Procedura : 2012/2577(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0151/2012

Teksty złożone :

B7-0151/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0078

PROJEKT DECYZJI
PDF 136kWORD 57k
9.3.2012
PE483.203v01-00
 
B7-0151/2012

złożony zgodnie z art. 184 Regulaminu


w sprawie powołania Specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania


Konferencja Przewodniczących

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania  
B7‑0151/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia ... dotyczącą propozycji powołania Specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej(1), w której Parlament wyraził zamiar powołania komisji specjalnej,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysiłków UE w walce z korupcją(2),

–   uwzględniając art. 184 Regulaminu,

1.  postanawia powołać Specjalną komisję ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy, której kompetencje będą obejmować:

     a)  analizę i ocenę skali przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz wpływu tych zjawisk na Unię i państwa członkowskie, a także proponowanie odpowiednich środków umożliwiających Unii zapobieganie tym zagrożeniom i zwalczanie ich, również na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym;

     b)  analizę i ocenę obecnego wdrażania prawodawstwa UE w zakresie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz analizę i ocenę pokrewnych strategii politycznych, aby zagwarantować, że prawo i strategie Unii będą opierać się na dowodach i najlepszych dostępnych ocenach zagrożeń, a także monitorowanie zgodności prawodawstwa i strategii UE z prawami podstawowymi w myśl postanowień art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (w szczególności prawami określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej) oraz zgodności z podstawowymi zasadami działań zewnętrznych Unii (w szczególności tymi, które określono w art. 21 Traktatu);

     c)  badanie i monitorowanie realizacji zadań i działań agencji UE odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne (takich jak Europol, COSI i Eurojust), zajmujących się sprawami związanymi z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy, a także badanie i monitorowanie pokrewnych strategii bezpieczeństwa;

     d)  zajęcie się kwestiami, o których mowa w rezolucji Parlamentu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej, zwłaszcza w ust. 15(3), oraz w rezolucji z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysiłków UE w walce z korupcją;

     e)  w celu realizacji tych założeń, nawiązywanie niezbędnych kontaktów, przeprowadzanie wizyt i organizowanie wysłuchań z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji międzynarodowych, europejskich i krajowych, parlamentów i rządów krajowych państw członkowskich i krajów trzecich, przedstawicieli świata nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów lokalnych, organizacji ofiar, urzędników zaangażowanych w codzienną walkę z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy, w tym pracowników organów ścigania i sędziów, a także podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz kultury przestrzegania prawa w trudnych obszarach;

2.  postanawia, że przy niezmienionych uprawnieniach komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za przyjmowanie, monitorowanie i wdrażanie prawodawstwa Unii dotyczącego omawianej dziedziny komisja specjalna może wydawać zalecenia dotyczące potrzebnych środków i inicjatyw, w ścisłej współpracy z komisjami stałymi;

3.  postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 45 członków;

4.  ustala okres funkcjonowania komisji specjalnej na 12 miesięcy, począwszy od dnia ...., z możliwością przedłużenia; postanawia, że komisja specjalna przedłoży Parlamentowi sprawozdanie śródokresowe i sprawozdanie końcowe, zawierające zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0459.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0388.

(3)

Ustęp ten brzmi następująco: 15. zamierza ustanowić w terminie trzech miesięcy od przyjęcia niniejszej rezolucji specjalną komisję ds. rozprzestrzeniania się organizacji przestępczych, w tym organizacji o charakterze mafijnym, działających na poziomie ponadnarodowym; której jednym z celów byłaby analiza rozmiarów zjawiska oraz jego negatywnego wpływu społeczno-gospodarczego na poziomie UE, a także kwestie nielegalnego wykorzystania środków publicznych przez organizacje przestępcze i mafie, przenikania tych organizacji do sektora publicznego i wywierania przez nie wpływu na legalną gospodarkę i sektor finansowy; innym jej celem byłoby określenie szeregu środków ustawodawczych, które pozwoliłyby stawić czoła temu wyraźnemu i stwierdzonemu zagrożeniu dla Unii Europejskiej i jej obywateli; w związku z tym zwraca się do Konferencji Przewodniczących o opracowanie wniosku zgodnie z art. 184 Regulaminu;”.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności