Rezolūcijas priekšlikums - B7-0139/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0139/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Nigērijā (2012/2550(RSP))

7.3.2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2550(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0139/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0139/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0139/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Nigērijā (2012/2550(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem Nigērijā,

–   ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Nigērija ratificēja 1993. gada 20. oktobrī,

–   ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, kuru Nigērija ratificēja 1983. gada 22. jūnijā,

–   ņemot vērā ANO Vides Programmas 2011. gada augustā veikto naftas noplūdes piesārņojuma novērtējumu Ogonilandes reģionā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Nigērijas 160 miljoni iedzīvotāju sastāv no aptuveni 250 etniskām grupām un starp kopienām regulāri izceļas konflikti; tā kā 20. janvārī Kano pilsētā islāmistu teroristu organizācijas „Boko Haram” terora aktos dzīvību zaudēja vairāk nekā 150 cilvēki; tā kā 1. martā Nigēras Deltas atbrīvošanas kustības (MEND) rīkotā uzbrukumā Bajelsā gāja bojā četri policisti;

B.  tā kā kopš 2011. gada 31. decembra vairākās valsts ziemeļu daļas pilsētās ir izsludināts ārkārtas stāvoklis; tā kā Kano štatā nesen ir noteikta komandantstunda;

C. tā kā pilsoņu kara apstākļi Nigērijā ir jau daudzus gadus un nesen uzliesmojušās vardarbības iemesls galvenokārt ir saistīts ar to, ka šajos reģionos nenotiek sociālā un ekonomiskā attīstība, turklāt naftas un gāzes resursi tiek izlaupīti;

D. tā kā Nigērija ir astotā lielākā naftas ražotājvalsts pasaulē, taču lielākā daļa no tās 148 miljoniem iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa; tā kā saskaņā ar Nigērijas Statistikas biroja datiem 61 % iedzīvotāju 2011. gadā bija spiesti iztikt ar mazāk nekā dolāru dienā un 2012. gadā situācija pasliktināsies;

E.  tā kā naftas ieguve Nigērijā notiek uz iedzīvotāju sociālo, ekonomisko un vides pamatvajadzību rēķina; tā kā valdība nerēķinās ar iedzīvotāju vajadzībām un ignorē lielo naftas ieguves uzņēmumu (Shell, Total, Exxon, Agip u. c.) cīņu par naftas ieguvi Nigērijā;

F.  tā kā pēc tam, kad Nigērijā tika paaugstinātas degvielas cenas, arodbiedrības janvārī sarīkoja astoņas dienas ilgu ģenerālstreiku;

G. tā kā kopš pagājušā gada piekrastes naftas ieguves reģionos ir bijuši vairāki bruņotu pirātu grupu uzbrukumi naftas tankeriem;

H. tā kā Nigērijas cietumos ir 870 cilvēki, kuriem piespriests nāvessods;

I.   tā kā pēdējos mēnešos, pastāvot lieliem saspīlējumiem un reliģiskai, sektantiskai un etniskai vardarbībai, aizvien biežāk tiek izdarīti seksuāli noziegumi un ir izplatīta seksuāli vardarbīga rīcība;

J.   tā kā Nigērijā gan vīriešu, gan sieviešu viendzimuma seksuālas attiecības ir aizliegta; tā kā 12 štatos par viendzimuma seksuālām attiecībām draud nāvessods, nomētājot ar akmeņiem, un saskaņā ar Nigērijas Kriminālkodeksu — visā valstī par šādām attiecībām var piespriest līdz pat 14 gadus ilgu cietumsodu;

K. tā kā saskaņā ar Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas 2010. gada pārskatu par arodbiedrību tiesību pārkāpumiem Nigērijā šajā valstī notiek pastāvīgi uzbrukumi arodbiedrību biedriem;

L.  tā kā ANO Vides programmas veiktajā Ogonilandes naftas noplūdes postījumu novērtējumā ir teikts, ka vismaz 10 ogoni kopienās dzeramais ūdens ir piesārņots un tajā ir augsta ogļūdeņražu koncentrācija, tādējādi naftas ieguves darbības apdraud sabiedrības veselību; tā kā ģimenes dzer ūdeni no akām, kurās benzola (kancerogēnas vielas) koncentrācija 900 reizes pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēs pieļauto līmeni; tā kā zvejniecības nozare cieš no tā, ka daudzu upju pastāvīgi augstais piesārņojums ir iznīcinājis zivju dzīvotnes;

M. tā kā tūkstošiem bērnu, kuri strādā zelta raktuvēs Nigērijas ziemeļos, ir steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība un daudzi ciemati vēl aizvien ir piesārņoti, lai gan ir pagājuši divi gadi kopš smagākās masveida saindēšanās ar svinu mūsdienu vēsturē, tā kā 400 bērnu saskaņā ar oficiālām aplēsēm ir zaudējuši dzīvību; tā kā daudzos piesārņotajos ciematos vides attīrīšana vēl nemaz nav sākta,

1.  pilnībā nosoda vardarbību, kas izliesmojusi Nigērijas centrālajā daļā, izsaka līdzjūtību upuriem un viņu piederīgajiem un pauž bažas par to, ka valstī jau daudzus gadus ir pilsoņu karš; atgādina, ka reliģiskas nesaskaņas nekad nedrīkst izmantot par ieganstu vardarbībai;

2.  aicina Nigērijas valdību nekavējoties izmeklēt slaktiņus un noskaidrot to organizētājus un uzsver, ka neviens no pārkāpējiem nedrīkst palikt nesodīts;

3.  mudina Nigērijas iestādes aizsargāt cilvēkus, kuri mēģina rast miermīlīgu risinājumu, novērst vardarbības cēloņus un vienlaikus garantēt vienlīdzīgas tiesības visiem pilsoņiem, īstenojot politiku, kas nepieciešama, lai novērstu tādas problēmas kā bezdarbs un nabadzība

4.  uzsver, ka Nigērijas iestādēm ir jānodrošina nepieciešamā politika ekonomiskajai, sociālajai un vides attīstībai un jāgarantē visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas piekļūt resursiem; tādēļ mudina iestādes rīkoties, lai to īstenotu;

5.  pilnībā nosoda naftas ieguves uzņēmumu un rietumvalstu valdību iejaukšanos valsts tautsaimniecībā un politiskajā dzīvē; nosoda to, ka Nigērija ir astotā lielākā naftas ražotājvalsts pasaulē, taču lielākā daļa tās iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa; uzsver, ka viņiem ir tiesības uz šo dabas resursu, tādēļ no naftas iegūtie līdzekļi jāizmanto tā, lai labumu gūtu Nigērijas iedzīvotāji;

6.  aicina Nigērijas federālo valdību un štatu valdības atcelt nāvessodu un nekavējoties pasludināt moratoriju nāvessodu izpildei, kā to paredz ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcija Nr. 62/149; mudina atcelt visus noteikumus, kas paredz nāvessodu;

7.  mudina Nigēriju nodrošināt efektīvu visu seksuālo noziegumu izmeklēšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības un nodrošināt aizsardzību cietušajiem kopā ar NVO, psiholoģiskās palīdzības un medicīnas dienestiem, kuri varētu sniegt tādu palīdzību kā tiesu psihologa atzinumi, cietušo izmeklēšana un psiholoģiskās palīdzības sniegšana cietušajiem;

8.  aicina Nigērijas iestādes atcelt likumus, kas paredz sodu par viendzimuma seksuālām attiecībām starp pieaugušajiem, kuri tām devuši piekrišanu, sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un aizsargāt tās bez jebkādas diskriminācijas, akceptēt LGBT cilvēkus un integrēt viņus visās sabiedrības jomās un nodrošināt viņiem aizsardzību pret vajāšanu un diskrimināciju, kā arī piekļuvi tiesvedībai un kompensācijām;

9.  pauž atbalstu ANO Vides programmas veiktajam novērtējumam par naftas noplūdes radīto piesārņojumu Ogonilandē, kurā teikts, ka piesārņotā ūdens un augsnes attīrīšanas darbi ir jāveic valdībai un naftas ieguves uzņēmumiem, kuri darbojas šajā reģionā, piemēram, Shell Petroleum Development Company un Total Petroleum Hydrocarbons;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Nigērijas valdībai, Āfrikas Savienības iestādēm, ANO Asamblejai, ĀKK un ES parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamenta priekšsēdētājam.