Postup : 2011/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0146/2012

Predkladané texty :

B7-0146/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0082

NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 98k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0145/2012
7.3.2012
PE483.198v01-00
 
B7-0146/2012

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ (2011/2911(RSP))


Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Giommaria Uggias v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ (2011/2911(RSP))  
B7‑0146/2012

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 168 Lisabonskej zmluvy,

–       so zreteľom na vyhlásenie zo Sv. Vincenta o liečbe a výskume cukrovky v Európe, ktoré bolo prijaté na prvom stretnutí o akčnom programe vyhlásenia zo Sv. Vincenta o cukrovke, ktoré sa konalo 10. – 12. októbra 1989,

–       so zreteľom na to, že Komisia vytvorila 15. marca 2005 Platformu EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie,

–       so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 8. decembra 2005 s názvom Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení, ktorá sa zaoberá determinantmi spôsobujúcimi prepuknutie diabetu 2. typu,

–       so zreteľom na závery konferencie rakúskeho predsedníctva o prevencii diabetu 2. typu, ktorá sa konala 15. – 16. februára 2006 vo Viedni,

–       so zreteľom na písomné vyhlásenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2006 o diabete,

–       so zreteľom na závery Rady z 1. júna 2006 o podpore zdravého životného štýlu a prevencii diabetu 2. typu,

–       so zreteľom na rezolúciu Svetovej zdravotníckej organizácie z 11. septembra 2006 o prevencii a kontrole neprenosných chorôb v európskom regióne WHO,

–       so zreteľom na rezolúciu OSN z 18. januára 2007 o svetovom dni diabetu,

–       so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) a na následné rozhodnutie Komisie z 22. februára 2011 o finančných príspevkoch na akcie tohto programu,

–       so zreteľom na bielu knihu Komisie z 23. októbra 2007 s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013,

–       so zreteľom na siedmy rámcový program v oblasti výskumu (2007 – 2013) a na Horizont 2020 – Rámcový program v oblasti výskumu a inovácie (2014 – 2020),

–       so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 20. októbra 2009 s názvom Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ,

–       so zreteľom na rezolúciu OSN z 20. mája 2010 s názvom Prevencia a kontrola neprenosných chorôb,

–       so zreteľom na hlavné výsledky a odporúčania vyplývajúce z projektu FP7 – ZDRAVIE – 200701 „DIAMAP – plán výskumu cukrovky v Európe“,

–       so zreteľom na vyhlásenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia inovácií a na jej pilotný projekt v oblasti aktívneho a zdravého starnutia,

–       so zreteľom na závery Rady zo 7. decembra 2010 o inovačných prístupoch k chronickým ochoreniam v oblasti verejného zdravia a systémov zdravotnej starostlivosti,

–       so zreteľom na rezolúciu OSN o modalitách z 13. decembra 2010,

–       so zreteľom na Moskovské vyhlásenie prijaté počas Prvej svetovej ministerskej konferencie o zdravom životnom štýle a kontrole neprenosných ochorení, ktorá sa konala v Moskve 28. a 29. apríla 2011;

–       so zreteľom na samit OSN o neprenosných chorobách, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011,

–       so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2011 o pozícii a záväzku Európskej únie v súvislosti so zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže diabetes je jednou z najbežnejších neprenosných chorôb, ktorá podľa odhadov postihuje viac ako 32 miliónov občanov EÚ, čo predstavuje takmer 10 % jej celkového obyvateľstva, pričom ďalších 32 miliónov občanov trpí poruchou tolerancie glukózy, ktorá sa u nich s veľkou pravdepodobnosťou vyvinie do diabetu s klinickými príznakmi;

B.     keďže cukrová úplavica 2. typu skracuje strednú dĺžku života o 5 až 10 rokov a cukrová úplavica 1. typu skracuje strednú dĺžku života asi o 20 rokov, keďže v EÚ sa ročne pripisuje cukrovke 325 000 obetí, t. j. jeden občan EÚ za každé dve minúty;

C.     keďže obmedzovanie identifikovaných rizikových faktorov, najmä návyky životného štýlu, sa v zvyšujúcej sa miere považujú za kľúčovú stratégiu prevencie, ktorá dokáže znížiť incidenciu, prevalenciu a komplikácie v prípade cukrovej úplavice 1. aj 2. typu;

D.     keďže naďalej treba vykonávať výskum s cieľom jasne určiť rizikové faktory v prípade diabetu 1. typu, pričom už prebieha výskum genetických predispozícií a diabetes 1. typu sa objavuje u pacientov v čoraz mladšom veku;

