Предложение за резолюция - B7-0139/2012Предложение за резолюция
B7-0139/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Нигерия (2012/2550(RSP))

7.3.2012

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2550(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0139/2012
Внесени текстове :
B7-0139/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0139/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Нигерия (2012/2550(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушаването на правата на човека в Нигерия,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от Нигерия на 20 октомври 1993 г.,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–   като взе предвид оценката за замърсяването с петрол в Огониланд на Програмата на ООН за околната среда от август 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че 160-милионното население на Нигерия включва около 250 етнически групи и че редовно избухват обществени сблъсъци; като има предвид, че на 20 януари вследствие на терористични атаки, извършени от ислямистката въоръжена групировка „Боко Харам“ в Кано, бяха убити над 150 души; като има предвид, че на 1 март в Байелса при нападение на Движението за еманципация на делтата на Нигер (MEND) бяха убити четирима полицаи;

Б.  като има предвид, че от 31 декември 2011 г. в няколко северни града на страната е обявено извънредно положение; като има предвид, че неотдавна в щата Кано беше въведен вечерен час;

В.  като има предвид, че атмосферата на гражданска война, която доминира в Нигерия в продължение на много години, както и неотдавнашните актове на насилие се дължат основно на липсата на социално и икономическо развитие в тези региони и са свързани с ограбването на нефтените и газовите ресурси;

Г.  като има предвид, че макар Нигерия да заема осмо място по производство на петрол в света, по-голямата част от нейните 148 милиона жители живеят под прага на бедността; като има предвид, че според Националното статистическо бюро на Нигерия през 2011 г. 61% от населението е живяло с по-малко от един долар на ден, а през 2012 г. се очаква положението да се влоши;

Д. като има предвид, че добивът на нефт в Нигерия се извършва за сметка на най-основните социални, икономически и екологични нужди на жителите на страната; като има предвид, че задушаващият контрол на основните петролни компании (Shell, Total, Exxon, Agip и др.) върху нефтодобива в Нигерия се толерира от нейните управници за сметка на потребностите на народа;

Е.  като има предвид, че през януари заради увеличените цени на петрола в Нигерия беше обявена осемдневна обща стачка, организирана от синдикатите;

Ж. като има предвид, че през последните години в крайбрежния нефтодобивен район бяха извършени няколко пиратски нападения над петролни кораби от въоръжени групировки;

З.  като има предвид, че над 870 души са заплашени от смъртна присъда в нигерийските затвори;

И. като има предвид голямото напрежение през последните месеци, подчертава, че религиозното, сектантско и етническо насилие, както и броят на сексуалните престъпления и агресивното сексуално поведение все повече се увеличават;

Й. като има предвид, че в Нигерия сексуалните отношения между представители на един и същи пол са незаконни; като има предвид, че в 12 държави сексуалните отношения между представители на един и същи пол се наказват със смърт чрез убиване с камъни и че Наказателният кодекс на Нигерия предвижда до 14 години лишаване от свобода, което важи за територията на цялата страна;

К. като има предвид, че според годишния обзор на Международната синдикална конфедерация за 2010 г., представящ нарушенията на синдикалните права в Нигерия, синдикалистите в страната са обект на постоянни нападения;

Л. като има предвид, че оценката за замърсяването с петрол в Огониланд на Програмата на ООН за околната среда разкри, че в резултат на нефтодобивните дейности питейната вода в най-малко 10 общини на Огони е замърсена и е с високо съдържание на въглеводороди, което застрашава общественото здраве; като има предвид, че семействата пият вода от кладенци, замърсени с бензол-а, който е известен канцероген, при нива на замърсяването, надвишаващи 900 пъти равнището, посочено в насоките на Световната здравна организация; като има предвид, че риболовният сектор страда от унищожаването на местообитанията на рибата и от силно устойчивото замърсяване на много потоци;

М. като има предвид, че хиляди деца, работещи в „занаятчийски“ златни мини в северната част на Нигерия, се нуждаят от незабавна медицинска помощ и вече две години десетки села са замърсени в резултат на най-тежката епидемия на отравяне с олово в съвременната история; като има предвид, че според официални оценки са починали четиристотин деца; като има предвид, че в множество засегнати села усилията за почистване на околната среда дори не са започнали;

1.  енергично осъжда насилието в централната част на Нигерия, изразява своите съболезнования на жертвите и техните роднини и изразява загриженост относно гражданската война, която се води там в продължение на много години; отново заявява, че религиозните различия не следва никога да се използват като повод за насилие;

2.  призовава нигерийското правителство незабавно да разследва тези кланета и лицата, които са разпоредили извършването им, и подчертава, че нито един от извършителите не трябва да остава ненаказан;

3.  настоятелно призовава нигерийските органи да защитават хората, да работят за постигането на мирно решение, да отстранят основните причини за насилието, като гарантират равни права за всички граждани чрез прилагане на политиките, необходими за разрешаване на проблемите с безработицата и бедността;

4.  подчертава, че нигерийските органи трябва да гарантират необходимите политики за икономическото, социално и екологично развитие, както и равен достъп до ресурсите за всички граждани на страната; следователно настоятелно призовава органите да работят за постигането на тази цел,

5.  енергично осъжда намесата на петролни компании и западни правителства в икономическия и политическия живот на страната; осъжда факта, че макар Нигерия да заема осмо място по производство на петрол в света, по-голямата част от нейното население живее под прага на бедността; подчертава суверенното право на хората над тези природни ресурси, така че цялото нигерийско население да може да се възползва от това богатство;

6.  призовава федералните правителства и националното правителство на Нигерия да премахнат смъртното наказание и да обявят незабавно мораториум върху всички екзекуции, както е предвидено резолюция 62/149 на Общото събрание на ООН; настоятелно ги призовава да отменят всички разпоредби, които предвиждат задължителни смъртни присъди;

7.  насърчава нигерийците да гарантират успешно разследване и съдебно преследване за всички сексуални престъпления, както и защита на жертвите, съвместно с неправителствени организации, психологически служби и доставчици на медицински услуги, които биха могли да предложат помощ в областта на съдебно-психологическите експертизи, оценката на жертвите и предоставянето на консултации на жертвите;

8.  призовава нигерийските органи да отменят съществуващите закони, които наказват сексуалните отношения по взаимно съгласие между пълнолетни лица от един и същи пол, да насърчават и защитават правата на човека, без каквато и да е дискриминация, както и да приемат и интегрират лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица във всички области на обществения живот и да им гарантират защита от преследване и дискриминация, както и достъп до правосъдие и изплащане на обезщетения;

9.  подкрепя оценката за замърсяването с петрол в Огониланд на Програмата на ООН за околната среда, според която дейностите по почистване на замърсените води и земи следва да се извършат от правителството и петролните компании, които развиват дейност в региона, като например Shell Petroleum Development Company и Total Petroleum Hydrocarbons;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството на Нигерия, институциите на Африканския съюз, Общото събрание на ООН, съпредседателите на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и председателя на Панафриканския парламент.