Návrh usnesení - B7-0149/2012Návrh usnesení
B7-0149/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

7. 3. 2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Michael Cashman za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0131/2012

Postup : 2012/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0149/2012
Předložené texty :
B7-0149/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0149/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Ashtonové ze dne 22. ledna 2012 ohledně bombardování nigerijského města Kano,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. prosince 2011 o útocích v Nigérii,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–   s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou 2007–2013, kterou Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Nigérie ratifikovala dne 22. června 1983,

–   s ohledem na kapitolu IV nigerijské ústavy o základních právech,[1]

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení a svoboda svědomí a myšlení jsou základními a univerzálními hodnotami a stěžejními prvky demokracie; vzhledem k tomu, že Evropská unie se opakovaně zavázala chránit svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a svobodu svědomí a myšlení a zdůraznila, že vlády mají povinnost tyto svobody zaručit na celém světě;

B.  vzhledem k tomu, že dne 20. ledna bylo v severonigerijském městě Kano zabito 185 civilistů a policistů; vzhledem k tomu, že extremistická islámská organizace Boko Haram podnikla na Boží hod vánoční roku 2011 sérii bombových útoků na kostely a že v Madalle si tento útok vyžádal 40 lidských životů;

C. vzhledem k tomu, že od začátku roku 2012 došlo k 21 útokům s oběťmi na životech; vzhledem k tomu, že od roku 2009 bylo zabito více než 935 lidí;

D. vzhledem k tomu, že k bombovým útokům na kostely, policejní stanice, vojenské objekty, banky a budovu OSN v Abudži se přihlásila skupina Boko Haram;

E.  vzhledem k tomu, že v reakci na pokračující smrtící útoky v severní Nigérii vyhlásil prezident Goodluck Jonathan dne 31. prosince 2011 v některých oblastech výjimečný stav;

F.  vzhledem k tomu, že podle nigerijského federálního trestního zákona je za homosexuální chování ukládáno až 14 let vězení, a vzhledem k tomu, že v některých státech, v nichž se používá právo šáría, hrozí za dobrovolný homosexuální vztah v případě mužů trest smrti a v případě žen bičování a šest měsíců vězení; vzhledem k tomu, že nedávno byl předložen federální právní předpis, který staví manželství osob stejného pohlaví mimo zákon; vzhledem k tomu, že Národní shromáždění se dvakrát pokusilo takový zákon prosadit, ale zabránili mu v tom zahraniční a domácí aktivisté v oblasti lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že náboženské zákony lze uplatňovat pouze na osoby, které je uznávají;

H. vzhledem k tomu, že problémy v Nigérii pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že toto napětí má kořeny v desetiletích záště mezi domorodými skupinami obyvatel, které soupeří o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s migranty a usedlíky z muslimského severu, kteří náleží k etniku Hausa;

I.   vzhledem k tomu, že přestože je Nigérie celosvětově osmým největším producentem ropy, většina z jejích 148 milionů obyvatel žije pod hranicí chudoby;

J.   vzhledem k tomu, že v lednu letošního roku došlo k celostátním stávkám civilistů kvůli cenám paliv poté, co úřady zrušily dotace pohonných hmot, což umocnilo napětí v nigerijské společnosti;

K. vzhledem k tomu, že jedním z předpokladů pro mírové řešení konfliktů je spravedlivý přístup ke zdrojům a spravedlivé přerozdělování příjmů v zemi tak bohaté na ropu, jakou je Nigérie;

L.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 revidované dohody z Cotonou se EU zapojuje do pravidelného politického dialogu s Nigérií o lidských právech a demokratických zásadách, včetně otázek etnické, náboženské a rasové diskriminace;

M. vzhledem k tomu, že dialog mezi náboženstvími a náboženskými hnutími má zásadní význam pro podporu míru, tolerance a vzájemného porozumění mezi národy na celém světě;

N. vzhledem k tomu, že rozdělení země podle principu většinového náboženství by vedlo k masakrům z důvodu „etnických čistek“;

1.  důrazně odsuzuje násilí v Nigérii a vyjadřuje znepokojení ohledně pokračujícího etnického, náboženského a politického napětí, v jehož důsledku nadále trpí tisíce lidí;

2.  vyjadřuje politování nad ztrátami lidských životů a vyjadřuje nejhlubší účast obětem a jejich rodinám a komunitám;

3.  naléhá na nigerijskou vládu, aby co nejrychleji nalezla cestu k ukončení násilí a aby zaručila bezpečnost a ochranu obyvatel Nigérie a dodržování lidských práv;

4.  vyzývá nigerijského prezidenta, aby podněcoval navázání dialogu mezi představiteli náboženství a náboženských hnutí a posílil svobodu myšlení, svědomí a vyznání;

5.  vyzývá orgány, aby v plném rozsahu a nezaujatě vyšetřily příčiny násilí a aby pachatele násilí pohnaly spravedlivým a transparentním způsobem před soud;

6.  vyzývá ke zrušení stávajících právních předpisů, které kriminalizují homosexualitu, která je v některých případech trestána kamenováním; vyzývá nigerijský parlament, aby přestal projednávat zákon o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který by v případě schválení znamenal pro lesbičky, gaye, bisexuály a transsexuály – a to jak nigerijské státní příslušníky, tak i cizince – vážnou hrozbu násilí a zatčení;

7.  připomíná, že se kategoricky staví proti trestu smrti, a vyzývá nigerijskou vládu k jeho zrušení;

8.  vyzývá nigerijskou vládu, aby bojovala proti korupci a vykořisťování přírodních zdrojů Nigérie zahraničními společnostmi a aby zmírnila nerovnost mezi lidmi, především situaci nejchudších obyvatel;

9.  vyzývá vládu, aby v rámci boje proti chudobě a nerovnosti prosazovala sociální, politické a hospodářské reformy s cílem vybudovat demokratický, stabilní, bezpečný a svobodný stát, který zohledňuje lidská práva;

10. vyzývá vysokou představitelku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zintenzivnily dialog s Nigérií v zájmu podpory stávajících procesů usilujících o upevnění demokracie a dodržování lidských práv a náboženských svobod v Nigérii;

11. vyzývá vysokou představitelku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby v Nigérii přikročily k opatřením, jež budou spojovat diplomatické kroky s dlouhodobou rozvojovou spoluprací s cílem dosáhnout míru, bezpečnosti, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Nigérie, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Panafrickému parlamentu, Hospodářskému společenství západoafrických států (ECOWAS) a panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán.