Resolutsiooni ettepanek - B7-0152/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0152/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP))

12.3.2012

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0152/2012

Menetlus : 2012/2554(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0152/2012
Esitatud tekstid :
B7-0152/2012
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0152/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon diskrimineerivate veebisaitide ja valitsuse reaktsiooni kohta (2012/2554(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 4 ja 6, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 ja 258, Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja Euroopa inimõiguste konventsiooni,

–   võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega[1],

–   võttes arvesse direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil[2],

–   võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust[3],

–   võtteas arvesse komisjoni asepresidendi Redingi 11. veebruari 2012. aasta avaldust vabaduspartei PVV veebisaidi kohta[4],

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et veebruari algul avas Hollandi Vabaduspartei (PVV) internetis vihjeliini „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, milles kutsutakse inimesi üles esitama kaebusi, mis on põhjustatud Kesk- ja Ida-Euroopast, eriti Poolast, Rumeeniast ja Bulgaariast pärit tööjõu massilisest sisserändest; arvestades, et inimestelt küsitakse eelkõige, kas neil on tekkinud probleeme seoses antisotsiaalse käitumisega ja kas nad on kaotanud oma töökoha mõnele mainitud riigi kodanikule;

B.  arvestades, et kodanike liikumisvabadus Euroopa Liidus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 21 ning töötajate liikumisvabadus liidu piires Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45;

C. arvestades, et õigus kaitsele diskrimineerimise eest kodakondsuse alusel on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 18 ja kaitse diskrimineerimise eest rassilise või etnilise päritolu alusel Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 10;

D. arvestades, et õigus mõttevabadusele on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 10 ning õigus sõnavabadusele selle artiklis 11;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu aluseks on Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud demokraatia ja õigusriigi põhimõtted ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste kindel kaitse;

F.  arvestades, et liikmesriikidel on kohustus tagada kõigile ELi kodanikele, et neid ei diskrimineeritaks ega häbimärgistataks, ükskõik millises ELi liikmesriigis nad elavad või töötavad;

G. arvestades, et PVV vihjeliin kutsub avalikult üles Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest pärit Euroopa Liidu töötajate diskrimineerimisele ning tekitab lõhesid eri kogukondade vahel Hollandi ühiskonnas;

H. arvestades, et PVV veebisait kahjustab isikute vaba liikumise põhimõtet ja õigust mittediskrimineerimisele, mis põhinevad direktiivil 2004/38/EÜ ja vastavatel aluslepingute artiklitel;

I.   arvestades, et Madalmaade valitsus on Hollandi Vabadusparteiga allkirjastanud parlamendisisese toetuse lepingu, mis lubab tal arvestada enamusega Madalmaade parlamendis;

J.   arvestades, et Madalmaade valitsus ei ole senini PVV vihjeliini ametlikult hukka mõistnud;

1.  mõistab teravalt hukka PVV loodud veebisaidi, kuna see on vastuolus selliste Euroopa põhiväärtustega nagu inimväärikus, vabadus, võrdõiguslikkus, õigusriigi põhimõtted ja inimõiguste austamine ning ähvardab hävitada liidu olemasolu alused, milleks on pluralism, mittediskrimineerimine, tolerantsus, õiglus, solidaarsus ja liikumisvabadus;

2.  käsitleb PVV vihjeliini kui pahatahtlikku algatust, mille eesmärk on lõhestada ühiskond ning lõigata Kesk- ja Ida-Euroopast pärit töötajate arvel poliitilist kasu;

3.  rõhutab, et kõigil Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustel on kohustus tagada õigus liikumisvabadusele ja mittediskrimineerimisele; kutsub Euroopa Ülemkogu ja Madalmaade valitsust üles PVV vihjeliini ametlikult hukka mõistma, sest see kahjustab eelnimetatud õigusi ning on vastuolus Euroopa väärtuste ja põhimõtetega;

4.  kutsub Madalmaade ametivõime ja Hollandi võrdse kohtlemise komisjoni üles selgitama välja, kas nimetatud algatuse puhul on tegemist vihkamisele õhutamisega;

5.  kutsub komisjoni üles kontrollima, kas see algatus on kooskõlas Euroopa õiguse põhimõtetega, eriti liikumisvabaduse ja mittediskrimineerimisega;

6.  kutsub kõiki liikmesriike üles toetama töötajate liikuvust ELis ja võtma selleks meetmeid Euroopa Parlamendi resolutsioonides esitatud nõudmiste täitmiseks;

7.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles viivitamata läbi vaatama rassismi ja ksenofoobiat käsitleva raamotsuse, et laiendada selle kohaldamisala ning muuta see rassismi ja ksenofoobia kõigi vormide vastu võitlemise tõhusaks vahendiks;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.