολιτική κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις συστάσεις GRECO· ωστόσο, συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η διαφθορά παραμένει «θέμα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία»· ζητεί να καταβληθούν σύντονες προσπάθειες για την δημιουργία ιστορικού επίτευξης καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, σε μη κομματική βάση, ιδίως σε υψηλό επίπεδο και σε βασικούς προβληματικούς τομείς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· καλεί τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στη χώρα να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο μεταξύ των ομοτίμων τους, υιοθετώντας σαφή στάση εναντίον της διαφθοράς στις επαφές με τους τοπικούς εταίρους τους·

25. λαμβάνει υπό σημείωση τη διαπίστωση της Έκθεσης Προόδου ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς παραμένουν εύθραυστες· ζητεί την ενίσχυση της νομικής και θεσμικής προστασίας των καταγγελτών· χαιρετίζει το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης, ο οποίος αναμένεται να βελτιώσει της διαδικασίες διεξαγωγής ερευνών για το σύνθετο οργανωμένο έγκλημα και τις υποθέσεις διαφθοράς· χαιρετίζει επίσης τον διορισμό, από τον επόμενο χρόνο, μιας ερευνητικής ομάδας που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Εισαγγελέα και ελπίζει ότι τούτο θα επιτρέψει να αυξηθεί το ποσοστό των υποθέσεων που παραπέμπονται στην Επιτροπή και οδηγούν σε καταδικαστικές αποφάσεις· καλεί την κυβέρνηση να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση και το αναγκαίο προσωπικό στην Κρατική Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς· τονίζει ότι η πολιτική βούληση έχει ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση της συστημικής διαφθοράς·

26. λαμβάνει υπό σημείωση τη θέσπιση νομοθετικής δέσμης ευρείας εμβέλειας με στόχο την περαιτέρω νομική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος· εκφράζει εν προκειμένω επιδοκιμασία για το αποτελεσματικό έργο της Ακαδημίας Δικαστών και Εισαγγελέων και την εφαρμογή της τυχαίας παραπομπής των υποθέσεων· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και τη βελτίωση της ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας και των πόρων των δικαστικών αρχών· υπενθυμίζει τη σημασία του να λειτουργεί το δικαστικό σύστημα απαλλαγμένο από πολιτικές παρεμβάσεις· χαιρετίζει τις προσπάθειες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος· τονίζει την ανάγκη να καταρτισθεί μητρώο σε σχέση με την επιβολή των διώξεων και των καταδικών, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εκτιμηθεί η πρόοδος· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη του κοινού·

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΧΡΙΔΑΣ (ΣΠΟ)

27. χαιρετίζει τη χώρα για την 20ή επέτειο της ανεξαρτησίας της και για την 10η επέτειο της συμφωνίας-πλαισίου της Οχρίδας το 2011· τονίζει ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο επιτυχημένου διακανονισμού των διεθνοτικών συγκρούσεων με διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και μεταρρύθμιση των κρατικών δομών· τονίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω και ακόμη εντατικότερες προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμφιλίωση μεταξύ των μερών και να δημιουργηθεί η βάση για την εδραίωση ιδεολογικά ουδέτερων και διεθνοτικών δημοκρατικών θεσμών·

28. χαιρετίζει το λόγο του Πρωθυπουργού στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, όπου η πολυπολιτισμικότητα εξαίρεται ως το κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο της χώρας, υπογραμμίζεται η ανάγκη υλοποίησης της ΣΠΟ και τίθεται ο στόχος της «ενσωμάτωσης χωρίς αφομοίωση»· υποστηρίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν ενόψει της δεύτερης δεκαετίας εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Οχρίδας·

29. χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση ορισμένων νόμων, ιδίως των τροπολογιών στο Νόμο για τις γλώσσες και τη χρήση των συμβόλων· ζητεί να υποστηριχθούν ενεργητικά, σε όλες τις περιοχές της χώρας, οι επιτροπές για τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων·

30. σημειώνει με ανησυχία τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στην τρέχουσα ανταλλαγή απόψεων, συμπεριλαμβανομένου του φαινόμενου της λεγόμενης «αρχαιοποίησης», που απειλεί να αυξήσει τις εντάσεις με τις γειτονικές χώρες και να δημιουργήσει νέους εσωτερικούς διχασμούς·

31. τονίζει την ανάγκη για κατάλληλη προετοιμασία και επιχειρησιακή οργάνωση της απογραφής, σύμφωνα με τη νομοθεσία και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα της EUROSTAT, καλεί δε την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για την εφαρμογή της διαδικασίας· παρατηρεί την σημασία του ορίου του 20% για την ενεργοποίηση ορισμένων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΣΠΟ, αλλά επιμένει ότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθούν οιασδήποτε μορφής διακρίσεις εναντίον της αλβανικής ή οποιασδήποτε άλλης μειονοτικής εθνοτικής κοινότητας με βάση τους αριθμούς τους στον πληθυσμό·

32. ζητεί σημαντικά ενισχυμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση του διαχωρισμού ανάμεσα σε παιδιά διαφορετικών εθνοτικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ωστόσο το δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα· προς τούτο, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταρτισθούν νέα διδακτικά εγχειρίδια και να τερματισθεί η επιβλαβής πρακτική των αλλαγών σχολείου για εθνοτικούς λόγους που εξακολουθεί να παρατηρείται σε ορισμένα σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη την ύψιστη σημασία που έχει η εκπαίδευση για τη χώρα, ζητεί να της δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη από το Μέσο Προενταξιακής Ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπισθεί με ουσιαστικό τρόπο ο εκπαιδευτικός διαχωρισμός·

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

33. υποστηρίζει τα αποφασιστικά βήματα προς την πολιτική αποκέντρωσης στη χώρα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση ως ο «βασικός πυλώνας» της ΣΠΟ, ενώ παράλληλα είναι προς το συμφέρον της καλής δημόσιας διοίκησης· χαιρετίζει την έγκριση προγραμμάτων δράσης για την επίτευξή τους·

34. υποστηρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δοθεί ισχυρότερη ώθηση στη διαδικασία αποκέντρωσης· ζητεί ουσιαστική επανισορρόπηση μεταξύ κεντρικού και τοπικών προϋπολογισμών ώστε να επιτευχθεί αυτή η αποκέντρωση· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας στην κατανομή των επιχορηγήσεων στις δημοτικές αρχές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι δήμοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω έλλειψης ικανοτήτων οικονομικής διαχείρισης και παροτρύνει την κυβέρνηση, όπου είναι αναγκαίο με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τους παράσχει κατάλληλη τεχνική συνδρομή·

35. επαινεί το επιτυχές πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ δημοτικών αρχών, που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την στήριξή της σε αυτή την πρακτική·

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

36. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στα μέσα ενημέρωσης και για το γεγονός ότι η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να είναι αδιαφανής και να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης· καλεί τη χώρα να επιδείξει απόλυτη δέσμευση στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη και πολύμορφη ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα μεταρρυθμίσεων τα οποία εντοπίζονται στην ίδια την Έκθεση Προόδου· χαιρετίζει την πρόσκληση προς την εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης να συμμετάσχει στην νεοσυγκροτηθείσα Στρογγυλή Τράπεζα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και επιδοκιμάζει την δήλωσή της ότι, αν και όλα τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους νομικούς και οικονομικούς κανόνες που διέπουν την άσκηση της δραστηριότητάς τους, τα μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική σε ένα κόμμα, δεν πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερο στόχο του δικαστικού συστήματος· παροτρύνει τις αρχές να εξασφαλίσουν το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο θετική την αξιολόγηση της Επιτροπής για το μέλλον·

37. ζητεί ισότιμη και διαφανή διανομή των εσόδων από κρατικές διαφημίσεις μεταξύ όλων των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών χωρίς οποιαδήποτε συνεκτίμηση του δημοσιογραφικού τους περιεχομένου ή του πολιτικού προσανατολισμού τους· υποστηρίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός εκπληρώνει τον αντικειμενικό και αμερόληπτο ρόλο μιας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τις αναγκαίες αλλαγές, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστεί ο Νόμος για τις Ραδιοτηλεοπτικές Μεταδόσεις με τη νομοθεσία της ΕΕ·

38. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση των αγωγών επί δυσφημίσει εναντίον δημοσιογράφων για πολιτικούς λόγους· ζητεί να αποποινικοποιηθεί η δυσφήμηση, όπως συμβαίνει σε ορισμένες άλλες χώρες της περιοχής, και να θεσπιστούν ανώτατες ποινές για αυτές τις υποθέσεις· τονίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και επιτακτική ανάγκη για οποιαδήποτε χώρα φιλοδοξεί να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ· συμμερίζεται την άποψη ότι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει υψηλά επαγγελματικά πρότυπα για τη δημοσιογραφία και να τηρεί τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας· καλεί τις αρχές να θεσπίσουν αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης καθώς και μέτρα για την πρόληψη της άσκησης πολιτικής επιρροής στον εν λόγω τομέα·

39. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας εξασφαλίζεται σε γενικές γραμμές· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ενίσχυση των πολιτικών κατά των διακρίσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της αποφυγής διακρίσεων για εθνοτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων εναντίον πολιτών που εκφράζουν ανοιχτά τη βουλγαρική τους ταυτότητα και/ή εθνοτική προέλευση·

40. χαιρετίζει την ίδρυση μιας Επιτροπής κατά των Διακρίσεων φέτος και ζητεί να υπάρξει πλήρης στήριξη και συνεργασία στο έργο της από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Δίκτυο Equinet των Ευρωπαϊκών Ανεξάρτητων Οργανισμών κατά των Διακρίσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τρεις καταγγελίες για διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, που υποβλήθηκαν από τη Συμμαχία για Σεξουαλικά Δικαιώματα και Δικαιώματα στην Υγεία διερευνώνται από την Επιτροπή·

41. ζητεί να ενισχυθούν οι πολιτικές κατά των διακρίσεων και η ουσιαστική εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων προσπαθειών για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, καθώς και των ατόμων με αναπηρίες· χαιρετίζει τον ενεργητικό και αποτελεσματικό ρόλο της Κοινοβουλευτικής Λέσχης Γυναικών, αλλά εκφράζει την ανησυχία για την ακόμα χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο και φρονεί ότι πρέπει να ενισχυθούν και να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και την πολιτική ζωή· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για την αποϊδρυματοποίηση των αναπήρων· εκφράζει επιδοκιμασία για την κύρωση από το Κοινοβούλιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία στις 7 Δεκεμβρίου 2011·

42. εκφράζει την ανησυχία του διότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος σε σχέση με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναγάγει την ισότητα των φύλων σε πολιτική προτεραιότητα και να αυξήσει την υποστήριξη σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των μεροληπτικών συνηθειών, παραδόσεων και στερεοτύπων που υπονομεύουν βασικά δικαιώματα των γυναικών·

43. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τροποποιηθεί η νόμος για την Πρόληψη και την Προστασίας από τις Διακρίσεις έτσι ώστε να απαγορευθούν οι διακρίσεις για όλους τους λόγους που καλύπτονται από το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζει ότι τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη· εκφράζει ανησυχία για τα πανεπιστημιακά και τα σχολικά βιβλία που περιγράφουν την ομοφυλοφιλία ως ασθένεια και ζητεί την άμεση τροποποίησή τους· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΔ·

44. χαιρετίζει την τρέχουσα προεδρία της χώρας στην πρωτοβουλία Δεκαετία για την Ένταξη των Ρομά και ελπίζει ότι αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω πρόοδο στην ενσωμάτωση των Ρομά στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή· εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ένταξη των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την αύξηση των εγγραφών στην δευτεροβάθμια και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και με τη βελτιωμένη εκπροσώπηση των Ρομά στις δημόσιες υπηρεσίες· ωστόσο, εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία είναι αναγκαίο να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, ειδικά στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της γλώσσας· ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει τις ανησυχίες για τις πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής που βιώνει η κοινότητα των Ρομά και για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, την περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες· εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση των γυναικών και των παιδιών Ρομά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και καλεί τις αρχές να λάβουν αμέσως μέτρα για να αντιμετωπισθεί το ζήτημα αυτό·

45. χαιρετίζει την έγκριση της Στρατηγικής σχετικά με την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-2014 από την κυβέρνηση· επισημαίνει ωστόσο ότι δεν υπάρχουν κρατικοί πόροι που να διατίθενται προς υλοποίηση των μέτρων του σχετικού σχεδίου δράσης το 2012 και καλεί εν προκειμένω τις αρχές να εξεύρουν τους απαραίτητους πόρους·

46. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους να προωθήσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης, πολυφωνικής, διεθνοτικής, διαπολιτισμικής και μη παραταξιακής κοινωνίας των πολιτών μέσα στη χώρα· υπογραμμίζει ωστόσο ότι, προκειμένου να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να ενισχυθούν αισθητά και να γίνουν ανεξάρτητες από εξωτερικές επιρροές, ιδίως από πολιτικά συμφέροντα, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν συμβαίνει ακόμη στη χώρα· ζητεί να διατεθεί εγχώρια χρηματοδότηση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις έτσι ώστε να τερματισθεί η υπερεξάρτηση από αλλοδαπούς χορηγούς·

47. πιστεύει ωστόσο ότι ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης για την Κοινωνία των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει το δυναμικό για θεαματική αύξηση των ανταλλαγών μεταξύ των ΜΚΟ, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας και εταίρων τους στα κράτη μέλη της ΕΕ για αμοιβαίο όφελος και με άμεσο στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ· προς τούτο, καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη από το προενταξιακό μέσο ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη ιδίως των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

48. υπογραμμίζει ότι η χώρα έχει κυρώσει τις 8 συμβάσεις της ΔΟΕ για τα βασικά εργατικά δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του διότι έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος στον τομέα των εργατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, και ενθαρρύνει ως προς αυτό το θέμα επίσης την κυβέρνηση να μεριμνήσει για επαρκείς διοικητικές δυνατότητες ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή και επιβολή του εργατικού δικαίου· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις φιλοδοξίες της και να εγκαθιδρύσει εφ' όλης της ύλης κοινωνικό διάλογο με τους σχετικούς εταίρους·

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

49. παρατηρεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην μεταρρύθμιση των δικαστικών αρχών· χαιρετίζει το έργο της Ακαδημίας για την Εκπαίδευση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία εορτάζει την πέμπτη επέτειό της· εκφράζει την ανησυχία του λόγω των αδυναμιών που εμφανίζει ο νόμος περί δικαστών, ο οποίος αφήνει περιθώρια για άσκηση πολιτικής επιρροής μέσω των διαδικασιών απόλυσης αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχει συναίνεση στην ανάγκη για περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια ως προς αυτό το θέμα· αν και χαιρετίζει τη νέα έμφαση που δίνεται στις επιδόσεις των δικαστών, υπογραμμίζει ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ίση προσήλωση στην ποιότητα των αποφάσεων, μεταξύ άλλων μέσω δέσμευσης για συνεχιζόμενη κατάρτιση και αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, και στην αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας, ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση και τις διαδικασίες απολύσεων·

50. εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις για κακή μεταχείριση από την αστυνομία και ζητεί την διεξοδική διερεύνησή τους, ιδίως σε σχέση με το τραγικό γεγονός που συνέβη τη νύχτα των εκλογών και για τους ισχυρισμούς ότι δεν έλαβε χώρα πλήρης έρευνα στη σκηνή του εγκλήματος· υπογραμμίζει τη σημασία να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία των μηχανισμών ελέγχου της αστυνομίας, ιδίως της Υπηρεσίας για τον Εσωτερικό Έλεγχο και τα Επαγγελματικά Πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών·

51. ενθαρρύνει τα μέτρα που λαμβάνονται προς βελτίωση της κατάστασης στις φυλακές, όπως είναι η διοργάνωση νέων σειρών μαθημάτων κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης για το προσωπικό των φυλακών και η ανέγερση νέων φυλακών προς αντικατάσταση παλαιών και η πρωτοβουλία σύνταξης του νόμου περί αναστολής εκτελέσεως ποινής σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα του μεγάλου αριθμού τροφίμων· ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη πρόοδο στη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εγκαταστάσεις κράτησης ανηλίκων και στη διαπίστωση της Έκθεσης Προόδου ότι η μονάδα για την καταπολέμηση της κακής μεταχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της·

52. εξαίρει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και χαιρετίζει τις συμφωνίες δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας που υπεγράφησαν με γειτονικά κράτη· χαιρετίζει τη σύναψη επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ της χώρας και της Europol ώστε να διευκολυνθεί σημαντικά η ανταλλαγή αναλυτικών δεδομένων και να επιτευχθεί βελτίωση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας· σημειώνει την Πράξη Συστηματοποίησης και τις αλλαγές που εισάγει στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και να ενσωματωθεί καλύτερα στο εθνικό και διεθνές σύστημα διερεύνησης σχετικών με το έγκλημα πληροφοριών· χαιρετίζει τον νέο κώδικα ποινικής δικονομίας ο οποίος αναμένεται να βελτιώσει τις διαδικασίες διεξαγωγής ερευνών για σύνθετες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς· επιμένει στο ότι η εποπτεία πρέπει να διενεργείται αναλογικά με τον πραγματικό κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια, με επαρκή δικαστικό έλεγχο και με ενισχυμένη κοινοβουλευτική εποπτεία των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και αντικατασκοπείας

53. ενθαρρύνει τις αρχές να ολοκληρώσουν την από μακρού αναμενόμενη ανακοίνωση ονομάτων πρακτόρων που συνδέονταν με τις πρώην γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες, θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για τη ρήξη με το κομμουνιστικό παρελθόν· ενθαρρύνει την ενίσχυση της εντολής της Επιτροπής Επαλήθευσης Δεδομένων, κυρίως της ανεξαρτησίας της να γνωστοποιεί τα ευρήματά της απευθείας στο κοινό και της μεταβίβασης όλων των απαραιτήτων εγγράφων σε μόνιμη βάση στους χώρους της επιτροπής·

54. λαμβάνει υπό σημείωση τις ενέργειες για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με ψευδείς αιτήσεις ασύλου· εκφράζει όμως ανησυχία για τη χρήση της μεθόδου δημιουργίας προφίλ και ζητεί αυστηρή εφαρμογή της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων σε αυτές τις ενέργειες· ζητεί ενισχυμένες προσπάθειες για την υλοποίηση των δικαιωμάτων ιθαγενείας για τους επιλέξιμους πρόσφυγες και ζητεί η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου να γίνεται εγκαίρως και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

55. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι πολίτες της χώρας έχουν επωφεληθεί από την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου μετά τον Δεκέμβριο του 2009 και δεσμεύεται να υπερασπιστεί το καθεστώς απαλλαγής από τις θεωρήσεις διαβατηρίου ως ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ως σημαντικό μέτρο για περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των επαφών μεταξύ λαών·

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

56. χαιρετίζει την έγκριση της επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης έως το 2015 και την θέση σε ισχύ του νόμου για τους δημόσιους υπαλλήλους τον Απρίλιο 2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να εναρμονίσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο στον τομέα των δημοσίων λειτουργών και δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν στην κατεύθυνση μιας επαγγελματικής και αμερόληπτης δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων σε επίπεδο δήμων· από την άποψη αυτή, χαιρετίζει την ίδρυση Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, και ενθαρρύνει τα όργανα τα αρμόδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης να συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας της μεταρρύθμισης· επιμένει ότι μπορεί και πρέπει να επιτευχθούν αξιοκρατικοί διορισμοί και όχι σύμφωνα με τις κομματικές συμπάθειες, παράλληλα με προσπάθειες για ισότιμη αντιπροσώπευση·

57. επαινεί την κυβέρνηση για την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και στην προετοιμασία της μεταβίβασης της διαχείρισης των κονδυλίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· σημειώνει με ικανοποίηση τη διαπίστευση εθνικών αρχών για τις συνιστώσες «βοήθεια που καλύπτει τη μεταβατική περίοδο και τη θεσμική ανάπτυξη», «περιφερειακή ανάπτυξη», «ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων» και «αγροτική ανάπτυξη» του ΜΠΒ· καλεί την κυβέρνηση και την Επιτροπή να επιταχύνουν τις απαιτούμενες εργασίες με σκοπό τη μεταφορά της διαχείρισης της εναπομείνασας συνιστώσας του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία· επαναλαμβάνει τη σημασία του ΜΠΒ ως κεντρικής σημασίας μέσου, σχεδιασμένου για την ενίσχυση της χώρας στην προετοιμασία της για ένταξη στην ΕΕ και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τον διυπουργικό συντονισμό έτσι ώστε η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από τους διαθέσιμους πόρους·

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

58. χαιρετίζει την εκστρατεία για την ενεργειακή απόδοση και αναμένει πιο αποτελεσματικές ενέργειες για προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σύμφωνα με το δυναμικό της χώρας· υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος έτσι ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί πόροι, και ιδίως τα ύδατα· παρατηρεί ότι η χώρα δεν έχει ακόμη αναλάβει δεσμεύσεις σε σχέση με την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και ότι υφίσταται ανάγκη να αναβαθμιστεί η εθνική ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· ζητεί περισσότερες προσπάθειες για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό κεκτημένο σε αυτούς τους τομείς·

59. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και ιδίως τις προσπάθειες για ολοκλήρωση του Διαδρόμου Χ· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των σιδηροδρομικών συνδέσεων ως εναλλακτική λύση στις οδικές μεταφορές, χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ή να κατασκευάσει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις από τα Σκόπια προς τις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών και ζητεί οριστικοποίηση των σιδηροδρομικών συνδέσεων στο πλαίσιο του Διαδρόμου VIII·

60. εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου στον από κοινού με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ εορτασμό κοινών ιστορικών γεγονότων και προσώπων, που είχε ζητήσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του, στοιχείο που θα συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και σε σχέσεις καλής γειτονίας· ενθαρρύνει τη σύσταση κοινών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την ιστορία και την εκπαίδευση με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα με στόχο τη συμβολή στην αντικειμενική και τεκμηριωμένη ερμηνεία της ιστορίας, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και την προώθηση της θετικής στάσης στις νέες γενιές προς τους γείτονες·

61. ενθαρρύνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια στην ανώτατη εκπαίδευση και τη συνεργασία με τις άλλες χώρες της περιοχής για την προώθηση της ποιότητας των πανεπιστημίων· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της αρχής της ακαδημαϊκής ελευθερίας·

62. συγχαίρει τη χώρα για την πολύ καλή εμφάνιση της εθνικής ομάδας της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετμπολ του 2011·

63. χαιρετίζει το υψηλό επίπεδο εναρμόνισης των θέσεων της χώρας με τις κοινές θέσεις της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής· ενθαρρύνει τις προσπάθειες της χώρας να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τους γείτονές της· χαιρετίζει το γεγονός ότι η χάραξη των συνόρων με το Κοσσυφοπέδιο το 2009 επέτρεψε τις στενότερες σχέσεις και, από το Σεπτέμβριο του 2011, μια συμφωνία για κοινούς μεθοριακούς ελέγχους· αναμένει ότι η συμφωνία αυτή θα είναι πλήρως λειτουργική στο εγγύς μέλλον· συγχαίρει τις αρχές για την πρόσφατη επιτυχημένη διοργάνωση της συνάντησης υπουργών από τα Δυτικά Βαλκάνια των αρμόδιων για την ολοκλήρωση της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια·

64. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της περιφερειακής συνεργασίας ως βασικής συνιστώσας της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες προς τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην περιοχή που ενσωματώνονται σε συνθήκη με την Αλβανία και το Μαυροβούνιο, που επιτρέπει στους πολίτες τους να διασχίζουν τα σύνορα και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός των τριών χωρών μόνο με δελτία ταυτότητας· ενθαρρύνει την επέκταση της πρωτοβουλίας και σε άλλες χώρες της περιοχής·

65. χαιρετίζει τη διεθνή συμμετοχή της χώρας σε αρκετές σημαντικές δραστηριότητες, όπως η συμμετοχή στην αποστολή Althea της EUFOR, η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Συνεργασίας 2012-2013, καθώς και η πλήρης συνεργασία της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία·

66. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αυτής της χώρας.