Päätöslauselmaesitys - B7-0127/2012/REV1Päätöslauselmaesitys
B7-0127/2012/REV1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2887(RSP))

29.2.2012

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Richard Howitt ulkoasiainvaliokunnan puolesta


Menettely : 2011/2887(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0127/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0127/2012
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0127/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2887(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen antaa maalle EU:n ehdokasvaltion asema sekä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 ja 14. ja 15. joulukuuta 2006 pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 845 (1993) ja 817 (1993) sekä YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 47/225 (1993) ja vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen,

–   ottaa huomioon kansainvälisen tuomioistuimen antaman tuomion 13. syyskuuta 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia vs. Kreikka),

–   ottaa huomioon komission vuoden 2011 edistymiskertomuksen (SEC(2011)1203) ja 12. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2010 ja 2011 tärkeimmät haasteet" (COM(2011)0666),

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta,

–   ottaa huomioon parlamentaarisen sekavaliokunnan 4. marraskuuta 2011 antamat suositukset,

–   ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin 5. kesäkuuta 2011 pidetyistä ennenaikaisista parlamenttivaaleista,

–   ottaa huomioon maan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/212/EY,

–   ottaa huomioon 13. ja 14. joulukuuta 2010 sekä 5. joulukuuta 2011 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kokouksessa kaikille Länsi-Balkanin valtioille annettiin lupaus Euroopan unionin jäsenyydestä ja että tämä lupaus toistettiin Sarajevossa 2. kesäkuuta 2010 pidetyssä Länsi-Balkania käsitelleessä korkean tason kokouksessa;

B.  ottaa huomioon, että komissio pitäytyi vuoden 2011 edistymiskertomuksessaan vuonna 2009 antamassaan suosituksessa aloittaa EU-jäsenyysneuvottelut maan kanssa;

C. ottaa huomioon, että komissio vahvisti vuoden 2011 laajentumisstrategiassaan, että "[l]aajentumispolitiikka on osoittautunut tehokkaaksi yhteiskunnallisen muutoksen moottoriksi" ja että "[s]itoutuneisuus, ehdollisuus ja uskottavuus ovat liittymisprosessin ja sen onnistumisen ytimessä";

D. ottaa huomioon, että assosiaatiokumppanuuden yhteydessä kehotettiin tehostamaan rakentavia pyrkimyksiä löytää Kreikan kanssa neuvotteluteitse molemmille osapuolille kelpaava ratkaisu nimikysymykseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 817/93 ja 845/93 mukaisesti ja välttämään toimia, jotka voisivat vaikuttaa näihin pyrkimyksiin kielteisesti; ottaa huomioon, että sekä komissio että neuvosto ovat toistuvasti korostaneet, että on olennaista säilyttää hyvät naapuruussuhteet ja pyrkiä saavuttamaan molempien osapuolten hyväksyttävissä oleva, YK:n johdolla neuvoteltu ratkaisu nimiongelmaan;

E.  ottaa huomioon, että kahdenvälisten kysymysten ei pitäisi olla este liittymisprosessille eikä niitä pitäisi käyttää sellaisina, vaan ne olisi käsiteltävä mahdollisimman pian rakentavassa hengessä siten, että otetaan huomioon EU:n yleiset edut ja arvot;

F.  katsoo, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet kuuluvat edelleen oleellisena osana laajentumisprosessiin ja että kiistanalaisia kysymyksiä koskevien kompromissien löytäminen on paras tapa parantaa alueellista yhteistyötä ja edistää rauhan ja hyvien naapuruussuhteiden ylläpitoa Länsi-Balkanilla; katsoo, että liittymisprosessin jatkaminen auttaisi vakauttamaan maata ja vahvistaisi edelleen etnisten ryhmien välisiä suhteita;

G. ottaa huomioon, että kaikilla ehdokasvaltioilla on oma erityinen liittymisen edistymisen ja dynamiikan taso; katsoo, että EU:lla on vastuu siitä, että mitään maata ei jätetä jälkeen, ja toteaa, että EU-jäsenyysprosessin uskottavuus voi vaarantua, jos liittymisneuvottelujen aloittaminen jatkuvasti viivästyy;

H. ottaa huomioon, että maa oli alueen ensimmäisiä maita, jotka saivat ehdokasvaltion aseman, että EU-jäsenyydellä on siellä suurin julkinen kannatus oman väestön keskuudessa ja että komissio on antanut jo kolmena vuonna peräkkäin suosituksen maan EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta;

I.   katsoo, että kaikkia ehdokasvaltioita ja mahdollisia ehdokasvaltioita olisi kohdeltava yhdentymisprosessissa niiden omien ansioiden perusteella;

1.  pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin maan liittymisneuvottelut aloitetaan;

2.  yhtyy komission vuoden 2011 edistymiskertomuksessa esitettyyn arvioon siitä, että maa täyttää edelleen poliittiset jäsenyysehdot; pitää valitettavana, että neuvosto jätti kolmantena vuonna peräkkäin noudattamatta komission suositusta ja ettei se 9. joulukuuta 2011 pitämässään kokouksessa tehnyt päätöstä liittymisneuvottelujen aloittamisesta maan kanssa;

3.  korostaa, että maan yhdentyminen unioniin on tärkeää ja että kaikilla pyrkimyksillä, erityisesti ennakkotarkastelulla lainsäädännön yhdenmukaistamisesta unionin säännöstön kanssa ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen toisen vaiheen täytäntöönpanolla, tuetaan tätä päämäärää;

4.  toteaa, ettei se halua jarruttaa muiden Länsi-Balkanin alueen maiden tervetullutta edistymistä EU-jäsenyyden suhteen, mutta on huolestunut siitä, että jos maan edistys nähdään "sivuutetun", tämä voisi haitata etnisten ryhmien välisten suhteiden kohentumista maassa, ja toteaa, että jollei alueen minkä tahansa maan EU-jäsenyys edisty tasaisesti, asia saattaa viime kädessä vaarantaa niiden kaikkien vakauden ja turvallisuuden;

5.  huomauttaa, että vaikka kaikilla ehdokasvaltioilla on oma erityinen liittymisen edistymisen ja dynamiikan taso, EU:lla on vastuu siitä, että mitään maata ei jätetä jälkeen;

6.  panee merkille laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen 5. syyskuuta 2011 esittämän näkemyksen, että komission myönteinen suositus ei ole vielä kiveen hakattu; huomauttaa kuitenkin, että neuvoston päätös olla noudattamatta komission suositusta on laukaissut maan julkisessa mielipiteessä oikeutettua turhautumista ja tyytymättömyyttä, ja toteaa niin ikään, että unioni ja sen jäsenvaltiot eivät saa koskaan pitää itsestäänselvyytenä maan Eurooppa-perspektiiviä ja että niiden on osoitettava pyrkivänsä yhtä innokkaasti vauhdittamaan liittymisprosessia todellisessa kumppanuuden hengessä;

7.  panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin edustuston uuden päällikön nimityksen ja toivoo, että tämä nimitys vahvistaa EU:n ja maan välisiä suhteita;

8.  toteaa, että sekä Naton jäsenyys että Euroopan unionin jäsenyys ovat tärkeitä maan omaksuman euroatlanttisen suuntautumisen kannalta, ja panee merkille, että Naton huippukokous Chicagossa toukokuussa 2012 sekä Eurooppa-neuvoston kokous maaliskuussa 2012 tarjoavat uusia merkittäviä mahdollisuuksia edistyä asiassa; muistuttaa Naton pääsihteerin äskettäin antamasta julkilausumasta, jonka mukaan maalle esitetään kutsu heti, kun nimikysymyksessä päästään molempien osapuolten kannalta hyväksyttävään ratkaisuun;

9.  toistaa viranomaisille ja tiedotusvälineille esittämänsä kehotuksen pyrkiä luomaan myönteinen ilmapiiri, joka auttaa kehittämään suhteita naapurimaihin eikä kannusta vihapuheeseen;

10. on huolissaan maan taipumuksesta edistää sen omaa etnistä ja kulttuurista identiteettiä naapurimaiden identiteetin ja kulttuurin kustannuksella;

11. panee merkille heinäkuussa 2011 muodostetun hallituksen tekemän päätöksen soveltaa armahduslakia neljään sotarikoksiin liittyneeseen tapaukseen, jotka palautettiin kotimaan tuomioistuimille entisen Jugoslavian kansainvälisestä sotarikostuomioistuimesta vuonna 2008; kehottaa hallitusta tarkastelemaan vaihtoehtoja, joilla voidaan varmistaa mahdollisuus saada oikeutta sekä korvaukset näiden rikosten uhreille ja heidän perheilleen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteiden mukaisesti;

NIMIKIISTA

12. panee merkille kansainvälisen tuomioistuimen 5. joulukuuta 2011 tekemän päätöksen nimikiistasta; katsoo, että tämän päätöksen olisi annettava uutta pontta pyrkimyksille varmistaa, että nimikiistaan pyritään kaikin tavoin saamaan aikaan ratkaisu YK:n johdolla, ja kehottaa osapuolia noudattamaan päätöstä vilpittömässä mielessä sekä tiivistämään sen pohjalta vuoropuhelua ja korostaa samalla tarvetta päästä molempien osapuolten hyväksymään kompromissiin; pitää tässä yhteydessä myönteisenä YK:n nimittämän sovittelijan lausuntoa, jossa hän pyysi osapuolia suhtautumaan tähän tilaisuutena ajatella rakentavasti keskinäisestä suhteestaan ja harkitsemaan uutta aloitetta, jotta kysymyksessä päästään lopulliseen ratkaisuun;

13. pitää erittäin valitettavana, että nimikiista jarruttaa edelleen maan EU-jäsenyyttä ja estää siten myös laajentumisprosessin etenemisen; korostaa, että hyvät naapuruussuhteet ovat avainkriteeri EU:n laajentumisprosessissa ja kehottaa asianomaisia hallituksia välttämään kiistanalaisia eleitä, kiistanalaisia toimia ja lausuntoja, jotka voisivat vaikuttaa suhteisiin kielteisesti;

14. kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä avustamaan nimikysymyksen ratkaisemisessa ja tarjoamaan poliittista ohjausta; katsoo lisäksi, että maan johdon ja Euroopan unionin olisi johdonmukaisesti selitettävä suurelle yleisölle, mitä hyötyä ratkaisun aikaansaamisesta olisi, ennen asiasta järjestettävää kansanäänestystä;

15. pahoittelee, että komission vuoden 2011 edistymiskertomuksessa ei ollut lainkaan termiä "makedonia/makedonialainen" (tämä tilanne on vallinnut jo vuodesta 2009) siitä huolimatta, että YK:n teksteissä tämä on jo normi viitattaessa maan kieleen, kulttuuriin ja identiteettiin; kiinnittää huomiota kielteisiin reaktioihin, joita tämä seikka herätti julkisuudessa tänä vuonna, ja pyytää komissiota ottamaan tämän huomioon tulevia kertomuksia valmistellessaan; muistuttaa, että Ohridin puitesopimus perustuu kaikkien yhteisöjen etnisen identiteetin kunnioittamisen periaatteeseen;

16. korostaa, että on tärkeää pitää huolta liittymisprosessin etenemisestä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että maan hallitus on tarjoutunut toimimaan sen eteen, että nimikiista saataisiin onnistuneesti ratkaistua viimeistään ennen kuin komission heti neuvottelujen käynnistymisen jälkeen suorittama analyyttinen tarkastelu päättyy; uskoo, että hallituksen aidot ponnistelut ja EU:n uudistusten toteuttaminen kaikissa merkityksellisissä asioissa voi auttaa luomaan sellaisen poliittisen ympäristön, joka edistää kahdenvälisten kysymysten ratkaisemista muiden laajentumisprosessien tapaan; huomauttaa, että kahdenvälisen kysymyksen ratkaiseminen samanaikaisesti, kun käydään liittymisneuvotteluja, Slovenian ja Kroatian mallin mukaisesti, on hyödyllistä sekä maalle itselleen että EU:lle;

17. toistaa komissiolle ja neuvostolle esittämänsä kehotuksen aloittaa sellaisen yleisesti sovellettavan riitojenratkaisumekanismin kehittäminen, jolla pyrittäisiin ratkaisemaan laajentumisprosessissa mukana olevien maiden ja jäsenvaltioiden välisiä kahdenvälisiä kiistoja;

PARLAMENTAARINEN YHTEISTYÖ

18. panee merkille maalle valitun uuden parlamentin ja ennenaikaisten parlamenttivaalien seurauksena ripeästi muodostetun koalitiohallituksen; kehottaa vahvistamaan poliittista vuoropuhelua kiinnittäen huomiota siihen, että parlamentti on keskeinen demokraattinen instituutio, jossa käsitellään ja ratkaistaan poliittisista mielipide-eroista aiheutuvia kysymyksiä; toteaa, että kansalliskokouksen yksimielisesti hyväksymässä päätöslauselmassa suhtauduttiin myönteisesti tämänvuotisessa edistymiskertomuksessa annettuihin suosituksiin; kehottaa maan kaikkia poliittisia toimijoita tehostamaan toimiaan tarvittavien uudistusten eteenpäin viemiseksi, mihin kuuluu myös komission suositusten tosiasiallinen täytäntöönpano ja seuranta;

19. antaa maalle tunnustusta 5. kesäkuuta 2011 pidettyjen ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestelyistä ja panee tyytyväisenä merkille Etyjin/ODIHR:n arvion, että vaaleissa kilpailtiin aidosti ja ne olivat avoimet ja koko maassa hyvin järjestetyt; kiinnittää kuitenkin huomiota eräisiin puutteisiin ja kehottaa viranomaisia noudattamaan kansainvälisen yhteisön suosituksia, etenkin Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailijoiden päätelmiä ja suosituksia, sekä Most-järjestön kotimaisten tarkkailijoiden antamia suosituksia, kuten saattamaan vaaliluettelon ajan tasalle, takaamaan sekä hallitus- että oppositiopuolueille tasapuolisen näkyvyyden lehdistössä ja julkisen yleisradioyhtiön lähetyksissä, suojelemaan virkamiehiä kaikelta poliittiselta painostukselta, huolehtimaan puoluerahoituksen tehokkaasta seurannasta ja julkisen rahoituksen avoimuudesta, huolehtimaan edellytyksistä äänestää ulkomailla sekä noudattamaan täysimääräisesti periaatetta valtion ja puolueiden rakenteiden pitämisestä erillään toisistaan; kehottaa asianomaisia viranomaisia käsittelemään näitä asioita lähitulevaisuudessa;

20. pitää myönteisenä parlamenttiboikottien päättymistä ja uskoo, että demokratiaa saadaan maassa lujitettua vain, jos voimistetaan kaikki poliittiset puolueet käsittävän poliittisen vuoropuhelun henkeä vakiintuneiden demokraattisten instituutioiden puitteissa; kehottaa vahvistamaan parlamentilla hallitukseen ja sen virastoihin nähden olevaa valvovaa roolia; kehottaa antamaan käyttöön tarvittavan rahoituksen ja nimittämään tarvittavan lisähenkilöstön, joka mahdollistaa parlamentti-instituution täyden toiminnan; on tyytyväinen edistymiseen siltä osin, että on järjestetty parlamentaariseen valvontaan liittyviä kuulemistilaisuuksia, ja kannattaa sitä, että Euroopan unioni tarjoaisi entistä enemmän teknistä apua kansalliskokoukselle, jotta se voi kehittää käytäntöjään; kannustaa parlamentaarista sekavaliokuntaa jatkamaan työtään Euroopan parlamentin kanssa;

TALOUSKEHITYS

21. onnittelee maata sen hyvästä taloudellisesta menestyksestä ja makrotalouden vakauden säilyttämisestä; onnittelee hallitusta siitä, että se on Maailmanpankin "Doing Business" ‑raportin mukaan kaikista maailman maista kolmanneksi parhaiten toteuttanut sääntelyä koskevia uudistuksia viiden viime vuoden aikana; pitää valitettavana, että talouden maailmanlaajuinen taantuma on painanut maahan tehtävät suorat ulkomaiset sijoitukset hyvin alhaiselle tasolle; katsoo, että investointeihin, kauppaan ja talouskehitykseen liittyvä potentiaali on edelleen ratkaiseva peruste tavoitella maan EU-jäsenyyttä;

22. toteaa, että oikeusvarmuus ja lakien tehokas täytäntöönpano ovat kotimaisten yritysten ja ulkomaisten sijoittajien liiketoimintaympäristön parantumisen kannalta ratkaisevia; kehottaa siksi hallitusta tehostamaan ponnistelujaan, jotta voidaan taata tehokas ja riippumaton tuomioistuinlaitos sekä ammattimainen, kyvykäs ja puolueeton hallinto sekä vahvistaa sääntely- ja valvontaviranomaisten riippumattomuutta ja valmiuksia;

23. toteaa, että korkea työttömyys ja köyhyys ovat ongelmia, jotka rasittavat maata edelleen; pitää myönteisenä parlamentissa parhaillaan käytävää keskustelua minimipalkasta; muistuttaa, että maa sijoittuu huonosti YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä, ja pitää myönteisenä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevan strategian hyväksymistä; kehottaa hallitusta lisäponnisteluihin rakenteellisen työttömyyden poistamiseksi ja heikossa asemassa olevien ryhmien suojelemiseksi ja korostaa samalla, että vain kestävä talouskasvu ja uusiin investointeihin kannustavan liiketoimintaympäristön luominen voivat ratkaista maan pysyvästi korkean työttömyysasteen muodostaman vakavan ongelman; kehottaa tämän vuoksi hallitusta tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä helpottamalla rahoituksen saatavuutta ja kannustaa sitä jatkamaan hyvää käytäntöään kuulla liike-elämän edustajia;

24. panee tyytyväisenä merkille, että maa on viiden viime vuoden aikana kohentanut 40:llä sijoitustaan Transparency International -järjestön korruptiovertailussa; antaa tunnustusta korruption torjuntaa koskevan politiikan lainsäädäntökehykseen GRECO-suositusten mukaisesti tehdyille muutoksille; on kuitenkin komission kanssa samaa mieltä siitä, että korruptio on "yhä vakava ongelma"; kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä saada aikaan merkittäviä tuloksia korruptiotapausten tuomitsemisessa puolueettomalta pohjalta, myös korkealla tasolla ja julkisten hankintojen kaltaisilla keskeisillä aloilla; korostaa, että julkisten menojen ja poliittisten puolueiden rahoituksen avoimuutta on parannettava; kehottaa unionissa toimivia sijoittajia ja maan kanssa kauppaa käyviä yrityksiä ottamaan entistä näkyvämmin kantaa korruptiota vastaan paikallisten kumppaneidensa kanssa;

25. panee merkille, että edistymiskertomuksessa todetaan valtion korruptiontorjuntaviraston riippumattomuuden ja puolueettomuuden olevan heikkoa; kehottaa vahvistamaan ilmiantajien oikeudellista ja institutionaalista suojaa; pitää tervetulleena rikoslain laajemman uudistuksen puitteissa hyväksyttyä uutta rikosprosessilakia, jonka pitäisi parantaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota koskevien monimutkaisten tapausten tutkintaa; panee tyytyväisenä merkille, että ensi vuodesta alkaen nimitetään tutkintaryhmä, joka työskentelee suoraan yleisen syyttäjän alaisuudessa, ja toivoo, että täten korruptiontorjuntaviraston käsiteltäväksi antamat tapaukset johtavat jatkossa yhä useammin myös varsinaisiin tuomioihin; kehottaa hallitusta tarjoamaan valtion korruptiontorjuntavirastolle tarvittavan rahoituksen ja henkilöstön; korostaa, että poliittinen tahto on ratkaisevan tärkeää systeemisen korruption torjumiseksi;

26. panee merkille hyväksytyn laaja-alaisen lainsäädäntöpaketin, jolla pyritään edelleen vahvistamaan tuomioistuinlaitoksen tehokkuutta ja riippumattomuutta; pitää tässä yhteydessä tervetulleena tuomareiden ja yleisten syyttäjien akatemian tehokasta työtä ja tapausten satunnaisen jakamisen täytäntöönpanoa; kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia jatkamaan korruption torjuntaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä parantamaan edelleen oikeuslaitoksen riippumattomuutta, tehokkuutta ja resursseja; kiinnittää huomiota siihen, että tuomioistuinjärjestelmän on tärkeää toimia vailla poliittista puuttumista sen toimintaan; pitää myönteisinä pyrkimyksiä lisätä tuomioistuinjärjestelmän tehokkuutta ja avoimuutta; pitää tarpeellisena, että luodaan syytteitä ja tuomioita koskeva täytäntöönpanon valvontakirjanpito, jonka avulla voidaan mitata edistymistä; vaatii yhtenäistämään oikeuskäytäntöä, jotta voidaan varmistaa ennakoitavissa oleva oikeusjärjestelmä ja julkinen luottamus siihen;

OHRIDIN PUITESOPIMUS

27. onnittelee maata sen itsenäisyyden 20. vuosipäivän johdosta ja vuonna 2011 tehdyn Ohridin puitesopimuksen 10. vuosipäivän johdosta; korostaa, että sopimusta voidaan pitää esimerkkinä menestyksekkäästä etnisten ryhmien välisten konfliktien ratkaisemisesta alueellisen koskemattomuuden säilyttäen ja valtion rakenteita uudistaen; korostaa kuitenkin, että tarvitaan lisää ja vielä vahvempia ponnisteluja, jotta voidaan saavuttaa täysi yhteisymmärrys osapuolten välillä ja luoda perusta puolueettomien ja monietnisten demokraattisten instituutioiden vakiinnuttamiselle;

28. panee tyytyväisenä merkille pääministerin 5. syyskuuta 2011 pitämän puheen, jossa tämä kannatti monikulttuurisuutta maan sosiaalisena ja poliittisena mallina, korosti tarvetta panna Ohridin puitesopimus täytäntöön ja asetti tavoitteeksi "integraation ilman sulauttamista"; antaa tukensa lupauksille jatkaa Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpanoa vielä toiset kymmenen vuotta;

29. pitää merkille pantavana useiden lakien hyväksymistä äskettäin ja etenkin kielilakiin ja symbolien käyttöön tehtyjä muutoksia; kehottaa tukemaan aktiivisesti kaikilla paikallisalueilla yhteisöjen välisiä suhteita käsitteleviä komiteoita;

30. panee huolestuneena merkille nykyisessä keskustelussa käytettävät historialliset perusteet, mukaan lukien antiikin aikaan vetoaminen, mikä uhkaa lisätä jännitteitä naapurivaltioiden välillä ja luo uusia sisäisiä jakolinjoja;

31. korostaa, että väestönlaskentaan on riittävässä määrin valmistauduttava ja se on toteutettava operatiivisella tasolla lainsäädännön ja Eurostatin standardien mukaisesti; kehottaa hallitusta esittämään uskottavan suunnitelman prosessin täytäntöönpanemiseksi lähitulevaisuudessa; toteaa, että Ohridin puitesopimuksessa tiettyjen oikeuksien saamiselle asetettu 20 prosentin kynnys on tärkeä, mutta vaatii, ettei albaanivähemmistöä tai mitään muuta etnistä vähemmistöä saa koskaan millään tavoin syrjiä sen perusteella, minkä verran heitä on väestössä;

32. kehottaa lisäämään merkittävästi ponnisteluja sen torjumiseksi, että eri etnisiin ryhmiin kuuluvat lapset sijoitetaan erilleen koulujärjestelmässä, mutta tukee kuitenkin kaikkien oikeutta saada opetusta äidinkielellään; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää laatia uusia oppikirjoja, joilla pyritään parantamaan keskinäistä ymmärrystä, ja luopua joissakin kouluissa edelleen käytäntönä olevasta haitallisesta etnisestä erottelusta; ottaa huomioon, että koulutus on ratkaisevan tärkeää tälle maalle, ja kehottaa näin ollen myöntämään siihen enemmän tukea liittymistä valmistelevasta tukivälineestä sillä edellytyksellä, että koulujen segregaatioon puututaan tehokkaasti;

HAJAUTTAMINEN

33. kannattaa päättäväisiä toimia poliittisen hajauttamisen tukemiseksi maassa ja toteaa, että hallitus pitää tätä Ohridin puitesopimuksen "pääpilarina" ja hyvää julkista hallintoa edistävänä tekijänä; pitää myönteisenä toimintasuunnitelman hyväksymistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

34. kannattaa komission suositusta, että hajauttamisprosessia on syytä viedä voimakkaammin eteenpäin; kehottaa tasapainottamaan merkittävästi keskushallinnon ja paikallishallinnon budjetteja tämän hajauttamisen toteuttamiseksi; korostaa, että avoimuus, objektiivisuus ja puolueettomuus ovat tärkeitä jaettaessa varoja kunnille; on huolissaan siitä, että jotkut kunnat joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin, koska niiltä puuttuu taloushallinnollisia valmiuksia, ja kehottaa hallitusta tarvittaessa komission tuella tarjoamaan niille tarvittavaa teknistä apua;

35. antaa kiitosta onnistuneesta kuntien välisestä yhteistyöohjelmasta, jota YK:n kehitysohjelma on tukenut, ja kehottaa unionia lisäämään tukeaan tälle käytännölle;

PERUSOIKEUDET

36. on erittäin huolestunut tiedotusvälineiden viimeaikaisesta kehityksestä ja siitä, että tiedotusvälineiden omistussuhteet ovat epäselvät ja erittäin keskittyneet; kehottaa maata osoittamaan olevansa ehdottoman sitoutunut kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta sekä käymään valistunutta ja moniarvoista keskustelua edistymiskertomuksessa määritellyistä uudistuksista; panee tyytyväisenä merkille, että Etyjin mediavaltuutettu on kutsuttu osallistumaan vastaperustettuun tiedonvälityksen vapautta käsittelevään keskusteluryhmään, ja antaa tukensa hänen lausunnolleen, jonka mukaan kaikkien tiedotusvälineiden on noudatettava liiketoimintaa koskevia oikeudellisia ja rahoitusta koskevia sääntöjä, mutta oikeudellinen järjestelmä ei saa ottaa erityisesti hampaisiinsa tiedotusvälineitä, jotka ovat kriittisiä jotain puoluetta kohtaan; kehottaa siksi viranomaisia varmistamaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja tiedotusvälineiden vapauden maassa ja siten varmistamaan, että komission arvio säilyy myönteisenä myös tulevaisuudessa;

37. kehottaa jakamaan valtion mainostulot tasapuolisesti ja avoimesti kaikkien kansallisten yleisradiotoiminnan harjoittajien kesken riippumatta toimituksellisesta sisällöstä tai poliittisesta suuntautuneisuudesta; kannattaa komission suositusta toteuttaa toimia sen varmistamiseksi, että valtion televisiokanava täyttää julkisen yleisradiopalvelun tuottajan tavoitteet ja toimii puolueettomasti; kehottaa viranomaisia tekemään tarvittavat muutokset, jotta yleisradiotoimintaa koskeva laki voidaan saattaa vastaamaan EU:n lainsäädäntöä;

38. kehottaa välttämään kunnianloukkausväitteiden käyttämistä poliittisista syistä aseena toimittajia vastaan; kehottaa poistamaan rikosoikeudellisen rangaistavuuden kunnianloukkaukselta, kuten jotkin alueen maat ovat tehneet, ja määrittämään enimmäisrangaistukset näitä tapauksia varten; korostaa, että tiedonvälityksen vapaus on demokratian kulmakivi ja ehdoton vaatimus, joka jokaisen EU:n jäsenyyttä tavoittelevan maan on täytettävä; yhtyy näkemykseen, jonka mukaan tiedotusvälineiden olisi laadittava ja pantava täytäntöön toimittajan työtä koskevat korkeat ammatilliset normit sekä noudatettava journalistisen etiikan sääntöjä; kehottaa viranomaisia kehittämään tiedotusvälineiden alalle antitrustilainsäädäntöä sekä toimenpiteitä, joilla estetään poliittinen vaikuttaminen tiedotusvälineiden alalla;

39. panee tyytyväisenä merkille, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus toteutuu yleisesti; kannustaa hallitusta jatkamaan toimiaan syrjinnän vastaisen politiikan lujittamiseksi ja korostaa, että on tärkeää ehkäistä etnisin perustein tapahtuvaa syrjintää, mukaan luettuna niihin kansalaisiin kohdistuva syrjintä, jotka ilmaisevat avoimesti olevansa identiteetiltään ja/tai etniseltä taustaltaan bulgarialaisia;

40. pitää myönteisenä, että tänä vuonna on perustettu syrjinnän vastainen komitea, ja kehottaa Euroopan unionin perusoikeusvirastoa ja Euroopan riippumattomien syrjinnän vastaisten elinten Equinet-verkostoa antamaan täyden tukensa sen työlle ja tekemään yhteistyötä sen kanssa; panee merkille, että komitea tutkii kolmea seksuaalisuutta ja terveyttä koskevia oikeuksia puolustavan koalition tekemää kantelua väitetystä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä;

41. kehottaa lujittamaan syrjinnän vastaista politiikkaa ja sen tehokasta täytäntöönpanoa sekä lisäämään toimia naisten ja lasten sekä vammaisten oikeuksien suojelemiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että maan parlamentin naisverkostolla on aktiivinen ja vaikuttava rooli, mutta on huolestunut siitä, että naiset osallistuvat edelleen vähän politiikkaan paikallistasolla, ja katsoo, että olisi tehostettava ja pantava täytäntöön koulutusohjelmia, joilla pyritään saamaan naiset osallistumaan kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen elämään; kehottaa lisäämään toimia vammaisten laitostumisen torjumiseksi; on tyytyväinen, että maan parlamentti ratifioi 7. joulukuuta 2011 YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista;

42. on huolissaan siitä, että sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin liittyvissä asioissa on edistytty vain vähäisessä määrin; kannustaa maan hallitusta asettamaan sukupuolten tasa-arvon poliittiseksi painopisteeksi ja lisäämään tukea toiminnalle ja aloitteille, joilla pyritään torjumaan syrjiviä käytäntöjä, perinteitä ja stereotypioita, jotka heikentävät naisten perusoikeuksia;

43. kehottaa jälleen muuttamaan syrjinnän ehkäisemistä ja syrjinnältä suojaamista koskevaa lakia siten, että siinä kielletään kaikki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklassa tarkoitettu syrjintä, ja korostaa, että tämä on liittymisen edellytys; on huolissaan yliopistojen ja koulujen oppikirjoista, joissa homoseksuaalisuutta pidetään sairautena, ja vaatii muuttamaan niitä välittömästi; kehottaa komissiota kehittämään valmiuksia parantavia ohjelmia, joilla pyritään vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa, LGBT-yhteisö mukaan lukien;

44. panee tyytyväisenä merkille, että maa on tällä hetkellä romanien osallisuuden vuosikymmenen puheenjohtajavaltio, ja toivoo, että tämä innostaa edistämään romanien integroitumista poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen elämään; on tyytyväinen, että romanien integroimisessa koulutusjärjestelmään on edistytty ja heidän rekisteröitymisensä toisen asteen koulutukseen ja yliopistoihin on lisääntynyt ja että romanivirkamiesten määrä on lisääntynyt; kiinnittää kuitenkin huomiota komission päätelmiin, joiden mukaan luottamuksen edistäminen edellyttää lisäponnisteluja erityisesti koulutuksen, kulttuurin ja kielen alalla; toistaa olevansa huolestunut romaniyhteisön erittäin vaikeista elinoloista ja siitä, että heitä edelleen syrjitään koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyssä sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen saannissa; kiinnittää huomiota köyhyysrajan alapuolella elävien romaninaisten ja -lasten erityisen vaikeaan asemaan ja kehottaa viranomaisia välittömiin toimenpiteisiin tämän kysymyksen ratkaisemiseksi;

45. pitää tervetulleena, että maan hallitus on hyväksynyt romanien yhteiskunnallista osallisuutta koskevan strategian 2012–2014; toteaa kuitenkin, että kyseisen toimintasuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten ei ole varattu valtion varoja vuodeksi 2012, ja kehottaa tältä osin viranomaisia huolehtimaan tarvittavista resursseista;

46. kehottaa kaikkia sidosryhmiä edistämään riippumattoman, moniarvoisen, monietnisen, monikulttuurisen ja puolueisiin sitoutumattoman kansalaisyhteiskunnan kehittymistä maassa ja panostamaan siihen; korostaa kuitenkin, että jotta kansalaisyhteiskunnan järjestöt voisivat toimia tässä roolissa, niitä on vahvistettava merkittävästi ja niiden on voitava toimia suojassa ulkoisilta vaikutuksilta ja oltava etenkin riippumattomia poliittisista eduista, mikä ei ole vielä yleisesti toteutunut maassa; kehottaa antamaan kotimaista rahoitusta valtiosta riippumattomille järjestöille, jotta nämä eivät olisi liian riippuvaisia ulkomaisista lahjoittajista;

47. uskoo kuitenkin, että kansalaisyhteiskuntaa tukevan EU:n välineen avulla on mahdollista edistää merkittävästi maassa toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen, yritysten ja ammattijärjestöjen vuorovaikutusta niiden EU:n jäsenvaltioissa toimivien kumppaneiden kanssa, mikä hyödyttää molempia osapuolia ja minkä välittömänä tavoitteena on edistää EU-jäsenyysprosessia; kehottaa näin ollen komissiota lisäämään liittymistä valmistelevasta välineestä myönnettävää rahoitustukea, jotta edistetään erityisesti valtiosta riippumattomien järjestöjen kehittymistä;

48. korostaa, että maa on ratifioinut ILO:n kahdeksan keskeistä työntekijöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta; on huolissaan siitä, että työntekijöiden oikeuksien ja ammattijärjestöjen alalla on saavutettu vain vaatimatonta edistystä; kehottaa viranomaisia vahvistamaan edelleen työntekijöiden ja ammattijärjestöjen oikeuksia; kehottaa tässä yhteydessä hallitusta myös varmistamaan riittävän hallinnollisen kapasiteetin työlainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamiseksi; korostaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tärkeää roolia ja kehottaa hallitusta suhtautumaan asiaan kunnianhimoisemmin ja panemaan alulle kaikki osapuolet kattavan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun asianomaisten kumppanien kanssa;

OIKEUS- JA SISÄASIAT

49. panee merkille, että oikeuslaitoksen uudistamisessa on edetty; antaa tunnustusta viisi vuotta toimineen tuomareiden ja syyttäjien koulutusakatemian työlle; on huolissaan siitä, että tuomareita koskeva laki on puutteellinen ja jättää tilaa poliittisen vaikutusvallan käytölle erottamismenettelyjen kautta, mutta toteaa yksimielisenä näkemyksenä olevan, että tuomareiden erottamiselle tarvitaan entistä objektiivisemmat kriteerit; on tyytyväinen siihen, että nyt keskitytään tuomareiden toiminnan tuloksellisuuteen, mutta korostaa, että siihen ei voida päästä, ellei yhtäläisesti kiinnitetä huomiota tuomioiden laatuun, mukaan luettuina sitoutuminen jatkuvaan koulutukseen ja ansioihin perustuva palvelukseenotto, sekä tuomioistuinten riippumattomuuden periaatteeseen;

50. on huolestunut epäasiallisesta kohtelusta, johon poliisien väitetään syyllistyneen, ja kehottaa tutkimaan tapaukset tarkasti, etenkin vaaliyönä sattuneen traagisen välikohtauksen ja väitteet siitä, että rikospaikalla ei suoritettu täyttä tutkintaa; korostaa, että on tärkeää varmistaa poliisin toiminnan valvontamekanismien riippumattomuus, etenkin sisäministeriön alaisen sisäisen valvonnan ja ammatillisen pätevyyden osaston toiminnan riippumattomuus;

51. kannattaa toimenpiteitä, joita on toteutettu vankiloiden tilanteen parantamiseksi, kuten vankeinhoitohenkilöstön uudet perus- ja jatkokoulutuskurssit ja lukuisien uusien vankiloiden rakentaminen vanhojen tilalle sekä aloite ehdonalaisuutta koskevaksi laiksi yrityksenä ratkaista liian suuren vankimäärän muodostama ongelma; kannustaa kohentamaan edelleen vankilaoloja ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota nuorisovankiloihin ja edistymiskertomuksessa todettuun seikkaan, että epäasiallisen kohtelun torjumiseksi perustettu yksikkö ei pysty täyttämään tehtäväänsä;

52. antaa tunnustusta yhteistyölle, jota maa on tehnyt unionin kanssa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi, ja pitää tervetulleena naapurimaiden kanssa allekirjoitettuja sopimuksia oikeudellisesta yhteistyöstä ja poliisiyhteistyöstä; pitää tervetulleena, että maan ja Europolin välillä on tehty operatiivinen sopimus, jotta voidaan merkittävästi helpottaa analyyttisten tietojen vaihtoa ja parantaa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa; panee merkille systematisointia koskevan lain ja muutokset, joita se tuo sisäministeriön järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan yksikköön, jotta voidaan parantaa sen toimivuutta ja integroitumista kansalliseen ja kansainväliseen rikostutkimustietojen järjestelmään; pitää tervetulleena uutta rikosprosessilakia, jonka pitäisi parantaa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon liittyvien monimutkaisten tapausten tutkintaa; vaatii, että valvonnan on oltava oikeassa suhteessa siihen, kuinka aidosti yleinen turvallisuus on uhattuna, että oikeudellisen valvonnan on oltava riittävää ja että parlamentin on valvottava tehostetummin tiedustelu- ja vastatiedustelupalveluita;

53. kannustaa viranomaisia antamaan jo pitkään viivästyneen ilmoituksen entisen Jugoslavian tiedustelupalvelun agenttien nimistä, mikä olisi tärkeä askel kohti pesäeron tekemistä menneeseen kommunistisen järjestelmän aikaan; kehottaa vahvistamaan tietoja tarkistavan komission (Data Verification Commission) toimivaltaa ja erityisesti sen valtuuksia tiedottaa riippumattomasti tuloksistaan suoraan yleisölle ja siirtämään kaikki tarvittavat asiakirjat pysyvästi kyseisen komission tiloihin;

54. panee merkille toimet, joita on toteutettu muuttovirtojen hallinnan tehostamiseksi ja etenkin perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin liittyvien seikkojen ratkaisemiseksi; on kuitenkin huolestunut profiloinnin käytöstä ja kehottaa soveltamaan tinkimättä syrjintäkiellon periaatetta näissä toimissa; kehottaa tehostamaan toimia pakolaisuuden ehdot täyttävien pakolaisten kansalaisoikeuksien täytäntöönpanemiseksi ja käsittelemään turvapaikkahakemukset viivyttelemättä ja kansainvälistä ihmisoikeussäännöstöä täysimääräisesti noudattaen;

55. panee tyytyväisenä merkille, että maan kansalaiset ovat voineet nauttia viisumivapaudesta joulukuusta 2009 alkaen; sitoutuu puolustamaan viisumivapausjärjestelyä maan ja unionin välisten suhteiden kulmakivenä sekä merkittävänä toimenpiteenä, jolla edelleen edistetään ja vahvistetaan ihmisten välisiä yhteyksiä;

JULKISHALLINTO

56. pitää myönteisenä päivitettyä julkishallinnon uudistamisstrategiaa, joka ulottuu vuoteen 2015, ja virkamiehiä koskevan lain voimaantuloa huhtikuussa 2011; kehottaa hallitusta edelleen yhdenmukaistamaan virkamiehiä ja julkisen alan työntekijöitä koskevaa oikeuskehystä myös relevantteja lakeja tarkistamalla; korostaa, että tarvitaan lisätoimia ammattimaisen ja puolueettoman julkisen hallinnon aikaansaamiseksi, myös kuntatasolla; pitää tässä yhteydessä tervetulleena, että on perustettu korkein hallinto-oikeus, ja kannustaa julkishallinnon uudistuksesta vastaavia toimielimiä osaltaan nopeuttamaan uudistusprosessia; korostaa, että nimitykset on mahdollista ja välttämätöntä toteuttaa pätevyyden eikä poliittisen suuntautumisen perusteella ja että samalla on toteutettava toimia tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

57. antaa hallitukselle tunnustusta edistyksestä, jota on saavutettu aluekehityksen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen mukaisten varojen hallinnoinnin siirron valmistelussa; panee tyytyväisenä merkille, että liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen sisältyvistä siirtymätukea ja instituutioiden kehittämistä, alueellista kehittämistä, henkilöresurssien kehittämistä ja maaseudun kehittämistä koskevista osista vastaavat kansalliset viranomaiset on akkreditoitu; kehottaa hallitusta ja komissiota nopeuttamaan tarvittavia toimia, joilla liittymistä valmistelevan tukivälineen rajat ylittävää yhteistyötä koskevan komponentin hallinnointi siirretään; korostaa jälleen liittymistä valmistelevan tukivälineen merkitystä keskeisenä keinona avustaa maata sen valmistautuessa tulevaan EU-jäsenyyteen ja kannustaa hallitusta tehostamaan ministeriöiden välistä koordinointia, jotta maa voi saada täyden hyödyn käytettävissä olevista resursseista;

MUUT UUDISTUKSET

58. panee tyytyväisenä merkille energiatehokkuuskampanjan ja odottaa tehokkaampia toimia uusiutuvan energian edistämiseksi maan mahdollisuuksia vastaavalla tavalla; korostaa, että on tärkeää huolehtia ympäristölainsäädännön tehokkaasta täytäntöönpanosta luonnonvarojen, etenkin veden, suojelemiseksi; panee merkille, että maa ei ole antanut vielä lupauksia kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja että maassa on tarpeen herättää keskustelua ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista; kehottaa tehostamaan toimia kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi EU:n tämän alan säännöstön kanssa;

59. panee tyytyväisenä merkille liikenne-, energia- ja televiestintäverkkojen uudistamisessa tapahtuneen edistyksen ja erityisesti pyrkimykset saada liikennekäytävä X valmiiksi; pitää rautatieyhteyksiä tärkeänä vaihtoehtona maantieliikenteelle ja pitää näin ollen tervetulleena hallituksen aikomusta kunnostaa tai rakentaa Skopjen ja naapurimaiden pääkaupunkien välisiä rautatieyhteyksiä sekä kehottaa viimeistelemään liikennekäytävään VIII sisältyvät rautatieyhteydet;

60. on pettynyt, ettei maa ole edistynyt pyrkimyksissä juhlistaa yhteisiä historiallisia tapahtumia ja henkilöitä rajanaapureina olevien EU-maiden kanssa, mikä parantaisi historiantuntemusta ja edistäisi hyviä naapuruussuhteita; kannustaa perustamaan Bulgarian ja Kreikan kanssa historiaa ja koulutusta käsitteleviä yhteisiä asiantuntijakomiteoita, jotka edistäisivät objektiivista, tosiasioihin perustuvaa historian tulkintaa, vahvistaisivat akateemista yhteistyötä ja edistäisivät nuorissa sukupolvissa myönteistä asennetta naapureita kohtaan;

61. kannustaa jatkamaan toimia korkeakoulutusta koskevan Bolognan prosessin täytäntöönpanemiseksi ja tekemään yhteistyötä muiden alueen maiden kanssa korkeakoulujen laadun parantamiseksi; muistuttaa akateemisen vapauden periaatteen merkityksestä;

62. onnittelee maata sen joukkueen erinomaisesta menestyksestä vuoden 2011 koripallon Euroopan mestaruuskilpailuissa;

63. panee tyytyväisenä merkille, että maan ulkopoliittiset linjaukset noudattelevat suurelta osin EU:n yhteisiä kantoja ulkopolitiikan alalla; rohkaisee maata sen pyrkimyksissä luoda hyvät suhteet naapureihinsa; panee tyytyväisenä merkille, että maan Kosovon vastaisen rajan määrittely vuonna 2009 on mahdollistanut maiden läheisemmät suhteet ja että sen seurauksena syyskuussa 2011 tehtiin sopimus yhteisistä rajatarkastuksista; odottaa, että sopimusta aletaan soveltaa koko laajuudessaan lähitulevaisuudessa; onnittelee viranomaisia Skopjessa äskettäin menestyksellisesti järjestetystä Länsi-Balkanin alueen maiden EU-integraatiosta vastaavien ministerien kokouksesta;

64. korostaa, että alueellinen yhteistyö on keskeinen osa prosessia, jossa siirrytään kohti Euroopan unionia; on tyytyväinen, että alueellista vapaata liikkuvuutta on helpotettu, kun Albanian ja Montenegron kanssa on tehty sopimus, joka sallii niiden kansalaisten ylittää rajat ja liikkua vapaasti näiden kolmen maan alueella vain henkilötodistuksen esittämällä; kannattaa aloitteen ulottamista muihin alueen maihin;

65. pitää tervetulleena maan kansainvälistä osallistumista moneen tärkeään tehtävään, joita ovat esimerkiksi osallistuminen EUFOR Althea -kriisinhallintaoperaatioon, maan puheenjohtajuus Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessissa 2012–2013 sekä maan täysi yhteistyö kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa;

66. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä asianomaisen maan hallitukselle ja parlamentille.