Návrh usnesení - B7-0133/2012Návrh usnesení
B7-0133/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

7. 3. 2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0131/2012

Postup : 2012/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0133/2012
Předložené texty :
B7-0133/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0133/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv v Nigérii,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 ratifikovaný Nigérií dne 29. října 1993,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigerií dne 22. června 1983,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je znepokojen nedávným násilím, které rozpoutala radikální islamistická skupina Boko Haram a jež zapříčinilo smrt několika set nevinných lidí;

B.  vzhledem k tomu, že organizace pro lidská práva prokázala zapojení islamistické skupiny Boko Harm do útoků na policejní stanice, vojenská zařízení, kostely, banky a také do sebevražedného bombového útoku na sídlo OSN, při němž zahynulo asi 24 osob a více než 100 dalších osob bylo zraněno;

C. vzhledem k tomu, že v reakci na násilí skupiny Boko Haram provedla nigerijská policie a armáda mimosoudní popravy mnoha osob podezřelých z příslušnosti k této skupině;

D. vzhledem k tomu, že v posledních týdnech údajně uprchlo asi 10 000 osob ze severní Nigérie do Čadu a Nigeru, aby uniklo těmto tvrdým zásahům a násilným akcím skupiny Boko Haram, přičemž se k jejich útěku připojili také obyvatelé okolních vesnic Dougouri, Folkine, Koyorom a Malfahtri ve východní Nigérii;

E.  vzhledem k tomu, že v uplynulých deseti letech zahynuly v Nigérii tisíce lidí v důsledku náboženského a etnického násilí, neboť v Nigérii dochází často k náboženskému a etnickému napětí;

F.  vzhledem k náboženskému a mezietnickému násilí mezi různými skupinami, které obvykle vyvolává emoční eskalaci konfliktů způsobující ztrátu životů nevinných lidí, aniž by se řešily hlavní příčiny tohoto konfliktu;

G. vzhledem k tomu, že problémy na severu země pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že kořeny napětí spočívají v desetiletích záště mezi domorodými skupinami obyvatel, většinou křesťany či animisty, soupeřícími o nadvládu nad úrodnou zemědělskou půdou s migranty a usedlíky z muslimského severu, kteří mluví hauštinou;

H. vzhledem k tomu, že mírové řešení konfliktů předpokládá dodržování lidských práv, přístup ke spravedlnosti, konec beztrestnosti a spravedlivý přístup ke zdrojům a k přerozdělování příjmů v zemi tak bohaté na ropu, jakou Nigérie je;

I.   vzhledem k tomu, že současná nestabilita jen podtrhuje křehkost této nejlidnatější africké země, která oplývá přírodními zdroji;

1.  důrazně odsuzuje násilí, které Nigérii zachvátilo, a vyjadřuje obavy z pokračujícího etnického napětí, v jehož víru jsou jednotlivé komunity zároveň útočníky i oběťmi;

2.  zdůrazňuje, že komise zřízená prezidentem Goodluckem Jonathanem, aby dohlížela na reorganizací policie v Nigérii by se měla zaměřit na ukončení porušování lidských práv ze strany některých policejních jednotek a na nastolení důvěry mezi obyvatelstvem a policií;

3.  zdůrazňuje význam nezávislého, nestranného a přístupného soudnictví pro skoncování s beztrestností a zlepšení dodržování zásad právního státu a základních práv obyvatelstva;

4.  požaduje nezávislé vyšetření případů porušování lidských práv a vyzývá k tomu, aby osoby, které jsou za ně odpovědné, byly postaveny před soud v souladu s mezinárodními normami pro spravedlivý proces;

5.  vyzývá nigerijskou vládu, aby chránila své obyvatelstvo a všemi prostředky zabránila dalším útokům nebo odvetnému zabíjení;

6.  vyzývá EU, aby poskytla humanitární pomoc lidem, kteří uprchli ze severní Nigérie do sousedních zemí po brutálních zákrocích policie a násilných akcích skupiny Boko Haram;

7.  naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby usilovala o mírové řešení a zaměřila se přitom na hlavní příčiny konfliktu, což předpokládá spravedlivý přístup ke zdrojům, zajištění udržitelného rozvoje regionů, spravedlivé přerozdělování bohatství a zaručení základních lidských práv;

8.  vyzývá ke zrušení stávajících právních předpisů, které kriminalizují homosexualitu, přičemž v některých případech ji přímo trestají ukamenováním; vyzývá nigerijský parlament, aby přestal projednávat zákon o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který by v případě schválení vystavil lesbické ženy, gaye, bisexuály a transsexuály – a to jak nigerijské státní příslušníky, tak i cizince – vážné hrozbě násilí a zatčení;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám v Nigérii, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).