E.     keďže diabetes 2. typu je ochorenie, ktorému sa dá predchádzať a ktorého rizikové faktory, ako sú nevhodná a nevyvážená strava, obezita, nedostatok fyzickej aktivity a konzumácia alkoholu, boli jasne identifikované a možno ich riešiť účinnými stratégiami prevencie;

F.     keďže v súčasnosti sa diabetes nedá vyliečiť;

G.     keďže komplikáciám diabetu 2. typu sa dá vyhnúť včasnou diagnostikou a podporou zdravého životného štýlu, avšak často sa diagnostikuje príliš neskoro, keďže až 50 % pacientov s diabetom vôbec nevie o svojej chorobe;

H.     keďže až 75 % ľudí postihnutých diabetom nemá riadnu kontrolu nad svojim zdravotným stavom, čo vedie k zvýšeniu rizika komplikácií, strate produktivity a  nákladom pre spoločnosť;

I.      keďže podľa odhadov sa počet osôb postihnutých diabetom v Európe zvýši o 16,6 % do roku 2030 v dôsledku epidémie obezity, starnutia európskeho obyvateľstva a ďalších faktorov, ktoré ešte neboli stanovené;

J.      keďže vo väčšine členských štátov predstavujú výdavky spojené s cukrovkou viac ako 10 % výdavkov na zdravotnú starostlivosť, pričom v niektorých prípadoch dosahujú až 18,5 %, a celkové náklady na zdravotnú starostlivosť o občana EÚ postihnutého cukrovkou predstavujú ročne v priemere 2 100 EUR a keďže tieto výdavky nevyhnutne porastú v dôsledku zvyšujúceho sa počtu ľudí postihnutých cukrovkou, starnutia obyvateľstva a s tým súvisiaceho častejšieho výskytu multimorbidity;

K.     keďže cukrovka, ak je nesprávne liečená alebo príliš neskoro diagnostikovaná, je hlavnou príčinou srdcových príhod, mŕtvice, slepoty, amputácií či zlyhávania obličiek;

L.     keďže propagácia zdravého životného štýlu a zameranie sa na štyri hlavné determinanty zdravia, t.j. fajčenie, nesprávna výživa, nedostatočná fyzická aktivita a alkohol, vo všetkých oblastiach politiky môže významne prispieť k prevencii diabetu, jeho komplikácií a zníženiu hospodárskych a sociálnych nákladov;

M.    keďže ľudia, ktorí žijú s diabetom, si musia poskytovať 95 % vo vlastnej réžii; keďže zaťaženie diabetikov a ich rodín je nielen finančné, ale jeho súčasťou sú aj psycho-sociálne otázky a znížená kvalita života;

N.     keďže len 14 z 27 členských štátov má národný rámec alebo program týkajúci sa diabetu a neexistuje žiadny jasný obraz o tom, čo tvorí dobrý program alebo ktoré krajiny využívajú najlepšie postupy; keďže existujú podstatné rozdiely a nerovnosti v kvalite liečby diabetu v EÚ;

O.     keďže neexistuje právny rámec týkajúci sa diskriminácie osôb trpiacich diabetom a inými chronickými chorobami a predsudky voči týmto osobám hrajú naďalej významnú úlohu v školách, v prijímaní do zamestnania, na pracovisku, pri poistných zmluvách a hodnotení pri udeľovaní vodičských preukazov v EÚ;

P.     keďže existujú nedostatky vo financovaní a infraštruktúre na koordináciu výskumu diabetu v EÚ, čo má negatívny vplyv na konkurencieschopnosť výskumu EÚ týkajúceho sa diabetu a na to, aby mohli diabetici plne využívať výsledky výskumu v Európe;

Q.     keďže v súčasnosti neexistuje žiadna európska stratégia týkajúca sa diabetu napriek záverom rakúskeho predsedníctva Rady o podpore zdravého životného štýlu a prevencii cukrovej úplavice 2. typu, početným rezolúciám OSN a písomnému vyhláseniu Európskeho parlamentu o diabete;

1.      víta závery Rady o inovačných prístupoch k chronickým ochoreniam v oblasti verejného zdravia a systémov zdravotnej starostlivosti a jej výzvu určenú členským štátom a Komisii, aby iniciovali proces reflexie s cieľom optimalizovať odpovede na problémy, ktoré so sebou prinášajú chronické ochorenia;

2.      víta uznesenie Európskeho parlamentu o pozícii a záväzku Európskej únie v súvislosti so zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb, ktoré sa sústredí na diabetes ako na jednu zo štyroch významných neprenosných chorôb;

3.      vyzýva Komisiu, aby vypracovala a vykonávala cielenú stratégiu EÚ v oblasti cukrovky v podobe odporúčania Rady EÚ o prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaní a výskume v súvislosti s cukrovkou;

4.      vyzýva členské štáty, aby vypracovali, vykonávali a monitorovali národné programy týkajúce sa diabetu zamerané na propagáciu zdravia, znižovanie rizikových faktorov, predvídanie, prevenciu, včasnú diagnózu a liečbu diabetu, ktoré by boli adresované širokej verejnosti a najmä skupinám s vysokým rizikom a zamerané na znižovanie nerovností a optimalizáciu zdrojov v zdravotnej starostlivosti v prípade potreby s personalizovaným prístupom;

5.      vyzýva členské štáty, aby zahrnuli programy zdravotných prehliadok do národných programov týkajúcich sa diabetu, čím by podporili prevenciu a včasnú diagnózu ako kľúčové oblasti činnosti;

6.      odporúča, aby stratégie prevencie diabetu boli uplatňované už od skorého veku; zdôrazňuje, že na školách je potrebné zintenzívniť vzdelávanie o zdravom stravovaní a návykoch v oblasti fyzickej aktivity;

7.      vyzýva Komisiu, aby priebežne monitorovala pokrok v celej EÚ pri vykonávaní národných programov týkajúcich sa diabetu vrátane prevencie a včasnej diagnostiky a predkladala každé dva roky výsledky v podobe správy Komisie;

8.      vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty poskytovaním pravidelného prehľadu najlepších postupov a informácií o tom, čo je dobrý národný program v oblasti diabetu;

9.      vyzýva členské štáty, aby vypracovali stratégie intervencií do životného štýlu vrátane prístupov k výžive a telesnej aktivite na predchádzanie diabetu typu 2 a obezity; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zladiť politiky týkajúce sa potravín s cieľom podpory zdravej výživy a informovaného a zdravého výberu potravín u spotrebiteľov;

10.    vyzýva členské štáty aby spojili včasnú diagnostiku s prevenčnými kampaňami vo vzdelávaní zameranými na základné a stredné školy, pracujúcich ľudí a zdravotnícky personál;

11.    vyzýva členské štáty, aby vypracovali programy liečby choroby založené na najlepších postupoch a usmernenia pre liečbu založené na dôkazoch, ktoré by sa realizovali v podobe vzájomne dohodnutého stanovenia osobných priorít pre každého diabetika;

12.    vyzýva členské štáty, aby zabezpečili trvalý prístup pacientov v primárnej a sekundárnej starostlivosti k vysokokvalitným interdisciplinárnym tímom, liečbe cukrovky a technológiám vrátane technológií elektronického zdravotníctva, a aby podporovali pacientov pri získavaní a udržaní zručností a vedomostí potrebných na primeranú celoživotnú samoliečbu;

13.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koordinovali a zbierali, registrovali, monitorovali a pravidelne spravovali podrobné epidemiologické údaje o diabete založené na spoločných meracích kritériách a hospodárskych údajoch o priamych a nepriamych nákladov prevencie a liečby diabetu;

14.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili koordináciu európskeho výskumu cukrovky posilnením spolupráce európskych akademických inštitúcií a priemyslu ako aj verejných a súkromných agentúr poskytujúcich financovanie a vytvorením spoločných infraštruktúr na podporu úsilia v európskom výskume cukrovky, vrátane oblastí identifikácie rizikových faktorov a prevencie;

15.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súčasnom a budúcom rámcovom programe EÚ pre výskum zabezpečili pokračujúcu podporu financovania výskumu cukrovky, pričom cukrovka 1. typu a 2. typu by sa považovali za odlišné choroby;

16.    vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zabezpečili riadnu a primeranú reakciu na výsledky samitu OSN o neprenosných chorobách, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011;

17.    pripomína, že pre EÚ a členské štáty je pre splnenie cieľov v oblasti neprenosných chorôb a prekonanie problémov v oblasti verejného zdravia, sociálnych otázok a hospodárstva dôležité, aby naďalej začleňovali prevenciu a obmedzovanie rizikových faktorov do všetkých príslušných legislatívnych a politických oblastí a predovšetkým do politík v oblasti životného prostredia, potravín a spotrebiteľských otázok

18.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia