Návrh uznesenia - B7-0152/2012Návrh uznesenia
B7-0152/2012

NÁVRH UZNESENIA o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))

12.3.2012

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0152/2012

Postup : 2012/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0152/2012
Predkladané texty :
B7-0152/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0152/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 2,3,4 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), články 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 a 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (EÚ), Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

–   so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva[1],

–   so zreteľom na smernicu 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov[2],

–   so zreteľom na smernicu 43/2000/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod[3],

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie Redingovej uverejnené na webovej stránke holandskej Strany slobody (PVV) 11. februára 2012[4],

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže na začiatku februára PVV vytvorila horúcu linku Meldpunt Midden en Oost Europeanen a vyzvala ľudí, aby hlásili sťažnosti týkajúce sa „veľkého prisťahovalectva občanov zo strednej alebo východnej Európy“, najmä Poliakov, Rumunov a Bulharov; keďže sa pýta najmä to, či sa ľudia stretli s problémami antisociálneho správania a či stratili zamestnanie na úkor niektorého z týchto občanov;

B.  keďže voľný pohyb občanov v Európskej únii je zakotvený v článku 21 ZFEÚ a voľný pohyb pracovníkov v Európskej únii v článku 45 ZFEÚ;

C. keďže právo na ochranu pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti je zakotvené v článku 18 ZFEÚ a na ochranu pred diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu v článku 10 ZFEÚ;

D. keďže právo na slobodu myslenia je zakotvené v článku 10 Charty základných práv Európskej únie a na slobodu vyjadrovania v článku 11 charty;

E.  keďže Európska únia je založená na hodnotách demokracie a zásad právneho štátu, ako je stanovené v článku 2 ZEÚ, a na bezpodmienečnom dodržiavaní základných práv a slobôd, ako je zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a EDĽP;

F.  keďže členské štáty majú povinnosť voči všetkým občanom EÚ zabezpečiť, aby neboli diskriminovaní alebo stigmatizovaní, keď žijú a pracujú v Európe;

G. keďže horúca linka PVV otvorene podnecuje diskrimináciu pracovníkov z členských štátov Európskej únie zo strednej a východnej Európy a vytvára hranice medzi komunitami holandskej spoločnosti;

H. keďže webová stránka PVV porušuje zásady voľného pohybu osôb a právo na nediskrimináciu na základe smernice 2004/38/ES a príslušných článkov zmluvy;

I.   keďže holandská vláda podpísala s PVV dohodu o parlamentnej podpore, a preto môže počítať s väčšinovou podporou v holandskom parlamente;

J.   keďže holandská vláda dosiaľ formálne neodsúdila horúcu linku PVV;

1.  rozhodne odsudzuje vytvorenie horúcej linky PVV, pretože porušuje základné európske hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a predstavuje riziko zničenia samotnej podstaty Únie, ktorou je pluralita, nediskriminácia tolerancia, spravodlivosť, solidarita a sloboda pohybu;

2.  domnieva sa, že horúca linka je pochybnou iniciatívou, ktorej cieľom je vytvorenie hraníc v spoločnosti a získanie politického prospechu na úkor pracovníkov zo strednej a východnej Európy;

3.  zdôrazňuje povinnosť vlád všetkých členských štátov Európskej únie zaručiť práva voľného pohybu a nedisriminácie; žiada, aby Európska rada a holandská vláda formálne odsúdili horúcu linku PVV, pretože porušuje tieto práva a je výsmechom európskych hodnôt a zásad;

4.  žiada holandské orgány a holandskú komisiu pre rovnaké zaobchádzanie, aby prešetrili, či sa táto iniciatíva podieľa na nabádaní k nenávisti;

5.  žiada Komisiu, aby preverila, či je táto iniciatíva v súlade s písmom a duchom európskeho práva, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb a nediskrimináciu;

6.  žiada všetky členské štáty, aby podporovali mobilitu pracovníkov v EÚ, ako to požaduje Parlament vo svojich uzneseniach;

7.  žiada Komisiu a Radu, aby urýchlene preskúmali rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť a účinnosť v boji proti všetkým formám rasizmu a xenofóbie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.