Návrh usnesení - B7-0153/2012Návrh usnesení
B7-0153/2012

NÁVRH USNESENÍ o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP))

12. 3. 2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0152/2012

Postup : 2012/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0153/2012
Předložené texty :
B7-0153/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0153/2012

Usnesení Evropského parlamentu o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 2, 3, 4 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU), na články 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 a 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), na Listinu základních práv Evropské Unie a Evropskou úmluvu o lidských právech,

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva[1],

–   s ohledem na směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států[2],

–   s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ[3],

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise Redingové o internetové stránce nizozemské Strany pro svobodu (PVV) ze dne 11. února 2012[4],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že počátkem února zahájila nizozemská Strana pro svobodu (PVV) provoz internetové stránky „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“ a vyzvala občany, aby na ni posílali stížnosti týkající se „hromadné migrace pracovních sil ze střední či východní Evropy“, zejména z Polska, Rumunska a Bulharska; vzhledem k tomu, že lidé byli zejména tázáni, zda pocítili jakékoli problémy v souvislosti s antisociálním chováním a zda ztratili práci kvůli některému z občanů těchto zemí;

B.  vzhledem k tomu, že volný pohyb občanů v Evropské unii je zakotven v článku 21 SFEU a volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie v článku 45 SFEU;

C. vzhledem k tomu, že právo na ochranu před diskriminací na základě státní příslušnosti je zakotveno v článku 18 SFEU a ochrana před diskriminací na základě rasy nebo etnického původu v článku 10 SFEU;

D. vzhledem k tomu, že právo na svobodu myšlení je zakotveno v článku 10 Listiny základních práv a svoboda projevu v článku 11 této listiny;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách demokracie a právního státu, jak uvádí článek 2 SEU, a na jednoznačném dodržování základních práv a svobod, jak stanoví Listina základních práv Evropské unie a Evropská úmluva o lidských právech;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy jsou povinny zajistit všem občanům EU, aby bez ohledu na to, kde v Evropě se rozhodnou žít a pracovat, nebyli diskriminováni či stigmatizováni;

G. vzhledem k tomu, že internetová stránka zřízená stranou PVV otevřeně podněcuje k diskriminaci pracovníků Evropské unie pocházejících ze zemí střední a východní Evropy a rozněcuje rozpory mezi jednotlivými komunitami nizozemské společnosti;

H. vzhledem k tomu, že internetová stránka strany PVV podrývá zásadu volného pohybu osob a právo na ochranu před diskriminací, jež se zakládají na směrnici 2004/38/ES a příslušných článcích Smluv;

I.   vzhledem k tomu, že nizozemská vláda podepsala s PVV dohodu o parlamentní podpoře, a může tak počítat s většinou v nizozemském parlamentu;

J.   vzhledem k tomu, že nizozemská vláda zmíněnou internetovou stránku PVV dosud oficiálně neodsoudila;

K. vzhledem k tomu, že k podobným situacím došlo i v dalších členských státech;

1.  jednoznačně odsuzuje internetovou stránku zřízenou stranou PVV, neboť představuje popření základních evropských hodnot lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a hrozí zničením samotné podstaty Unie, již tvoří pluralismus, nediskriminační zacházení, tolerance, spravedlnost, solidarita a svoboda pohybu;

2.  považuje internetovou stránku PVV za iniciativu vedenou špatnými úmysly, jejímž cílem je rozněcování rozporů ve společnosti a politický zisk na úkor pracovníků ze střední a východní Evropy;

3.  je hluboce znepokojen rostoucí tendencí vlád stigmatizovat některé skupiny obyvatel na základě jejich etnického původu nebo přesvědčení; odsuzuje instrumentalizaci migračních politik pro politické nebo volební účely;

4.  zdůrazňuje, že povinností všech vlád Evropské unie je zaručit právo na volný pohyb a nediskriminační zacházení; vyzývá Evropskou radu a nizozemskou vládu, aby formálně odsoudily internetovou stránku PVV, jelikož podrývá výše zmíněná práva a je urážkou evropských hodnot a zásad;

5.  žádá nizozemské orgány, aby vyšetřily, zda zmíněná iniciativa nepředstavuje správní přestupek nebo trestný čin;

6.  vyzývá všechny členské státy, aby podporovaly mobilitu pracovních sil v EU tím, že budou jednat v souladu s požadavky formulovanými Parlamentem v jeho usneseních;

7.  vybízí Komisi, aby v členských státech zdokumentovala podobné iniciativy či kroky, které mohou představovat porušování lidských práv a občanských svobod, jež jsou zakotveny v právních systémech členských států a v legislativě Evropské unie, a aby zaznamenala reakce příslušných orgánů na tyto iniciativy a nejpozději 31. července 2012 podala o svých zjištěních zprávu Radě a Parlamentu;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládám a parlamentům členských států.